EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ
Г. М. Чабан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.130

УДК: 338.246.8

Г. М. Чабан

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено актуальні питання попередження ризику в цивільній авіації та необхідність системного підходу до системи управління ризиками. Встановлено зв'язок дослідження імовірних подій і попереджувальних заходів від можливих наслідків і зниження ризику виникнення катастроф. Визначено залежність прийнятих мір і рішень, що вже відомі, прямо пропорційна наслідкам, що можливі при настанні негативного ризику. Визначено методику розрахунку страхових виплат, компенсацій по авіакатастрофам та можливі наслідки для авіаційних підприємств внаслідок настання страхового випадку. Досліджені проблемні питання цивільної авіації вказують на необхідність першочергового вкладення фінансів у розвиток безпеки цивільної авіації. Це дасть можливість попередити ризики і уникнути загибелі людей. Обгрунтовуються принципи управління ризику при створені системи управління ризиками та загрозами. Запропоновано методику визначення загального допустимого коефіцієнту ризику, що дозволить на початкових етапах аналізу оцінених результатів наслідків ризику, враховуючи відповідні страхові фактори, перейти до етапу прийняття рішення щодо коригувальних дій. Визначено, що згідно з результатами якісного та кількісного аналізу виявлених ризиків авіапідприємств розроблюються стратегії управління ризиками. Запропоновано стратегії управління ризиками: уникнення ризику, перенесення ризику, зниження збитку, прийняття ризику. Запропоновано шляхи подолання ризику після впровадження стратегії управління ризику — контроль за результатами впровадження і коригувальні дії у разі необхідності. Запропоновано концептуальні засади до формування системи управління ризиком в авіаційних підприємства з виділенням основного положення, принципів, методів, інструментів та методології. Доведено, що впровадження системи управління ризиками за допомогою системного підходу на авіапідприємствах є дуже важливим аспектом для сталого розвитку підприємства і його існування.

Ключові слова: цивільна авіація; системний підхід; ефективність; фінансовий стан; фінансовий ризик; система управління; уникнення ризику; страхування.

Література

1. Статистика найбільших авіакатастроф світу 1974—2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://forinsurer.com/public/17/01/10/3824
2. Авиакатастрофы: причины и риски [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://vesti-ukr.com
3. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28.05.1999 в місті Монреалі. Використовується під час міжнародних повітряних перевезень.
4. The Pan Am Historical Foundation. [Електронний ресурс] Режим доступу: www.panam.org
5. ДСТУ ІЕС/ISO 31010:2013 (ІЕС/ISO 31010:2009, IDТ) "Національний стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику", затвердженого наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2013 № 1469.
6. Савчук В.П. Практическая энциклопедия финансового менеджера. — К.: Баланс Бизнес Букс, 2017. — 976 с.
7. Страхування: навч. посіб. / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк; за ред. Т.А. Говорушко. — К.: — Львів: "Магнолія 2006", 2018. — 328 с.
8. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств машинобудування: процеси та явища: монографія / Крейдич І.М., Товмасян В.Р., Наконечна О.С., Мілько І.В. — К.: ТОВ "ДСК центр", 2016. — 276 с.

H. Chaban

CURRENT ISSUES OF AVOID THE RISK OF CIVIL AVIATION OF UKRAINE

Summary

The article investigates the current issues of risk prevention in civil aviation and the need for a systematic approach to the risk management system. The urgent issues of risk prevention in civil aviation and the need for a systematic approach to the risk management system are explored. The connection of the investigation of probable events and preventive measures from the possible consequences and reduction of the risk of disasters has been established. Dependence of accepted measures and decisions that are already known is directly proportional to the consequences that are possible in the event of a negative risk. The method of calculation of insurance payments, compensations for air crashes and possible consequences for aviation enterprises as a result of an insured event is determined. Investigated issues of civil aviation indicate the need for the primary investment of finance in the development of civil aviation safety. This will enable you to prevent risks and avoid the death of people. The principles of risk management when creating a system of risk and threat management are substantiated. The method of determination of the total allowable risk factor is proposed, which will allow to take the corrective action decision stage at the initial stages of the analysis of the assessed consequences of the risk, taking into account the relevant insurance factors. It is determined that according to the results of qualitative and quantitative analysis of the identified risks, airlines are developing risk management strategies. Risk management strategies are proposed: risk aversion, risk transfer, loss reduction, risk taking. The ways of risk elimination after implementation of risk management strategy are proposed — control over the results of implementation and corrective action if necessary. The conceptual principles for forming a risk management system in aviation enterprises with the allocation of the basic position, principles, methods, tools and methodology are proposed. It is proved that the introduction of a risk management system through a system approach to airlines is a very important aspect for sustainable development of the enterprise and its existence. It has been determined that the introduction of an appropriate risk management system, taking into account relevant policies, strategies, goals and objectives of the overall activity of the enterprise, is a prerequisite for avoiding or reducing negative consequences. It is proved that control, analysis, forecasting and continuous improvement of risk management system will lead to increase of efficiency of economic activity and sustainable development of the enterprise, and also will allow to minimize negative consequences and avoid disasters in the future.

Keywords: civil aviation; the system approach; efficiency; financial condition; financial risk; management system; avoids the risk; insurance.

References

1. Forinsurer (2019), "Statistics of the world's largest air crashes 1974-2018", available at: http://forinsurer.com/public/17/01/10/3824 (Accessed 20 Jan 2019).
2. Vesti-ukr (2019), "Air crashes: causes and risks", available at: https://vesti-ukr.com (Accessed 20 Jan 2019).
3. International Convention (1999), "Convention on the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_594 (Accessed 20 Jan 2019).
4. The Pan Am Historical Foundation (2019), available at: www.panam.org (Accessed 20 Jan 2019).
5. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "DSTU IES / ISO 31010: 2013 (IES / ISO 31010: 2009, IDT) "National Standard of Ukraine - Risk management - Methods for general risk assessment", available at: http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/87-eea/1062-dstu-ies-iso-31010-2013 (Accessed 20 Jan 2019).
6. Savchuk, V.P. (2017), Praktycheskaia entsyklopedyia fynansovoho menedzhera [Practical encyclopedia of financial manager], Balans Byznes Buks, Kyiv, Ukraine.
7. Hovorushko, T.A. and Stetsiuk, V.M. (2018), Strakhuvannia [Insurance], Mahnoliia 2006, L'viv, Ukraine.
8. Krejdych, I.M. Tovmasian, V.R. Nakonechna, O.S. and Mil'ko, I.V. (2016), Innovatsijno-investytsijnyj rozvytok pidpryiemstv mashynobuduvannia: protsesy ta iavyscha [Innovative and investment development of mechanical engineering enterprises: processes and phenomena], DSK tsentr, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019, стор. 130 - 134

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 329

Відомості про авторів

Г. М. Чабан

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, ПНВЗ "Європейський університет"

H. Chaban

Research Fellow, department of finances and banking, European university

Як цитувати статтю

Чабан Г. М. Актуальні питання попередження ризику в цивільній авіації України. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 130–134. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.130

Chaban, H. (2019), “Current issues of avoid the risk of civil aviation of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 130–134. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.