EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
Ю. М. Марчук, В. І. Уварова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.58

УДК: 338.439.223

Ю. М. Марчук, В. І. Уварова

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ

Анотація

Обгрунтовано, що фінансово-економічний механізм лісогосподарювання являє собою комплекс методів, інструментів та важелів формування і розподілу фінансових фондів відновлення, відтворення та охорони лісоресурсного потенціалу і модернізації, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів лісогосподарської та лісоохоронної інфраструктури, адміністрування, акумуляції та перерозподілу різноманітних форм лісоресурсної ренти, вилучення частини доданої вартості та прибуткових надходжень суб'єктів лісогосподарської підприємництва, залучення, накопичення та освоєння капітальних та портфельних інвестицій в основний та оборотний капітал лісогосподарського виробництва та інші складові лісопродуктових ланцюгів, а також грошово-кредитного забезпечення, компенсації та страхування втрат, фінансування на основі угод публічно-приватного партнерства проектів розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу та розбудови індустрії лісовирощування, лісорозведення, лісозаготівель та деревообробки. Встановлено, що основними складовими фінансово-економічного механізму лісогосподарювання виступають бюджетно-податкова, грошово-кредитна та фінансово-інвестиційна складові. Обгрунтовано, що одним з ключових питань формування фінансово-економічного механізму лісогосподарювання в умовах поглиблення процесів децентралізації, обмеженості бюджетного фінансування здійснення лісогосподарських заходів, особливо для областей Півдня України, є створення Фонду розвитку лісового господарства, який дозволить забезпечувати безперебійне фінансування процесів лісовідновлення та лісозбереження. Доведено, що у короткостроковій перспективі для підвищення результативності функціонування фінансово-економічного механізму лісогосподарювання необхідно забезпечити диверсифікацію джерел інвестиційного забезпечення проектів відтворення, відновлення і охорони лісоресурсного потенціалу та модернізації об'єктів лісогосподарської та лісоохоронної інфраструктури. Встановлено, що потрібно розширити повноваження менеджменту державних лісогосподарських підприємств щодо можливостей отримання кредитних ресурсів банківських та інших фінансово-кредитних установ, укладання угод публічно-приватного партнерства, впровадження нових форм співпраці з підприємницькими структурами-нерезидентами та зарубіжними фінансовими фондами. Обгрунтовано, що лісогосподарські підприємства мають активніше працювати на ринку позикового капіталу, залучаючи ресурси екологічних фондів, комерційних банків та Світового банку під гарантії Уряду, як це роблять лісгоспи Білорусі.

Ключові слова: фінансово-економічний механізм; лісогосподарювання; рентна плата; земельний податок; кредитування; капітальні інвестиції.

Література

1. Антоненко І.Я. Формування ринковоорієнтованого фінансово-економічного механізму розвитку лісоресурсної сфери України. Агросвіт. — 2011. — № 13—14. С. 7—12.
2. Бець М.Т. Фінансове забезпечення лісового господарства України в умовах ринку. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. — 2006. — № 16.5. — С. 138—143.
3. Бойко Я.М. Фінансово-економічний механізм розвитку лісового господарства регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. — 2011. — № 33. — Ч 3. — С. 16—19.
4. Володимир Бондар: Україна має шанс створити принципово новий лісовий сектор. Дзеркало тижня. 2019. №1228. 26 січня — 1 лютого. URL: https://dt.ua/business/volodimir-bondar-ukrayina-maye-shans-stvoriti-principovo-noviy-lisoviy-sektor-300700_.html.
5. Голян В.А., Голуб О.А. Фінансове забезпечення пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу: диверсифікація форм і засобів. Проблеми економіки. — 2016. — № 3. — C. 31—39.
6. Дубас Р.Г. Передумови переходу лісоресурсної сфери на засади сталого розвитку. Університетські наукові записки. — 2017. — № 61. — С. 101—107.
7. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств" №2497 від 10.07.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19
8. Ільницька-Гикавчук Г.Я. Фінансовий механізм екологічно збалансованого лісокористування: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Г.Я. Ільницька-Гикавчук; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2009. — 20 с.
9. Кизим М.О., Ярошенко І.В. Інструменти лісової політики України. Проблеми економіки. — 2018. — № 2 (36). — C. 66—70.
10. Колективне звернення громадських організацій лісового, лісопромислового та мисливського спрямування. Економіст. — 2018. — № 8. — С. 9—10.
11. Ткач Л.І., Торосов А.С., Бондар О.Б. Особливості лісоуправління в Україні. Вісник ХНАУ. — 2013. — № 2. — C. 182—185.
12. Яремко О. Напрями підвищення ефективності функціонування організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого лісоуправління. Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. — 2017. — № 2. — С. 192—199.

Yu. Marchuk, V. Uvarova

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FORESTRY: FEATURES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS OF FORMATION

Summary

It is proved that the financial and economic mechanism of forest management is a set of methods, tools and levers of formation and distribution of financial funds for restoration, reproduction and protection of forest resource potential and modernization, reconstruction and technical re-equipment of objects of forest economic and forest security infrastructure, administration, accumulation and redistribution of various forms of forest resource rent, the removal of value added and income of forest business entities, attraction of forest resources, accumulation and development of capital and portfolio investments in fixed and working capital of forest production and other components of forest product chains, as well as monetary support, compensation and insurance of losses, financing on the basis of public and private partnership agreements of projects of expanded reproduction of forest resource potential and development of the industry of forest cultivation, forest cultivation, logging and woodworking. It is established that the main components of the financial and economic mechanism of forestry are the fiscal, monetary, financial and investment components. It is proved that one of the key issues of formation of financial and economic mechanism of forest management in the conditions of deepening the processes of decentralization, limitation of budget financing the implementation of forest economic activities, especially for areas of the South of Ukraine, is the establishment of a Fund for forest development, which will provide continued funding processes, forest restoration and forest conservation. It is proved that in the short term to improve the performance of the financial and economic mechanism of forest management it is necessary to diversify the sources of investment support for projects of reproduction, restoration and protection of forest resource potential and modernization of forest economic and forest security infrastructure. It is established that it is necessary to expand powers of management of the state forest economic enterprises concerning opportunities of receiving credit resources of bank and other financial and credit institutions, the conclusion of agreements of public and private partnership, introduction of new forms of cooperation with business structures-nonresidents and foreign financial funds. It is proved that forestry enterprises should be more active in the debt capital market, attracting the resources of environmental funds, commercial banks and the World Bank under the guarantees of the Government, as the forestry enterprises of Belarus do.

Keywords: financial and economic mechanism; forest management; rent; land tax; lending; capital investments.

References

1. Antonenko, І.Ya. (2011), "Formation of market-oriented financial and economic mechanism for the development of forest resources in Ukraine", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 7—12.
2. Bets', М.Т. (2006), "Financial support of forestry in Ukraine in market conditions", Naukovyi visnyk LNTU Ukrainy: Zbirnyk naukovo-technicynych prats', vol. 16.5, pp. 138—143.
3. Boyko, Ya.M. (2011), "Financial and economic mechanism of forestry development in the region", Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu Seriya ekonomika, vol. 33, p. 3, pp. 16—19.
4. Bondar, V. (2019), "Ukraine has a chance to create a fundamentally new forest sector", Dzerkalo tyzhnya, vol.1228, available at: https://dt.ua/business/volodimir-bondar-ukrayina-maye-shans-stvoriti-principovo-noviy-lisoviy-sektor-300700_.html (Accessed 20 Jan 2019).
5. Holyan, V.A. and Holub, О.А. (2016), "Financial support of forest sector development priorities: diversification of forms and means", Problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 31—39.
6. Dubas, R.H. (2017), "Preconditions of transition of the forest resource sphere to the basis of sustainable development", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 61, pp. 101—107.
7. The law of Ukraine "On amendments to the Tax code of Ukraine and some laws of Ukraine on stimulation of creation and activity of family farms", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19 (Accessed 20 Jan 2019).
8. Il'nytska-Hykavchuk, H.Ya. (2009), "Financial mechanism of ecologically balanced forest management", Ph.D. Thesis, Economy, Natsionalnyi universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Rivne, Ukraine.
9. Kyzym, М.О. and Yaroshenko, І.V. (2018), "Instruments of forest policy of Ukraine", Problemy ekonomiky, vol. 2 (36), pp. 66—70.
10. Ekonomist (2018), "Collective appeal of public organizations of forest, forestry and hunting areas", Ekonomist, vol. 8, pp. 9—10.
11. Tkach, L.І. Torosov, А.S. and Bondar, О.B. (2013), "Features of forest management in Ukraine", Visnyk KHNAU, vol. 2, pp. 182—185.
12. Yaremko, О. (2017), "Directions of increase of efficiency of functioning of the organizational and economic mechanism of ecologically balanced forest management", Ekonomichnyy dyskurs. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal, vol. 2, pp. 192—199.

№ 2 2019, стор. 58 - 63

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 353

Відомості про авторів

Ю. М. Марчук

к. с-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Marchuk

Candidate of agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


В. І. Уварова

начальник відділу праці, заробітної плати та економічного розвитку, Державне агентство лісових ресурсів України

V. Uvarova

head of the Department of labor, salary and economic development, State forest resources agency of Ukraine

Як цитувати статтю

Марчук Ю. М., Уварова В. І. Фінансово-економічний механізм лісогосподарювання: особливості та інституціональні передумови формування. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.58

Marchuk, Yu. and Uvarova, V. (2019), “Financial and economic mechanism of forestry: features and institutional preconditions of formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 58–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.