EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ
Л. С. Безугла

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.39

УДК: 631. 338.

Л. С. Безугла

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

Анотація

У статті проаналізовано сутність та особливості застосування ресурсозберігаючих технологій виробництва і переробки органічної продукції. Досліджено різноманітні погляди науковців стосовно трактування сутності поняття "екологічний туризм ". Визначено, що екологічний туризм — це зосереджений на природу вид туризму, котрий безпосередньо відбувається в природному середовищі і має певну сукупність ознак, які характерні лише цьому специфічному виду діяльності і обов'язково регламентуються нормами міжнародних стандартів. Невід'ємними особливостями екологічного туризму, на нашу думку, завжди є освітня природоохоронна та соціальна складова. Встановлено, що важливу роль також відіграє ставлення екотуристів до природи. Міжнародним товариством екологічного туризму (International Ecotourism Society) розроблено та запропоновано сукупність принципів, яких обов'язково повинні дотримуватись екологічні туристи. Доведено, що в умовах стрімкого розвитку та популярності екологічного туризму, значної популярності також набуває виробництво органічної продукції, в першу чергу саме ресурсозберігаючі технології виробництва та переробки органічної продукції.

Ключові слова: виробництво; органічна продукція; ресурсозбереження; підприємство; сертифікація; стандарт; екологічний туризм.

Література

1. Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" від 03.09.2013, № 425-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/425-18
2. The Principles of Organic Agriculture. URL: http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture
3. Розвиток туризму в Україні: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.marshrury.in.ua/index.php/rozvytok-ruryzmu v ukraini.php
4. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bib.convdocs.org/ v10943/
5. Кузик С.П. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія / С.П. Кузик. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. — 254 с.
6. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: підручник / М.П. Мальська, В.В. Худо. 2 вид. перероб. та доповн. — К.: Центр учбової літератури. — 2012. — 366 с.
7. Міщенко О.В. Теоретичні основи визначення сутності екологічного туризму / О.В. Міщенко // Вісн. Волинського. нац. ун-т ім. Л. Українки. Географія туризму. — В.: Вид-поліграф. центр "Волинський ун-т", 2010. — С. 155—160.
8. Рутинський М.Й. Сільський туризм: навч. посіб. / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько — К.: Знання, 2006. — 271 с.
9. Українська асоціація активного та екологічного туризму [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uaeta.org/ua/tourism/17
10. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило. — К.: ННЦ ІАЕ, 2010. — 706 с.

L. Bezugla

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTION OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TOURISM IN THE REGION

Summary

The article analyzes the essence and peculiarities of using resource-saving technologies for the production and processing of organic products. Different views of scientists on the interpretation of the essence of the concept of "ecological tourism" are researched. It has been established that ecotourism is a naturally-oriented type of tourism that takes place directly in the natural environment and has a certain set of features specific to a specific activity and is necessarily regulated by international standards. In our opinion, the peculiarities of ecological tourism are always educational-ecological and social components. It is established that an important role is played by the attitude of ecotourists to nature. The International Society for Ecotourism (International Society of Ecotourism) has developed and proposed a set of principles that environmental tourists should adhere to. It is proved that in the conditions of rapid development and popularity of ecological tourism, production of organic products, in particular, resource-saving technologies of production and processing of organic products, is gaining in popularity.
In the conditions of organic production, the organic system of agricultural production, as well as agricultural products, is closely linked to the relevant standards, which makes it possible to mark the products that define it as organic. An important attribute of organic production is certification, which covers all processes of production, namely processing, packaging and storage of organic products.
Organic products are gaining popularity both for European and national consumption. Realizing that Ukraine has an extremely powerful agricultural potential, it can undoubtedly become one of the main exporters of organic products in the EU market. To achieve this goal, the key step is to switch to resource-saving technologies for the production and processing of organic products, which in turn will attract interested ecologic tourism. In modern realities, ecological tourism within the rural areas is not developed sufficiently.

Keywords: production; organic products; resource conservation; enterprise; certification; standard; ecological tourism.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "On the Production and Circulation of Organic Agricultural Products and Raw Materials", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/425-18 (Accessed 25 Feb 2019).
2. IFOAM (2019), "The Principles of Organic Agriculture", available at: http://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture (Accessed 25 Feb 2019).
3. marshrury.in.ua (2019), "Development of tourism in Ukraine", available at: http://www.marshrury.in.ua/index.php/rozvytok-ruryzmuvukraini.php (Accessed 25 Feb 2019).
4. Dmytruk, O.Ju. (2012), "Ecological tourism: modern concepts of management and marketing", available at: http://bib.convdocs.org/v10943/ (Accessed 25 Feb 2019).
5. Kuzyk, S.P. (2010), Teoretychni problemy turyzmu: suspiljno-gheoghrafichnyj pidkhid [Theoretical problems of tourism: socio-geographical approach], Publishing Center of LNU them. I.Franka, L'viv, Ukraine.
6. Maljsjka, M.P and Khudo, V.V. (2012), Turystychnyj biznes: teorija ta praktyka [Travel Business: Theory and Practice], Centr uchbovoji literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Mishhenko, O.V. (2010), "Theoretical basis for determining the essence of environmental tourism", Visn Volynsky nats Untitled L. Ukrainka. Geography of tourism, vol. 3, pp. 155—160.
8. Rutynsjkyj, M.J. (2006), Siljsjkyj turyzm [Rural tourism], Znannja, Kyiv, Ukraine.
9. Ukrainian Association of active and eco-tourism (2019), available at: http://uaeta.org/ua/tourism/17 (Accessed 25 Feb 2019).
10. Sabluk, P.T. Shpykuliak, O.H., and Kurylo, L.I. (2010), Innovatsiina diialnist v ahrarnii sferi: instytutsionalnyi aspekt [Innovation activities in the agricultural sector: institutional aspect], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2019, стор. 39 - 42

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1628

Відомості про авторів

Л. С. Безугла

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

L. Bezugla

PhD in Public Administration, Associate Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Безугла Л. С. Ресурсозберігаючі технології виробництва органічної продукції запорука розвитку екологічного туризму в регіоні. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 39–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.39

Bezugla, L. (2019), “Resource-saving technologies of production of organic production of the development of environmental tourism in the region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 39–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.