EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
М. П. Денисенко, О. Ю. Будякова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.11

УДК: [658: 331.108]: 001.895

М. П. Денисенко, О. Ю. Будякова

ПІДВИЩЕННЯ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті доведено, що одним з основних факторів економічного зростання в сучасних умовах розвитку економіки України є формування людського капіталу на засадах адаптивної, гнучкої та мобільної інноваційної кадрової політики підприємств. Актуальність дослідження питань формування кадрової політики продиктовано необхідністю вдосконалення її реалізації в умовах інноваційної економіки, процесів глобалізації та розвитку цифрової економіки. Успіх інноваційної кадрової політики підприємств визначається двома основними чинниками: здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна для досягнення його стратегії та можливістю застосовувати ефективні інноваційні управлінські важелі для спрямування працівників на бажану поведінку. Обидва завдання однаково важливі й складні, особливо в умовах цифрової революції. Найважливішими особливостями інноваційної кадрової політики підприємств є: впровадження сучасних стратегій управління персоналом, новітні методи підбору, найму, пошук талантів, здатних на креативні інновації, їх індивідуальної адаптації, розширення повноважень виконавців на місцях та зміна форми контролю; спільне прийняття господарських рішень і створення атмосфери довіри на підприємстві; розвиток механізмів планування кар'єри для ключових працівників; комплексне бачення проблем та цілісний підхід до людського капіталу у взаємозв'язку зі стратегічними установками підприємства; створення корпоративної культури інноваційного типу. Результативність (ефективність) господарювання підприємств великою (якщо не вирішальною) мірою залежить від якості системи управління персоналом. Заслуговують на увагу сучасні стратегії управління персоналом підприємств для формування інноваційної кадрової політики підприємств, які покликані забезпечити конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізації шляхом підвищення індексу людського капіталу. Особливу роль в економічному розвитку підприємств відіграють знання та інтелектуальній капітал. В умовах посилення глобалізаційних процесів розвиток інноваційно-інвестиційної моделі економіки України залежить від рівня індексу людського капіталу та інвестицій в нього.

Ключові слова: інновації; інноваційна стратегія стратегія управління персоналом; компетенції; людський капітал; інтелектуальний капітал; цифрова економіка.

Література

1. Про інноваційну діяльність: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. — № 36. — Ст. 266. Із змінами та доповненнями.
2. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Н.В. Краснокутська — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с. — Режим доступу: http://library.if.ua/book/4/528.html
3. Денисенко М.П. Інноваційна стратегія розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості / М.П. Денисенко, Т.М. Булах, Л.Ю. Матвіїва. — 2017. — № 10. — С. 39—44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2017_10_8
4. Економіка й організація інноваційної діяльності / О.І. Волков, М.П, Денисенко та ін.; під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. — К.: 2006. — 424 с.
5. Портер М. Конкуренция: учебное пособие / М. Портер. — М.: Изд. Дом "Вильямс", 2001. — 236 с.
6. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи / С.М. Ілляшенко. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. — 278 с.
7. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к. е. н., доц. О.А. Біловодської. — Суми: Триторія, 2018. — 382 с.
8. Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика: монографія / За ред. к. е. н., доцента, Н.С. Ілляшенко. — Суми: Триторія, 2018. — 484 с.
9. Денисенко М.П. Сучасні стратегії управління персоналом підприємств [Електронний ресурс] / М.П. Денисенко, О.Ю. Будякова // Приазовський економічний вісник. — 2018. — № 5 (10). — 450 c. (C. 175—181). — Режим доступу: http://pev.kp1u.zp.ua/vypusk-5-10
10. Денисенко М.П. Кадрова полiтика як основа формування інноваційної стратегії управління персоналом підприємств / М.П. Денисенко, О.Ю. Будякова // Вченi записки Унiверситету "КРОК" (економiчнi науки). — № 4 (52). — 2018. — C. 231—238. — Режим доступу до ресурсу: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/137/156
11. Панчишин Т.В. Інвестування людського капіталу — запорука модернізації економіки України / Т.В. Панчишин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. — 2017. — Вип. 1 (2). — С. 99—104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2017_1%282%29__17
12. Денисенко М.П. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу / М. П. Денисенко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка. — 2013. — Вип. 23. — С. 15—19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_23_6
13. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — К., 2018. — 252 с.
14. Будякова О.Ю. Зарубiжний досвiд прогнозування попиту ринку працi в контекстi розвитку вищої освiти / О. Будякова, Н. Зарiцька // Вісник КНУТД. Спецвипуск. — Київ: КНУТД, 2018. — 396 с. (С. 86—98). — Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/10185/1/EOEMIR2018_P086-098.pdf
15. Сучасні проблеми економічного розвитку України: монографія / За ред. О.В. Ольшанської, А.О. Мельник, Т.Є. Воронкової. — К.: ТОВ "ДКС центр", 2018. — 184 с.

M. Denysenko, O. Budiakova

ENHANCING HUMAN CAPITAL INDEX — IMPORTANT COMPLEX OF INNOVATIVE PERSONNEL POLICY

Summary

In the article it is proved that one of the main factors of economic growth in modern conditions of economic development of Ukraine is the formation of human capital on the basis of adaptive, flexible and mobile innovation personnel policy of enterprises. The urgency of the research of the formation of personnel policy is dictated by the need to improve its implementation in the conditions of the innovative economy, globalization processes and the development of the digital economy. The success of the innovative personnel policy of enterprises is determined by two main factors: the ability of the company to clearly determine what employee behavior is needed to achieve its strategy and the ability to apply effective innovative management levers to direct employees to the desired behavior. Both tasks are equally important and complex, especially in the digital revolution. The most important features of the innovative personnel policy of the enterprises are: introduction of modern personnel management strategies, the latest methods of recruitment, recruitment, search for talents capable of creative innovation, their individual adaptation, extension of powers of local performers and change of control forms; joint adoption of business decisions and creating an atmosphere of trust in the enterprise; development of career planning mechanisms for key employees; a comprehensive vision of problems and a holistic approach to human capital in conjunction with strategic enterprise settings; creating an innovative culture of corporate culture. Efficiency (efficiency) of enterprise management is a big (if not decisive) measure depending on the quality of the personnel management system A special role in the economic development of enterprises is played by knowledge and intellectual capital. In the context of the strengthening of globalization processes, the development of an innovation-investment model of the Ukrainian economy depends on the level of the human capital index and investment in it.

Keywords: innovations; innovative strategy; strategy of personnel management; competencies; human capital; intellectual capital; digital economy.

References

1. Verkhovna Rada Ukraine (2002), The Law of Ukrain "About innovation activity", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 36.
2. Krasnokutska, N.V. (2003), Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Denysenko, M.P. Bulakh, T.M. and Matviiva L.Yu. (2017), "Innovative strategy of development of enterprises of paper-pulp industry", vol. 10, pp. 39—44, available at: http://http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2017_10_8 (Accessed 05 March 2019).
4. Volkov, O.I. and Denysenko, M.P. (2006), Ekonomika y orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti [Economics and organization of innovation activity], Kyiv, Ukraine.
5. Porter, M. (2001), Konkurentsyia [Competition], Yzd. Dom "Vyliams", Moscow, Russia.
6. Illiashenko, S.M. (2003), Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody [Management of innovative development: problems, concepts, methods], VTD "Universytets'ka knyha", Sumy, Ukraine.
7. Illiashenko, S.M. and Bilovodska, O.A. (2003), Instrumenty ta metody komerzializazii inovaziynoi produkzii [Tools and methods of commercialization of innovative products], Trytoriia, Sumy, Ukraine.
8. Illiashenko, N.S. (2018), Vyperedzhaiuchyi innovatsiinyi rozvytok: teoriia, metodyka, praktyka [Outstanding innovative development: theory, methodology, practice], Trytoriia, Sumy, Ukraine.
9. Denysenko, M. P. and Budiakova, O. Yu. (2018), "Modern enterprise management strategies", Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 5 (10), pp. 175—181.
10. Denysenko, M. P. and Budiakova, O. Yu. (2018), "Personnel policy as the basis for the formation of an innovative strategy of personnel management of enterprises", Vcheni zapysky Universytetu "KROK" (ekonomichni nauky), vol. 4 (52), pp. 231—238.
11. Panchyshyn, T.V. (2017), " Investing in human capital is the key to modernizing the Ukrainian economy ", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 1 (2), pp. 99—104.
12. Denysenko, M.P. (2013), " Innovative development of the society on the basis of intellectual capital ", Ekonomika, vol. 23, pp. 15—19.
13. Lyashenko, V. I, Vishnevsky, O. S (2018), Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku [Digital modernization of the Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv Ukraine.
14. Budiakova, O. Yu. and Zaritskaya, N. (2018), "Foreign experience of forecasting labor market demand in the context of higher education development", KNUTD Visnyk. Special issue, pp. 86—98.
15. Olshanska, O.V. Melnuk, A.O. and Voronkova, T.Ye. (2018), Suchasni problemy ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Modern problems of economic development of Ukraine], DKS tsentr, Kyiv Ukraine.

№ 4 2019, стор. 11 - 17

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 1525

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

M. Denysenko

doctor of economic sciences, professor, Professor of Department Business Economics and turizm, Kyiv national university of technologies and design

ORCID:

0000-0001-8767-9762


О. Ю. Будякова

к. е. н., старший викладач кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

O. Budiakova

candidate of economic sciences, Senior Lecturer of the Department of Business Economics

ORCID:

0000-0001-6028-2650

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Будякова О. Ю. Підвищення індексу людського капіталу — важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.11

Denysenko, M. and Budiakova, O. (2019), “Enhancing human capital index — important complex of innovative personnel policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.