EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗМІНАМИ ПО КРИТЕРІЮ СТІЙКОСТІ
Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, А. І. Бєлова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.4

УДК: 338.2:330.004

Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, А. І. Бєлова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗМІНАМИ ПО КРИТЕРІЮ СТІЙКОСТІ

Анотація

У статті розглянуто організаційно-економічний інструментарій управління корпоративними змінами за критерієм стійкості, що забезпечує збалансованість функціонування підприємств та підвищення їх рівня конкурентоспроможності на світових ринках і дозволяє ефективно залучати інвестиційні ресурси. Кінцева мета корпоративних змін — забезпечення розвитку компанії та зростання валового прибутку. Зростання валового прибутку пов'язане з кількісними характеристиками (чітко сформованими статутним капіталом та структурою основних засобів, які чітко визначені шляхом проведеної інвентаризації та на які оформлені права власності, і, саме ці права, як нематеріальні активи поставлені на облік і визначені в балансі; зі зростанням економічних показників — чистого доходу від реалізації робіт (послуг, товарів, продукції); собівартістю реалізованої продукції, валовим прибутком). Корпоративна стійкість компанії включає організаційно-структурну стійкість, стійкість виробничих, технологічних, інноваційних процесів, стійкість маркетингової, фінансової та економічної діяльності, соціальну стійкість, стійкість персоналу. Із проведених досліджень видно, що сталий розвиток компанії — поняття комплексне і на нього впливає кожний визначений компонент виробництва [1—4; 8; 9].
Досягнення збалансованості функціонування підприємства вирішується системними дослідженнями результативності процесів реструктуризації та об'єктивною методикою оцінки та прогнозування результативності управління корпоративними змінами з адаптацією до сучасних умов господарювання на основі аналізу сучасного стану компанії та міжнародного досвіду [8; 9]. Важливою складовою прогнозування результативності управління корпоративними змінами є визначення взаємозалежності і взаємозв'язки ключових напрямів у реструктуризації підприємств для здійснення та упорядкування роботи взаємопов'язаних модулів розробленої організаційно-економічної моделі, яка включає основні етапи, процедури та блоки засобів фінансового та методичного забезпечення на основі проведення інвентаризації всіх статей балансу, з визначеними методами інвентаризації об'єктів нерухомого майна та нематеріальних активів. Структуру управління реструктуризацією за пріоритетами чіткого формування статутного капіталу побудовано на основі інвентаризації всіх статей балансу, як основи самої реструктуризації для чіткого визначення статутного капіталу і підвищення ефективності діяльності підприємства та, надання послуг інноваційного типу споживачам.

Ключові слова: корпоративні зміни; статутний капітал; критерії стійкості; інвентаризація; цифрова економіка; необоротні активи; прибуток.

Література

1. Малышева Л.А. Управление организационными изменения на основе контроллинга. — Екатеринбург: Институт экономики Уро РАН. 2004. — 204 с.
2. Глазл Ф. Динамичное развитие предприятия / Пер. с нем. /Ф. Глазл, Б. Ливехуд. — Калуга: Духовное познание, 2000. — 360 с.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982. — 468 с.
4. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. — М.: Дека, 1997. — 360 с.
5. Закон України "Про акціонерні товариства" від № [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www/zakon.rada.gov,ua./Зі змінами.
6. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від № [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www/zakon.rada.gov.ua/Зі змінами
7. Мартынов А.С. Устойчивое развитие и приоритеты природоохранных инвестиций в регионах России / А.С. Мартынов, В.В. Артюхов, В.Г. Виноградов.: Practical Science, 2000. — 346 с.
8. Олійник Г.Ю., Реструктуризація залізничного комплексу України:методологія і практика. монографія / Г.Ю. Олійник. — К. Логос, 2011. — 388 с. —Бібліогр.: С. 367—383.
9. Воробієнко П.П. Перехідна економіка: теорія та практика: монографія / Воробієнко П.П., Лозова Т.І., Олійник Г.Ю. — Одеса: ОНАЗ імені О.С. Попова. — 2018. — 272 с.
10. Лозова Т.І., Олійник Г.Ю., Олійник О.А. Цифровізація проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна: земельних ділянок, розташованих на них будівель споруд та передавальних пристроїв / Економіка та держава. — К. — № 1. — Січень 2019. — С. 4—9.
11. Порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок залізничного транспорту / Науковий керівник Т.І. Лозова. — К., ДЕТУТ. — 194 с.

T. Lozova, H. Oliinyk, A. Bielova

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF CORPORATE CHANGE MANAGEMENT BY CRITERIA OF SUSTAINABILITY

Summary

The article deals with the organizational and economic tools of corporate change management according to the criterion of stability, which ensures the balance of functioning of enterprises and increase their level of competitiveness in world markets and allows to effectively attract investment resources. The ultimate goal of corporate change is to provide company development and growth of gross profit. Growth in gross profits is related to quantitative characteristics (clearly defined statutory capital and structure of fixed assets, which are issued property rights, and as an intangible asset are recorded and identified in the balance sheet, with the growth of economic indicators — net income from the sale of works (services, goods, and products); the cost of sales of products, gross profit).Corporate sustainability of the company includes the stability of production, technological, innovation processes, marketing sustainability, fin social and economic activity, social sustainability, staff sustainability, organizational and structural stability. From studies it is clear that sustainable development of the company — the concept is complex and it affects every component of production.
It was investigated that achievement of the balance of the functioning of the enterprise can not be solved without systematic research of the effectiveness of restructuring processes and the development of an objective method for estimating and forecasting the effectiveness of corporate change management with adaptation to modern economic conditions based on the analysis of the current state of the company and international experience. The interdependence and interrelation of key areas in the restructuring of enterprises for the implementation and organization of the work of interrelated modules of the developed organizational and economic model, which includes the main stages, procedures and blocks of financial and methodical provision tools based on the inventory of all balance sheet items with definite approaches and methods of inventory of real estate and intangible assets. The restructuring structure was structured according to the priorities of the clear formation of the authorized capital, as already noted, on the basis of the inventory of all balance sheet items as the basis for the restructuring itself for a clear definition of the authorized capital and enhancing the efficiency of the enterprise and providing services of an innovative type to consumers.

Keywords: сorporate changes; authorized capital; stability criterion; inventory; digital economy; non-current assets; profit.

References

1. Malysheva, L.A. (2004), Upravlenye orhanyzatsyonnymy yzmenenyia na osnove kontrollynha [Management of organizational changes based on controlling], Uro Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia.
2. Glasl, F. and Liwehud, B. (2000), Dynamychnoe razvytye predpryiatyia [Dynamic development of the enterprise], Spiritual Cognition, Kaluga, Russia.
3. Shumpeter, J. (1982), Teoryia ekonomycheskoho razvytyia [Theory of Economic Developmen], Progress, Moscow, Russia.
4. Korotkov, E.M. (1997), Kontseptsyia menedzhmenta [Management concept], Deca, Moscow, Russia.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2008), Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" available at: http: //www/zakon.rada.gov,ua/ (Accessed 25 Feb 2019). from No. [Electronic resource]. Access mode: With changes.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2006),The Law of Ukraine "On Securities and the Stock Market" available at: http: //www/zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 25 Feb 2019).
7. Martynov, A.С. Artyukhov, V.V. and Vinogradov, V.G. (2000), Ustojchyvoe razvytye y pryorytety pryrodookhrannykh ynvestytsyj v rehyonakh Rossyy [Sustainable development and priorities of environmental investments in the regions of Russia], Practical Science, Moscow, Russia.
8. Oliynyk, G.Yu. (2011), Restrukturyzatsiia zaliznychnoho kompleksu Ukrainy:metodolohiia i praktyka [Restructuring of the railway complex of Ukraine: methodology and practice], Logos, Kyiv, Ukraine.
9. Vorobienko, P.P. Lozova, T.I. and Oliynyk, G.Yu. (2018), Perekhidna ekonomika: teoriia ta praktyka [Transitional economy: theory and practice], ONAT named after A.Popov, Odesa, Ukraine.
10. Lozova, T.I. Oliynyk, G.Yu. and Oliynyk, O.A. (2019), "Digitalization of the technical inventory of real estate objects: land plots, located buildings and transmitting equipment on them", Economy and state, vol. 1, pp. 4—9.
11. Lozova, T.I. (2017), Poriadok provedennia tekhnichnoi inventaryzatsii ob'iektiv nerukhomoho majna ta zemel'nykh dilianok zaliznychnoho transportu [Procedure for carrying out technical inventory of real estate objects and land plots of railway transport], DETUT, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2019, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 1433

Відомості про авторів

Т. І. Лозова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та гуманітарних наук,Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса

T. Lozova

doctor of economic sciences, professor, professor department of economy and humanities Odessa National Academy of Telecommunications O.S. Popova, Odessa


Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", м. Київ

H. Oliinyk

doctor of economic sciences, docent, head of the department of marketing Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv


А. І. Бєлова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту ВСП "Інститут інноваційної освіти" Київського національного університету будівництва і архітектури", м. Київ

A. Bielova

doctor of economic sciences,docent, professor department of economy and management of the GSP "institute of Innovation Education" of Kyiv, National University of Construction and Architecture, Kyiv

Як цитувати статтю

Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Бєлова А. І. Організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.4

Lozova, T., Oliinyk, H. and Bielova, A. (2019), “Organizational and economic mechanism of corporate change management by criteria of sustainability”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.