EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Н. В. Соловей, О. С. Деркач, А. Д. Тітаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.114

УДК: 657.471.72.(043.2)

Н. В. Соловей, О. С. Деркач, А. Д. Тітаренко

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Анотація

У науковій статті розглянуто головні проблеми, які виникають під час бухгалтерського обліку нематеріальних активів на підприємствах в Україні. Обгрунтовано мету статті та актуальність обраної теми в сьогоденні. Окреслено невирішені до цього часу проблеми в обліку, пов'язані з нематеріальними активами. Проаналізовано останні дослідження та публікації наукових вчених, праці яких присвячені обліку нематеріальних активів. Досліджено поняття "нематеріальні активи" згідно з національними й міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності України. Окреслено диспропорції, які виникають під час визначення терміну "нематеріальні активи". Авторами статті запропоновано власний підхід щодо визначення сутності поняття нематеріальних активів, тобто власне визначення, яке грунтується на нормативно-законодавчих актах та працях науковців. У роботі проаналізовано класифікацію нематеріальних активів на групи за ознаками й видами, а також процес віднесення об'єктів нематеріальних активів до цих груп. Досліджено методику нарахування амортизації та визначення строку корисного використання нематеріальних активів. Виокремлено особливості, які виникають під час нарахування зносу на об'єкти нематеріальних активів, а також розбіжності, які виникають в обліку при цьому. Сформовано підхід, за яким підприємства керуються у виборі методу нарахування амортизації на об'єкти нематеріальних активів. Розглянуто критерії, за якими відбувається визнання нематеріальних активів у бухгалтерському обліку та основні проблеми, які можуть виникнути під час визнання об'єкту нематеріальних активів. Проаналізовано бухгалтерський облік нематеріальних активів за кордоном та актуальність цього питання в закордонних країнах. У ході наукового дослідження сформовані висновки та запропоновано авторами наукової статті рекомендації щодо покращення організації та ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів на підприємстві в Україні.

Ключові слова: активи підприємства; нематеріальні активи; облік нематеріальних активів; групи нематеріальних активів; амортизаційні відрахування нематеріальних активів.

Література

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 "Нематеріальні активи": Міжнародний документ від 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_050
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Наказ Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999р. [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
3. Податковий кодекс України: Кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
4. Сизоненко О.В. Класифікація нематеріальних активів з метою ефективного забезпечення виконання завдань бухгалтерського, управлінського обліку та аналізу / О.В.Сизоненко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Menedzhment/2010_13/suzonenk.htm
5. Банасько Т.М. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні / Т.М. Банасько // Економіст. — 2014. — № 2. — С. 30—33.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Наказ Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288

N. Solovei, O. Derkach, A. Titarenko

PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING INTANGIBLE ASSETS

Summary

This research article highlights the problems that appearance during the accounting of the intangible assets on the enterprises in Ukraine. The main objective of this scientific article and its relevancy to present day are substantiated. The unresolved problems of accounting up to this time, which related to the intangible assets, were outlined. The latest scientific researches and the articles of scientists, whose work is dedicated to the intangible assets, were analyzed. The term of the "intangible assets" was researched according to the national and international standards of accounting and financial reports of Ukraine. The disproportions, that appearance when defining the term "intangible assets", are shown. The authors of the scientific article suggest their own approach to the definition of the essence about the concept of the intangible assets, that is, their own definition, which is based on the normative-legal acts and on the works of the scientists. This research scientific article analyzes the classification of the intangible assets in the groups by the features and types, as well as the process of the assigning of the intangible assets to these groups. The techniques of the depreciation accrual, as well as the determination of useful life of the intangible assets, were researched. Specifics that appearance during the depreciation accrual and also the differences, which come up in accounting, were separated. Formed an approach, by which the enterprises are guided in choosing the method of the depreciation for objects of the intangible assets. Criteria, by which the recognition of the intangible assets is happening in accounting and the main problems that can appearance during the recognition of the intangible assets were reviewed. Accounting of the intangible assets abroad as well as relevancy of this topic in foreign countries was analyzed. The conclusions and proposed recommendations for improving the organization and accounting of the intangible assets at the enterprise were formed by the authors of the scientific article іn the course of this scientific research in Ukraine.

Keywords: assets of the enterprise; intangible assets; accounting for intangible assets; group of intangible assets; depreciation of intangible assets.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "IAS 38 "Intangible assets": International accounting standard", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_050 (Accessed 20 Jan 2019).
2. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting "Intangible assets", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (Accessed 20 Jan 2019).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 20 Jan 2019).
4. Syzonenko, O.V. (2010), "Classification of intangible assets for the purpose of effective maintenance of the tasks of accounting, management accounting and analysis", available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Menedzhment/2010_13/suzonenk.htm (Accessed 20 Jan 2019).
5. Banas'ko, T.M. (2014), "Problems and prospects of research of intangible assets in Ukraine", Ekonomist, vol. 2, pp. 30—33.
6. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Regulation (standard) of accounting 7 "Fixed assets", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288 (Accessed 20 Jan 2019).

№ 3 2019, стор. 114 - 117

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 2632

Відомості про авторів

Н. В. Соловей

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

N. Solovei

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor National aviation university, Kyiv, Ukraine Associate Professor of the Department of Finance, accounting and audit


О. С. Деркач

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

O. Derkach

student of the National aviation university, Kyiv, Ukraine


А. Д. Тітаренко

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

A. Titarenko

student of the National aviation university, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Соловей Н. В., Деркач О. С., Тітаренко А. Д. Проблеми та шляхи покращення обліку нематеріальних активів. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 114–117. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.114

Solovei, N., Derkach, O. and Titarenko, A. (2019), “Problems and ways to improve accounting intangible assets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 114–117. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.