EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Городко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.124

УДК: 334.711:65.012

М. В. Городко

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено, що неефективність системи управління та відсутність чіткої стратегії розвитку молокопереробних підприємств потребують інтеграції різних сфер його управлінської діяльності з використанням логістичних підходів. Процес управління логістичною системою значною мірою залежить від багатьох факторів, що прямо чи опосередковано впливають на логістичні бізнес-процеси та результати діяльності підприємства. Досвід провідних молокопереробних підприємств країни свідчить, що нехтування процедурою аналізу факторів впливу на ефективність і результативність функціонування логістичної системи підприємства або його епізодичний характер призводять до збільшення логістичних витрат і обумовлюють загрозу зниження його конкурентоспроможності.
З'ясовано, що логістична складова конкурентоспроможності підприємств набуває особливого значення, враховуючи необхідність забезпечення: гнучкого виробництва та реалізації за рахунок впровадження принципів "точно в термін"; максимізації використання виробничої потужності; оптимізації виробничого часу; мінімізації витрат на внутрішньовиробниче транспортування, складування та пакувальні процеси; екологізації виробництва тощо. Узагальнення матеріалів теоретичних і прикладних досліджень дозволяє виділити певні передумови необхідності формування логістичних систем, які можна згрупувати у комплексні фактори. Серед них: виробничі, ресурсні, ринкові, комунікаційні, політико-правові, соціально-психологічні, науково-технічні. Встановлено, що за сучасних умов господарювання першочергову увагу слід звернути на систему управління діяльністю молокопереробного підприємства, впровадження інтегрованої інформаційної системи, рівень логістичного сервісу. Інші варіанти є також значними, хоча їхня вага дещо менша.

Ключові слова: логістичний аналіз; логістичний менеджмент; логістична система; конкурентоспроможність; метод аналізу ієрархій. молокопереробні підприємства; споживач; фактори впливу.

Література

1. Богацька Н.М. та ін. Умови розвитку підприємства в сучасному ринковому середовищі / Богацька Н.М., Кохан А.В., Майданюк Я.Л. // Економіка, 2010. — № 10 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com
2. Вініченко І.І., Городко М.В. Логістичний підхід в управлінні сільськогосподарськими підприємствами / І.І. Вініченко, М.В. Городко // Інвестиції: практика та досвід. — № 24. — 2016. — С. 11—16.
3. Гаджинський А.М. Логистика: учебник для высших и средних специальных заведений / А.М. Гаджинський. — [6-изд., перераб. и доп.]. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2003. — 408 с.
4. Гуменюк М.М. Основні фактори економічної ефективності сільськогосподарських підприємств регіону / М.М. Гуменюк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua
5. Данильченко В.О. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі / В.О. Данильченко // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 1 (127). — С. 133—143.
6. Крещенко О.В. Підвищення ефективності системи управління з питань здійснення постачання на підприємствах [Електронний ресурс] / О.В. Крещенко // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3—4. — С. 445—449. — Режим доступу: http://nbuv.gov.uа
7. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації у сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк. — К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2010. — 57 с.
8. Окландер М.А. Контуры экономической логистики / М.А. Окландер. — К.: Наукова думка, 2000. — 176 с.
9. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. — М.: Радио, связь. 1991. — 224 с.

M. Horodko

EVALUATION OF FACTORS INFLUENCING THE FUNCTIONING LOGISTICS SYSTEM OF THE DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

Summary

The article stipulates that management inefficiencies and lack of a clear development strategy for dairy enterprises need to integrate different areas of its management activities using logistic approaches. Modern economic conditions put the effectiveness of the processing enterprises into a significant dependence on the ability of economic entities to use elements of logistics to achieve their goals. The process of the logistics system is largely dependent on many factors that directly or indirectly affect the logistic business processes and enterprise performance.
The complex functional structure of the internal environment of dairy producers determines the importance of each of the internal factors in the formation of an effective logistics system as an instrument for implementing the main strategy of enterprise development. The experience of the leading milk processing enterprises of the country shows that neglecting the procedure for analyzing the factors affecting the efficiency and effectiveness of the operation of the enterprise's logistics system or sporadic lead to increased logistics costs and causing a threat to reduce its competitiveness.
It was found that the logistic component of the competitiveness of enterprises is particularly important given the need for flexible production and sales by introducing the principles of "just in time"; maximize capacity utilization; optimization of production time; minimize the costs of internal transport, storage and packaging processes etc. Synthesis, theoretical and applied research can provide certain prerequisites need to develop logistics systems that grouped into complex factors. Among them: industrial, resource, market, communication, political and legal, social-psychological, scientific and technical.
Evaluation of the priorities in the management of the logistics system in enterprises conducted in order to identify priority areas of improvement and possible restrictions that affect this process. Selecting each option assess priorities in managing the logistics system in enterprises sector was carried out by using the analytic hierarchy process. It was established that in modern conditions of management the first priority should be paid to the system of management of the activity of the dairy processing enterprise, the introduction of an integrated information system, and the level of logistic service. Other options are also significant, although their importance is smaller.

Keywords: logistic analysis; logistic management; logistic system; competitiveness; hierarchy analysis method; dairy processing enterprises; consumer; factors of influence.

References

1. Bohats'ka, N.M. (2010), "Conditions of development of the enterprise in the modern market environment", Ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.rusnauka.com (Accessed 4 Feb 2019).
2. Vinichenko, I.I. and Horodko, M.V. (2016), "Logistic approach in the management of agricultural enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 11—16.
3. Gadzhins'kij, A.M. (2003), Logistika [Logistics], Dashkov i K0, Moscow, Russia.
4. Humeniuk, M.M. (2010), "The main factors of economic efficiency of agricultural enterprises in the region", [Online], available at: http://www. pdaa.edu.ua (Accessed 5 Feb 2019).
5. Danyl'chenko, V.O. (2012), "Influence of external and internal factors on the efficiency of financial-economic activity of wholesalers", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1 (127), pp. 133—143.
6. Kreschenko, O.V. (2006), "Improving the efficiency of the supply management system for enterprises", Universytets'ki naukovi zapysky, [Online], vol. 3—4, available at: http://nbuv.gov.uа (Accessed 4 Feb 2019).
7. Mesel'-Veseliak, V.Ya. (2010), Ahrarna reforma i orhanizatsijno-ekonomichni transformatsii u sil's'komu hospodarstvi [Agrarian reform and organizational and economic transformations in agriculture], NNTs "Instytut ahrarnoi ekonomiky", Kyiv, Ukraine.
8. Oklander, M.A. (2000), Kontury jekonomicheskoj logistiki [The contours of the economic logistics], Naukova dumka, Kiev, Ukraine.
9. Saaty, T. and Kerns, K. (1991), Analytycheskoe planyrovanye. Orhanyzatsyia system [Analytical planning. System organization], Radyo, sviaz, Moscow, Russia.

№ 2 2019, стор. 124 - 129

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 362

Відомості про авторів

М. В. Городко

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Городко М. В. Оцінка факторів впливу на функціонування логістичної системи молокопереробних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 124–129. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.124

Horodko, M. (2019), “Evaluation of factors influencing the functioning logistics system of the dairy processing enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 124–129. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.124

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.