EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. С. Макаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.115

УДК: 338.630

С. С. Макаренко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті обгрунтовано та висвітлено теоретичні засади концептуальних підходів до діяльності лісогосподарських підприємств. До основних напрямів осучаснення лісового сектору слід віднести "зелену" економіку, "озеленення" лісового сектору, розробку та впровадження програмних лісів за допомогою новітніх комп'ютерних технологій. Але потрібна їхня імплементація до умов лісового господарства України, не відступаючи від стратегій запроваджених Державним агентством лісових ресурсів України. Адже значні резерви криються у підвищенні ефективності функціонування лісової галузі господарства за рахунок покращення діяльності в економіко-соціальній сфері. Концептуальні засади діяльності лісогосподарських підприємств повинні формуватись із урахуванням важливості ефективної системи моніторингу лісів, спрямованої на економічний, соціальний, екологічний, технологічний та політичний стан, а також систематичного впровадження результатів інноваційних процесів та їх постійний розвиток у забезпеченні розширеного відтворення, охорони, економічної та суспільної корисності.
У процесі дослідження використано метод наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу та синтезу (обгрунтування теоретико-методичних засад дослідження), монографічний метод (аналіз еволюції наукових здобутків українських й іноземних учених щодо розвитку лісогосподарських підприємств), емпіричний метод (щодо комплексної оцінки сучасного стану лісогосподарських підприємств), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків).
Набули подальшого розвитку концептуальні підходи до діяльності лісогосподарських підприємств, що дає можливість підвищити науковий рівень їх функціонування та адаптувати до сучасних умов господарювання.

Ключові слова: ісогосподарські підприємства; "зелена" економіка; "озеленення" лісів; програмні ліси; адаптивне лісове господарство; концептуальні підходи.

Література

1. Стратегія сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства України на період до 2022 року. URL: https://drive.google.com/file/d/0B9CGEXC5v0a9MWZNbWZfY3BsdTg/view
2. Глобальний зелений новий курс: доклад (UNЕР, 2009 г.). URL: http://www.unepcom.ru/images/greeneconomy/greennewdeal.pdf
3. Сталий розвиток і зелена економіка. URL: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/staliy-rozvitok-i-zelena-ekonomika
4. Ходаківська О.В., Шпикуляк О.Г., Супрун О.М. Інститути "зеленої економіки" у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір. Бізнес інформ. — 2017. — № 7. — С. 13—18. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-7_0-pages-13_18.pdf
5. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка Б.Є. Патона. — Київ: ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. — 72 с.
6. Галушкіна Т.П., Костецька К.О. "Зелена" економіка в секторальній моделі розвитку. Економічні інновації: зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 48. — С. 68—77.
7. Павліщук О.П., Кравець В.П. Стратегічні пріоритети лісового господарства України в контексті "зеленої" економіки. Економічний простір. — 2015. — №103. — С. 227—238.
8. Навстречу "зеленой" зкономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности: доклад (UNEP, 2011 г.). URL: http://www.unepcom.ru/images/ greeneconomy/greennewdeal.pdf
9. Львовский форум "Леса в "зеленой" экономике" для стран Восточной Европы, Северной и Центральной Азии. Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности (Женева, 2013 г.) URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/sp32R.pdf
10. Форум Организации Обьединенных Наций по лесам. Доклад о работе десятой сессии (4 февраля 2011 г. и 8—19 апреля 2013 г.). — Нью-Йорк. — 2013. — 52 с. URL: http://www.un.org
11. Українська кліматична мережа. URL: http://climategroup.org.ua/?page_id=3460
12. Adaptive forest management in Central Europe: Climate change impacts, strategies and integrative concept / Bolte A., Ammer Ch., Lof M. and other. Scandinavian Journal of Forest Research. — 2009. — № 24. — P. 673—478.
13. Kellomaki S., Leinonen S. Management of European Forests Under Changing Climatic Conditions: Final Report of the Project "Silvicultural Response Strategies to Climatic Change in Management of European Forests". University of Joensuu. Finland. 2005. URL: http://www.efi.int/portal/research/projects/www.efi.int/portal/943
14. Millar C., Stephenson N., Stephens Sc. Climate change and forests of the future: managing in the face of uncertainty. Ecological Applications. — 2007. — № 17 (8). — P. 2145—2151.
15. Spittlehouse D. L., Stewart R. W. Adapting to climate change in forest management. Journal of Ecosystems and Management. — 2003. — Vol. 4. №1. URL: http://www.forrex.org/jem/2003/vol4/no1/art1.pdf
16. Массей Е. Досвід Європейського Союзу в адаптації до зміни клімату та застосування його в Україні: матеріали проекту "Сценарії зміни клімату та безпеки в регіоні Східної Європи" (2012 р.). URL: http://www.osce.org/uk/ukraine/104020?download=true
17. Мороз П. Теорія біоекосу й програмні ліси. Наука і суспільство. 9/10. — 2006. — С. 45.
18. Cameron A., Stuart C. Guidebook to the Green Economy. Green Economy, Green Growth and Low-Carbon Development — history, definitions and a guide to recent publications. 2012. Issue 1. 65 p. URL: http://www.uncsd2012.org/content/documents/528Green%20 Economy%20Guidebook_100912_FINAL.pdf
19. Cato M. S. Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice. — London. — 2009. — 224 p.
20. Jacobs M. The Green Economy: Environment: Sustainable Development and the Politics of the Future. — London. — 1991. — 312 p.
21. Pearce D. W., Markandya A., Barbier E. B. Blueprint for a Green Economy. — London. — 1989. — 93 p.

S. Makarenko

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE ACTIVITIES OF FORESTRY ENTERPRISES

Summary

The article substantiates and highlights the theoretical principles of conceptual approaches to the activity of forestry enterprises. The main directions of forest sector modernization should include the "green" economy, the "greening" of the forest sector, the development and implementation of programmed forests using the latest computer technologies. However, their implementation to the conditions of the forestry of Ukraine is necessary without deviating from the strategies introduced by the State Agency of Forest Resources of Ukraine. After all, significant reserves lie in the efficiency enhance of the forestry industry by improving the economic and social activities. Conceptual bases of forestry enterprises activity should be formed taking into account the importance of effective forest monitoring system aimed at economic, social, ecological, technological and political condition, as well as the systematic introduction of the results of innovative processes and their constant development in providing expanded reproduction, protection, economic and social benefits.
In the process of research the method of scientific abstraction, induction and deduction, analysis and synthesis (foundation of theoretical and methodological principles of the research), monographic method (analysis of the evolution of scientific achievements of Ukrainian and foreign scientists on the development of forestry enterprises), the empirical method (concerning the complex assessment of the current state of forestry enterprises), abstract-logical (theoretical generalizations and formulation of conclusions).
Conceptual approaches to the activity of forest enterprises have been further developed, which gives possibility to increase the scientific level of their functioning and adapt to modern conditions of farming.

Keywords: forestry enterprises; "green" economy; "greening" of the forest sector; programmed forests; adaptive forest management; conceptual approaches.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Strategy for sustainable development and institutional reform of the forestry and hunting economy of Ukraine for the period up to 2022", available at: https://drive.google.com/file/d/0B9CGEXC5v0a9MWZNbWZfY3BsdTg/view (Accessed 29 December 2018).
2. UNEP (2009), "Global Green New Course: Report", available at: http://www.unepcom.ru/images/greeneconomy/greennewdeal.pdf (Accessed 29 December 2018).
3. Eco-live (2017), "Sustainable development and green economy", available at: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/staliy-rozvitok-i-zelena-ekonomika (Accessed 29 December 2018).
4. Khodakivs'ka, O.V. Shpykuliak, O. H. and Suprun, O. M. (2017), "Institutes of the "green economy" in ensuring the sustainable development of the agricultural sector: the theoretical dimension", Business Inform, vol. 7, available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-7_0-pages-13_18.pdf (Accessed 30 December 2018).
5. Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku (2012), Natsionalna paradyhma staloho rozvytky Ukrainy [The national paradigm of sustainable development of Ukraine], DU "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
6. Halushkina, T. P. and Kostetska, K. O. (2012), "Green economy in sectoral development model", Ekonomichni innovatsii, vol. 48, pp. 68—77.
7. Pavlischuk, O. P. and Kravets', V. P. (2015), "Strategic priorities of forestry of Ukraine in the context of "green" economy", Economic space, vol. 103, pp. 227—238.
8. UNEP (2011), "Towards a Green Economy: Towards Sustainable Development and Eradication of Poverty: Report", available at: http://www.unepcom.ru/images/greeneconomy/greennewdeal.pdf (Accessed 30 December 2018).
9. UN (2013), "Lviv Forum "Forests in the" green "economy" for the countries of Eastern Europe, Northern and Central Asia. Geneva study on the forestry and forest industries sector", available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/sp32R.pdf (Accessed 29 December 2018).
10. UN (2013), "United Nations Forum on Forests. Report of the tenth session (February 4, 2011 and April 8-19, 2013) New York", available at: http://www.un.org (Accessed 02 January 2019).
11. Ukrainian climatic network (2019), available at: http://climategroup.org.ua/?page_id=3460 (Accessed 02 January 2019).
12. Bolte, A. Ammer, Ch. And Lof, M. (2009), "Adaptive forest management in Central Europe: Climate change impacts, strategies and integrative concept", Scandinavian Journal of Forest Research, vol. 24. pp. 673—478.
13. Kellomaki, S. and Leinonen, S. (2005), "Management of European Forests Under Changing Climatic Conditions: Final Report of the Project "Silvicultural Response Strategies to Climatic Change in Management of European Forests"", University of Joensuu, Finland, available at: http://www.efi.int/portal/research/projects/www.efi.int/portal/943 (Accessed 02 January 2019).
14. Millar, C. Stephenson, N. and Stephens, Sc. (2007), "Transaction Costs and Entry Mode Choice in Easter Europe", Journal of International Business Studies, vol. 17(8), pp. 2145—2151.
15. Spittlehouse, D. L. and Stewart, R. W. (2003), "Adapting to climate change in forest management", Journal of Ecosystems and Management, vol.4(1), available at: http://www.forrex.org/jem/2003/vol4/no1/art1.pdf (Accessed 02 January 2019).
16. Massej, E. (2012), "Experience of the European Union in adaptation to climate change and its application in Ukraine: materials of the project "Scenarios of climate change and security in the region of Eastern Europe", available at: http://www.osce.org/uk/ukraine/104020?download=true (Accessed 02 January 2019).
17. Moroz, P. (2006), "Theory of bioecos and program forests", Nauka i suspil'stvo, vol.9/10, p. 45.
18. Cameron, A. and Clouth, S. (2012), "A guidebook to the Green Economy". Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development — history, definitions and a guide to recent publications, available at: http://www.uncsd2012.org/content/documents/528Green%20Economy%20Guidebook_100912_FINAL.pdf (Accessed 02 January 2019).
19. Cato, M. S. (2009), Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice, London, UK.
20. Jacobs, M. (1991), The Green Economy: Environment: Sustainable Development and the Politics of the Future, London, UK.
21. Pearce, D. Markandya, A. and Barbier, B. E. (1989), Blueprint for a green economy, London, UK.

№ 2 2019, стор. 115 - 119

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 503

Відомості про авторів

С. С. Макаренко

здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

S. Makarenko

Applicant, National Science Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

Як цитувати статтю

Макаренко С. С. Концептуальні підходи до діяльності лісогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 115–119. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.115

Makarenko, S. (2019), “Conceptual approaches to the activities of forestry enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 115–119. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.