EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
К. С. Зайченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.135

УДК: 005.72:334.012.61-022.51

К. С. Зайченко

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто теоретичний зміст методів та моделей формування організаційної структури управління, а також відображено думки вітчизняних та зарубіжних авторів щодо практичного їх застосування. Виділено найбільш ефективні методи для побудови структури управління інноваційно-активного малого підприємства. Досліджено основи організаційного моделювання та основні програмні продукти, що найчастіше використовуються зарубіжними та вітчизняними підприємствами. Проаналізовано їх особливості з точки зору таких критеріїв: наявність безкоштовної версії та технічної підтримки, методології роботи, методів і засобів візуального опису, що використовуються, інформаційного забезпечення, зручності веб-сайту та додаткових відомостей. Виділено основні програмні продукти, що найчастіше використовуються саме українськими підприємствами. Розглянуто програмний продукт вітчизняної розробки, що використовується як українськими підприємствами, так і зарубіжними. Проаналізовано, хто саме є основними його користувачами та чи є серед них суб'єкти малого підприємництва. Сформульовано основні причини низької активності малих підприємств у використанні програмних продуктів організаційного моделювання.

Ключові слова: програмний продукт; організаційне моделювання; методи формування організаційної структури; організаційна структура управління; інноваційно-активне мале підприємство.

Література

1. Сисоєнко І. А. Методи проектування організаційної структури підприємства / І. А. Сисоєнко// Таврійський науковий вісник. — 2013. — Вип. 85. — С. 307—311.
2. Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інноваційний менеджмент. Теорія і практика в умовах трансформації економіки: навч. посібник — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 448 с.
3. Никонова Я.И., Немкова Е.О. Инновационные формы организационных структур предприятий / Я.И. Никонова, Е.О. Немкова //Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. — 2010. — № 6. — С. 140—145.
4. Терещенко Т. Теорія організації: навчальний посібник / Т.В. Терещенко. — Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. — 335 с.
5. Петренко Л.А. Оцінювання рівня організації управління підприємством / Л. А. Петренко, М. М. Трейтяк // Стратегія економічного розвитку України. — 2015. — № 36. — С. 107—117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2015_36_14
6. Криворучко О.Н. Организационное моделирование процессно-ориентированной структуры управления предприятием / О.Н. Криворучко, Ю.А. Сукач // Економіка транспортного комплексу. — 2015. — Вип. 25. — С. 50—66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2015_25_6
7. Ігнатьєв О.І. Теоретичні засади проектування організаційних структур управління в системі реалізації стратегічних змін / О.І. Ігнатьєв // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2015. — Вип. 1. — С. 45—50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2015_1_9
8. Одрехівський М.В. Системне моделювання інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — 2013. — № 776. — С. 277—286. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_43. Попов
9. Лисецький, Юрій Михайлович. Інформаційні системи і технології в менеджменті: монографія / Ю.М. Лисецький; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем. — Київ: Логос, 2014. — 417 с.: іл.
10. Зеленков Ю.А. Об измерении эффективности бизнес-процессов и поддерживающих их информационных систем / Управление большими системами. Вып. 41. — М.: ИПУ РАН, 2013. — С. 146—161.
11. Сейдаметова З.С. Программная инженерия: обучение проектированию с использованием IBM Rational Rhapsody и IBM RationalArchitect / З.С. Сейдаметова, Ф.С. Ильясова // Професійна освіта: проблеми і перспективи. — 2014. — Вип. 6. — С. 77—82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2014_6_18
12. Маслак О.І. Формування новітніх організаційних структур у промисловості / О.І. Маслак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2010. — № 683. — С. 105—111.
13. Демченко Г.В. Розвиток теоретичних засад організаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства [Текст] / Ганна Володимирівна Демченко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2015. — Том 21. — № 2. — С. 63—68.
14. Островерхова Г.В. Сутність і структура організаційного забезпечення інноваційної діяльності / Г.В. Островерхова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність виробництва. — Харків: НТУ "ХПІ". — 2012. — № 6. — С. 59—67.
15. Евлах О.Ю. Методи основи проектування організацийних структур управлінняпромислових підприемств [Текст] / О.Ю. Евлах // Київський національний університет технологій та дизайну. Вісник КНУТД. — 2009. — № 3. — С. 122—127.
16. Rallis C. Papademetriou and Dimitrios A. Karras An in Depth Comparative Analysis of Software Tools for Modelling and Simulating Business Processes — https://core.ac.uk/download/pdf/52406111.pdf
17. Saiedeh Ghatrei ARIS Enterprise Architecture's Usage Reviews — http://www.lnse.org/vol3/166-A1000.pdf
18. Rafa E. Al-Qutaish Quality Models in Software Engineering Literature: An Analytical and Comparative Study: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.174.7042&rep=rep1&type=pdf

K. Zaychenko

METHODS AND MODELS OF FORMATION THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INNOVATION-ACTIVE SMALL ENTERPRISE: ESSENCE AND PRACTICAL VALUE

Summary

The aim of this scientific article is the analysis of existing software products that provide an increase in the effectiveness of the organizational structure of the management of innovation-active small enterprise. The purpose and tasks of the research are formulated. The article deals with the theoretical content of methods and models of formation the organizational structure of enterprise management. The opinions of domestic and foreign authors on the theoretical basis and the practical application of models and methods of constructing management structures are explored and analyzed. The most effective methods for forming the organizational structure of the management of a modern innovative-active small enterprise are highlighted. The theoretical basis of such a method for constructing a management structure as an organizational modeling method is considered. The main software products that are most often used by foreign and domestic enterprises in the current conditions of their functioning are investigated and analyzed. The main criteria for conducting analysis of modern software products are highlighted. The peculiarities of their performance are analyzed from the standpoint of the following criteria: availability of free version and technical support, methodology of work, methods and means of visual description used, available information support, convenience of the website and marked additional information that does not relate to the formulated criteria. On the basis of the analysis, the main software products that are most often used by Ukrainian enterprises, regardless of their size, scope of activities and technical and financial feasibility are highlighted. The software product of domestic development Fox Manager used by both, Ukrainian and modern foreign enterprises is considered more detailed. Using official sources and content analysis, it is noted who exactly are the main users of the software. On the basis of the conducted research, the main reasons for the low activity of small enterprises in the use of software products related to the method of organizational modeling of the organizational structure of enterprise management are formulated. The main conclusions were made and the key directions of further research were noted.

Keywords: software product; organizational modeling; methods of forming an organizational structure; organizational structure of management; innovative-active small enterprise.

References

1. Sysoienko, I.A. (2013) "Methods of designing the organizational structure of the enterprise" — Tavrijs'kyj naukovyj visnyk vol. 85, pp. 307—311.
2. Zakharchenko, V.I. Korsikova, N.M. Merkulov, M.M. (2008), Innovatsijnyj menedzhment. Teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovation management. Theory and practice in the conditions of transformation of the economy], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Nykonova, Ya.Y. Nemkova, E.O. (2010), "Innovative forms of organizational structures of enterprises", Sovremennye tendentsyy v ekonomyke y upravlenyy: novyj vzghliad, vol. 6, pp.140—145.
4. Tereschenko, T. (2015), Teoriia orhanizatsii [Theory organization], Khmel'nyts'kyj universytet upravlinnia ta prava, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
5. Petrenko, L. A. and Trejtiak, M. M. (2015), "Assessment of the level of enterprise management organization", Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, [Online], vol. 36, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2015_36_14 (Accessed 20 Nov 2018).
6. Kryvoruchko, O. N. Sukach, Yu. A. (2015), "Organizational modeling of the process-oriented management structure of the enterprise", Ekonomika transportnoho kompleksu, [Online], vol. available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2015_25_6 (Accessed 2 Dec 2018).
7. Ihnat'iev, O. I. (2015), "Theoretical principles of designing organizational management structures in the system of strategic changes implementation", Visnyk Kyivs'koho instytutu biznesu ta tekhnolohij, [Online], vol 1. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2015_1_9 (Accessed 12 Dec 2018).
8. Odrekhivs'kyj, M. V. (2013), "System modeling of innovative enterprises", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, [Online], vol 776, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_43 (Accessed 2 Dec 2018).
9. Lysets'kyj, Yu.M. (2014), Informatsijni systemy i tekhnolohii v menedzhmenti [Information systems and technologies in management] Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t problem matematychnykh mashyn i system, Kyiv, Ukraine.
10. Zelenkov, Yu. A. (2013), "Measuring the effectiveness of business processes and their supporting information systems", Upravlenye bol'shymy systemamy, vol. 41, pp.146—161.
11. Sejdametova, Z. S. Yl'iasova, F. S. (2013), "Software engineering: design training using IBM Rational Rhapsody and IBM RationalArchitect", Profesijna osvita: problemy i perspektyvy.. vol. 6, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2014_6_18 (Accessed 12 Dec 2018).
12. Maslak, O.I. (2010), "Formation of the latest organizational structures in industry", Visn. Nats. un-tu "L'viv. politekhnika", vol. 683. — С. 105-111. available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/20287/1/22-105-112.pdf (Accessed 15 Dec 2018).
13. Demchenko, H. V. (2015), "Development of theoretical foundations of organizational support of innovative activity of the enterprise" Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 21— 2, pp. 63—68.
14. Ostroverkhova, H. V. (2012), "Essence and structure of organizational support of innovation activity", Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI": zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Tekhnichnyj prohres i efektyvnist' vyrobnytstva, vol. 6, pp. 59—67.
15. Evlakh, O.Yu (2009), "Methods of the basis of designing organizational structures managementindustrial enterprises", Kyivs'kyj natsional'nyj universytet tekhnolohij ta dyzajnu. Visnyk KNUTD, vol. 3, pp. 122—127.
16. Rallis, C. Papademetriou and Dimitrios A. Karras (2016), "An in Depth Comparative Analysis of Software Tools for Modelling and Simulating Business Processes" available at: https://core.ac.uk/download/pdf/52406111.pdf (Accessed 5 Dec 2018).
17. Saiedeh Ghatrei (2015), "ARIS Enterprise Architecture's Usage Reviews" available at: http://www.lnse.org/vol3/166-A1000.pdf (Accessed 5 Dec 2018).
18. Rafa, E. Al-Qutaish (2010), "Quality Models in Software Engineering Literature: An Analytical and Comparative Study", available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.174.7042&rep=rep1&type=pdf (Accessed 25 Dec 2018).

№ 2 2019, стор. 135 - 140

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 841

Відомості про авторів

К. С. Зайченко

старший викладач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету

K. Zaychenko

Senior Lecturer of the Department of Business and Trade of Odessa National Polytechnic University

Як цитувати статтю

Зайченко К. С. Методи та моделі формування організаційної структури інноваційно-активного малого підприємства: сутність та практичне значення. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 135–140. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.135

Zaychenko, K. (2019), “Methods and models of formation the organizational structure of innovation-active small enterprise: essence and practical value”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 135–140. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.135

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.