EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА ЕФЕКТИ
І. Є. Бараняк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.132

УДК: 331.556.4:330 (477) (430)

І. Є. Бараняк

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА ЕФЕКТИ

Анотація

У статті доведено, що природа української міграції до Німеччини має економічний характер. Побудовано концептуальну модель економічних вигод та втрат України і Німеччини на державному рівні в результаті функціонування міграційної мережі обміну людськими ресурсами. Обчислено економічні наслідки міграції на державному та особистісному рівні, що виникли в результаті формування україно-німецької територіальної міграційної системи. Визначено, що економічна ефективність використання людського капіталу українських мігрантів у вартісному вимірі зросла в середньому майже в 11 разів. Обгрунтовано твердження, що розриви в рівнях доходів між українською та німецькою частинами територіальних суспільних систем стали однією з головних причин інтенсифікації процесу переливання людських ресурсів в україно-німецькому міграційному каналі та призвели до формування сучасної УНТМС. Наслідком функціонування УНТМС стало покращення економічної ситуації осіб-переселенців та сімей трудових мігрантів через зростання обсягів грошових переказів. Підсумовано, що Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів, а заощадження українських мігрантів може бути одним зі способів інвестування в розвиток економіки.

Ключові слова: міграційний потік; Україна; Німеччина; територіальна міграційна система; економічні наслідки міграції; країна-донор; країна-реципієнт.

Література

1. Малиновська О.А. Міжнародна міграція в контексті модернізації суспільства [Електронний ресурс] / О.А. Малиновська. — Режим доступу: http://www.dse.org.ua/arhcive/17/8.pdf
2. Позняк О.В. Оцінювання наслідків зовнішньої міграції в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Позняк — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dse_2016_2_15
3. Садова У.Я. Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства / У.Я. Садова, С.І. Князєв, Н.І. Андрусишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2013. — № 3. — С. 3—12.
4. Біль М.М. Інвестиційний фактор у формуванні територіальних міграційних систем [Електронний ресурс] / М.М. Біль — Режим доступу до ресурсу: http://ird.gov.ua/sep/sep20131(99)/sep20131(99)_186_BilMM.pdf
5. База даних Федерального статистичного офісу в Німеччині [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Про підсумки діяльності систем переказу коштів у 2017 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=FF50D06961E63EEE58198A67A3C6B0B7?art_id=64628178&showTitle=true
8. Міграційний профіль України за 2017 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/assets/files/mig_profil/migprofil_2017.pdf

І. Baranyak

THE FORMATION OF UKRAINE-GERMAN TERRITORIAL MIGRATION SYSTEM: ECONOMIC CONSEQUENCES AND EFFECTS

Summary

In our days, migration of population is an integral feature and one of the ways of development of modern society. The main factors that led to the intensification of migration flows from Ukraine to different countries have been high unemployment rate and low wages. That's why the nature of Ukrainian people migration to Germany has also mainly economic reasons. The purpose of this article is to generalize theoretically and to calculate mathematically main economic advantages and losses of national and personal levels for Ukraine and Germany as a result of functioning migration exchange network of human resources.
The economic state and personal levels consequences as a result of the formation of the Ukrainian-German territorial migration system are calculated. For example, it is determined that the economical productivity of using of Ukrainian migrants human capital in Germany is in 11 times higher than in Ukraine. It is substantiated that significant gaps in income levels between the Ukrainian and German parts of territorial social systems were one of the main reasons for intensifying the process transferring of human resources in the Ukrainian-German migration channel and led to the formation of modern Ukrainian-German territorial migration system. It is calculated that if all economically active Ukrainians migrants in Germany had had full employment in 2006—2017 years, they would have received income in the amount of 31.1 billion UAH for their working. But if they had had similar employment in Ukraine, Ukrainian migrants could have received income — only 1.9 billion UAH. The main results of the operation of Ukrainian-German territorial migration system have become the improvement of the economic situation of migrants and families of migrant workers due to the growth of remittances. According to data of the National Bank of Ukraine, there were almost 900 million dollars money transfers from Germany to Ukraine in 2015—2017. It is summarized that Ukraine remains the recipient of cross-border transfers and the savings of Ukrainian migrants that are working in German can be one of the way to invest for development economy of Ukraine.

Keywords: migration; migratory flows; Ukraine; Germany; territorial migration system; migration economic consequences; donor country; recipient country.

References

1. Malynovs`ka, O. A. (2012), "International migration in the context of modernization of society", Demografiya ta social`na ekonomika, available at: http://www.dse.org.ua/arhcive/17/8.pdf (Accessed 10 February 2019).
2. Poznyak, O.V. (2016), "Evaluation of Consequences of External Labour Migration in Ukraine", Demografiya ta social`na ekonomika, vol. 2, no. 27, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2016_2_15 (Accessed 5 February 2019).
3. Sadova, U. Ya. Knyazev, S.I. and Andrusyshyn, N.I. (2013), "The Territorial Migration System of Ukraine as a Factor in the Development of the Economy, State and Society", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. (3), pp. 3—12.
4. Bil`, M. M. (2013), "Investment Factor in the Formation of Local Migration Systems", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1, no. 99, available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20131(99)/sep20131(99)_186_BilMM.pdf (Accessed 8 February 2019).
5. Genesis-online date bank, available at: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online (Accessed 12 February 2019).
6. The official website of the State Statistics Service of Ukraine. Statistical information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 3 February 2019).
7. the National Bank of Ukraine (2019), "About the results of operations of money transfer systems in 2017", available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=FF50D06961E63EEE58198A67A3C6B0B7?art_id=64628178&showTitle=true (Accessed 2 February 2019).
8. The State Migration Service of Ukraine (2019), "Migration profile of Ukraine for 2017", available at: https://dmsu.gov.ua/assets/files/mig_profil/migprofil_2017.pdf (Accessed 3 February 2019).

№ 3 2019, стор. 132 - 136

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1079

Відомості про авторів

І. Є. Бараняк

провідний інженер відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", м. Львів

І. Baranyak

Senior Engineer of Department of Problems of Social and Humanitarian Development of Regions, State Institution 'Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine'

Як цитувати статтю

Бараняк І. Є. Формування україно-німецької територіальної міграційної системи: економічні наслідки та ефекти. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.132

Baranyak, І. (2019), “The formation of Ukraine-german territorial migration system: economic consequences and effects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.