EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
П. В. Пашко, С. В. Шевчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.4

УДК: 334.024:338.242.4:339.543

П. В. Пашко, С. В. Шевчук

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статі розглянуто сутність та особливості державного регулювання забезпечення митних інтересів України. Досліджено та проаналізовано основні аспекти державного впливу у площині виокремлення факторів, що впливають на загальний економічний стан та митну діяльність суб'єктів господарювання. Визначено основні проблемні питання реалізації митної політики в Україні, серед яких: систематична реорганізація центрального державного органу, що відповідає за реалізацію державної митної політики; стратегічна невизначеність його місця в інституційному середовищі держави; колізії законодавства тощо. Акцентовано увагу, що об'єктивні передумови реалізації митної політики вимагають переоцінки своєчасного та адекватного реагування на зовнішні та внутрішні загрози забезпечення захисту митних інтересів держави. Зроблено висновки щодо необхідності та першочерговості заходів державного регулювання забезпечення митних інтересів держави в Україні.

Ключові слова: державне регулювання; регулятивний потенціал держави; митна безпека; митні інтереси; митна політика; митне регулювання; митно-тарифне регулювання.

Література

1. Брайловський І.А. Коршунова Г. С. Державне регулювання зовнішньоекономічних процесів: інвестиційний аспект. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці Сьомої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. — Донецьк: ДНУ, 2006. — Ч. 4. — С. 27—29.
2. Шевчук С.В. Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2011. — № 1. — С. 632—642.
3. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. — 543 с.
4. Митний кодекс України від 03.12.2017 № 4495-17. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
5. Пашко П.В., Пашко Д.В. Пропозиції до інституційного механізму забезпечення національних митних інтересів України. Митна справа. — 2014. — № 2 (92). — С. 14—20.
6. Економіка-2019: прогнози в рамках невизначеності. Бізнес рейтинг в офіційних цифрах. URL: https://rating.zone/ekonomika-2019-prohnozy-v-ramkakh-nevyznachenosti/?fbclid=IwAR1PBvmXsLCw_Sw4J8xLl4WkAz63mLJTlnfVSJcbcfMKs9C7wszO4-lUH08
7. Програма управління державним боргом на 2019 рік. Наказ МФУ від 17 січня 2019 року № 26 URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D1%83%D0%B4%D0%B1%202019%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
8. Шевчук С. В. Аналіз динаміки здійснення митної справи в Україні. Економіка та держава. — 2018. — № 8. — С. 65—70.
9. Пашко П.В., Пашко Д.В. Щодо досягнення окремих ефектів від діяльності податкової та митної служб під керівництвом Міністерства фінансів. Вісник АМСУ. Серія: "Економіка". — 2014. — № 1 (51). — С. 5—10.
10. Федотов О.П. Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика: дис. ... д-ра. юр. наук. — Одеса, 2016. — 457 с.
11. План дій реформи ДФС України. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin-zaproshuie-do-publichnoho-obhovorennia-planu-dii-z-reformuvannia-dfs-u-podatkovomu-napriamku?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini
12. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у півріччі 2018 року. Міністерство економічного розвитку та торгівлі. URL: http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
13. Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013—2018 роки. Розпорядження КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 869-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2013-%D1%80
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http:// http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/ menu_u/zed.htm

P. Pashko, S. Shevchuk

ESSENCE AND PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF MECHANISMS OF PROVIDING CUSTOMS INTERESTS OF UKRAINE

Summary

The article deals with the essence and peculiarities of state regulation of ensuring the customs interests of Ukraine. Investigated and analyzed the main aspects of state influence in the plane of separation of the factors that affect the overall economic situation and the customs' activities. The main issues of implementation of the customs policy in Ukraine are identified, among them: systematic reorganization of the central state body responsible for implementation of the state customs policy; strategic uncertainty of its place in the institutional environment of the state; conflicts of law, etc. These facts form a negative image of the entire customs system in society, defaming customs authorities and do not contribute to the task and the full protection of customs interests. The absence of both a systemic vision and a holistic approach to ensuring the customs interests of the state is established taking into account their specific features. The attention that the objective conditions of customs policies require reassessment of timely and adequate response to internal and external threats to ensure the protection of customs interests. It was found that the system of customs interests can not be solved only within customs proceedings, because a significant portion of which overlap and are reflected at the junction of the proceedings of other government policies in various fields (monetary, environmental, law, tax, investment, information, etc.), which increases the degree of complexity to the implementation of state regulation and achievement of the proper level of its efficiency. Conclusions are made regarding the necessity and priority of measures of state regulation of ensuring the customs interests of the state in Ukraine. In this connection, developed institutional mechanisms to ensure customs interests that will help optimize the efficiency of control over the movement of capital, people and goods across national borders and customs will increase the protection of state interests in such important areas as completeness and timeliness of filling the budget, trade policy relations, social protection of the population, activation of industrial development, etc.

Keywords: state regulation; regulatory potential of the state; customs safety; customs interests; customs policy; customs regulation; customs and tariff regulation.

References

1. Brailovskyi, I.A. Korshunova, H. S. (2006), "State regulation of foreign economic processes: investment aspect", Upravlinnia rozvytkom sotsial'no-ekonomichnykh system: hlobalizatsiia, pidpryiemnytstvo, stale ekonomichne zrostannia. Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Management of the development of socio-economic systems: globalization, entrepreneurship, sustainable economic growth. International economic conference], DNU, Donetsk, Ukraine, pp. 27—29.
2. Shevchuk, S.V. (2011), "State regulation as an important factor in the activation of innovation processes in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 632—642.
3. Berezhniuk, I. H. (2009), Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsionalni ta mizhnarodni aspekty [Customs regulation of Ukraine: national and international aspects], Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy, Dnipropetrovsk, Ukraine.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "The Customs Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 27 March 2019).
5. Pashko, P. V. and Pashko, D. V. (2014), "Proposals to the institutional mechanism of ensuring the national customs interests of Ukraine", Mytna sprava, №2 (92), pp. 14—20.
6. rating.zone (2019), "Economy 2019: forecasts within the limits of uncertainty. Business rating in official figures", available at: https://rating.zone/ekonomika-2019-prohnozy-v-ramkakh-nevyznachenosti/?fbclid=IwAR1PBvmXsLCw_Sw4J8xLl4WkAz63mLJTlnfVSJcbcfMKs9C7wszO4-lUH08 (Accessed 27 March 2019).
7. Ministry of Finance of Ukraine (2019), Order "The program of public debt management for 2019", available at: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D1%83%D0%B4%D0%B1%202019%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf (Accessed 27 March 2019).
8. Shevchuk, S. (2018), "Analysis of the dynamics of the customs business in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 65—70.
9. Pashko, P. V. and Pashko, D. V. (2014), "Concerning the achievement of certain effects from the activities of the tax and customs services under the leadership of the Ministry of Finance ", Visnyk AMSU. Seriia: "Ekonomika", vol. 1 (51), pp. 5—10.
10. Fedotov, O.P. (2016), "Administrative-legal concept of the implementation of the state customs business: theory and practice", Abstract of Ph.D. dissertation, Econom. sciences., Administrative law and process; finance law; information law, National university "Odesa legal academy", Odesa, Ukraine.
11. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Action Plan for the reform of the SFS of Ukraine", available at: https://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin-zaproshuie-do-publichnoho-obhovorennia-planu-dii-z-reformuvannia-dfs-u-podatkovomu-napriamku?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini (Accessed 27 March 2019).
12. Ministry of Economic Development and Trade (2019), "The general tendencies of the shadow economy in Ukraine in the half-year of 2018", available at: http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (Accessed 27 March 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "On Approval of the Strategic Development Plan of the Ministry of Income and Duties for 2013-2018", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2013-%D1%80 (Accessed 27 March 2019).
14. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Economic statistics. Foreign economic activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/ menu_u/zed.htm (Accessed 27 March 2019).

№ 4 2019, стор. 4 - 10

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 1993

Відомості про авторів

П. В. Пашко

д. е. н., професор, ректор, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

P. Pashko

Doctor of Economics, professor, Rector, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0002-2697-751X


С. В. Шевчук

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіка підприємств, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral student of the department of economics of enterprises,University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0003-3432-3441

Як цитувати статтю

Пашко П. В., Шевчук С. В. Сутність та особливості державного регулювання механізмів забезпечення митних інтересів України. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.4

Pashko, P. and Shevchuk, S. (2019), “Essence and peculiarities of state regulation of mechanisms of providing customs interests of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.