EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРЕДИТУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
В. М. Харабара, Р. І. Грешко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.52

УДК: 336.77:330.567.22

В. М. Харабара, Р. І. Грешко

КРЕДИТУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Анотація

Публікацію присвячено аналізу сучасного стану розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Проведено аналіз публікацій, що присвячені проблематиці функціонування ринку фінансових послуг в Україні. В статті розкриті поняття "ринок споживчого кредитування" та "інфраструктура ринку споживчого кредитування"; проаналізовано стан інституційного наповнення інфраструктури ринку споживчого кредитування, визначено, що на ринку фінансових послуг найбільшу питому вагу мають учасники, які спеціалізуються на певних фінансових послугах. У дослідженні приділено основну увагу таким проблемам, а саме: якості кредитів на споживчі потреби населення; проблемній заборгованості за кредитами на споживчі потреби; ризикам у банків-лідерів ринку кредитування; переважання схильності населення до отримання кредитів над схильністю до заощаджень у банківській системі; розширенню клієнтської бази банків; спрощення процедури надання кредитів; посиленню конкуренції на ринку кредитування споживчих потреб населення. На основі дослідження автори пропонують основні напрями розвитку ринку фінансових послуг: розробка нормативно-правових актів, спрямованих на якісний розвиток на інфраструктури фінансовому ринку; удосконалення, на основі співробітництва з бюро кредитних історій, автоматизованих скорингових систем, що дозволить виключити вплив суб'єктивного чинника і делегувати право ухвалення кредитного рішення на рівень кредитного інспектора, який оцінюватиме якість позичальника за формальними задокументованими ознаками і прийматиме рішення на основі чітко сформульованих критеріїв; моніторинг, збір і обробку статистичної інформації про результати запроваджених "кредитних експериментів" і коригування скорингової моделі на рівні підрозділу фінансово-кредитної установи, до компетенції якого належать питання ризик-менеджменту; застосування процентних ставок, які, разом із економічним капіталом, повинні покривати певний "граничний" або акцептуємий рівень втрат, що є предметом прийняття рішень на рівні топ-менеджменту фінансово-кредитної установи; запропоновано організаційно-економічний механізм дії посередницьких структур, що дозволить забезпечити довіру населення.

Ключові слова: фінансові послуги; споживчий кредит; інфраструктура ринку; скоринг; бюро кредитних історій.

Література

1. Бондаренко Н.В. Сучасний стан кредитування комерційними банками фізичних осіб в Україні / Н.В. Бондаренко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2017. — Вип. 85. — С. 242—248.
2. Гірченко Т.Д., Стороженко О.О. Шейко О.П. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банків іноземних банківських груп в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/132.pdf
3. Закон України "Про страхування" від 07.03.96 року №85/96-ВР.
4. Закон України "Про споживче кредитування" від 15.11.2016 року № 1734-VІІІ-ВР.
5. Міщенко В.І. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні / В.І. Міщенко, О.А. Шаповал // Вісник Національного банку України. — 2013. — № 11. — С. 3—9.
6. Осадчий Є. Сучасний стан та проблеми банківського споживчого кредитування в Україні / Є. Осадчий // Ринок цінних паперів України. — 2013. — № 11—12. — С. 97—102.
7. Основні показники діяльності банків [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
8. Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uacu.org.ua
9. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
10. Офіційний сайт Українського бюро кредитних історій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ubki.ua
11. Сабодаш Р. Страхування кредитних ризиків — спосіб забезпечення виконання зобов'язань чи їх окремий вид [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dokupdf.com/download/-2005-11-c-123-125-_5a02b8a6d6 4ab2b9bdd388c4_pdf.
12. Романько Г.А. Страхування кредитних ризиків в України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/ 1/58.pdf
13. Сабодаш Р. Співвідношення національного та європейського законодавства в сфері страхування кредитних ризиків [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.academia.edu/24823236
14. Чайковський Я. І. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні / Ярослав Іванович Чайковський // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук (голов. ред.) та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2017. — Т. 27. — № 1. — С. 156—163.
15. Шевалдіна В.Г. Сучасний стан кредитування населення в Україні / В.Г. Шевалдіна // Фінанси, облік і аудит. — 2013. — Вип. 1 (21). — С. 171—180.
16. Шейко О.П. Тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні / О.П. Шейко // Вісник ОНУ імені Мечникова. — 2014. — Т. 19. Вип. 1/2. — С. 149—153.

V. Kharabara, R. Greshko

CREDITING OF CONSUMER NEEDS OF POPULATION AND DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF THE FINANCIAL SERVICES MARKET

Summary

The publication is devoted to the analysis of the current state of development of the financial services market in Ukraine. The analysis of publications devoted to the problems of functioning of the financial services market in Ukraine is carried out. The article describes the concept of "consumer lending market" and "consumer lending market infrastructure"; the state of institutional filling of the consumer lending infrastructure infrastructure was analyzed, it was determined that participants in the financial services market who are specialized in certain financial services have the largest share. The study focuses on the following issues, namely: the quality of loans for consumer needs; bad debts on loans for consumer needs; risks from the leading banks of the lending market; the prevalence of the population's propensity to obtain loans over the propensity to save in the banking system; expansion of the customer base of banks; simplifying the procedure of granting loans; to increase competition in the consumer lending market. On the basis of the research, the authors propose the main directions of the development of the financial services market: the development of legal acts aimed at qualitative development of the financial market infrastructure; improving, on the basis of cooperation with the bureau of credit histories, automated scoring systems, which will eliminate the influence of the subjective factor and delegate the right to make a credit decision to the level of the credit inspector, which will assess the quality of the borrower on formal documented grounds and make a decision based on well-defined criteria; monitoring, collecting and processing of statistical information on the results of implemented "credit experiments" and adjusting the scoring model at the level of a unit of a financial and credit institution, whose competence includes risk management issues; the application of interest rates that, together with economic capital, should cover a certain "marginal" or acceptance level of losses that is the subject of decision-making at the level of top management of the financial and credit institution; The organizational and economic mechanism of the intermediary structures action is proposed, which will ensure the trust of the population.

Keywords: financial services; consumer credit; market infrastructure; scoring; bureau of credit histories.

References

1. Bondarenko, N.V. (2017), "The current state of lending to commercial banks of individuals in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 85, pp. 242—248.
2. Hirchenko, T.D. Storozhenko, O.O. and Shejko, O.P. (2017), "Analysis of the current state and prospects of development of banks of foreign banking groups in Ukraine", available at: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/132.pdf (Accessed 15 March 2019).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On Insurance", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/85/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 15 March 2019).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On consumer lending", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1734-19 (Accessed 15 March 2019).
5. Mischenko, V.I. and Shapoval, O.A. (2013), "Modern practice of consumer lending in Ukraine", Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 11, pp. 3—9.
6. Osadchyj, Ye. (2013), "The current state and problems of bank consumer lending in Ukraine", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 11—12, pp. 97—102.
7. National bank of Ukraine (2019), "Basic indicators of banks activity", available at: http://www.bank.gov.ua (Accessed 15 March 2019).
8. All-Ukrainian Association of Credit Unions (2019), available at: http://www.uacu.org.ua (Accessed 15 March 2019).
9. National bank of Ukraine (2019), available at: http://www.bank.gov.ua (Accessed 15 March 2019).
10. Ukrainian Bureau of Credit Histories (2019), available at: https://ubki.ua (Accessed 15 March 2019).
11. Sabodash, R. (2005), "Insurance of credit risks — a way to ensure fulfillment of obligations or their separate kind", available at: https://dokupdf.com/download/-2005-11-c-123-125-_5a02b8a6d6 4ab2b9bdd388c4_pdf (Accessed 15 March 2019).
12. Roman'ko, H.A. (2016), "Insurance of credit risks in Ukraine", available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/1/58.pdf (Accessed 15 March 2019).
13. Sabodash, R. (2006), "Value of national and European legislation in the field of credit risk insurance", available at: http://www.academia.edu/24823236 (Accessed 15 March 2019).
14. Chajkovs'kyj, Ya.I. (2017), "Analysis of the current state and prospects of development of bank consumer lending in Ukraine", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats' Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 27, no.1, pp. 156—163.
15. Shevaldina, V.H. (2013), "The current state of lending to the population in Ukraine", Finansy, oblik i audyt, vol. 1 (21), pp. 171—180.
16. Shejko, O.P. (2014), "Trends in consumer lending in Ukraine", Visnyk ONU imeni Mechnykova, vol. 19, no. 1/2, pp. 149—153.

№ 4 2019, стор. 52 - 57

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 1631

Відомості про авторів

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-8555-6440


Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0003-3054-356X

Як цитувати статтю

Харабара В. М., Грешко Р. І. Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.52

Kharabara, V. and Greshko, R. (2019), “Crediting of consumer needs of population and development of infrastructure of the financial services market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.