EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ В УКРАЇНІ
Л. К. Яцишина

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.105

УДК: 339.138

Л. К. Яцишина

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено аналіз стану ринку овочів і фруктів в Україні. Проаналізовано норми споживання овочів і фруктів в Україні, які на сьогодні, за даними Державного комітету статистики, є меншими, ніж рекомендовані Міністерством охорони здоров'я України. Поступово в Україні збільшується кількість споживання плодоовочевої продукції. Проаналізовано фактори, що визначають цінові рішення, а саме: стан ринку та попиту, конкуренцію та інші елементи оточуючого середовища. Визначено, що ціна на овочі та фрукти на українському ринку коливається в залежності від сезону та змінюється ледь не кожен день. Можливе приєднання України до Європейського союзу (ЄС), конфліктна ситуація на сході країни та заборона Російської Федерації на поставку сільськогосподарської продукції, підштовхнули українських виробників до пошуку нових експортних ринків. Варто зазначити, що Україна відновила та збільшила річний експорт овочів до країн ЄС та почала експортувати овочі на нові ринки Південної Азії та Південної Африки. На сьогодні аграрії України експортують товари в такі країни: Австрія, Білорусь, Голландія, Греція, Грузія, Єгипет, Ізраїль, Іспанія, Китай, Латвія, Литва, Македонія, Марокко, Молдова, Польща, Туреччина, Швеція тощо. Важливими точками просування овочів та фруктів є супермаркети та гіпермаркети. В українських супермаркетах категорія "овочі та фрукти" займає від 6 до 14% продажів асортименту. Ритейлери відзначають, що девальвація валюти призвела до збільшення продажів локальних фруктів і овочів. Частка української продукції залежить від сезонності, коли ритейлер намагається здійснювати повний перехід з імпортної на вітчизняну продукцію. Проведений аналіз цін на "борщовий набір" за останні три роки, виявлено постійне зростання цін на основні овочі "борщового набору". Важливою проблемою плодоовочевого ринку України є створення умов для успішного ведення бізнесу. В першу чергу, це пошук і вміння аграрного бізнесу правильно визначати пріоритетність пропозицій для нових ринків, налагодження ділових контактів з іноземними партнерами, розробку стратегій поведінки на внутрішніх і міжнародних ринках.

Ключові слова: раціон; овочі; фрукти; раціональні норми харчування; збалансоване вживання продуктів; овочевий кошик; "борщовий набір"; експортні ринки.

Література

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Інформаційно-аналітичне видання "Агробізнес сьогодні" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/
3. Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал "Аграрний Тиждень. України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.a7d.com.ua/
4. Інформаційно-аналітична система Аграрії разом [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/ukraina-znizila-eksport-tomativ-do-rekordno-nizkogo-rivnya-odnochasno-pomitno-zbilshivshi
5. Комерційна служба Посольства США Україні. Звіт щодо бізнес-перспектив України з питань виробництва, зберігання, переробки та пакування овочів та фруктів — 2017.
6. Мультимедійна платформа іномовлення України — Укрінформ https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2561169-v-ukraini-zibrali-kartopli-na-15-bilse-niz-torik-derzstat.html
7. Онлайн — СМИ о бизнесе розничной и интернет торговли [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://retailers.ua/z
8. Український клуб аграрного бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/agrarni_rinki/ovochi
9. Чан Кім (Chan Kim). Як стратегія змінює ринок / Чан Кім (Chan Kim), Рене Моборн (Renee Mauborgne) // Інтернетпортал для управлінців [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.management.com.ua/strategy/str188.html

L. Yatsyshina

MARKET RESEARCH ON FRUITS AND VEGETABLES IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the state of the market of vegetables and fruits in Ukraine. The analyzed norms of consumption of vegetables and fruits in Ukraine, which today, according to the State Statistics Committee, are lower than those recommended by the Ministry of Health of Ukraine. Gradually, in Ukraine, the consumption of fruit and vegetable products is increasing. The factors that determine price decisions are analyzed, namely, the state of the market and demand, competition and other elements of the environment. It is determined that the price of vegetables and fruits on the Ukrainian market varies depending on the season and changes almost every day. The possible accession of Ukraine to the European Union (EU), the conflict situation in the east, and the ban of the Russian Federation on the supply of agricultural products, has pushed Ukrainian producers to find new export markets. It should be noted that Ukraine has restored and increased the annual export of vegetables to the EU countries and started exporting vegetables to new markets in South Asia and South Africa. Today, Ukrainian farmers export goods to countries such as: Austria, Belarus, the Netherlands, Greece, Georgia, Egypt, Israel, Spain, China, Latvia, Lithuania, Macedonia, Morocco, Moldova, Poland, Turkey, Sweden, etc. Supermarkets and hypermarkets are important points for promoting vegetables and fruits. In Ukrainian supermarkets, the category "vegetables and fruits" ranges from 6 to 14% of the assortment sales. Retailers note that the devaluation of currency has led to an increase in sales of local fruits and vegetables. The share of Ukrainian products depends on seasonality, when the retailer tries to complete the transition from import to domestic products. A price analysis for the borscht set has been carried out over the last three years, and a steady increase in prices for the main vegetables of the borsch type has been revealed. An important problem in Ukraine's fruit and vegetable market is creating conditions for successful business. First of all, this is the search and ability of agrarian businesses to correctly determine the priority of proposals for new markets, establishing business contacts with foreign partners, developing strategies for behavior in the domestic and international markets.

Keywords: ation; vegetables; fruits; rational forms of nutrition; balanced food consumption; vegetable basket; borscht pack; export markets.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Jan 2019).
2. Ahrobiznes s'ohodni (2019), available at: http://agro-business.com.ua/ (Accessed 20 Jan 2019).
3. Ahrarnyj Tyzhden'. Ukrainy (2019), available at: http://www.a7d.com.ua/ (Accessed 20 Jan 2019).
4. Ahrarii razom (2018), "Ukraine understanded the export of tomatoes to recorded low quantity, imports increased in the same time", available at: https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/ukraina-znizila-eksport-tomativ-do-rekordno-nizkogo-rivnya-odnochasno-pomitno-zbilshivshi (Accessed 20 Jan 2019).
5. U.S. Commercial Service (2017), "Report on business prospects of Ukraine on production, storage, processing and packing of vegetables and fruits", available at: https://build.export.gov/build/groups/public/@eg_ua/documents/webcontent/eg_ua_113507.pdf 2017 (Accessed 20 Jan 2019).
6. Ukrinform (2018), "In Ukraine, potatoes were collected by 1.5% more than last year", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2561169-v-ukraini-zibrali-kartopli-na-15-bilse-niz-torik-derzstat.html (Accessed 20 Jan 2019). Mul'tymedijna platforma inomovlennia Ukrainy
7. RetailersUA (2019), available at: http://retailers.ua/z (Accessed 20 Jan 2019).
8. UCAB (2019), available at: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/agrarni_rinki/ovochi (Accessed 20 Jan 2019).
9. Kim, Chan and Mauborgne, R. (2009), "How the strategy changes the market", available at: http://www.management.com.ua/strategy/str188.html (Accessed 20 Jan 2019).

№ 2 2019, стор. 105 - 109

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 986

Відомості про авторів

Л. К. Яцишина

к. т. н., професор, професор кафедри маркетингу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Yatsyshina

PhD (techn.), Professorof Department of Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Яцишина Л. К. Дослідження ринку овочів і фруктів в Україні. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 105–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.105

Yatsyshina, L. (2019), “Market research on fruits and vegetables in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 105–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.