EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
О. Б. Пелех, Б. М. Юськів

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.16

УДК: 338.12:330.1

О. Б. Пелех, Б. М. Юськів

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

Базовою умовою сучасного економічного розвитку і зростання є постійні структурні зміни в рамках економічної системи, завдяки чому система намагається адекватно реагувати на зміни середовища свого існування. Важливим завданням макроекономічного аналізу стає виявлення та аналіз структурних змін. У роботі представлено методику аналізу структурних змін в економіці.
Методика передбачає проведення аналізу на двох рівнях: аналіз процесу структурних змін і аналіз змін структури. Перший рівень стосується характеристик самого процесу змін, тоді як другий дозволяє відповісти на запитання, як змінюється досліджувана структура. Аналіз процесу структурних змін базується на визначенні й аналізі трьох оцінок: інтенсивність змін; швидкість змін; сталість змін. Другий рівень аналізу передбачає декомпозицію структурних змін на рівень елементів структури й аналіз на цій підставі змін розміру (зміни величини елемента / елементів) і змін форми структури (зміни пропорцій між елементам і цілим).

Ключові слова: національна економіка; структура економіки; структурні зміни; аналіз структурних змін; методологія і методика аналізу.

Література

1. Хоменко Я.В. Інституційне середовище як основа сталого економічного зростання // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. — 2007. — Вип. 31-3. — С. 164—168.
2. Структурні зрушення в економіці України (за даними таблиць "витрати — випуск" за 2001—2011 роки): Аналітична записка / В. Войтенко, Д. Дегтяров, Г. Полонецька та ін.; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Департамент макроекономічного прогнозування. — К.: 2013. — 134 с.
3. Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України: наукова доповідь / За ред. І.М. Бобух; ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". — К., 2018. — 390 с.
4. Пелех О.Б. Структурні зрушення в економіці України (2000—2017 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 21. — Ч. 2. — C. 61—67.
5. Пелех О. Б. Структурні зміни ВВП України з позиції зайнятості за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Інфраструктура ринку. 2018. №25. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018
6. Пелех О. Б., Юськів Б. М. Грошові перекази мігрантів у структурі валового внутрішнього продукту України // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 22. — С. 10—18.
7. Пелех О. Б. Динаміка макроекономічних змін у структурі валового внутрішнього продукту України [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. 2018. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6657
8. Пелех О. Б. Чинники зміни структури сучасної економіки // Бізнес Інформ. — 2018. — № 1. — С. 28—34.
9. Szukalski S. Czynniki wywoluace zmiany w strukturze gospodarki // Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica. — 1982. — Nr 19. — S. 29—46.
10. Шинкарук Л. В. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / Л. В. Шинкарук, І.А. Бевз та ін. — К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2015. — 304 с.
11. Структурні зміни та економічний розвиток України / Л. В. Шинкарук (ред.). — К.: Експрес, 2011. — 696 с.
12. Фомина А.В. Циклы Кондратьева в экономике России. — М.: Международный фонд Н.Д. Кондратьева, 2005. — 146 с.
13. Ватюкова О.Ю. Структурные сдвиги как фактор развития экономических систем // Научный альманах. 2016. — № 4-1(18). — C. 52—54. URL: http://ucom.ru/doc/na.2016.04.01.052.pdf
14. Хоменко Я. В. Методологічні засади формування політики сталого економічного зростання в регіоні: автореф. дис…. д-ра екон. наук: 08.00.03 — економіка та управління національним господарством / НДЕІ Міністерства економіки України. — Київ, 2009. — 38 с.
15. Markowska M., Sokolowski A. Metoda dekompozycji zmian struktury // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, — 2016. — Nr 30 (3).— S. 25—32.
16. Kukula K. Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Krakow: Wydawnictwo Edukacyjne, 1996, 165 s.
17. Kukula K. Dynamika oraz kierunki zmian struktury uslug produkcyjnych w rolnictwie // Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny. 1986. Rok XLVIII. Zeszyt 3. S.169—181.
18. Kukula K. Strukturalne aspekty alokacji uslug produkcyjnych w rolnictwie polskim // Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny. 1987. Rok XLIX. Zeszyt 4. S. 215—235.
19. Walesiak M. Podobienstwo wielkosci (skali) oraz ksztaltu (formy) w zlozonych badaniach strukturalnych // Wiadomosci Statystyczne. 1983. Nr 3. S. 26—28.
20. Mrozinska A. Zmiennosc struktury nakladow inwestycyjnych na ochrone srodowiska w wojewodztwach w latach 2003—2015 // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2017. Nr 470. S. 75—84.
21. Wasilewska E. Zastosowanie syntetycznych miernikow dynamiki struktury w analizie zmian aktywnosci ekonomicznej ludnosci wiejskiej // Zeszyty Naukowe Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Zywnosciowej. 2007. Numer 62. S. 67—80.
22. Markowska M. Identyfikacja znaczenia krajow w gospodarce Unii Europejskiej z wykorzystaniem miary dekompozycji zmian struktury // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 2016. Vol. 9 (957). S. 71—87.
23. Cyrek M. Procesy upodabniania sie struktur gospodarczych Polski i wybranych kraj?w Unii Europejskiej // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007. Nr 8, S. 281—292.
24. Moore J.A. A measure of structural change in output // Review of Income and Wealth, 1987. March. Vol. 24, No. 1. P.105—118.

O. Pelekh, B. Yuskiv

STRUCTURAL ECONOMY CHANGES ANALYSIS: METHODS AND METHODOLOGY OF STUDY

Summary

One of the basic requirements for the economic growth and development are constant structural changes of the economic system, enabling the latter to adequately respond to its environment changes. The main task of the macroeconomic analysis is to define and analyze structural changes. The article deals with methods of economy's structural changes analysis.
The employed methodology approach envisions economic development outline within three aspects: quantitative (extensive development), structural and qualitative (intensive development). Structure is an aggregate one one-dimensional objects creating an integrity. Each object is a separate system structural characteristic, whereas their wholeness describes the system itself. In terms if structure these characteristics are interconnected: changes in ones creates changes in others, and this influence is different with different characteristics/their sets. The proposed analysis method of structural changes is called "two-dimensional quantitative analysis of local structural matrix".
Multidimensional and multilevel economic system is an aggregate of sub-systems, each of which describes separate logical entity and possesses its own structure. Therefore, study of the systems has to be based upon studying the local aggregate structures, and study of the system's structural changes dynamics are to be based upon analysis of structural changes in local structures. To study each local structure, a separate structural matrix is built. Matrix enables to separate those exact elements, formed to enable the needed common interaction, as well as accents the principal impossibility to change one object without changing the rest system structural elements.
The method envisions two-dimensional analysis — the structural changes process analysis and the structural changes analysis. The first dimension deals with characteristics of the changes process itself, whereas the second one allows to answer the question of how exactly the studied structure changes. The structural changes process analysis is based upon defining and further analysis of the three markers: changes intensity; changes speed; changes sustainability. The second analysis dimension envisions decomposition of structural changes to the level of structural elements, as well as the corresponding analysis of the change measures (element(s) size changes) and the structure shape changes (proportion changes between the elements and the aggregate).

Keywords: national economy; economy structure; structural changes; structural changes analysis; analysis methods and methodology.

References

1. Khomenko, Ya.V. (2007), "The institutional environment as the basis of sustainable economic growth", Naukovi pratsi DonNTU. Seriia: ekonomichna, vol. 31-3, pp. 164—168.
2. Vojtenko, V. Dehtiarov, D. and Polonets'ka, H. (2013), Strukturni zrushennia v ekonomitsi Ukrainy (za danymy tablyts' "vytraty — vypusk" za 2001-2011 roky): Analitychna zapyska [Structural changes in the economy of Ukraine (according to the tables "expenses - issue" for 2001—2011): Analytical note], Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, Departament makroekonomichnoho prohnozuvannia, Kyiv: Ukraine.
3. Bobukh, I.M. (2018), Natsional'ni ta hlobal'ni determinanty ekonomichnoho zrostannia Ukrainy : naukova dopovid' [National and global determinants of Ukraine's economic growth: a scientific report], In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, Kyiv: Ukraine.
4. Pelekh, O. B. (2018), "Structural shifts in the Ukrainian economy (2000—2017)", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 21, pp. 61—67.
5. Pelekh, O.B. (2018), "Ukrainian GDP structural changes in terms of employment upon the types of economic activity", Infrastruktura rynku, [Online], vol. 25, available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018 (Accessed 25 Feb 2019).
6. Pelekh, O. B. and Yuskiv, B.M. (2018), "Migrants' money transfers as an element of the ukkrainian GDP structure", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 10—18.
7. Pelekh, O.B. (2018), "Microeconomic changes dynamics in the Ukrainian GDP structure", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10 (Accessed 25 Feb 2019).
8. Pelekh, O.B. (2018), "The Factors of Changing the Structure of Modern Economy", Biznes Inform, vol. 1, pp. 28—34.
9. Szukalski, S. (1982), "Factors producing changes in the economy's structure", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, vol. 19, рр. 29—46.
10. Shynkaruk, L.V. Bevz, I. A. and Baranovs'ka, I. V. (2015), Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyj rozvytok : naukova dopovid' [Structural Transformations in the Ukrainian Economy: Dynamics, Contradictions and Impact on Economic Development: a Scientific Report], In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, Kyiv: Ukraine.
11. Shynkaruk, L.V. (2011), Strukturni zminy ta ekonomichnyj rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine], Ekspres, Kyiv: Ukraine.
12. Fomyna, A.V. (2005), Tsykly Kondrat'eva v ekonomyke Rossyy [Kondratieff cycles in the Russian economy], Mezhdunarodnyj fond N. D. Kondrat'eva, Moscow, Russia.
13. Vatiukova, O.Yu. (2016), "Structural changes as a factor in the development of economic systems", Nauchnyj al'manakh, [Online], vol. 4-1(18), pp. 52-54, available at: http://ucom.ru/doc/na.2016.04.01.052.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
14. Khomenko, Ya.V. (2009), "Methodological principles of formation of the policy of sustainable economic growth in the region", Ph.D. Thesis, Economy and management of the national economy, Research Institute of the Ministry of Economy of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
15. Markowska, M. and Sokolowski, A. (2016), "Decomposition Method for Changes in the Structure", Prace Komisji Geografii Przemysnu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 30, pp. 25—32.
16. Kukula, K. (1996), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych [Statistical methods of analysis of economic structures], Wydawnictwo Edukacyjne, Krakow, Polska.
17. Kukula, K. (1986), "Dynamics and directions of changes in the structure of production services in agriculture", Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok XLVIII, vol. 3, рр. 169—181.
18. Kukula, K. (1987), "Structural aspects of allocation of production services in Polish agriculture", Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny. Rok XLIX, vol. 4, pp. 215—235.
19. Walesiak, M. (1983), "Similarity of size (scale) and shape (form) in complex structural studies", Wiadomosci Statystyczne, vol. 3, pp. 26—28.
20. Mrozinska, A. (2017), "Variability of the structure of investment outlays on environmental protection in voivodships in the years 2003—2015", Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, vol. 470, рр. 75—84.
21. Wasilewska, E. (2007), "The Use of Synthetic Measures of Structure Dynamism in the Analysis of Economic Activity Changes of Rural Population", Zeszyty Naukowe Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Zywnosciowej, vol. 62, pp. 67—80.
22. Markowska, M. (2016), "Identifying the Importance of Countries in the EU Economy Using a Measure for Structural Changes Decomposition", Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, vol. 9 (957), pp. 71—87.
23. Cyrek, M. (2007), "Processes of Economic Structure's Convergence between Poland and Chosen European Union Countries", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, vol. 8, рр. 281—292.
24. Moore, J. (1987), "A measure of structural change in output", Review of Income and Wealth, vol. 24, no. 1, рр. 105—118.

№ 3 2019, стор. 16 - 22

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 2739

Відомості про авторів

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

O. Pelekh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University


Б. М. Юськів

д. пол. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

B. Yuskiv

Doctor of Political Science, Professor, Economic Cybernetics Department, Rivne State Humanitarian University

Як цитувати статтю

Пелех О. Б., Юськів Б. М. Аналіз структурних змін в економіці: методологія та методика дослідження. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 16–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.16

Pelekh, O. and Yuskiv, B. (2019), “Structural economy changes analysis: methods and methodology of study”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 16–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.