EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИБОРУ ІНДИКАТОРІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НА ІНОЗЕМНИХ РИНКАХ
Л. М. Ганас, О. І. Дорош, Л. С. Ноджак, О. П. Луцишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.118

УДК: 65.012.12

Л. М. Ганас, О. І. Дорош, Л. С. Ноджак, О. П. Луцишин

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИБОРУ ІНДИКАТОРІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НА ІНОЗЕМНИХ РИНКАХ

Анотація

Наукові напрацювання, представленні у статті стосуються розроблення методичних рекомендацій щодо оцінювання ефектів від діяльності підприємств на іноземних ринках з використанням полікритеріальної моделі вибору індикаторів.
У статті проведено грунтовний аналіз наукових напрацювань у сфері оцінювання зовнішньоекономічної діяльності та визначено перелік показників, які використовувались при оцінюванні ефективності діяльності на іноземних ринках. На основі проведеного аналізу розроблено послідовність оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках для підприємств, яка поділена на 3 комплексні етапи (підготовчо-методичний, аналітично-розрахунковий та результативний). На кожному із етапів розроблено комплекс дій для забезпечення впорядкованості процесу оцінювання. Також представлено полікритеріальну модель вибору індикаторів оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках, яка, на відміну від існуючих, забезпечує вибір індикаторів з врахуванням критеріїв відбору, та в залежності від потреб оцінювання дозволяє формувати різний їх перелік.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що виробничі підприємства, організації та інші зацікавлені особи можуть діагностувати ефекти від діяльності на іноземних ринках на основі запропонованого інструментарію.

Ключові слова: овнішньоекономічна діяльність; полікритеріальна модель; індикатор; процес; послідовність; іноземні ринки; оцінювання.

Література

1. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності / А.М. Вічевич, О.В. Максимець. — Львів: Афіна, 2004. — 140 с.
2. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [підручник] / О.П. Гребельник; 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с
3. Шкурупій О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. / За ред. О.В. Шкурупій. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 248 с.
4. Малярець Л. М., Моргун Г. В. Аналіз ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства для її стратегічного контролінгу // БІЗНЕС ІНФОРМ. — 2015. — № 1.
5. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. — К.: "Центр учбової літератури", 2013. — 408 с.
6. Соркин С.Л. Эффективность внешнеэкономической деятельности: понятие, измерение и оценка: [монографія] / С.Л. Соркин. — Гродно: ГрГУ, 2011. — 130 с.
7. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [монографія] /Козак Ю.Г., Притула Н. В., Єрмакова О. А., Уханова І. О., Сулим О.В., Осипов В. М., Таваліка Г. Т., Постова Н.А., Швагер О. Р. — К.: Центр навчальної літератури, 2016. — 162-163 с
8. Вакульчик О.М. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.М. Вакульчик, Д.П. Дубицький // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. — 2012. — № 2. — С. 75—82.
9. Філіпенко Т. В. Оцінка ефективності експорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Т.В. Філіпенко, К.С. Анісімова // Менеджмент XXI століття: нові виклики, практика, інновації. — 2014. — С. 104—106.
10. Волкова І.А. Методика аналізу експортно-імпортних операцій в діяльності підприємства / І. А. Волкова, І.В. Гірчук // Вісник ЖДТУ. — 2010. — № 3 (53). — С. 53—55.
11. Гром'як О.Б. Принципи добору ключових індикаторів для здійснення експрес-діагностики внутрішніх криз на підприємстві / О.Б. Гром'як // 314 Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції ["Бізнес в умовах трансформації економіки"], м. Сімферополь — Судак, 21—25 травня 2013 р.) / Самарський інститут бізнесу та управління, Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу. — Сімферополь — Судак, 2013. — С. 52—55.
12. Аналіз ефективності експортних та імпортних операцій / Н.І. Федоронько // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 10. — С. 120—125.
13. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 792 с.

L. Hanas, O. Dorosh, L. Nodzhak, O. Lutsyshyn

THE PECULARITIES OF THE USE OF THE POLYCRITERIAL MODEL OF INDICATORS' SELECTION IN EVALUATING THE EFFECTS OF ACTIVITIES AT FOREIGN MARKETS

Summary

At the present stage foreign economic activity has become an integral part of the successful activity of the enterprise. However, existing national methodological approaches to the analysis and evaluation of the efficiency of foreign economic activity of enterprises do not meet modern business requirements, and foreign experience needs to be adapted to the Ukrainian legislation, peculiarities of accounting and auditing in Ukraine.
The main objective of the article is to conduct a thorough research of tools for assessing the effects of activities at foreign markets and to develop a sequence of this process.
The scientific achievements presented in the article relate to the development of methodical recommendations for the assessment of the effects of enterprise's activity at foreign markets using the polycriterial model of indicators' selection.
In the article a thorough analysis of scientific developments in the field of assessment of foreign economic activity has been conducted, and a list of indicators used in evaluating the effectiveness of activities at foreign markets has been determined. On the basis of the conducted analysis, a sequence of estimation of the effects from the activities at foreign markets for enterprises has been developed, that is divided into 3 complex stages (preparatory-methodical, analytical-calculated, and resultant). At each stage a set of actions has been developed to ensure the orderliness of the evaluation process. Also a polycriterial model of indicators' selection for assessing the effects of activities at foreign markets has been presented, which, unlike the existing ones, provides a selection of indicators taking into account selection criteria, and, depending on the needs of the evaluation, allows to form a different list of such indicators.
The effectiveness of the evaluation process and operative receiving of the conclusion about the effects of activities at foreign markets depends on the quality of their organization. Practice shows that the assessment of the effects of activities at foreign markets, in particular, of certain operations, takes place under time constraints, but a clear organization of analysts' work will make this process effective and resultant. The practical value of the obtained results is that manufacturing enterprises, organizations and other stakeholders can diagnose the effects of activities at foreign markets on the basis of the proposed methodical tools.

Keywords: foreign economic activity; polycriterial model; indicator; process; sequence; foreign markets; evaluation.

References

1. Vichevych, A.M. (2004), Analiz zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Analysis of foreign economic activity], Afina, Lviv, Ukraine.
2. Hrebelnyk, O.P. (2008), Osnovy zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Fundamentals of foreign economic activity], 3nd ed, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Shkurupii, O.V. (2012), Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstva [Foreign economic activity of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Maliarets, L. M. and Morhun, H.V. (2015), "Analysis of the efficiency of the export-import activity of the enterprise for its strategic control", BIZNES INFORM, № 1, pp. 165—171.
5. Tiurina, N.M. and Karvatska N.S. (2013), Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstva [Analysis of the efficiency of the export-import activity of the enterprise for its strategic control], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Sorkyn, S.L. (2011), Effektyvnost vneshneekonomycheskoi deiatelnosty: poniatye, yzmerenye y otsenka [The effectiveness of foreign economic activity: the concept, measurement and evaluation], HrHU, Hrodno, Bilorus.
7. Kozak, Yu.H. Prytula, N. V. Yermakova, O. A. Ukhanova, I. O. Sulym, O.V. Osypov, V.M. Tavalika, H.T. Postova, N.A. and Shvaher, O.R. (2016), Zovnishnoekonomichna diialnist: pidpryiemstvo-rehion [Foreign-economic activity: enterprise — region], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Vakulchyk, O.M. and Dubytskyi, D.P. (2012), "Analysis of the efficiency of foreign economic activity of the enterprise", Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy, Seriia: Ekonomika, № 2, pp. 75—82.
9. Filipenko, T.V. and Anisimova, K.S. (2014), "Estimation of export efficiency in the implementation of foreign economic activity of the enterprise", Menedzhment KhKhI stolittia: novi vyklyky, praktyka, innovatsii: Zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf. studentiv ta molodykh vchenykh, [Management of the 21st Century: New Challenges, Practices, Innovations: Coll. materials of international sci. pract. conf. students and young scientists], pp. 104—106.
10. Volkova, I.A. and Hirchuk, I.V. (2010), "The method of analysis of export-import operations in the enterprise ", Visnyk ZhDTU, № 3 (53), pp. 53—55.
11. Hromiak, O.B. (2013), "Principles of the selection of key indicators for the rapid diagnosis of internal crises in the enterprise", Zbirnyk tez dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, [Collection of abstracts of international scientific-practical conference], Biznes v umovakh transformatsii ekonomiky, Krymskyi instytut biznesu, Simferopol, Sudak, pp. 52—55.
12. Fedoronko, N.I. (2010), "Analysis of the efficiency of export and import operations", Bibliotechnyi visnyk, № 10, pp. 120—125.
13. Kozak, Yu.H. Lohvinova, N.S. and Sivachenko, I.Iu (2010), Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstv [Foreign economic activity of enterprises], 2nd ed, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2019, стор. 118 - 123

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 992

Відомості про авторів

Л. М. Ганас

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет "Львівська політехніка"

L. Hanas

PhD (Economics), Assistant of the Department of ForeignEconomic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University


О. І. Дорош

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет "Львівська політехніка"

O. Dorosh

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University


Л. С. Ноджак

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет "Львівська політехніка"

L. Nodzhak

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professorof the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University


О. П. Луцишин

спеціаліст Бізнес-інноваційного центру "Tech Starttup School",Національний університет "Львівська політехніка"

O. Lutsyshyn

specialist of the Business Innovation Center"Tech Starttup School",Lviv Polytechnic National University

Як цитувати статтю

Ганас Л. М., Дорош О. І., Ноджак Л. С., Луцишин О. П. Особливості застосування полікритеріальної моделі вибору індикаторів при оцінюванні ефектів від діяльності на іноземних ринках. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 118–123. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.118

Hanas, L., Dorosh, O., Nodzhak, L. and Lutsyshyn, O. (2019), “The pecularities of the use of the polycriterial model of indicators' selection in evaluating the effects of activities at foreign markets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 118–123. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.