EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ОБЛІКУ
Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова, Є. Є. Іващенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.95

УДК: 657.633:331.2

Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова, Є. Є. Іващенко

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ОБЛІКУ

Анотація

Метою роботи є удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку.
Перевагою внутрішнього контролю є те, що він здійснюється як попередній, поточний (оперативний) і подальший, може бути документальним, фактичним і комбінованим, суцільним і вибірковим; може проводитись у вигляді: ревізії, тематичної перевірки, розслідування та службового розслідування.
Метою проведення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам є визначення правильності нарахування, відображення в обліку й сплати заробітної плати; достовірності відображення операцій щодо нарахування внесків та утримання податків і зборів, пов'язаних із заробітною платою; здійснення контролю щодо якості формування інформації в обліку для розрахунків з працівниками.
Завданнями проведення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам є: перевірити порядок нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам в розрізі аналітичного обліку окремих структурних підрозділів та окремих посад енергопостачального підприємства; перевірити правильність розрахунку та відображення в обліку єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору в розрізі зведеної та аналітичної інформації.
У роботі удосконалено внутрішній контроль для підвищення якості формування інформації в обліку, який включає план перевірки, програму перевірки та форми робочих документів внутрішнього контролера.
Запропоновані методичні підходи внутрішнього контролю на відміну від існуючих включають: галузеві особливості підприємства; структурно-територіальні фактори, обліково-аналітичні аспекти суцільних та вибіркових перевірок, посадову специфіку.
Запропонована методика внутрішнього контролю є ще одним шляхом підвищення якості формування інформації в обліку щодо розрахунків за виплатами працівникам. Вона забезпечує перевірку бухгалтерського обліку у структурних підрозділах підприємства, дає змогу виявити порушення, встановити їх причину, отримати достовірну інформацію, своєчасно усунути помилки, провести їх якісний аналіз.

Ключові слова: заробітна плата; внутрішній контроль; план; програма; робочий документ; облік; податки; збори; внески.

Література

1. Ільяшенко Н.С. Значення класифікації в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві / Н.С. Ільяшенко // Економічний простір. — 2009. — № 27. — С. 242—248.
2. Ільяшенко Н.С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю / Н.С. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. — 2009. — № 5. — С. 73—78.
3. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
4. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
5. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2018. — 602 c.
6. Макаренко А.П. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 1. — С. 26—32.
7. Макаренко А.П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Економічний вісник університету. — 2014. — Вип. 22(1). — С. 85—95.
8. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для внз: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, І.Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О.П. Зоря. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 280 c.
9. Макаренко А.П. Аудит операцій і розрахунків з оплати праці та обліку її витрат на підприємстві / А.П. Макаренко, І.В. Боюк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — [вип. 1 (13)]. — Бердянськ, 2011. — С. 112—119.
10. Макаренко А.П. Концептуальні основи аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску / А.П. Макаренко, Т.А. Віговська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Полтава: ПДАА. — 2013. — Вип. 1 (6). — Т. 3. — С. 205—214.
11. Макаренко А.П. Оцінка реформування єдиного соціального внеску в Україні / А.П. Макаренко, А.В. Нікулін // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 15—18.
12. Макаренко А. П. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: [рек. вченою радою ЗДІА] / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 260 c.
13. Maksymenko I. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine / I. Maksymenko, T. Melikhova // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House "Baltija Publishing", 2017, P. 268—275.
14. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. — Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
15. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
16. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску з підвищення ефективності контролю / Т.О. Меліхова, Т. Віговська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. — № 5 (194). — Ч. 1. — С. 126—130.
17. Меліхова Т.О. Програма аудиту оподаткування заробітної плати підприємства / Т.О. Меліхова, М. Єременко Матеріали XIX Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА "Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах" (м. Запоріжжя, 2014р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http// zgia.zp.ua
18. Меліхова Т.О. Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати у казначействі / Т.О. Меліхова, М.М. Іванова // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
19. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т. О. Меліхова, Т. В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—106.
20. Меліхова Т.О. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Р. Єременко // Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. — Луганськ, 2012. — Вип. 1 (27). — С. 150—155.
21. Меліхова Т.О. Документування обліку розрахунків за заробітною платою з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, С. Голубенко // Складні системи і процеси. — Запоріжжя: КПУ, 2012. — № 1 (21). — С. 63—67.
22. Меліхова Т.О. Удосконалення аналітичного обліку розрахунків за заробітною платою для підвищення якості контролю / Т.О. Меліхова, М. Єременко // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні", 28 лютого 2013 р.: збір. наук. праць. — Ірпінь: НУ ДПСУ, 2013. — Ч. 2. — С. 105—107.
23. Плаксієнко В.Я. Дослідження виникнення дебіторської заборгованості та її економічної сутності / В.Я. Плаксієнко, Н.С. Ільяшенко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. — Вип. 250: В 9 т. — Т.VI. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. — С. 1531—1536.
24. Подмешальська Ю. В. Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку / Ю. В. Подмешальська, Н. С. Чакалова. // Ефективна економіка. — 2016. — № 5.
25. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — № 2. — С. 106—114.
26. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с.
27. Чакалова Н.С. Напрями вдосконалення інструментарію для управління дебіторською заборгованістю підприємств / Н.С. Чакалова// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2. — Т. 3. Економічні науки. — Полтава: ПДАА. — 2011. — С. 292—299.
28. Чакалова Н.С. Дослідження стану дебіторської заборгованості на промислових підприємствах Запорізької області / Н.С. Чакалова// Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3. — Т. 2. Економічні науки. — Полтава: ПДАА. — 2011. — С. 277—284.
29. Чакалова Н. Формування моделі функціонування інформаційного обміну між секторами з обліку, контролю та управління товарною дебіторською заборгованістю / Н. Чакалова // Економічний аналіз. — 2012. — Т. 11 (4). — С. 297—300.
30. Чакалова Н. С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах / Н.С. Чакалова // Агросвіт. — 2018. — № 22. — С. 81—90.
31. Меліхова Т.О. Удосконалення внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати / Т.О. Меліхова, А.Е. Петренко // Агросвіт, 2019. — № 3. — С. 38—47.
32. Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці / Т.О. Меліхова, І.В. Феофанова, Г.В. Магда // Економіка та держава, 2019. — № 1. — С. 89—94.
33. Maksymenko I. Fiscal audit development in the system of budget process management / T. Melikhova, I. Maksymenko, O. Zorya, N. Fatiukha, O. Chumak // Academy of Accounting and Financial Studies journal, 2018. — vol. 22, is. 6, 7 p.
34. Меліхова Т.О. Податковий та фінансовий облік і аудит нарахування заробітної плати на тов "ІСТРЕЛ" / Т.О. Меліхова, А.Е. Петренко // Матеріали XXIII науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. — Т. IV / Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя: ЗДІА, 2018. — С. 203—204.
35. Меліхова Т.О. Особливості обліку нарахування заробітної плати держслужбовців / Т.О. Меліхова, М.М. Іванова // Матеріали XXІІ Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА. Економіка та менеджмент. — Т. ІV. — Запоріжжя, ЗДІА, 2017. — 171 с.
36. Меліхова Т.О. Особливості оподаткування ЄСВ та ПДФО заробітної плати та вплив на податкове навантаження / Т.О. Меліхова, А.В. Нікулін // Матеріали XXІ Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. — Т. ІV. — Запоріжжя, ЗДІА, 2016. — 20 с.
37. Меліхова Т.О. Програма аудиту оподаткування заробітної плати підприємства / Т.О. Меліхова, М. Єременко // Матеріали XIX Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. — Т. ІV. — Запоріжжя, ЗДІА, 2014. — 54 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http//zgia.zp.ua

T. Melikhova, N. Chakalova, Е. Ivashchenko

IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL OF CALCULATIONS FOR PAYMENTS FOR EMPLOYEES FOR IMPROVING THE QUALITY OF FORMATING INFORMATION IN ACCOUNT

Summary

The aim of the work is to improve the internal control of payments to employees to improve the quality of information in the accounting.
The advantage of internal control is that it is carried out as a preliminary, current (operational) and further, can be documentary, factual and combined, complete and selective; it can be carried out in the form of: audit, thematic inspection, investigation and internal investigation.
The purpose of internal control of calculations on payments to employees is to determine the correctness of calculation, recording and payment of wages; reliability of reflection of operations on calculation of contributions and withholding of taxes and fees related to wages; implementation of quality control of formation of information in accounting for settlements with employees.
Tasks of carrying out internal control of calculations on payments to workers are: to check the order of charge of the salary and other payments to workers in the context of the analytical accounting of separate structural divisions and separate positions of the power supplying enterprise; to check correctness of calculation and reflection in the accounting of the uniform social contribution, the tax on the income of physical persons and military collecting in the context of summary and analytical information.
The work improved internal control to improve the quality of formation of information in the accounting, which includes the inspection plan, inspection program and forms of working documents of the internal controller.
The proposed methodological approaches of internal control in contrast to the existing ones include: industry features of the enterprise; structural and territorial factors, accounting and analytical aspects of continuous and random inspections, job specifics.
The method of internal control is another way to improve the quality of information formation in accounting for payments to employees. It provides an audit of accounting in the structural units of the enterprise, makes it possible to identify violations, to establish their cause, to obtain reliable information, to eliminate errors in a timely manner, to conduct a qualitative analysis.

Keywords: salary; internal control; plan; program; working document; accounting; taxes; fees; contributions.

References

1. Іl'yashenko, N.S. (2009), "The value of classification in the management of receivables in the enterprise", Ekonomichnyj prostir, vol. 27, pp. 242—248.
2. Іl'yashenko, N.S. (2009), "Organizational and economic mechanism for managing receivables", Derzhava ta rehiony. Seriia Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5, pp. 73—78.
3. Makarenko, A.P., Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
4. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
5. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O., Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
6. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Information base for filling in simplified reporting — a tool for management and financial security", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26—32.
7. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22(1), pp. 85—95.
8. Makarenko, A.P. Maksymenko, I. Yа. Melikhova, T. O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol, [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
9. Makarenko A.P. and Boyuk, I.V. (2011), "Audit of Operations and Payments for Payroll and Accounting for its Expenses at the Enterprise", Visnyk Berdyanskoho universytetu menedzhmentu ibiznesu, vol. 1(13), pp. 112 - 119.
10. Makarenko, A.P. and Vihovska, T.A. (2013), "Conceptual basis of audit of accrual and maintenance of a single social contribution", Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 1 (6), pp. 205—214.
11. Makarenko, A.P. and Nikulin, A.V. (2017), "Evaluation of the reform of the single social contribution in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 15—18.
12. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk, [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
13. Maksymenko, I. аnd Melikhova, T. (2017), "Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, No. 5, pp. 268—275.
14. Melikhova T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol, efektyvnist [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Kherson, Ukraine.
15. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012), "Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 6, pp. 108—116.
16. Melikhova, T.O. and Vihovska, T. (2013), "Improvement of methodical approaches to audit of accrual and maintenance of a single social contribution for improving the effectiveness of control",Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalya, vol. 5, pp. 5 126—130.
17. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2014), "Payroll Tax Audit Program", Materialy XIX Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA "Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh", [Materials of the XIXth Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA "Problems of Economic Development in Modern Conditions"], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
18. Melikhova, T.O. and Іvanova, M.M. (2018), "Accepting the area and the audit of the treasury", Еffektivnaya ekonomika, vol.1, http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 03 Jan 2019).
19. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), "Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity", Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97—106.
20. Melikhova, T.O. and Yeremenko M.R. (2012), "Conceptual bases of the accounting of wages and analysis of a tax load for increase of a level of financial safety of the enterprise", Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 1 (27), pp. 150—155.
21. Melikhova, T.O. and Holubenko, S. (2012), "Documentation of accounting for payroll calculations in order to strengthen the information security of the enterprise", Skladni systemy i protsesy, vol. 1 (21), pp. 63—67.
22. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2013), "Improvement of the analytical accounting of wage settlements for improving the quality of control", Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv "Stan ta perspektyvy rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukrayini" [Mather. Allukr. Sciences-practical. Conf. young adulthood, aspirants, and students "Stan that prospect for the development of the accounting sector in Ukraine"], NU DPSU, Irpin', Ukraine, 28 feb, pp. 105—107.
23. Plaksienko, V.Ya. and Ilуashenko, N.S. (2009), "Study of receivables and its economic nature", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats', vol. 250 (9), no. 6, pp. 1531—1536.
24. Podmeshalska, Yu. V. and Chakalova, N. S. (2016), "Foreign experience in payroll taxation in the accounting system", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 03 Jan 2019).
25. Podmeshalska, Y.V. (2012), "Improving the assessment of the quality of internal control at the enterprise", Ekonomichnyj visnyk ZDIA, vol. 2, pp. 106—114.
26. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011), Audyt podatkiv sub'iektiv hospodariuvannia [Audit of Taxes of Business Entities], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine.
27. Chakalova, N.S. (2011), "Directions for improving the tools for managing receivables of enterprises", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 3 (2), pp. 292—299.
28. Chakalova, N.S. (2011), "Investigation of accounts receivable at industrial enterprises of Zaporizhzhya region", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2 (3), pp. 277—284.
29. Chakalova, N.S. (2012), "Forming a model of information exchange between sectors with the accounting, control and management of trade receivables", Ekonomichnyj analiz, vol. 11 (4), pp. 297—300.
30. Chakalova, N. S. (2018), "Development of working papers for internal control of accounts receivable at industrial enterprises ", Ahrosvit, vol. 22, pp. 81—90.
31. Melikhova, T.O. and Petrenko, A.E. (2019), "Improvement of Internal Audit of Payroll", Ahrosvit, vol. 3, рр. 38—47.
32. Melikhova, T.O. Feofanova, I.V. and Mahda, G.V. (2019), "Improvement of the method of internal control of deductions from wages and payrolls on the Labor Fund", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 89—94.
33. Maksymenko, I. Melikhova, T. Zorya, O. Fatiukha, N. and Chumak, O. (2018), "Fiscal audit development in the system of budget process management", Academy of Accounting and Financial Studies journal, vol. 22, рр. 6, 7.
34. Melikhova, T.O. and Petrenko, A.E. (2018), "Tax and financial accounting and auditing of payroll on ISTREEL", Mater. XXIII nauk.-tekh. Konf., mahistrantiv, aspirantiv i vykladachiv ZDIA. Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh, [Mater. of XXIII scientific and technical conference of students, graduate students, postgraduates and teachers of ZGIA. Problems of economic development in modern conditions], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, Vol. IV, рp. 203—204.
35. Melikhova, T.O. and Ivanova, M.M. (2017), "Features of accounting for salaries of civil servants", Mater. XXII Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA. Ekonomika ta menedzhment. [Mater. of XXII Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA. Economics and Management], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, Vol. IV, рр. 174.
36. Melikhova, T.O. and Nikulin, A.V. (2016), "Peculiarities of Taxation of CIT and PIT Wages and Impact on Tax Expenditures", Mater. XXI Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA. Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh, [Materials of XXI Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA. Problems of economic development in modern conditions], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, Vol. IV., рр. 20.
37. Melikhova, T.O. and Eremenko, M. (2014), "Payroll Tax Audit Program", Mater. XIX Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA. Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh, [Mater. of the XIXth Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA. Problems of economic development in modern conditions], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, vol. IV, рр. 54.

№ 3 2019, стор. 95 - 101

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 2740

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

T. Melikhova

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, of the Zaporozhye State Engineering Academy


Н. С. Чакалова

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

N. Chakalova

Assistant of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit of the Zaporozhye State Engineering Academy


Є. Є. Іващенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії

Е. Ivashchenko

Master student of the department of accounting, analysis, taxation and audit of the Zaporozhye State Academy of Engineering

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Чакалова Н. С., Іващенко Є. Є. Удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 95–101. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.95

Melikhova, T., Chakalova, N. and Ivashchenko, Е. (2019), “Improvement of internal control of calculations for payments for employees for improving the quality of formating information in account”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 95–101. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.