EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
М. А. Полегенька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.137

УДК: 338.03:636.5

М. А. Полегенька

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції, проблеми та перспективи функціонування розвитку галузі птахівництва в Україні в контексті статистичного аналізу. Галузь являє собою складне агропромислове виробництво з тривалим безперервним циклом, який не можна періодично зупиняти. Продукція птахівництва, маючи швидкі темпи розвитку і відтворення, більшу доступність за ціною, користується підвищеним попитом на свою продукцію у населення. Птахівництво історично широко розвинене на всій території України, виступає традиційною галуззю сільського господарства та переважно сконцентровано навколо великих міських мегаполісів.
Виявлено тенденції динаміки поголів'я птиці, виробництва продукції птахівництва — м'яса птиці та яєць за категоріями господарств в Україні. Встановлено, що птахівництво є мобільним для застосування інновацій та залучення інвестицій з різних джерел і відрізняється від інших галузей тваринництва прискореним оборотом вкладеного капіталу. До основних факторів, які забезпечили зростання обсягів виробництва продукції галузі, слід віднести значні інвестиції, технічне переоснащення й розширення виробничих потужностей птахівничих підприємств, якісне поліпшення племінних ресурсів та сучасний менеджмент.
Ідентифіковано причини низької ефективності галузі на фоні збільшення обсягів виробництва. Процеси монополізації ринку виробництва м'яса сільськогосподарської птиці, імпорт дешевої продукції з-за кордону, зношеність засобів виробництва призвели до зменшення рентабельності більшості підприємств та їх банкрутства. З'ясовано, що подальше ускладнення економічної ситуації в країні призводить до зниження реальних доходів населення і скорочення фонду споживання яєць, що впливає на обсяги виробництва промислових підприємств.
Обгрунтовано основні напрями та визначено потенційні можливості й шляхи підвищення ефективності господарської діяльності птахівничих підприємств в Україні, які полягають у впровадженні механізації і автоматизації процесів, оптимізації кормової бази та поліпшенню умов утримання відповідно до ветеринарно-санітарних норм з метою прискореного розвитку і насичення внутрішнього ринку високоякісною вітчизняною продукцією галузі, що гарантуватиме продовольчу безпеку держави, забезпечення переробної промисловості сировиною, населення — м'ясом та яйцями відповідно до норм споживання. Основними виробниками м'яса птиці і яєць повинні стати птахівничі підприємства при значному скороченні питомої ваги особистих селянських господарств, які не здатні забезпечувати розвиток галузі на інноваційній основі.

Ключові слова: птахівництво; продукція галузі птахівництва; промислове виробництво; поголів'я птиці; м'ясо птиці; яйця; економічна ефективність.

Література

1. Вініченко І.І., Маховський Д.В. Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні / І.І. Вініченко, Д.В. Маховський // Агросвіт. — К., 2015. — № 24. — С. 3—6.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
3. Іщенко Ю.Б. Птахівництво України [Аналітичний огляд] /Ю.Б. Іщенко-Харків. — 2013. — 74 с.
4. Рентабельність виробництва продукції тваринництва у 2016 році. https://meatinfo.net/.../item-rentabelnst-virobnitctva-produkt
5. Сендецька С.В. Птахівництво в особистих селянських господарствах: проблеми і перспективи / С.В. Сендецька // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. — Львів, 2014. — № 1. — С. 130—134.
6. Тваринництво України в 2017 році. Статистичний збірник / За ред. О. Прокопенко. — Державна служба статистики України. — К., 2018. — 165 с.
7. Щетініна І.О. Значення інноваційного розвитку для птахівництва. Сучасний стан виробництва м'яса птиці в Україні та перспективи розвитку / І.О. Щетініна, В.І. Дяченко // Інститут птахівництва УААН. — 2009. — С. 32—38.

M. Polehenka

AN ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF POULTRY PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

In the article modern tendencies, problems and prospects of functioning of development of poultry industry in Ukraine in the context of statistical analysis are researched. The sector represents a complex agricultural production with a continuous continuous cycle, which can not be interrupted periodically. Poultry products, with a rapid pace of development and reproduction, greater affordability, are in high demand for their products from the population. Poultry breeding is historically widely developed throughout the territory of Ukraine, serving as the traditional branch of agriculture and is mainly concentrated around large urban megacities.
The tendencies of the dynamics of poultry, poultry production and poultry meat and eggs by categories of farms in Ukraine are revealed. It is established that poultry farming is mobile for the application of innovations and attraction of investments from different sources and differs from other branches of livestock farming by accelerated turnover of invested capital. Considerable investments, technical re-equipment and expansion of production facilities of poultry enterprises, qualitative improvement of tribal resources and modern management should be attributed to the main factors which ensured growth of volumes of production of the branch.
The reasons for the low efficiency of the industry are identified in the context of increased production volumes. The processes of monopolization of the market for the production of poultry meat, the import of cheap products from abroad, and the deterioration of the means of production led to a decrease in the profitability of most enterprises and their bankruptcy. It was clarified that the further complication of the economic situation in the country leads to a decrease in real incomes and a decrease in the egg consumption fund, which in turn affects the volumes of production of industrial enterprises.
The basic directions and the potential possibilities and ways of increase of efficiency of economic activity of poultry enterprises in Ukraine are grounded. They are implementation of mechanization and automation of processes, optimization of forage base and improvement of conditions of keeping in accordance with veterinary and sanitary norms with the purpose of accelerated development and saturation of domestic market with high quality domestic products of the industry, which in turn guarantees the food security of the state, providing the processing industry with raw materials, the population — meat and eggs in accordance with consumption standards. The main producers of poultry meat and eggs should be poultry enterprises, with a significant reduction in the share of private farms that are unable to provide the industry with innovative development.

Keywords: poultry breeding; products of poultry industry; industrial production; livestock; poultry; eggs; economic efficiency.

References

1. Vinichenko, I. I. and Makhovs'kyj, D. V. (2015), "Status and prospects of development of poultry enterprises in Ukraine ", Ahrosvit, vol. 24, pp. 3—6.
2. State Statistics Service of Ukraine (2018), Statistical information, available at:http: http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 12 February 2018).
3. Ischenko, Yu.B. (2013), Ptakhivnytstvo Ukrainy [Poultry Farming of Ukraine, Kharkiv, Ukraine.
4. Rentabel'nist' vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva u 2016 rotsi. https://meatinfo.net/.../item-rentabelnst-virobnitctva-produkt (Accessed 20 February 2018).
5. Sendets'ka, S. V. (2014), " Poultry farming in private farms: challenges and perspectives ", Nauk. visnyk LNUVMBT im. S.Z. Hzhyts'koho, vol. 1, pp. 130—134.
6. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Tvarynnytstvo Ukrainy v 2017 rotsi. Statystychnyj zbirnyk" [Livestock of Ukraine in 2017. Statistical Collection], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Schetinina, I.O. (2009), "The value of innovation for poultry. Present situation poultry production in Ukraine and prospects of development", Instytut ptakhivnytstva UAAN, pp. 32—38.

№ 3 2019, стор. 137 - 143

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 4684

Відомості про авторів

М. А. Полегенька

асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

M. Polehenka

assistant professor of the Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Полегенька М. А. Аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва в Україні. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 137–143. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.137

Polehenka, M. (2019), “An analysis of the current state of poultry production in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 137–143. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.137

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.