EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВАГИ КОМПОНЕНТІВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
О. В. Довгаль

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.57

УДК: 330.15

О. В. Довгаль

ОЦІНКА ВАГИ КОМПОНЕНТІВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті проведено дослідження оцінки ваги компонентів ресурсного потенціалу, які впливають на розвиток сільських територій регіону. Вивчення існуючих підходів дозволило з'ясувати, що в експертному середовищі немає єдиної думки щодо зазначеної проблеми. Підвищення рівня і якості життя сільського населення, з одного боку, є метою, з іншого — необхідною умовою забезпечення сталого розвитку сільських територій. Аналіз аспектів розвитку сільських територій починається із оцінки демографічної ситуації. Це наштовхує на думку про те, що саме демографічний стан є найважливішим індикатором розвитку сільських територій. Обгрунтовуючи оцінку рівня соціального розвитку сільських територій та життя сільського населення, у першу чергу аналізують стан демографічної сфери. Головною характеристикою такого розвитку є динаміка відповідних демографічних показників. Отже, на нашу думку, показником, який одночасно задовольнятиме умову опису категорії "рівень розвитку сільських територій регіону" та кількісне вираження відповідної функціональної ознаки в економетричній моделі, є частка сільського населення в загальній чисельності населення регіону.

Ключові слова: оцінка; ресурсний потенціал; сільські території; домінуючі компоненти; Причорноморський регіон.

Література

1. Пилипенко К.А. Розвиток сільських територій: стан, проблеми та перспективи. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — 2012. — Вип. 1 (4), Т. 2. — С. 211—217.
2. Залізко В. Д. Формування системи соціально-економічних показників розвитку регіонів України на прикладі сільських територій. Науковий вісник НГУ. — 2014. — № 2. — С. 119—126.
3. Усюк Т.В., Фаріон Л.В. Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості. Економіка АПК. — 2018. — №2. — C. 64—70.
4. Саблук П.Т., Кропивко М.М. Особливості стратегічного планування розвитку сільської територіальної громади. Економіка АПК. — 2018. — №3. — С. 5—13.
5. Лавриненко С., Жаліло Я. Щодо рівнів соціального розвитку сільських територій та життя сільського населення. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Desember/16.htm
6. Ладика В.І. Розвиток сільських територій: стан та перспективи. Пропозиція. 10.11.2009. URL: https://propozitsiya.com/ua/rozvitok-silskih-teritoriy-stan-ta-perspektivi
7. Лагодієнко В.В. Концептуальна модель розвитку регіонального агропромислового виробництва / В.В. Лагодієнко // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — № 8. — С. 1259—1262.
8. Лагодієнко В.В. Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності / В.В. Лагодієнко, О.В. Довгаль // "Актуальні проблеми інноваційної економіки" науковий журнал. — № 3. — 2018. — С. 15—21.

O. Dovgal

ASSESSMENT OF WEIGHT OF RESOURCE POTENTIAL COMPONENTS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES

Summary

To construct an econometric model for assessing the impact of the dominant components of the resource potential on the development of rural areas of the region, it is necessary to determine with an indicator that can be taken as an appropriate functional feature. the processes of decentralization of power and management necessitate the development of the latest tools for planning the development of rural communities, which would determine the specific features of the functioning of rural households, which, on the one hand, is the need to produce agricultural products on farmland or in the personal peasant economy, and on the other — provision of labor, socio-psychological, spiritual and other interests of household members.
The study of existing approaches, made it possible to find out that there is no unanimity in the expert environment regarding this problem. Increasing the level and quality of life of the rural population, on the one hand, is a goal, on the other — a necessary condition for the sustainable development of rural areas. The analysis of rural development aspects begins with an assessment of the demographic situation. This suggests that it is the demographic state that is the most important indicator of the development of rural areas. Justifying the assessment of the level of social development of rural areas and the life of the rural population, they primarily analyze the state of the demographic sphere. The main characteristic of such development is the dynamics of the corresponding demographic indicators. Thus, in our opinion, an indicator that simultaneously satisfies the condition for describing the category "level of development of rural areas in the region" and the quantitative expression of the corresponding functional feature in the econometric model is the share of rural population in the total population of the region
The main indicator by which one can assess the level of development of rural areas of the region is the proportion of rural population in the total population of the region. The results of econometric modeling have shown that the most important factors influencing the level of development of rural areas of the region are: the production of livestock products. This factor forms 21,95% of the variation of the functional attribute "the share of rural population in the total population of the region." Consequently, the reproduction and development of components of productive and demographic potential is a key condition for the sustainable development of rural areas of the region.

Keywords: econometric estimation; resource potential; rural territories; dominant components; Black Sea region.

References

1. Pylypenko, K.A. (2012), "Development of rural areas: state, problems and perspectives". Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy, vol. 1 (4), no. 2, pp. 211—217.
2. Zalizko, V.D. (2014), "Formation of the system of socio-economic indicators of the development of regions of Ukraine on the example of rural areas", Scientific bulletin of NMU, no. 2, pp. 119—126.
3. Usyuk, T.V. and Farion, L.V. (2018), "Methodical approaches to the assessment of the effectiveness of rural areas in conditions of constancy". Economy of agroindustrial complex, no. 2, pp. 64—70.
4. Sublyk, P.T. Kropivko, M.M. (2018), "Features of strategic planning of rural community development", Economy of agroindustrial complex, no. 3, pp. 5—13.
5. Lavrinenko, S. Zhalilo, Y. (2008), "On the Levels of Social Development of rural areas and the Life of the rural population", National Institute for Strategic Studies, available at: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Desember/16.htm (Accessed 14 Dec 2018).
6. Ladika, V. I. (2009), "Development of rural areas: state and prospects", Offer, available at: https://propozitsiya.com/ru/rozvitok-silskih-teritoriy-stan-ta-perspektivi (Accessed 14 Dec 2018).
7. Lahodiyenko, V.V. (2015), "Conceptual model of development of regional agro-industrial production", Global and national problems of the economy, no. 8. pp. 1259—1262.
8. Lagodiienko, V.V. (2018), "Factors of economic growth of regions in conditions of disproportionality", scientific journal "Actual problems of innovative economy", vol. 3, pp. 15—21.

№ 3 2019, стор. 57 - 61

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1063

Відомості про авторів

О. В. Довгаль

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії і суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет

O. Dovgal

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor, department of economic theory and social sciences, Nikolaev national agrarian university

Як цитувати статтю

Довгаль О. В. Оцінка ваги компонентів ресурсного потенціалу, які впливають на розвиток сільських територій. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 57–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.57

Dovgal, O. (2019), “Assessment of weight of resource potential components influencing the development of agricultural territories”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 57–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.