EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
А. В. Волошин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.120

УДК: 339.13

А. В. Волошин

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

На сучасному етапі розвитку світова економічна система зазнає трансформаційних змін під впливом процесу глобалізації. Такий процес здійснює опосередкований вплив не тільки на суб'єктів економіки, а й вимагає адекватних змін у економічній політиці країн. Фінальним етапом будь-яких структурних змін у країнах з перехідною економікою прийнято вважати досягнення сталого економічного зростання. Одним з ключових факторів такого зростання є малі та середні підприємства (МСП). У розвинутих країнах світу МСП є одним з ключових детермінантів розвитку національних економік, вони забезпечують зайнятість населення, займаються інноваційною діяльностю, створюють якісно нові сектори економіки, формують національну конкурентоспроможність. Тому складно переоцінити значення малих та середніх підприємтств як класу економічних агентів для господарської системи України. На сучасному етапі інтернаціоналізація є одним із шляхів ротвику діяльності МСП. Створення умов для успішного процесу інтернаціоаналізації забезпечить не тільки зростання рівня конкурентоспроможності малих та середніх підприємств в Україні, а й створить синергетичний ефект для зростання національної конкурентоспроможності в цілому. У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти діяльності малих та середніх підприємств (МСП) на прикладі економіки України. Проаналізовано теоретичні аспекти конкурентоспроможності як процесу діяльності підприємства; залежність рівня конкурентоспроможності підприємства та процесу інтернаціоналізації; охарактеризовано чинники, які негативно впливають на кількість МСП в Україні; розглянуто діяльність МСП в ЄС та фактори впливу на їх конкурентоспроможність; зроблено порівняльний аналіз сектору МСП в Україні та ЄС за ключовими економічними параметрами (поширення у відсотковому співвідношенні у загальній кількості зареєстрованих підприємств, прибуток, згенерована додана вартість) проаналізовано міжнародний досвід усунення цих бар'єрів та можливість його впровадження в Україні у ключі підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних МСП.

Ключові слова: малі та середні підприємства; інтернаціоналізація; інноваційна діяльність; конкурентноспроможність; конкурентна перевага.

Література

1. The annual report for European SMEs 2014/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/growth/smes/ business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm
2. 2015 European SME Exporting Insights Study / — Режим доступу: https://www.ups.com/media/news/en/gb/European_SME_Exporting_Insights_Study_2015.pdf
3. Дослідження ABCA http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/ABCA?pid=5789. — Режим доступу
4. Європейська Комісія. Визначення МСП [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/growth/smes/businessfriendly— environment/sme-definition/index_en.htm
5. Mattino G. Internationalisation of SMEs Enterprise Europe Network, Committee of the Regions — Eurochambres Seminar on SME Internationalisation December 9th, 2015: http://cor.europa.eu/en/events/Documents/EER/SME%20internal.%20(09-12-2015)/Panel%201-2%20Mattin%C3%B2.pdf
6. Meijaard J., Brand M. J. and Mosselman M. (2005), Organisational Structure and Performance in Dutch Small Firms, Small Business Economics 25: 83-96.
7. Patricia Phillips McDougall and Benjamin M. Oviatt /International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths, Academy of Management Journal. — Vol. 43, No. 5.
8. OECD (2017h), OECD Business and Finance Outlook 2017, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264274891-en
9. Державна служба статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
10. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика. — Тернопіль: Економічна думка, 2008. — 570 с.

A. Voloshyn

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary

At the present stage of development, the global economic system is undergoing transformational changes under the influence of the process of globalization. This process has an indirect influence not only on the subjects of the economy, but also requires adequate changes in the economic policy of the countries. The final stage of any structural change in the transition economies is considered to be the achievement of sustainable economic growth. One of the key factors for such growth is small and medium enterprises (SMEs). In developed countries, SMEs are one of the key determinants of the development of national economies — they provide employment, innovate, create qualitatively new sectors of the economy, form a national competitiveness. Therefore, it is difficult to overestimate the value of small and medium enterprises as a class of economic agents for the economic system of Ukraine. At the present stage, internationalization is one of the ways in which the business of small and medium enterprises is active. Creating the conditions for a successful internationalization process will ensure not only the growth of the competitiveness of small and medium enterprises in Ukraine, but also create a synergistic effect for the growth of national competitiveness in general. The article deals with theoretical and practical aspects of activity of small and medium enterprises (SMEs) on the example of the Ukrainian economy. Theoretical aspects of competitiveness as a process of enterprise activity are analyzed; the degree of competitiveness of the enterprise and the process of internationalization; characterized factors that negatively affect the number of SMEs in Ukraine; the activity of SMEs in the EU and factors influencing their competitiveness are considered; a comparative analysis of the SME sector in Ukraine and the EU was carried out based on key economic parameters (percentage distribution in the total number of registered enterprises, profit, generated value added), international experience was analyzed for eliminating these barriers and the possibility of its introduction in Ukraine in the key to improving the competitiveness of domestic SMEs.

Keywords: small and medium enterprises; internationalization; innovation activity; competitiveness; competitive advantage.

References

1. European Commission (2015), "The annual report for European SMEs 2014/2015", available at: http://ec.europa.eu/growth/smes/ business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm (Accessed 20 Jan 2019).
2. UPS Ltd. (2015), "European SME Exporting Insights Study", available at: https://www.ups.com/media/news/en/gb/European_SME_Exporting_Insights_Study_2015.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
3. USAID (2017), "Annual Business Climate Assessment 2016: National and Regional Dimensions", available at: http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/ABCA?pid=5789 (Accessed 20 Jan 2019).
4. European Commission (2019), "Definition of SMEs", available at: http://ec.europa.eu/growth/smes/businessfriendly-environment/sme-definition/index_en.htm (Accessed 20 Jan 2019).
5. Mattino, G. (2015), "Internationalisation of SMEs Enterprise Europe Network, Committee of the Regions - Eurochambres Seminar on SME Internationalisation December 9th,", available at: http://cor.europa.eu/en/events/Documents/EER/SME%20internal.%20(09-12-2015)/Panel%201-2%20Mattin%C3%B2.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
6. Meijaard, J. Brand, M. J. and Mosselman, M. (2005), "Organisational Structure and Performance in Dutch Small Firms", Small Business Economics, vol. 25, pp. 83—96.
7. McDougall, P. Ph. and Oviatt, B. M. (2000), "International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths", Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 5.
8. OECD (2017), OECD Business and Finance Outlook 2017, OECD Publishing, Paris, France.
9. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Jan 2019).
10. Tarnavs'ka, N. P. (2008), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka [Managing the Competitiveness of Enterprises: Theory, Methodology, Practice], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine.

№ 2 2019, стор. 120 - 123

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 317

Відомості про авторів

А. В. Волошин

аспірант, Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ

A. Voloshyn

PhD student, National university of Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv

Як цитувати статтю

Волошин А. В. Міжнародна конкурентоспроможність українських малих та середніх підприємств. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 120–123. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.120

Voloshyn, A. (2019), “International competitiveness of ukrainian small and medium-sized enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 120–123. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.120

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.