EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА РЕАЛІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДФО В УКРАЇНІ
Н. В. Слєпцова, Л. В. Кочура

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.82

УДК: 336.226.12

Н. В. Слєпцова, Л. В. Кочура

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА РЕАЛІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДФО В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено досвід стягнення податку на доходи фізичних осіб в іноземних країнах. Крім того, проведено порівняння таких податків в іноземних державах і в Україні і запропоновано впровадження іноземного досвіду.
Метою роботи є проведення аналізу системи оподаткування доходів фізичних осіб зарубіжних країн, порівняння з українським та узагальнення результатів з метою визначення альтернативних пропозицій щодо відповідних змін у чинній системі оподаткування.
Робота виконана за результатами дослідження сучасних наукових праць, у яких висвітлено успішний досвід застосування методів податкового регулювання соціально-економічного розвитку країн з розвинутою ринковою економікою, а також публікацій органів влади зарубіжних держав з питань оподаткування.
Система оподаткування доходів фізичних осіб у кожній країні є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами — платниками податків. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого — виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Тому, встановлюючи розміри оподаткування доходів фізичних осіб, держава прагне забезпечити стабільну дохідну базу та чинити вплив на розмір заощаджень громадян, з метою оптимального здійснення стратегії розвитку.
Реалізація на практиці іноземного досвіду має на меті сприяти як найшвидшому переходу до нової сталої та дієвої системи оподаткування, яка грунтуватиметься на всебічному поєднані найкращих передових методів та запозичених позитивних елементів із досвіду податкових систем зарубіжних країн, що дало б поштовх до посилення соціальної складової системи оподаткування.
За результатами дослідження податкових систем провідних економічно розвинутих країн світу можливо дійти висновку про існування стійкої тенденції до підвищення ролі податків на споживання. Зокрема частка таких податків зросла з 12% до 18% за практично незмінних підходів до оподаткування прибутку юридичнихосіб та доходу фізичних осіб. Країни-члени Європейського Союзу однією з обов'язкових умов набуття членства в цьому міждержавному утворенні встановилиумову введення до системи оподаткування податку на додану вартість зі ставкою нарівні 15—20%, що має сприяти встановленню рівних умов конкурентної боротьби міжекономічними суб'єктами країн-членів ЄС.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб; ставка податку; система оподаткування.

Література

1. Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн: [навч. посібник] / За заг. ред. М.Я. Азарова. — К. Комп'ютерпрес, 2004. — 240 с.
2. Круковська О.В. Ключові зміни в реформуванні податкової системи України: реалії та перспективи / О.В. Круковська // Мукачівський державний університет. — 2016. — № 2. — С. 702—709.
3. Мельник І.Б. Зарубіжний досвід щодо оподаткування доходів фізичних осіб // Збірник доповідей на XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція "ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION", 19—21.04.2018 р.
4. Податковий кодекс Українивід 02.12.2010. № 2755-VI // http://zakon.rada.gov.ua
5. Сухорукова М.О. Фіскальна політика в умовах глобальної інституалізації: україна та досвід зарубіжних країн / М.О. Сухорукова // Scientific Journal "ScienceRise". — 2016. — № 7/1 (24). — С. 50—54.
6. Танклевська Н.С. Світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб / Н.С. Танклевська. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. — 2013. — Т. 1. — Вип. 1 (6). — С. 264—268.
7. Чуприна А. Оподаткування доходів фізичних осіб: міжнародний досвід / А. Чуприна // Вісник. — №10. — 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua
8. Paying Taxes 2015: The global picture. The changing face of tax compliance in 189 economies worldwide. Retrieved from: http: www.pwc./payingtaxes. [in English]

N. Slieptsova, L. Kochura

FOREIGN EXPERIENCE OF TAXATION OF INDIVIDUALS' INCOMES AND THE REALITIES OF ADMINISTERING THE PERSONAL INCOME TAX IN UKRAINE

Summary

The article examines the experience of collecting personal income tax in foreign countries. In addition, a comparison is made between such taxes in foreign countries and in Ukraine, and the introduction of foreign experience is proposed.
The purpose of the work is to carry out an analysis of the system of taxation of incomes of individuals of foreign countries, comparison with Ukrainian and generalization of results in order to identify alternative proposals regarding the relevant changes in the current system of taxation.
The work was performed on the results of research of modern scientific works, which highlighted the successful experience of applying the methods of tax regulation of socio-economic development of countries with a developed market economy, as well as publications of the authorities of foreign countries on taxation.
The system of personal income taxation in each country is the regulator of the relationship between the state and citizens — taxpayers. It, on the one hand, provides the financial base of the state, and on the other hand serves as the main instrument for the realization of its economic doctrine. Therefore, when establishing the amount of personal income tax, the state seeks to provide a stable income base and influence the size of citizens' savings in order to optimally implement the development strategy.
The practical implementation of foreign experience aims to facilitate the fastest transition to a new sustainable and efficient taxation system based on a comprehensive combination of best practices and borrowed positive elements from the experience of foreign tax systems, which would give an impetus to the social component of the taxation system.
According to the research of tax systems of leading economically developed countries of the world, it is possible to conclude that there is a stable tendency to increase the role of taxes on consumption. In particular, the share of such taxes has increased from 12% to 18% for practically unchanged approaches to the taxation of corporate profits and income of individuals. Member States of the European Union as one of the mandatory conditions for membership in this intergovernmental formation have established the condition for introducing a system of VAT with a rate of 15—20%, which should promote the establishment of equal conditions of competition between economic entities members of the EU.

Keywords: taxonpersonalincome; taxrate; taxsystem.

References

1. Andrushchenko, V. L. (2004), Podatkovi systemy zarubizhnykh krain [Taxsystemsofforeigncountries], Komp'yuterpres, Kyiv, Ukraine.
2. Krukovs'ka, O.V. (2016), "Key change sinthe reform of Ukraine's tax system: realities and prospects", Mukachivs'kyj derzhavnyj universytet, vol. 2, pp. 702—709.
3. Melnyk, I. B. (2018), "Foreign experience in taxation of individual incomes", Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [XIV International Scientific Internet Conference ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION], available at http://intkonf.org/melnik-ib-zarubizhniy-dosvid-schodo-opodatkuvannya-dohodiv-fizichnih-osib/ (Accessed 12 March 2019).
4. Verhovna rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at:http: //zakon.rada.gov.ua (Accessed 12 March 2019).
5. Suhorukova, M.O. (2016), "Fiscal policy in the context of global institutionalization: Ukraine and the experience of foreign countries", Scientific Journal "ScienceRise", vol. 7/1 (24), pp. 50—54.
6. Tanklevs'ka, N.S. (2013), "World experience of personal income taxation", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Ekonomichni nauky, vol. 1 (6). pp. 264—268.
7. Chuprina, A. (2011), "Personal Income Tax: International Experience", Vіsnik, vol. 10, available at http: //visnuk.com.ua (Accessed 12 March 2019).
8. Paying Taxes (2015), "The global picture. The changing face of tax compliance in 189 economies worldwide", available at http:www.pwc./payingtaxes (Accessed 12 March 2019).

№ 4 2019, стор. 82 - 85

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 14014

Відомості про авторів

Н. В. Слєпцова

викладач обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, Лубенський фінансово-економічний коледж ПДАА

N. Slieptsova

teacher of accountant-financial, specialist І quarterly category of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

ORCID:

0000-0002-1728-2986


Л. В. Кочура

викладач обліково-фінансових дисциплін, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, Лубенський фінансово-економічний коледж ПДАА

L. Kochura

teacher of accountant-financial, specialist ІІ quarterly category of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

ORCID:

0000-0002-6025-9028

Як цитувати статтю

Слєпцова Н. В., Кочура Л. В. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та реалії адміністрування пдфо в Україні. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 82–85. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.82

Slieptsova, N. and Kochura, L. (2019), “Foreign experience of taxation of individuals' incomes and the realities of administering the personal income tax in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 82–85. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.