EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНІСНО-ЗМІСТОВНОЇ ОСНОВИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Ю. Т. Матвєєва, Т. В. Бондар, А. І. Курасов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.124

УДК: 352.07:328.185:316.48(477)

Ю. Т. Матвєєва, Т. В. Бондар, А. І. Курасов

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНІСНО-ЗМІСТОВНОЇ ОСНОВИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано сутнісно-змістовну основу конфліктів інтересу та виявлено основні причини та передумови їх виникнення на місцевому рівні, на основі чого запропоновано власне визначення конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування. Досліджено рівень сприйняття конфлікту інтересів на базі одного з структурних підрозділів Сумської міської ради та проаналізовано аналітичну інформацію з притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень у виконавчих органах місцевого самоврядування. Надано рекомендації щодо удосконалення антикорупційного механізму запобігання конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування на основі використання інноваційних підходів та зарубіжного досвіду.
Визначено основні елементи антикорупційного механізму запобігання конфліктів інтересів: методи управління, юридичне забезпечення, принципи управління та інформаційне забезпечення. Дія механізму має бути спрямованою як на органи місцевого самоврядування, на державне управління, так і на суб'єктів господарювання та населення у цілому.

Ключові слова: конфлікт інтересів; корупційна злочинність; органи місцевого самоврядування; індекс сприйняття корупції; державна служба; антикорупційне законодавство; електронне врядування; ІТ-інновації.

Література

1. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, Міністерство оборони України. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupczii/metodichni-rekomendaczii-shhodo-zapobigannya-ta-vregulyuvannya-konfliktu-interesiv-osib-upovnovazhenih-na-vikonannya-funkczij-derzhavi.html
2. Конфлікт інтересів: поняття, врегулювання, відповідальність. URL: https://www.veklegal.com/uk/blog/konflikt-interesiv/
3. Бугайчук К.Л., Беспалова О.І. Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування: наук.-метод. рек. — Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. — 41 с.
4. Пастух І.Д. Проблеми визначення конфлікту інтересів в діяльності окремих категорій службовців у зв'язку з їх підпорядкуванням один одному: законодавча колізія legal and political science. World science. 2018. Vol. 6, № 3 (31). URL: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/2296.pdf
5. Сергієнко Т.І. Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В. Вернадського. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2017. № 68. с. 113. URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/viewFile/94473/90156
6. Олешко О. Нормативно-правовий механізм врегулювання конфлікту інтересів на державній службі в Україні: проблеми та перспективи вирішення. Ефективність державного управління: збірник наукових праць. 2015. Вип. 44. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_44/fail/ch_1/25.pdf
7. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
8. Пивоваров В.В. Конфлікт інтересів як корупціогенний фактор корпоративної злочинності. Науковий вісник Херсонського державного університету Серія юридичні науки. 2017. Т. 2, Вип. 5. URL: http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo05/part_2/27.pdf
9. Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфліктів інтересів на державній службі, OECD, 2003. 18 с. URL: http://www.acre.org.ua/
10. Конфлікт інтересів. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2
11. Поліщук О.Конфлікт інтересів. Що треба знати, щоб не вчинити правопорушення. ЛІГА. Блоги. URL: https://blog.liga.net/user/opolischchuk/article/31497
12. Індекс сприйняття корупції. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
13. Індекс сприйняття корупції-2017. Трансперенсі Інтернешнл Україна. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/
14. Рейтинг країн світу за рівнем стійкості суспільства — інформація про дослідження. Sustainable Society Index — your compass to sustainability. URL: http://www.ssfindex.com/
15. Про запобігання корупції: Закон України від 31.08.2018 р. № 1700. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
16. Управління конфліктами інтересів в Україні та національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Висновки і рекомендації. Березень, 2018, European Union anti-corruption initiative. URL: https://mviskarada.gov.ua/files/Fayly_dlya_novostey_2018/Konflikt_interesiv_rozyasneniya.pdf
17. Мороз О. Конфлікт інтересів: коли він виникає і що з ним робити? Місцеве самоврядування: онлайн видання. Серпень, 2017. №8. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/august/issue-8/article-29800.html?exp=true&utm_expid=.7YZnTvPwQKWPt2vl0yesRw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
18. Кулініч І.О. Психологія конфліктів та шляхи їх вирішення у системі управління. Психологія управління: навчальний посібник. URL: https://pidruchniki.com/12120124/psihologiya/psihologiya_konfliktiv_shlyahi_virishennya_sistemi_upravlinnya

Yu. Matvieieva, T. Bonda, А. Kurasov

STUDY OF THE ESSENTIAL AND MEANINGFUL BASIS OF THE CONFLICT OF INTERESTS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

Summary

The essential and meaningful basis of conflicts of interest has been analyzed and the main reasons and preconditions for their emergence at the local level have been revealed in the article, on the basis of which the self-determination of the interest conflict in local self-government bodies has been proposed.
Conflict of interest in local self-government bodies is a contradiction between the personal interests of an official of a local self-government body (or persons close to her) and her official authority, which may affect the impartiality of management decisions by such a person, which, in turn, will lead to a violation of interests of territorial community in solving local issues.
The level of the interest conflict perception has been studied on the basis of one of the structural subdivisions of Sumy City Council as well as the analytical information on the attraction of officials to administrative responsibility for committing corruption offenses in executive bodies of local self-government has been analyzed. The recommendations for improving the anti-corruption mechanism for preventing conflicts of interest in local self-government bodies have been proposed based on the use of innovative approaches and foreign experience.
The main elements of the anti-corruption mechanism for preventing of interest conflicts have been identified, such as management methods, legal support, management principles and information provision. The mechanism should be aimed at both local self-government bodies, public administration, and economic entities and the population in general.
In the context of the interest conflict prevention the proposals on the elimination of corruption in such areas have been offered as use of foreign practice principles; conducting diagnostics of the familiarity level of state administration and self-government bodies with the essence of interest conflicts; collection, systematization and comparison of statistics on the extent of corruption at the local level; careful analysis of legislative initiatives to prevent corruption; implementation of IT innovations in anti-corruption mechanisms for overcoming corruption in local self-government bodies.

Keywords: conflict of interests; corruption criminality; bodies of local self-government; index of corruption perception; public service; anti-corruption legislation; e-government; IT innovations.

References

1. Ministry of Defence Ukraine (2014), "Methodical recommendations on prevention and regulation of interest conflicts of persons, authorized to perform the state functions", available at: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupczii/metodichni-rekomendaczii-shhodo-zapobigannya-ta-vregulyuvannya-konfliktu-interesiv-osib-upovnovazhenih-na-vikonannya-funkczij-derzhavi.html (Accessed 03 February 2019).
2. VEK Legal Group (2017), "Conflict of interest: concept, regulation, responsibility", available at: https://www.veklegal.com/uk/blog/konflikt-interesiv/ (Accessed 03 February 2019).
3. Buhajchuk, K.L. and Bespalova, O.I. (2016), Zapobihannia konfliktu interesiv v diial'nosti osib upovnovazhenykh na vykonannia funktsij derzhavy ta mistsevoho samovriaduvannia [Prevention of interest conflicts in the activities of persons authorized to perform functions of the state and local self-government], Kharkivs'kyj natsional'nyj universytet vnutrishnikh sprav, Kharkiv, Ukraine.
4. Pastukh, I.D. (2018), "Problems of determining of interest conflicts in the activities of certain categories of employees in connection with their subordination to each other: the legislative collision legal and political science", World science, Vol.6, No. 3(31), available at: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/2296.pdf (Accessed 05 February 2019).
5. Serhiienko, T.I. (2017), "The features of modern conflicts in the context of the noosphere concept of V. Vernadsky", Humanitarnyj visnyk ZDIA, vol. 68, available at: http://vestnikzgia.com.ua/article/viewFile/94473/90156 (Accessed 05 February 2019).
6. Oleshko, О. (2015), "Regulatory and legal mechanism for conflict of interest in the public service in Ukraine: problems and perspectives for solving", Efficiency of public administration, vol. 44, available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_44/fail/ch_1/25.pdf (Accessed 10 February 2019).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On preventing corruption", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 49, p. 2056.
8. Pyvovarov, V.V. (2017), "Conflict of interest as a corruption-causing factor of corporate crime", Scientific Journal of Kherson State University, Vol. 2, no. 5, available at: http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo05/part_2/27.pdf (Accessed 15 February 2019).
9. OECD (2003), "OECD Manual on conflict of interest in the public service", available at: http://www.acre.org.ua/ (Accessed 15 February 2019).
10. Wikipedia Free Encyclopedia (2019), "Conflict of interest", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2 (Accessed 22 February 2019).
11. Polischuk, O. (2018), "Conflict of interest. What you need to know to avoid committing an offense", available at: https://blog.liga.net/user/opolischchuk/article/31497 (Accessed 22 February 2019).
12. Wikipedia Free Encyclopedia (2019), "Corruption Perceptions Index", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 (Accessed 22 February 2019).
13. Transparency International Ukraine (2017), "Corruption Perceptions Index-2017", available at: https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/ (Accessed 22 February 2019).
14. Sustainable Society Index — your compass to sustainability (2019), "The rating of the countries of the world on the level of society sustainability", available at: http://www.ssfindex.com/ (Accessed 28 February 2019).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On preventing corruption", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (Accessed 22 February 2019).
16. EUAC (2018), "Interest conflict management in Ukraine and the National Agency for the corruption prevention (NACP). Conclusions and recommendations", available at: https://mviskarada.gov.ua/files/Fayly_dlya_novostey_2018/Konflikt_interesiv_rozyasneniya.pdf (Accessed 22 February 2019)
17. Moroz, O. (2017), "Conflict of interest: when does it arise and what to do with it?", Mistseve samovriaduvannia, vol. 8, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/august/issue-8/article-29800.html?exp=true&utm_expid=.7YZnTvPwQKWPt2vl0yesRw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (Accessed 22 February 2019).
18. Kulinich, I.O. (2011), "Psykholohiia upravlinnia", available at: https://pidruchniki.com/12120124/psiholgiya/psihologiya_konfliktiv_shlyahi_virishennya_sistemi_upravlinnya (Accessed 22 February 2019).

№ 3 2019, стор. 124 - 131

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1947

Відомості про авторів

Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет

Yu. Matvieieva

PhD (Economics), senior lecturer of Department of Management, Sumy State University


Т. В. Бондар

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет

T. Bonda

PhD (Economics), senior lecturer of Department of Management, Sumy State University


А. І. Курасов

студент групи ДСмз-61, Сумський державний університет,головний спеціаліст-юрисконсульт департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

А. Kurasov

Student of the group Dsmz-61, Sumy State University, chief specialist, legal counsel at the Department of Finance, Economics and Investments of Sumy City Council

Як цитувати статтю

Матвєєва Ю. Т., Бондар Т. В., Курасов А. І. Дослідження сутнісно-змістовної основи конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 124–131. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.124

Matvieieva, Yu., Bonda, T. and Kurasov, А. (2019), “Study of the essential and meaningful basis of the conflict of interests in local self-government bodies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 124–131. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.124

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.