EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ТВО ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ
О. В. Гамова, І. А. Козачок, Т. А. Спіркач

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.102

УДК: 657.42

О. В. Гамова, І. А. Козачок, Т. А. Спіркач

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ТВО ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ

Анотація

У статті представлено особливості обліку основних засобів у бюджетній установі. Відмічено, що якість та достовірність бюджетного обліку основних засобів забезпечує можливість оцінки ефективності та результативності використання бюджетних коштів; узгодженості показників звітності з міжнародними нормативами; повним та достовірним відображенням всіх фінансових операцій з основними засобами; виявленні повноти задоволення суспільства в певних видах послуг за обсягом, змістом та якістю. Для діючої бюджетної установи важливим аспектом обліку основних засобів є облік отримання та використання цільового фінансування на придбання (спорудження, ремонт та реконструкцію) основних засобів. В якості важливої кваліфікаційної ознаки виступають такі: джерела придбання, функціональне призначення активів, право власності, матеріальна форма та інші.
Представлено, що синтетичний та аналітичний облік основних засобів у територіальному відділі освіти Олександрівського району ведуть з використанням типових форм первинних документів, але у практиці облікової роботи бюджетних установ можуть застосовуватися й документи довільної форми, які відповідають вимогам та які затверджені графіком документообігу. Синтетичний облік основних засобів бюджетної установи ведеться у книзі Журнал-головна у розрізі окремих субрахунків. Узагальнення операцій з надходження основних засобів відображається в меморіальних ордерах № 4, 6, 8, операції з вибуття та внутрішнього переміщення узагальнюються в меморіальному ордері № 9.
Розроблені пропозиції щодо вдосконалення обліку основних засобів та контролю за ефективністю їх використання дозволять гармонізувати облік у діючій бюджетній установі, зменшити ризики невідповідності та проблемні питання, що виникають у бухгалтерії. Все це спрямоване на поліпшення організації бухгалтерського обліку в бюджетній установі з метою підвищення якості та достовірності бюджетного обліку основних засобів та забезпечує можливість оцінки ефективності та результативності використання бюджетних коштів на створення та утримання основних засобів.

Ключові слова: облік; основні засоби; бюджетна установа; рахунок; документи.

Література

1. Васильєва В.Г. Проблеми організації обліку в бюджетних установах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dsfa.mybb3.net /viewtopic.php?t= 651&start= 0& postdays =0&postorder=asc& highlight
2. Волковська Я.В. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах як засіб підвищення ефективності використання бюджетних коштів / Я.В. Волковська // Управління розвитком. — 2016. — № 20. — С. 125—127.
3. Гамова О.В. Особливості визнання організації обліку та контролю дебіторської заборгованості у бюджетній установі / О.В. Гамова, І.А. Козачок, К.Г. Вініченко. — Економіка та держава: науково-практичний журнал. Вип. 1. — 2017 р. — С. 59—64.
4. Гур'єва І.Н. Проблеми обліку необоротних активів бюджетних установ / І. Гур'єва // Економічний аналіз. — Збірник наук. праць Тернопільського національного економічного університету. — Вип. 10. — Ч. 3. — 2012. — С. 157—160.
5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку державного сектору [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin. gov.ua/control/ publish /article/main?art_id=80965&cat_id=830
6. НП(С)БО 121 в державному секторі "Основні засоби" затверджено Наказом Міністерства фінансів України 12.10.2010 р. за №1202, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.11.2010р. за № 1017/18312 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minfin. gov.ua/control/uk/ publish/archive/main ?&cat_id = 83023& stind =11
7. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/
8. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013р. за № 611 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13#n16
9. Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за № 1214/23746 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1214— 13/page4
10. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація [Текст]: монографія / С.В. Свірко. — К.: КНЕУ, 2016. — 243 с.

O. Gamova, I. Kozachok, Т. Spirkach

PROPOSALS FOR IMPROVING THE ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN THE BUDGET INSTITUTION

Summary

The peculiarities of fixed assets accounting in the budget-funded entity are represented by the authors of the article. It is noted that the quality and the reliability of budgetary accounting of fixed assets provide the opportunity of assessment of effectiveness of budget funds using; consistency of indicators of reporting with international standards; complete and reliable reflection of all financial operations with fixed assets; revealing of the completeness of society satisfaction in certain types of services on volumes, content and quality. For existing budget-funded entity the important aspect of fixed assets accounting is the accounting of obtaining and using of target financing for acquisition (construction, repair and reconstruction) of fixed assets. In the capacity of important qualifying sign are such as the source of acquisition, functional assignments of assets, property right, material form, etc.
It is represented, that synthetic and analytic accounting of fixed assets in the territorial department of education of Alexander district is conducted using standard forms of primary documents; but the documents of arbitrary form which correspond to requirements and were approved by the schedule of documents circulation, can also be used in practise of accounting work of budget-funded entity. The synthetic accounting of fixed assets of the budget-funded entity is conducted in the book Journal — main in the context of certain subaccounts. The generalization of operations with fixed assets acquisition is being reflected in memorial orders № 4, 6, 8; operations with fixed assets retirement and internal displacement are being generalized in memorial order № 9.
The developed proposals concerning the improvement of fixed assets accounting and control over effectiveness of their using will enable to harmonize the accounting in the existing budget-funded entity, to decrease risks of disconformity and problem questions, which are appearing in accounting department. All these are directed to betterment of organization of accounting in the budget-funded entity for the purpose of increasing the quality and reliability of budget accounting of fixed assets and provide the opportunity of assessment of effectiveness of budget funds using on creating and keeping fixed assets.

Keywords: accounting; fixed assets; budgetary institution; account; documents.

References

1. Vasyl'ieva V.H. (2009), "Problems of accounting organization in budget institutions", available at: http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=651&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight (Accessed 03 Jan 2019).
2. Volkovs'ka, Ya.V. (2016), "Improving the organization of accounting in budgetary institutions as a means to increase the efficiency of using budget funds", Upravlinnia rozvytkom, vol. 20, pp. 125—127.
3. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Vinichenko, K.H. (2017), "Features recognition of accounting and control receivables budget institution", Ekonomika ta derzhava: naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 1, pp. 59—64.
4. Hur'ieva, I.N. (2012) "Problems of accounting of non-current assets of budgetary institutions", Ekonomichnyj analiz. - Zbirnyk nauk. prats' Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 10, no. 3, pp. 157—160.
5. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "International Public Sector Accounting Standard", available at: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=80965&cat_id=830 (Accessed 05 Jan 2019).
6. Ministry of Finance of Ukraine (2010), "National Regulations (Standard) of Accounting 121 in the public sector "Fixed Assets", available at: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main ?&cat_id = 83023& stind =11 (Accessed 05 Jan 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 10 Jan 2019).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "Plan of accounting of budgetary institutions", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13#n16 (Accessed 05 Jan 2019).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "Regulations on the accounting of non-current assets of budgetary institutions", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1214- 13/page4 (Accessed 05 Jan 2019).
10. Svirko, S.V. (2016), Bukhhalters'kyj oblik u biudzhetnykh ustanovakh: metodolohiia ta orhanizatsiia [Accounting in budget institutions: methodology and organization], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2019, стор. 102 - 106

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 2993

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Т. А. Спіркач

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

Т. Spirkach

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Спіркач Т. А. Удосконалення обліку основних засобів та контролю за ефективністю їх використання у тво олександрівського району. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.102

Gamova, O., Kozachok, I. and Spirkach, Т. (2019), “Proposals for improving the accounting of fixed assets in the budget institution”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.