EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
С. В. Шевчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.71

УДК: 334.02:336.24

С. В. Шевчук

НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті розглянуто сутність нетарифного регулювання як важливої складової забезпечення митних інтересів держави. Здійснено аналіз, на основі чого виокремлено перелік проблемних питань, що пов'язані з практично-прикладними аспектами провадження нетарифного регулювання, а також відображено його взаємозв'язки із ефективністю забезпеченням митних інтересів держави. Досліджено основні мотиви застосування нетарифних заходів, серед яких виокремлено: економічні, політичні, екологічні, суспільні, культурно-історичні. Встановлено, що засобами нетарифного регулювання держава впливає на забезпечення митних інтересів у різних сферах: державна безпека, екологічна, інформаційна, науково-технологічна та інвестиційно-інноваційна тощо. Проведено порівняльний аналіз використання методів нетарифного регулювання передовими країнами світу. Зроблено висновок, що заходи нетарифного регулювання у національній системі державного регулювання економіки є дієвими та важливими механізмами, що виконують широкий спектр завдань від протекціоністсько-контролюючих до стимулюючих, при цьому забезпечуючи широке коло митних інтересів держави на зовнішній та внутрішній арені.

Ключові слова: митні інтереси; державне регулювання; нетарифне регулювання; методи нетарифного регулювання; технічні бар'єри.

Література

1. Олефіренко В.В. Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі: автореферат к. е. н. — Київ. 2015. — С. 22.
2. Демянюк О. Актуальні проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Вісник ТНЕУ. — 2013 р. — № 4. — С. 94—102.
3. Кулешов А.В. Гайфутдинов В.А., Шишкина О.В. Торговые ограничения и запреты: [учебное пособие]. 2011. — СПб: РИО СПб филиала РТА. — 456 с.
4. Бережнюк І.Г., Несторишин І.В. Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики європейського союзу. Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2014. — Вип. 118 (частина І). — С. 145—151.
5. Гребельник О.П., Стеблянко М.Д. Порівняльний аналіз теоретичних підходів до нетарифного регулювання. Митна безпека. — 2010. — № 1. — С. 24—34.
6. Митний кодекс України від 03.12.2017 № 4495-17. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
7. Про зовнішньоекономічну діяльність Закон України від 16.04.1991 № 959-XII URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
8. Шевчук С.В. Митні інтереси держави: принципи забезпечення та критерії деталізації. Формування ринкових умов в Україні. — 2018. — № 6 (205). — С. 25—32.
9. Митна політика та митна безпека України: монографія; за заг. ред. П.В. Пашка, І.Г. Бережнюка. — Хмельницький: ПП. Мельник А.А., 2013. — 338 с.
10. World Trade Organisation. Non-tariff measures. [Internet resource] https://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx
11. Назаренко О. Порівняльний аналіз методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України та зарубіжних країн. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2013. — № 4 (69). — С. 39—45.
12. Мельник Т. М., Пугачевська К. С. Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. Бізнес Інформ. — 2014. — № 1. — С. 20—27.
13. Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 р закон України від 25грудня 2014 року № 1562 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/73-19
14. Гребельник О.П. Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу. Вісник КНУТД. — 2016. — № 5 (103). — С. 50—59.
15. Внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році". — К.: НІСД, 2018. — 688 с.
16. Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Постанова Кабінету Міністрів України; Методика від 11.03.2004 № 308 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF
17. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації Розпорядження Кабінет Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
18. Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір: механізми регулювання та контролю: автореферат д. з держ. упр. — Київ. Національна академія державного управління при президентові України. — 2008. — 30 с.

S. Shevchuk

NON-TARIFF REGULATION AS AN IMPORTANT MECHANISM FOR PROVIDING CUSTOMS INTERESTS OF THE STATE

Summary

The article considers the essence of non-tariff regulation as an important component of ensuring the customs interests of the state. An analysis was carried out on the basis of which the list of problematic issues related to the practical aspects of the implementation of non-tariff regulation was singled out, as well as its interrelations with the efficiency of ensuring the customs interests of the state. The main motives of the use of non-tariff measures, among which are distinguished: economic, political, ecological, social, cultural-historical, are investigated. It was established that the means of non-tariff regulation of the state affect the provision of customs interests in various spheres: state security, ecological, informational, scientific-technological and investment-innovation, etc. A comparative analysis of the use of non-tariff regulation methods in leading countries of the world was conducted. It has been established that a number of factors that weaken the domestic position of the efficiency of the implementation of non-tariff regulation, cause a number of internal institutional imbalances, lead to manipulations with permits and make some inconveniences within the framework of the resumption of foreign economic activity by entities of management. Attention is drawn to the low level of automation and digitization of information in the system of circulation and documentation of a number of institutions that carry out non-tariff regulation. It is concluded that non-tariff regulation measures in the national system of state regulation of the economy are effective and important mechanisms that perform a wide range of tasks from protectionist-controlling to stimulating, while ensuring a wide range of customs interests of the state on the external and internal arena. The strategic and operational-tactical tasks of the state authorities, within the framework of protecting customs interests by the mechanisms of non-tariff regulation, are determined, which will help to improve the complex approach of the operational response to the variability of the foreign economic situation and the efficiency of ensuring customs interests.

Keywords: customs interests; state regulation; non-tariff regulation; methods of non-tariff regulation; technical barriers.

References

1. Olefirenko, V.V. (2015), "Non-tariff regulation of commodity exchange in the global trading system", Ph.D. Thesis, Global economy. DVNZ "Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana. Kyiv, Ukraine.
2. Demianiuk, O. (2013), "Topical issues of non-tariff regulation of foreign economic activity in Ukraine", Visnyk TNEU, № 4, pp. 94—102.
3. Kuleshov, A. V. Haifutdynov, V. A. Shyshkyna, O. V. (2011), Torhovie ohranychenyia y zapreti: uchebnoe posobye [Trade restrictions and prohibitions: tutorial]. Sankpeterburh, Russia 456 p.
4. Berezhniuk, I. H. Nestoryshyn, I. V. (2014), "Non-tariff regulation as the main element of foreign economic policy of the European Union", Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, Vol. 118 (part I), pp. 145—151.
5. Hrebelnyk, O.P. Steblianko, M.D. (2010), "Comparative analysis of theoretical approaches to non-tariff regulation", Mytna bezpeka, № 1. pp. 24—34.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "The Customs Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 27 January 2019).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "On foreign economic activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (Accessed 27 January 2019).
8. Shevchuk, S. V. (2018), "Customs interests of the state: principles of security and criteria of detail", Formuvannia rynkovykh umov v Ukraini, № 6 (205), pp. 25—32.
9. Mytna polityka ta mytna bezpeka Ukrainy [Customs policy and customs security of Ukraine]: monohrafiia (2013); za zah. red. P.V. Pashka, I.H. Berezhniuka. Khmelnytskyi, Ukraine
10. The official site of World Trade Organisation (2018), "Non-tariff measures", available at: https://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx (Accessed 27 January 2019)
11. Nazarenko, O. (2013), "Comparative analysis of methods of non-tariff regulation of foreign trade of Ukraine and foreign countries", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, № 4 (69), pp. 39—45.
12. Melnyk, T. M. Puhachevska, K. S. (2014), "Non-tariff protectionism in the EU and Ukraine", Biznes Inform, № 1, pp. 20—27.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), "On Measures to Stabilize Ukraine's Balance of Payments in accordance with Article XII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73-19 (Accessed 27 January 2019).
14. Grebelnyk O. P. (2016), "Analysis of the impact of additional customs payments in promoting the balance of payments stability", Visnyk KNUTD, №5 (103), рр. 50—59.
15. On the Internal and External Situation of Ukraine in 2018 (2018), Analytical report to the annual message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine, К.: NISD, 688 p.
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order "On approving methods of conducting an analysis of influence and monitoring the effectiveness of a regulatory act" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF (Accessed 27 January 2019).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order "On Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi (Accessed 27 January 2019).
18. Pismachenko, L.M. (2008), "State management of foreign trade activity in the conditions of Ukraine's integration into the world economic space: mechanisms of regulation and control", Ph.D. Thesis, Governance, Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry prezydentovi, Kyiv. Ukrainy.

№ 3 2019, стор. 71 - 77

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 2028

Відомості про авторів

С. В. Шевчук

к. е. н., докторант кафедри економіка підприємств,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral student of the department of economics of enterprises University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Шевчук С. В. Нетарифне регулювання як важливий механізм забезпечення митних інтересів держави. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.71

Shevchuk, S. (2019), “Non-tariff regulation as an important mechanism for providing customs interests of the state”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 71–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.