EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ (МОНІТОРИНГОВОЇ) ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Л. В. Іванченкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.62

УДК: 658:664

Л. В. Іванченкова

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ (МОНІТОРИНГОВОЇ) ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті розглянуто основні принципи і завдання системного підходу до побудови інформаційно-аналітичної підсистеми управління харчовим підприємством. Доведено, що однією із проблем, що постають перед економічною наукою, є подальша розробка наукового визначення собівартості продукції підприємств як економічної категорії й поліпшення методів її планування, калькулювання й обліку.
Практика планування, калькулювання й обліку собівартості продукції допускає включення в собівартість відрахувань і витрат, не пов'язаних з виробництвом продукції на підприємстві. До них відносяться, наприклад, відрахування на соціальне страхування; заробітна плата працівників підприємства, які тепер безпосередньо не зайняті у виробництві з різних причин тощо. У харчовій промисловості, де спостерігаються занижені ціни на сировину агарного походження (що веде до занепаду агросектору), собівартість продукції не відображає суспільно необхідних витрат виробництва. Водночас у собівартість не включаються витрати, які за своїм економічним змістом є складовим елементом витрат виробництва.

Ключові слова: підсистеми; моніторинг; управління; продовольчі товари; харчові підприємства.

Література

1. Білуха М.Т. Теорія фонансово-господарського контролю і аудиту. — К.: Вища школа, 1994. — С. 64.
2. Шпиг А.А. Ревізія і контроль в торгівлі (підручник для облік-еконо. факт. реаліз.вузів) / А.А. Шпиг. —М.: Економіка, 1982.
3. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г. Аудит і ревізія підприємницької діяльності [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освіт.-проф. прогр. підготов. бакалавра з економіки зі спец. "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач, Н.Г. Виговська та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинця; М-во освіти і науки України, Житомир. інж.-технол. ін-т, Львів. комерц. акад. — Житомир: ПП "Рута", 2001. — 415 с.
4. Осадчий І.Г. Оцінювання стану та організаційного розвитку освітніх систем і принципи невизначеності [Електронний ресурс] / І.Г. Осадчий // Народна освіта. — 2008. — Вип. 2 (5). — Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/5/statti/2osadchiy.htm
5. Валінкевич Н.В. Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості в умовах інноваційної економіки: проблеми теорії та практики: монографія / Н.В. Валінкевич. — Житомир: ЖДТУ, 2014. — С. 339.
6. Лагодієнко В.В. Деякі аспекти організаційно-фінансового забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону / В.В. Лагодієнко // Фінансові механізми сталого економічного розвитку: [зб. наук. Праць ХІБМ]. — Харків: ХІБМ, 2007. — С. 100—103.

L. Ivanchenkova

SYSTEM APPROACH TO BUILDING OF INFORMATION AND ANALYTICAL (MONITORING) FOOTWEAR MANAGEMENT SUBSIDIARY

Summary

The basic principles and tasks of the system approach to the construction of the informational-analytical subsystem management of the food business are considered. It is proved that one of the problems facing the economic science is the further development of the scientific definition of the cost of production of enterprises as an economic category and the improvement of methods for its planning, calculation and accounting.
The practice of planning, calculating and accounting for the cost of production allows inclusion in the cost of deductions and costs not related to the production of products at the enterprise. These include, for example, deductions for social insurance; wages of employees of the enterprise, which are currently not directly employed in the production for various reasons, etc.
The practice of planning, calculating and accounting for the cost of production allows inclusion in the cost of deductions and costs not related to the production of products at the enterprise. These include, for example, deductions for social insurance; wages of employees of the enterprise, which are currently not directly employed in the production for various reasons, etc.
Along with the task of increasing profitability, an important problem is improving the process of regulating the profitability of associations (enterprises) and industries. Increasing the efficiency of production and quality of work negatively affects both unprofitable business activities of enterprises and excessively high profitability. In addition to improving the regulation of the price of food, it is worthwhile to increase the role of VAT as an economic tool for adjusting the profitability of industries and the profitability of individual types of products.
It is also unlawful to include the cost of production in the budget for the use of natural resources. By their economic essence, they can not be attributed to the material costs of production, since they have no value and should be covered from net income.
In the food industry, where there are low prices for raw materials of agricultural origin (leading to a decline in agro-sector), the cost of production does not reflect the socially necessary costs of production. At the same time, the cost does not include expenses that, in their economic content, are an integral part of the cost of production.

Keywords: subsystems; monitoring; management; food products; food enterprises.

References

1. Bilukha, M.T. (1994), Teoriia fonansovo-hospodars'koho kontroliu i audytu, [The theory of fance-economic control and audit], High school, Kyiv, Ukraine.
2. Shpyg, A.A. (1982), Reviziia i kontrol' v torhivli (pidruchnyk dlia oblik-ekono. fakt. realiz.vuziv), [Audit and control in trade (textbook for accounting, econo, fact, realization, universities)], Economics, Moscow, Russia.
3. Butinets, F.F. Usach, B.F. and Vygovskaya, N.G. (2001), Audyt i reviziia pidpryiemnyts'koi diial'nosti [Audit and audit of entrepreneurshipt], PE "Ruta", Zhytomyr. Ukraine.
4. Osadchiy, I.G. (2008), "Assessment of the state and organizational development of educational systems and the principles of uncertainty", Popular education, Vol. 2 (5), available at: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/ 5/statti/2osadchiy.htm, (Accessed 10 Jan 2019).
5. Valinkevich, N.V. (2014), Orhanizatsijno-ekonomichna modernizatsiia pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti v umovakh innovatsijnoi ekonomiky: problemy teorii ta praktyky [Organizational and economic modernization of food industry enterprises in the conditions of an innovative economy: problems of theory and practice], Zhytomyr, Ukraine.
6. Lagodienko, V.V. (2007), "Some aspects of organizational and financial provision of innovative development of agro-industrial production in the region", Financial Mechanisms of Sustainable Economic Development, pp. 100—103.

№ 3 2019, стор. 62 - 66

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1244

Відомості про авторів

Л. В. Іванченкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Одеська національна академія харчових технологій

L. Ivanchenkova

candidate of economic sciences, assistantе professor, associate professor of department accounting and audit, Odessa national academy of food technologies

Як цитувати статтю

Іванченкова Л. В. Системний підхід до побудови інформаційно-аналітичної (моніторингової) підсистеми управління харчовим підприємством. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.62

Ivanchenkova, L. (2019), “System approach to building of information and analytical (monitoring) footwear management subsidiary”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.