EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ФАКТОРІВ ЕНТРОПІЇ І СИНЕРГІЇ В ЕФЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ
В. І. Савенко, С. І. Доценко, С. В. Федоренко, П. П. Пальчик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.43

УДК: 658

В. І. Савенко, С. І. Доценко, С. В. Федоренко, П. П. Пальчик

РОЛЬ ФАКТОРІВ ЕНТРОПІЇ І СИНЕРГІЇ В ЕФЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Побудова сучасних систем управління будівельними організаціями на базі економіко-математичних методів та інформаційних технологій передбачає вирішення ряду проблем, пов'язаних з формалізацією процесу функціонування виробничої системи і постійного її поліпшення, як вимагають міжнародні стандарти.
Теоретично такий підхід дозволяє побудувати оптимальну систему управління. Недоліком такого підходу є відсутність практичної його реалізації, обумовленої, насамперед, недостатнім дослідженням усіх теоретичних питань цієї проблеми.
Важливою умовою високого рівня оперативного планування має бути економічна зацікавленість кожної структури і підрозділу в досягненні головної мети організації. Тому глобальна економіко-математична модель повинна забезпечувати можливість вирішення питань оперативного планування і управління, а також давати можливість отримувати необхідні данні для поточного і перспективного планування. Проте стохастичний (вірогіднісний) характер як внутрішніх, так і зовнішніх чинників вносять певну невизначеність (хаос) у дії виробничої організації і формують певний рівень ентропії, яка стає причиною втрати синергічності функціонування системи. Робляться спроби кількісного вимірювання цих властивостей систем, але точних надійних, однозначних методів поки що не існує, тому автоматизована чи роботизовано система не має підстав для прийняття однозначного рішення. Навіть у найдосконаліших машин інтуїція, як підказка з неба, відсутня. Людина ж як найдосконаліше творіння Природи на базі свого досвіду, над зусиль свого розуму і інтуїції навіть в умовах невизначеності повинна приймати і приймає відповідальні рішення.
Таким чином, для успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом в їх склад обов'язково повинна бути включена людина, як ланка, що забезпечує життєздатність усієї системи і реалізацію функції самоорганізації, забезпечує усім необхідним в умовах невизначеності і обмеженості ресурсів. Вона повинна свідомо зменшувати рівень ентропії (хаосу) системи та організовувати і підтримувати максимально можливий рівень синергії функціонування усіх її елементів.
Без глибокого вивчення цих концептуальних основ важко запроектувати і тим більше створити досконалу модель.

Ключові слова: виробнича система; критерії оптимальності; параметри; організація; дезорганізація; концептуальні основи; зовнішні сили; ресурсний потенціал; ентропія; синергія.

Література

1. Kosanke K. Standardization in ISO for enterprise engineering and integration, in Computers in Industry [Text] / K. Kosanke, J.G. Nell // Computers in Industry. — 1999. — Vol. 40, № 2—3. — P. 311-319. doi:10.1016/s0166-3615(99)00034-2
2. Power D.J. Web-based and model-driven decision support systems: concepts and issues [Text] / D. J. Power // AMCIS 2000 Proceedings. — 2000. — P. 352—355.
3. Авилов А.В. Рефлексивное управление: методологические основания [Текст] / А.В. Авилов. — М.: ГУУ, 2003. — 202 с.
4. Сторож В.В. Моделирование интеллектуальной деятельности человека [Текст] / В.В. Сторож // Искусственный интеллект. — 2012. — № 3. — С. 42—50.
5. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем [Текст] / П. К. Анохин. — М.: Медицина, 1975. — 448 с.
6. Пупков К.А. Интеллектуальные системы (Исследование и создание) [Текст]: учеб. пос. / К.А. Пупков, В.Г. Коньков. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. — 194 с.
7. Доценко С.І. Архітектоніка функціональної системи як елемент організації діяльності в загальній теорії підприємства [Текст]: зб. наук. пр. / С.І. Доценко // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. — 2013. — № 44 (1017). — С. 41— 48.
8. Осуга С. Обработка знаний [Текст]: пер. с япон. / С. Осуга. — М.: Мир, 1989. — 293 с.
9. Попов Э.В. Экспертные системы: Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ [Текст] / Э.В. Попов. — М.: Наука, 1987. — 288 с.
10. Уотермен, Д. Руководство по экспертным системам [Текст]: пер. с англ. / Д. Уотермен. — М.: Мир, 1989. — 388 с.
11. Велихов Е.П. Интеллектуальные процессы и их моделирование [Текст] / Е.П. Велихов, А.В. Чернавский. — М.: Наука, 1987. — 396 с.
12. Haykin S. Neural Networks: A Comprehensive Foundation [Text] / S. Haykin. — Ed. 2. — Prentice Hall, 1998. — 842 p.
13. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии [Текст] / Н. Востром; пер. с англ. С. Филина. — М.: Манн, Иванов и Фербср, 2016. — 496 с.
14. Люгер Д. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем [Текст] / Пер. с англ. / Д. Ф. Люгер. — 4-е изд. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. — 864 с.
15. Доценко С.И. К вопросу о кризисе системной методологии и пути его преодоления [Текст] / С.И. Доценко // Технологический аудит и резервы производства. — 2014. — № 4/1 (18). — С. 12—17. doi:10.15587/2312-8372.2014.26230
16. Никоненко А.А. Обзор баз знаний онтологического типа [Текст] / А.А. Никоненко // Искусственный интеллект. — 2009. — № 4. — С. 208—219.
17. Бурдаев В.П. Об одном подходе реализации онтологии предметной области [Текст] / В.П. Бурдаев // Искусственный интеллект. — 2010. — № 3. — С. 608—617.
18. Любченко В.В. Модели знаний для предметных областей учебных курсов [Текст] / В.В. Любченко // Искусственный интеллект. — 2008. — № 4. — С. 458—462.
19. Гарбарчук В. Деякі принципові проблеми теорії інформації на шляху до штучного інтелекту [Текст] / В. Гарбарчук // Искусственный интеллект. — 2008. — № 3. — С. 28—35.
20. Доценко С. І. Розвиток принципу бінарних відносин в теорії управління економічними процесами [Текст]: монографія / С.І. Доценко; під ред. В.О. Тімофеєва, І.В. Чумаченко. — Х.: ХНУРЭ, 2015. — 245 с.
21. Доценко С.И. Время как фундаментальный организационный фактор в общей теории предприятия [Текст]: монография / С.И. Доценко; под ред. П.Г. Перервы, О. И. Саченко. — Х.: ТОВ Щедра садиба плюс, 2013. — 243 с.
22. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст] / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2003. — 214 с.
23. Доценко С.І. До питання про теоретичне обгрунтування методології збалансованої системи показників [Текст] / С.І. Доценко; під ред. О.І. Савченко // Праці 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта". — Харків: НТУ "ХПІ", 2015. — С. 265—268.
24. Макаренко С.И. Интеллектуальные информационные системы [Текст]: учеб. пос. / С.И. Макаренко. Ставрополь: СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009. — 206 с.
25. Савенко В.І. Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління [Текст] / В.І. Савенко, С.І. Доценко, В.В. Клюєва, С.П. Пальчик // Управління розвитком складних систем. — 2018. — № 33.
26. Савенко В.І.Організаційні виробничі системи в світлі загальної організаційної науки та сучасного кадрового менеджменту / В.І. Савенко С.П. Пальчик, І.С. Нестеренко, М.О. Терещук, В.В. Клюєва. — УРСС. — 2018. — № 34.
27. Савенко В.І. Генетичний підхід до ділової досконалості та ізоморфізм структури будівельної організації. Тексти тез доповідей / В.І. Савенко, С.І. Доценко, В.В. Клюєва, С.П. Пальчик // 8 Міжнародна конф. КЗЯТПС ЧНТУ. — Чернігів -2018.
28. Савенко В.І. Оптимальні методи ефективного управління будівельною організацією комбінатного типу В.І. Савенко, С.І. Доценко, С.В. Федоренко, С.П. Пальчик Економіка та Держава. — №6. — 2018. — С. 60—63.
29. Савенко В.І. Ентропія як прояв системної та діалектичної сутності будівельної організації комбінатного типу / В.І. Савенко, С.П. Пальчик, В.В. Клюєва, М.О. Терещук. — УРСС. — Вип. № 36. — КНУБА. — К., 2018.

V. Savenko, S. Dotsenko, S. Fedorenko, P. Palchik

THE ROLE OF ENTROPY AND SYNERGY FACTORS IN THE EFFECTIVE OPERATION OF A CONSTRUCTION ORGANIZATION AS A PRODUCTION SYSTEM

Summary

Construction of modern building management systems based on economic and mathematical methods and information technologies provides for the solution of a number of problems related to the formalization of the process of functioning of the production system and its continuous improvement, as required by international standards.
Theoretically, this approach allows us to build an optimal control system. The disadvantage of such an approach is the lack of practical implementation, due, above all, to insufficient research of all theoretical issues of this problem.
An important condition for a high level of operational planning should be the economic interest of each structure and unit in achieving the main goal of the organization. Therefore, the global economic-mathematical model should provide an opportunity to solve issues of operational planning and management, as well as provide the opportunity to obtain the necessary data for current and future planning. Sometimes the stochastic (probabilistic) nature of both internal and external factors introduces a certain uncertainty (chaos) in action production organization and form a certain level of entropy, which causes the loss of synergy of the system. There are attempts to quantitatively measure these properties with tems, but certainly reliable, unambiguous method does not exist yet, so automated or robotic systems has clear grounds for taking in the most advanced machines rishennya. Navit intuition as a hint from heaven missing. Man as the most perfect creation of Nature, based on his experience, on the efforts of his mind and intuition, even in the conditions of uncertainty, must take and take responsible decisions.
Thus, for the successful functioning of any modern construction management systems in their composition must necessarily include a person as a link that provides the viability of the whole system and the implementation of the function of self-organization, provides all necessary in conditions of uncertainty and limited resources, it must consciously to reduce the level of entropy (chaos) of the system and to organize and maintain the maximum possible level of synergy of the functioning of all its elements.
Without a deep study of these conceptual foundations it is difficult to design and even more so create a perfect model.

Keywords: subject area; activity; neuron; neural network; functional system. Synergy; entropy; model of knowledge; socionics; system theory; cybernetics; sub control; object management; organizational structure; structure isomorphism.

References

1. Kosanke, K. and Nell, J.G. (1999), "Standardisation in ISO for enterprise engineering and integration", Computers in Industry, vol. 40, no. 2—3, pp. 311—319, available at: doi:10.1016/s0166-3615(99)00034-2 (Accessed 15 Feb 2019).
2. Power, D.J. (2000), "Web-Based and Model-Driven Decision Support Systems: Concepts and Issues", AMCIS 2000 Proceedings, pp. 352—355.
3. Avilov, A.V. (2003), Refleksivnoe upravlenie: metodologicheskie osnovaniia [Reflexive control: methodological grounds], GUU, Moscow, Russia.
4. Storozh, V.V. (2012), "Modeling of human intellectual activity", Iskusstvennyi intellekt, vol. 3, pp. 42—50.
5. Anohin, P.K. (1975), Printsipial'nye voprosy obshchei teorii funktsional'nyh system [Fundamental issues of the general theory of functional systems], Meditsina, Moscow, Russia.
6. Pupkov, K.A. and Kon'kov, V.G. (2001), Intellektual'nye sistemy (Issledovanie i sozdanie) [Intelligent Systems (Research and Creation)], MSTU n.a. N. E. Baumana, Moscow, Russia.
7. Dotsenko, S.I. (2013), "Architectonics of the functional system as an element of organization of activity in the general theory of the enterprise", Visnyk NTU "KhPI". Seriia: Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva, vol. 44 (1017), pp. 41—48.
8. Osuga, S. (1989), Obrabotka znanii [Processing knowledge], Mir, Moscow, Russia.
9. Popov, E.V. (1987), Ekspertnye sistemy: Reshenie neformalizovannyh zadach v dialoge s EVM [Expert systems: Solving non-formalized tasks in a dialogue with a computer], Nauka, Moscow, Russia.
10. Waterman, D. (1989), Rukovodstvo po ekspertnym sistemam [Expert Systems Guide], Mir, Moscow, Russia.
11. Velihov, E.P. and Chernavskii, A.V. (1987), Intellektual'nye protsessy i ih modelirovanie [Intellectual processes and their modeling], Nauka, Moscow, Russia.
12. Haykin, S. (1998), Neural Networks: A Comprehensive Foundation, 2-d ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, USA.
13. Vostrom, N. (2016), Iskusstvennyi intellekt. Etapy. Ugrozy. Strategii [Artificial Intelligence. Stages. Threats Strategies], Mann, Ivanov i Ferbsr, Moscow, Russia.
14. Luger, G. F. (2003), Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Ed. 4, Publishing House "Williams", Moscow, Russia.
15. Dotsenko, S. (2014), "On the issue of system methodology crisis and ways to overcome it", Technology Audit and Production Reserves, vol.4(1(18)), pp, 12—17, available at: doi:10.15587/2312-8372.2014.26230 (Accessed 15 Feb 2019).
16. Nikonenko, A.A. (2009), "Overview of ontological type knowledge bases", Iskusstvennyi intellekt, vol. 4, pp. 208—219.
17. Burdaev, V.P. (2010), "About one approach to the implementation of domain ontology", Iskusstvennyi intellekt, vol. 3, pp. 608—617.
18. Liubchenko, V.V. (2008), "Knowledge models for subject areas of courses", Iskusstvennyi intellekt, vol. 4, pp. 458—462.
19. Garbarchuk, V. (2008), "Some fundamental problems of the theory of information on the way to artificial intelligence", Iskusstvennyi intellekt, vol. 3, pp. 28—35.
20. Dotsenko, S.I. (2015), Rozvytok pryntsypu binarnykh vidnosyn v teoriyi upravlinnya ekonomichnymy protsesamy [Development of the principle of binary relations in the theory of economic processes management], KhNURE, Kharkiv, Ukraine.
21. Dotsenko, S.I. (2013), Vremia kak fundamental'nyi organizatsionnyi faktor v obshchei teorii predpriiatiia [Time as a fundamental organizational factor in the general theory of the enterprise], Shchedra sadiba plius, Kharkiv, Ukraine.
22. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2003), Sbalansirovannaia sistema pokazatelei. Ot strategii k deistviiu [Balanced Scorecard. From strategy to action], Olimp-Biznes, Moscow, Russia.
23. Dotsenko, S.I. (2015), "On the question of the theoretical substantiation of the methodology of a balanced system of indicators", Pratsi 7 Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi "Stratehiyi innovatsiynoho rozvytku ekonomiky: biznes, nauka, osvita" [Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference "Strategies for Innovative Economic Development: Business, Science, Education"], NTU "KhPI", Kharkiv, Ukraine, pp. 265—268.
24. Makarenko, S.I. (2009), Intellektual'nye informatsionnye sistemy [Intelligent Information Systems], SB MSHU n.a. M. A. Sholohov, Stavropol, Russia.
25. Savenko, V.I. Dotsenko, S.I. Klyuyeva, V.V. and Palchik, S.P. (2018), "Conceptual principles of effective development of a construction organization on the basis of rational management", Management of the development of complex systems, vol. 33.
26. Savenko, V.I. Palchik, S.P. Nesterenko, I.S. Tereshchuk, M.O. and Klyuev, V.V. (2018), "Organizational production systems in the light of general organizational science and modern personnel management", URSS, vol. 34
27. Savenko, V.I. Dotsenko, S. Klyuyev, V.V. and Palchyk, S.P. (2018), "Genetic approach to business perfection and isomorphism of the structure of a construction organization", 8 Mizhnarodna konf.tezy [Texts of abstracts. 8 International conferences], KJSATSP. ChNTU, Chernihiv, Ukraine.
28. Savenko, V.I. Dotsenko, S.I. Fedorenko, S.V. and Palchik, S.P. (2018), "Optimal methods of efficient management of the construction organization of the combine type", Economics and the State, vol. 6, pp. 60-63.
29. Savenko, V.I. Palchyk, S.P. Klyuev, V. and Tereshchuk, M.O. (2018), "Entropy as a manifestation of the systemic and dialectical nature of the construction organization of the combine type", URSS, vol. 36.

№ 3 2019, стор. 43 - 51

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1408

Відомості про авторів

В. І. Савенко

к. т. н., доктор будівництва, кафедра організації і управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

V. Savenko

Ph.D., Doctor of Construction, Department of Organization and Management of Construction Kyiv National University of Construction and Architecture Kyiv, Ukraine


С. І. Доценко

д. т. н., професор, професор кафедри інформаційних технологій, Харківський державний університет залізничного транспорту

S. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor, Department of Information Technologies, Kharkiv State University of Railway Transport


С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік Академії будівництва України

S. Fedorenko

PhD in Engineering sciences, docent, Academician of academy of building of Ukraine


П. П. Пальчик

к. т. н., доцент, доцент кафедри технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів КНУБА, академік Академії будівництва України

P. Palchik

Ph.D., associate professor, assistant professor of technology of construction constructions of products and materials KNUBA, Academician of the Academy of construction of Ukraine

Як цитувати статтю

Савенко В. І., Доценко С. І., Федоренко С. В., Пальчик П. П. Роль факторів ентропії і синергії в ефективній діяльності будівельної організації як виробничої системи. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 43–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.43

Savenko, V., Dotsenko, S., Fedorenko, S. and Palchik, P. (2019), “The role of entropy and synergy factors in the effective operation of a construction organization as a production system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 43–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.