EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ, ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
С. В. Свірко, Т. М. Тростенюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.41

УДК: 657

С. В. Свірко, Т. М. Тростенюк

ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ, ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

Розглянуто елементи теоретичних засад підсистеми управлінського обліку в державних закладах вищої освіти (ДЗВО). В процесі проведення дослідження були використані методи: опису, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, моделювання, порівняння та узагальнення. На підставі опрацювання базових положень управлінського обліку в цілому та бюджетній сфері зокрема, особливостей діяльності державних закладів вищої освіти як суб'єктів господарювання та розпорядників бюджетних коштів визначено склад користувачів інформації підсистеми управлінського обліку державних закладів вищої освіти, їх запити до вищевказаної підсистеми, сформовано склад функцій та завдань управлінського обліку ДЗВО, представлено характеристику складових управлінського обліку, адаптовано принципи управлінського обліку в ДЗВО та репрезентовано критерії інформації управлінського обліку в Україні. Отриманий результат уможливлює постановку науково-обгрунтованої проблеми щодо формування підсистеми управлінського обліку в ДЗВО і є базисом для розбудови її методологічних, методичних та організаційних положень. Створення науково стійкої підсистеми управлінського обліку в ДЗВО України сприятиме підвищенню ефективності управління цими суб'єктами господарювання, використання бюджетних коштів на вищу освіту і, як кінцевий результат, зміцненню системи державних фінансів України.

Ключові слова: державні заклади вищої освіти; управлінський облік; користувачі інформації; функції; завдання; принципи; складові управлінського обліку; критерії інформації управлінського обліку.

Література

1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика / Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. — М. Финансы и статистика. — 2002. — С. 952.
2. Атамас П.Й. Управлінський облік: навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури. — 2006. — С. 440.
3. Бахрушина М.А. Бухгалтерский учет управленческий: уч. пособие: ВЗФЭИ. — М.: ЗАО "Финстатинформ", 2000. — С. 359.
4. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
5. Гаррисон Р., Норин Э., Брюер П. Управленческий учет / Пер. с англ. О.В. Чумаченко. — К.: Companion Group, 2007. — С. 1024.
6. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник. — К.: Лібра, 2003. — С. 704.
7. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — С. 278.
8. Друри К. Управленческий и производственный учет: учебник / Пер. с англ. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — С. 1071.
9. Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2003. — С. 352.
10. Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — С. 350.
11. Керимов В.Э. Управленческий учет: учебник. Изд. 2 изм. и доп. — М.: Изд.-торг. корпорация "Дашков и К", 2003. — С. 416.
12. Корягін М.В., Куцик П.О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: [монографія]. — Львів: ЛКА.— 2016. — С. 276.
13. Лень В.С. Управлінський облік: навч. посібник. — 2.вид., випр. — К.: Знання-Прес, 2006. — С. 317.
14. Нападовська Л.В. Управлінський облік: монографія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. — С. 356.
15. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. — К.: Наука. — 2004. — С. 550.
16. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1993. — С. 496.
17. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система "директ-костинг". — М.: Финансы и статистика.— 1993. — С. 125.
18. Радецька Л.П., Овод Л.В. Управлінський облік: навчальний посібник. — К.: Академія, 2007. — С. 352.
19. Райан Боб. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — С. 616.
20. Свірко С.В. Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України // Вчені записки. Науковий збірник. Вип.14. Ч. 2. — К.: КНЕУ, 2012. — С. 167—173.
21. Скоун Т. Управленческий учет / Пер. с англ. / Под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — С. 170.
22. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. — М.: ЮНИТИ, 1996. — С. 638.
23. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. — М.: Финансы и статистика, 1994. — С. 144.
24. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. — М.: ИНФРА, 1997. — С. 480.
25. Управленческий учет: Учеб. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. — М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. — С. 512.
26. Управлінський облік і аналіз у бюджетних установах [Электронный ресурс]: навч. посіб. / С.В. Свірко, А.П. Заросило; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. — К.: КНЕУ, 2012. — С. 538.
27. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Д. Теория бухгалтерского учета / Под ред. Я.В. Соколова. — М.: Финансы и статистика. — 1997.
28. Хорнгрен Ч.Г., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 416.
29. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран / Пер. с пол. — М.: Финансы и статистика, 1991. — С. 237.

S. Svirko, T. Trosteniuk

FUNCTIONS, TASKS, ELEMENTS AND PRINCIPLES OF MANAGERIAL ACCOUNTING AT PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Summary

The elements of theoretical foundations of the subsystem of managerial accounting in public higher education institutions. The study of scientific literature related to managerial accounting as well as the formation of a system of managerial accounting in public higher education institutions has been conducted. Such methods as description, analysis, synthesis, deduction, induction, modeling, comparison as well as generalization were used during the research. On the basis of the principles of managerial accounting in general and the budget sphere, in particular as well as the peculiarities of the activities of public higher education institutions as business entities and budget fund managers the composition of users of the information of the subsystem of the managerial accounting of public higher education institutions as well as their requests to the above subsystem were defined, the composition of functions and tasks of managerial accounting of public higher education institutions were determined, the characteristic of components of managerial accounting was presented, the principles of managerial accounting in public higher education institutions and the criteria for information managerial accounting in Ukraine were presented. In the course of the study, visualization of the role of managerial accounting in the context of implementing the management function was implemented. It has been established that users of managerial accounting information are internal and external users of the corresponding functional segment. The obtained result makes it possible to formulate a scientifically substantiated problem regarding the formation of a subsystem of managerial accounting in public higher education institutions and is a basis for developing its methodological, methodical and organizational principles. Formation of a scientifically sustainable subsystem of managerial accounting in the public higher education institutions of Ukraine will increase the management efficiency of these business entities, use of budgetary funds for higher education and, as a result, strengthen the system of public finance in Ukraine.

Keywords: public higher education institutions; managerial accounting; users of information; functions; tasks; principles; components of managerial accounting; criteria of managerial accounting information.

References

1. Apcherch, A. (2002) Upravlencheskij uchet: principy i praktika [Management accounting: concepts and practice]. M. Finansy i statistika, p. 952.
2. Atamas, P.J. (2006), Upravlins'kyj oblik [Managerial Accounting]. Kyiv, Tsentr navchal'noi literatury, p. 440.
3. Bahrushina, M.A. (2000), Buhgalterskij uchet upravlencheskij Managerial Accounting], VZFJeI. M.: ZAO "Finstatinform", p. 359.
4. Biudzhetnyj kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VI, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 01.09.2018)
5. Garrison, R. Norin, Je. Brjuer, P. (2007), Upravlencheskij uchet Managerial Accounting]. Kyiv, Companion Group, 1024 s.
6. Holov, S.F. (2003), Upravlins'kyj oblik [Managerial Accounting]. Kyiv, Libra, 2003.
7. Dobrovs'kyj, V.M. Hnylyts'ka, L.V. and Korshykova, R.S. (2005), Upravlins'kyj oblik [Managerial Accounting] Kyiv, KNEU, p. 278.
8. Druri, K. Upravlencheskij i proizvodstvennyj uchet [Managerial and production accounting]. M.: JuNITI-DANA, 2002. p. 1071.
9. Kaverina, O.D. (2003), Upravlencheskij uchet: sistemy, metody, procedury [Managerial accounting: systems, methods, procedures]. M.: Finansy i statistika, p. 352.
10. Karpova, T.P. (1998), Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. M.: Audit, JuNITI, p. 350.
11. Kerimov, V.Je. (2003), Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. M.: Izd.-torg. korporacija "Dashkov i K", p. 416.
12. Koriahin, M.V. and Kutsyk, P.O. (2016), Problemy ta perspektyvy rozvytku bukhhalters'koi zvitnosti [Problems and prospects of financial statements]. L'viv: LKA, p. 276.
13. Len', V.S. (2006), Upravlins'kyj oblik [Managerial Accounting]. 2.vyd., vypr. K.: Znannia-Pres, p. 317.
14. Napadovs'ka, L.V. (2000), Upravlins'kyj oblik [Managerial Accounting]. Dnipropetrovs'k: Nauka i osvita, p. 356.
15. Napadovs'ka L.V. (2004), Upravlins'kyj oblik, [Managerial Accounting]. K.: Nauka, p. 550.
16. Nidlz, B. and other (1993), Principy buhgalterskogo ucheta [Accounting Concepts]. M: Finansy i statistika, p. 496.
17. Nikolaeva, S.A. (1993), Osobennosti ucheta zatrat v uslovijah rynka: sistema "direkt-kosting" [Features of cost accounting in market conditions: the system "direct costing"]. M.: Finansy i statistika, p. 125.
18. Radets'ka, L.P. and Ovod, L.V. (2007), Upravlins'kyj oblik [Managerial Accounting]. K.: Akademiia, p. 352.
19. Rajan, Bob (1998), Strategicheskij uchet dlja rukovoditelja [Strategic Accounting for Leaders]. M: Audit, JuNITI, p. 616.
20. Svirko, S.V. (2012), Konceptualizacija upravlins'kogo obliku v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny [Conceptualization of managerial accounting in budgetary institutions of Ukraine]. Vcheni zapysky. Naukovyj zbirnyk. Vyp.14. ch. 2. K.: KNEU, pp. 167—173.
21. Skoun, T. (1997), Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. M.: Audit, JuNITI, p. 170.
22. Sokolov, Ja.V. (1996), Buhgalterskij uchet ot istokov do nashih dnej [Accounting from the beginnings to the present day], M.: JuNITI, p.638.
23. Tkach, V.I. and Tkach, M.V. (1994), Upravlencheskij uchet: mezhdunarodnyj opyt [Managerial accounting: international experience]. M.: Finansy i statistika, p. 144.
24. Palij,V. andi Vander Vila R. (1997), Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. M.: INFRA, p. 480.
25. Sheremet, A.D. (2000), Upravlencheskij uchet [Managerial Accounting]. M.: ID FBK-PRESS, p. 512.
26. Svirko, S.V. and Zarosylo, A.P. (2012), Upravlins'kyj oblik i analiz u bjudzhetnyh ustanovah [Managerial accounting and analysis in budgetary institutions]: navch. posib. /; M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrai'ny, Kyi'vs'kyj nac. ekon. un-t imeni Vadyma Get'mana. K.: KNEU, p. 538.
27. Hendriksen, Je.S. and Van Breda, M.D. (1997), Teorija buhgalterskogo ucheta [Accounting Theory]. M.: Finansy i statistika.
28. Horngren, Ch.G. and Foster, Dzh. (1995), Buhgalterskij uchet: upravlencheskij aspekt [Accounting: management aspect]. M.: Finansy i statistika, p. 416.
29. Jarugova, A. (1991), Upravlencheskij uchet: opyt jekonomicheski razvityh stran [Managerial accounting: experience of economically developed countries]. M.: Finansy i statistika, p. 237.

№ 2 2019, стор. 41 - 46

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 418

Відомості про авторів

С. В. Свірко

д. е. н., професор, Житомирський державний технологічний університет

S. Svirko

Doctor of Economics, professo


Т. М. Тростенюк

аспірант, Житомирський державний технологічний університет

T. Trosteniuk

postgraduate student,Zhytomyr State Technological University (Ukraine, Zhytomyr)

Як цитувати статтю

Свірко С. В., Тростенюк Т. М. Функції, завдання, елементи та принципи управлінського обліку в державних закладах вищої освіти. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 41–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.41

Svirko, S. and Trosteniuk, T. (2019), “Functions, tasks, elements and principles of managerial accounting at public higher education institutions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 41–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.