EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА: ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
В. А. Голян, А. І. Гордійчук, Д. М. Шмаров

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.23

УДК: 351.82:631.1

В. А. Голян, А. І. Гордійчук, Д. М. Шмаров

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА: ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Виявлено, що в нинішніх умовах має місце таке інституціональне середовище розвитку аграрного сектора, яке створює сприятливі передумови для розширеного відтворення потенціалу великих аграрних формувань та ускладнює роботу середнього та малого аграрного підприємництва, зорієнтованого на виробництво трудомісткої сільськогосподарської продукції та на розвиток тваринництва. Встановлено, що необхідною передумовою комплексного розвитку аграрного сектора є удосконалення інституціонального середовища сільськогосподарського виробництва та переробно-харчового підприємництва. Обгрунтовано, що забезпечення комплексного розвитку аграрного сектора національної економіки дасть можливість подолати сировинну спрямованість експортних поставок сільськогосподарської та продовольчої продукції і збільшити обсяги виробництва продукції з високою доданою вартістю у переробно-харчовому сегменті. Доведено, що повільне переведення діяльності сільськогосподарських товаровиробників на принципи комплексності пов'язане з недосконалістю інституціонального середовища розвитку аграрного сектора в цілому. Встановлено, що першочергового умонтування в інституціональне середовище розвитку сільськогосподарських та переробно-харчових виробництв потребують інститути, які забезпечують диверсифікацію джерел інвестиційного забезпечення проектів підвищення рівня комплексності використання ресурсно-виробничого потенціалу аграрного сектора. Доведено, що в умовах неусталеності ринкових інститутів в агропромислових ланцюгах варто прискорити процес створення сучасних форм організації агропромислового виробництва на основі угод публічно-приватного партнерства, що дасть можливість напряму використати переваги децентралізації влади для розширеного відтворення потенціалу агропромислової сфери територіальних утворень. Встановлено, що вагомим фактором підвищення рівня капіталізації переробно-харчового бізнесу є розбудова індустрії утилізації рослинних та тваринних відходів з метою виробництва цінних кормових добавок та різних видів біологічного палива. Обгрунтовано, що значні резерви зростання рівня комплексності розвитку аграрного сектора національної економіки пов'язані з перепрофілюванням незадіяних виробничих майданчиків переробно-харчових виробництв з метою налагодження виробництва біоетанолу, що підвищить рівень прибутковості суб'єктів агропромислового підприємництва та зміцнить енергетичну самодостатність національної економіки.

Ключові слова: комплексний розвиток; аграрний сектор; децентралізація; переробно-харчові виробництва; публічно-приватне партнерство; додана вартість.

Література

1. Анисенко О.В., Вакар К.В. Розвиток аграрного сектора економіки України в умовах інституційних змін. Агросвіт. — 2018. — № 9. — С. 27—32.
2. Безп'ята І.В. Інституціональне забезпечення залучення інвестицій в аграрний сектор економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2015. — № 11. — С. 59—63.
3. Білецька Н. Інституційні аспекти розвитку аграрного сектора України. Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. — 2010. — № 43. — С. 64—69.
4. Задорожна Л.М. Оцінка стану інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій в аграрній сфері. Молодий вчений. — 2015. — № 7 (22). — С. 70—75.
5. Круковська О.В. Інституціональні засади інноваційного розвитку аграрної сфери економіки. Таврійський науковий вісник. — 2013. — № 86. — С. 166—172.
6. Кучер Р.-Д.А. Розвиток інституційного забезпечення сільських територій. Соц.-ек. проблеми сучас. періоду України. — 2013. — № 6 (104). — C. 299—305.
7. Назаркевич О.Б. Інституційне забезпечення розвитку малого аграрного підприємництва в Україні. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — 2013. — № 43. — С. 61—65.
8. Стоянець Н.В. Інституційні пастки та їх вплив на сталий розвиток аграрного сектора економіки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2018. — № 17. — С. 92—96.
9. Тітаренко Г.Б. Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК. Економіка АПК. — 2015. — № 8. — С. 78—82.

V. Golyan, A. Gordiychuk, D. Shmarov

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR: PRIORITIES AND IMPROVEMENT MECHANISMS

Summary

It is revealed that in the current conditions there is such an institutional environment for the development of the agricultural sector, which creates favourable conditions for the expanded reproduction of the potential of large agricultural formations and complicates the work of medium and small agricultural enterprises, focused on the production of labour-intensive agricultural products and the development of livestock. It is established that the prerequisite for the integrated development of the agricultural sector is the improvement of the institutional environment of agricultural production and food processing business. It is proved that the provision of integrated development of the agricultural sector of the national economy will overcome the raw material orientation of export of agricultural and food products and increase the production of products with high added value in the food-processing segment. It is proved that the slow transfer of agricultural activities on the principles of complexity is associated with the imperfection of the institutional environment of the agricultural sector as a whole. It is established that the priority of integration into the institutional environment of development of agricultural and food processing industries need institutions that provide diversification of sources of investment projects to improve the complexity of the use of resource and production potential of the agricultural sector. It is proved that in the conditions of relentless market institutions in the agro-industrial chains should accelerate the process of creating modern forms of organization of agro-industrial production on the basis of public and private partnership agreements, which will make it possible to directly use the advantages of decentralization of power for the expanded reproduction of the potential of the agro-industrial sphere of territorial entities. It is established that a significant factor in increasing the level of capitalization of the food processing business is the development of the industry of utilization of plant and animal waste for the production of valuable feed additives and various types of biological fuel. It is proved that significant reserves of growth of the level of complexity of the development of the agricultural sector of the national economy are associated with the conversion of unused production sites of food processing plants in order to establish the production of bioethanol, which will increase the level of profitability of agricultural businesses and strengthen the energy self-sufficiency of the national economy.

Keywords: integrated development; agricultural sector; decentralization; food processing; public and private partnership; added value.

References

1. Anisenko, О.V. Vakar, К.V. (2018), "Development of the agricultural sector of Ukraine in the context of institutional changes", Ahrosvit, vol. 9, pp. 27—32.
2. Bezpyata, І.V. (2015), Institutional support for investment in the agricultural sector. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Seriya: Ekonomika i menedzhment, vol. 11, pp. 59—63.
3. Bilets'ka, N. (2010), Institutional aspects of the development of the agricultural sector of Ukraine, Visnyk Lvivskoho Universytetu, Seriya ekonomika, vol. 43, pp. 64—69.
4. Zadorozhna, L.M. (2015), Assessment of the state of institutional support for the development of the innovation market in the agricultural sector, Molodyi vchenyy, vol. 7 (22), pp. 70—75.
5. Krukovs'ka, O.V. (2013), Institutional foundations of innovative development of the agricultural sector of the economy, Tavriyskiy naukovyy visnyk, vol. 86, pp. 166—172.
6. Kucher, R.-D.А. (2013), Development of institutional support for rural areas. Sotsialno-ekonomichni probemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 6 (104), pp. 299—305.
7. Nazarkevych, O.B. (2013), Institutional support for the development of small agricultural enterprises in Ukraine. Visnyk lvivskoyi komertsiynoyi akademii, Seria ekonomichna, vol. 43, pp. 61—65.
8. Stoyanets', N.V. (2018), Institutional traps and their impact on the sustainable development of the agricultural sector of Ukraine, Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol.17, pp. 92—96.
9. Titarenko, H.B. (2015) Institutional support of the system of state regulation of innovative development of agriculture, Ekonomika APK, vol. 8, pp. 78—82.

№ 3 2019, стор. 23 - 29

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 458

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv


А. І. Гордійчук

к. е. н., доцент, Луцький національний технічний університет

A. Gordiychuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Lutsk National Technical University


Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Голян В. А., Гордійчук А. І., Шмаров Д. М. Інституціональне середовище комплексного розвитку аграрного сектора: пріоритети та механізми удосконалення. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 23–29. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.23

Golyan, V., Gordiychuk, A. and Shmarov, D. (2019), “Institutional environment for integrated development of the agricultural sector: priorities and improvement mechanisms”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 23–29. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.