EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-ІНТЕГРАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
З. М. Яремко, В. В. Ващук, І. Р. Муць

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.42

УДК: 330.008

З. М. Яремко, В. В. Ващук, І. Р. Муць

ЕКОНОМІКО-ІНТЕГРАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті обговорюється актуальна проблема безпечної життєдіяльності суспільства та її взаємозв'язок із суспільно-економічним розвитком країни. Взаємовідносини людини з природою, технікою та суспільством консолідовано подані у запропонованій моделі життєдіяльності, згідно з якою безпека суспільства загалом і безпека кожної людини зокрема забезпечується функціонуванням трьох систем безпеки: технічної, соціально-економічної та соціально-політичної. Ефективність функціонування будь-якої із цих систем та рівень безпеки, який вони гарантують, зумовлені їхньою досконалістю. Якщо досконалість технічної та соціально-економічної систем безпеки, головно, залежить від коштів, які вкладені у їхній розвиток та вдосконалення, то досконалість соціально-політичної системи визначається сукупністю відносин між гілками влади, суб'єктами політики, державними та недержавними соціальними інститутами і кількісно оцінити її ефективність важко. Ефективність функціонування технічної та соціально-економічної систем безпеки кількісно можна оцінити за загальним коефіцієнтом індивідуального ризику: чим менший коефіцієнт індивідуального ризику, тим ефективніше функціонує система безпеки і тим вищий рівень безпеки вона гарантує. На основі залежності коефіцієнта індивідуального ризику від коштів, які вкладають у розвиток і вдосконалення систем безпеки обгрунтовано оптимальний розподіл коштів між соціально-економічною та технічною системи безпеки. Показаний взаємозв'язок між валовим внутрішнім продуктом країни та коефіцієнтом індивідуального ризику і на його основі проаналізовано рівень безпеки в різних країнах світу. Обгрунтовані три головні умови підтримання високого рівня безпеки життєдіяльності людини в сучасних умовах, а саме: 1) встановлення оптимального співвідношення між природним та техногенним середовищами довкілля, тобто такого стану, за якого науково-виробничо-побутова діяльність людини не спричиняє незворотних змін у параметрах природного середовища; 2) вдосконалення техногенного середовища шляхом впровадження наукоємних, маловідходних технологій і зменшення його шкідливого впливу на природне середовище та людину; 3) підвищення ефективності функціонування соціально-економічної та технічної систем безпеки шляхом впровадження результатів науково-технічного прогресу та зміни соціально-економічних орієнтирів у розвитку суспільства на основі людиноцентричної ідеології.

Ключові слова: модель безпеки життєдіяльності; соціально-економічна система безпеки; технічна система безпеки; соціально-політична система безпеки; економічні засади безпечної життєдіяльності.

Література

1. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського. Т. 4: Геохімія живої речовини: У 2-х кн. / НАН України; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін. — К. — 2012. — Кн. 1. — 504 с. — Кн. 2. — 576 с.
2. Константинов В.Ю. Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку ("Саміт Землі") // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. — Київ: Знання України, 2004. — Т. 1. — 760 с.
3. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності. Львів: Видавничий Центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 301 с.
4. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф / Відп. ред. В.В. Дурдинець, Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. — К.: Стилос. — 2011. — 497 с.
5. Іванюта С.П. Запровадження сучасних підходів для зниження ризику природних катастроф в Україні. Стратегічні пріоритети. — 2016. — № 1 (38). — С. 110—117.
6. Яковлєв Є.О. Оцінка еколого-техногенної безпеки міст і селищ України. Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 4 (29). — С. 146—157.
7. Іванюта С.П., Качинський А.Б. Екологічна безпека регіонів України: порівняльні оцінки. Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 3 (28). — С. 157—164.
8. Дячук О.А. Внесок України до нової Глобальної кліматичної угоди. Економіка і прогнозування. — 2016. — № 1. — С. 129—141.
9. Дячук О.А. Прогнозування та оцінка викидів парникових газів прямої дії з використанням моделі "Times-Україна". Економіка і прогнозування. — 2013. — № 2. — С. 116—127.
10. Іванюта С.П. Оцінка рівня техногенного навантаження в Україні: регіональний вимір. Стратегічні пріоритети. — 2015. — № 2 (35). — С. 157—163.
11. Жаворонкова Г.В. Напрями забезпечення реалізації технологічної безпеки регіону. Економіка і прогнозування. — 2015. — № 3. — С. 135—144.
12. Власюк О.С., Яценко Л.Д. Людський розвиток в Україні: чинники та проблеми. Стратегічні пріоритети. — 2016. — № 1 (38). — С. 43—54.
13. Іляш О.І. Ідентифікація змісту та ранжування загроз системі соціальної безпеки. Економіка і прогнозування. — 2012. — № 2. — С. 118—128.
14. Паламарчук М.О. Суперечності між безпекою владного режиму та безпекою особи в Україні як рушійна сила внутрішньополітичного конфлікту (листопад 2013 — лютий 2014). Стратегічні пріоритети. — 2014. — № 2 (31). — С. 5—10.
15. Заюков І.В. Територіальні особливості самооцінки здоров'я населення України. Стратегічні пріоритети. — 2016. — № 1 (38). — С. 55—62.
16. Ожеван М.А. Між утопією та реальністю: трансгуманістичні технології та їх вплив на майбутнє людини та людства. Стратегічні пріоритети. — 2014. — № 4 (33). — С. 88—92.
17. Гріневська С.М. Соціальна орієнтація економіки як економічна версія соціоекономіки. Український соціум. — 2012. — № 1. — С. 141—150.
18. Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю.М. Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки. Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 3 (28). — С. 5—15.
19. Бородіна О.С. Принцип компліментарності в міждисциплінарних дослідженнях економіки. Економіка і прогнозування. — 2015. — № 2. — С. 47—58.
20. Супрун Н.А. Розвиток корпоративної відповідальності у контексті вимог євроінтеграційного процесу. Економіка і прогнозування. — 2016. — № 4. — С. 118—131.
21. Офіційний сайт Світового банку. URL: https://databank.worldbank.org/data/databases

Z. Yaremko, V. Vashchuk, I. Muts

ECONOMIC AND INTEGRATED BASIS OF SAFETY LIFE

Summary

The actual problem of safe life of society and its interrelation with the socio-economic development of the country is discussed in the article. The relationship of human with nature, technology and society is consolidated in the proposed model of life, according to which the security of society in general and the security of each person in particular is ensured by the functioning of three security systems: technical, socio-economic, and socio-political. The effectiveness of any of these systems and the level of security they guarantee are due to their excellence. If the perfection of the technical and socioeconomic security systems primarily depends on the funds that are invested in their development and improvement, then the perfection of the socio-political system is determined by a combination of relations between the branches of power, subjects of politics, state and non-state social institutions and it is difficult to quantify its performance. The effectiveness of any system of security is depending of its perfection, which depends on the means aimed at its development and improvement. Quantitatively, the effectiveness of the functioning of the technical and socio-economic security systems can be estimated by the overall coefficient of individual risk: when lower coefficient of individual risk is, then more effective security system functions and the higher level of security it guarantees. Based on the dependence of the coefficient of individual risk on the funds invested in the development and improvement of security systems, the optimal allocation of funds between the socio-economic and technical security system is substantiated. The relationship between the gross domestic product of the country and the coefficient of individual risk is shown, and on its basis the level of security in the countries of the world is analyzed. The three main conditions for maintaining high level of human life safety in the modern conditions are substantiated, namely: 1) the establishment of an optimal balance between the natural and man-made constituents of the environment, that means a state in which the scientific, industrial-household activity of a person does not cause irreversible changes in the parameters of the natural environment; 2) improvement of the technogenic environment by introducing knowledge-intensive, low-waste technologies and reducing its harmful influence on the natural environment and human; 3) increasing the effectiveness of socio-economic and technical security systems functioning by introducing the results of scientific and technological progress and changing socio-economic orientations in the development of society.

Keywords: life safety model; socio-economic security system; technical security system; socio-political security system; economic basis of safety living.

References

1. Vernadskyy, V.Y. (2012), Vybrany naukovy pracy [Selected scientific works], vol. 4, Geokhimya zhyvoyi rechovyny [Geochemistry of living matter], NAN Ukrayiny, Kiyiv, Ukraine.
2. Konstantinov, V.Yu. (2004), Konferenciya OON z navkolishnyogo seredovishchya i rozvitru "Samit Zemly" [United Nations Conference on Environment and Development ("Summit of the Earth")], 2nd ed., Ukrayinska diplomatichna Encyclopedia, Znannya Ukrayiny, Kiyiv, Ukraine.
3. Yaremko, Z.M. (2005), Bezpeka zhittyediyalnosti [Safety of life], Vydavnichyy Centr LNU imeni Ivana Franka, L'viv, Ukraine.
4. Durdinets, V.V. Saenko, Yu.I. and Privalov, Yu.O. (2011), Sotsial'ni ryzyky ta sotsial'na bezpeka v umovakh pryrodnykh i tekhnohennykh nadzvychajnykh sytuatsij ta katastrof [Social risks and social security in the conditions of natural and man-made emergencies and disasters], Stylos, Kiyiv, Ukraine.
5. Ivanyuta, S.P. (2016), "Implementation of modern approaches to reduce the risk of natural disasters in Ukraine", Strategichny prioritety, vol. 1 (38), pp. 110—117.
6. Yakovlev, Ye.O. (2013), "Assessment of ecological and technogenic safety of cities and villages of Ukraine", Strategichny prioritety, vol. 4 (29), pp. 146—157.
7. Ivanyuta, S.P. and Kachinsky, A.B. (2013), "Environmental safety of the regions of Ukraine: comparative assessments", Strategichny prioritety, vol. 3 (28), pp. 157—164.
8. Dyachuk, O.A. (2016), "Contribution of Ukraine to the New Global Climate Agreement", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 129—141.
9. Dyachuk, O.A. (2013), "Forecasting and estimating direct emissions of greenhouse gases using the "Times-Ukraine" model", Economika i prognozuvann?, vol. 2, pp. 116—127.
10. Ivanyuta, S.P. (2015), "Estimation of the level of man-made load in Ukraine: a regional dimension", Strategichny prioritety, vol. 2 (35), pp. 157—163.
11. Zhavoronkova, G.V. (2015), "Ensuring of realization directions of technological safety of the region", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 3, pp. 135—144.
12. Vlasyuk, O.S. and Yatsenko, L.D. (2016), "Human development in Ukraine: factors and problems", Strategichny prioritety, vol. 1 (38), pp. 43—54.
13. Ilyash, O.I. (2012), "Identification of Content and Ranking of Threats to the Social Security System", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 118—128.
14. Palamarchuk, M.O. (2014), "The contradiction between the security regime and the security of a person in Ukraine as a driving force of the internal political conflict (November 2013 - February 2014)", Strategichny prioritety, vol. 2 (31), pp. 5—10.
15. Zayukov, I.V. (2016), "Territorial Peculiarities of Self-Assessment of the Population's Health of Ukraine", Strategichny prioritety, vol. 1 (38), pp. 55—62.
16. Ozhevan, M.A. (2014), "Between Utopia and Reality: Transhumanistic Technologies and Their Impact on the Future of Man and Humanity", Strategichny prioritety, vol. 4 (33), pp. 88—92.
17. Grinevska, S.М. (2012), "Social orientation of the economy as an economic version of socioeconomics", Ukrainskyy socium, vol. 1, pp. 141—150.
18. Sukhorukov, A.I. and Kharazishvili, Yu.M. (2013), "On the Methodology of Integrated Assessment of Components of Economic Security", Strategichny prioritety, vol. 3 (28), pp. 5—15.
19. Borodina, O.S. (2015), "Principle of complementarity in interdisciplinary studies of economics", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 47—58.
20. Suprun, N.A. (2016), "Development of corporate responsibility in the context of the requirements of the European integration process", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 4, pp. 118—131.
21. Official site of the World Bank's databases (2019), available at: https://databank.worldbank.org/data/databases (Accessed 15 March 2019).

№ 4 2019, стор. 42 - 47

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 714

Відомості про авторів

З. М. Яремко

д. х. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка

Z. Yaremko

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko

ORCID:

0000-0001-8508-7763


В. В. Ващук

к. т. н., асистент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка

V. Vashchuk

Candidate of Technical Sciences, Assistant of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko

ORCID:

0000-0002-5344-3820


І. Р. Муць

к. х. н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності,Львівський національний університет імені Івана Франка

I. Muts

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of Life Safety Department,Lviv National University of Ivan Franko

ORCID:

0000-0002-1506-1776

Як цитувати статтю

Яремко З. М., Ващук В. В., Муць І. Р. Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 42–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.42

Yaremko, Z., Vashchuk, V. and Muts, I. (2019), “Economic and integrated basis of safety life”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 42–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.