EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
О. С. Бондаренко, Н. Г. Савченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.36

УДК: 658.1

О. С. Бондаренко, Н. Г. Савченко

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Анотація

У статті досліджено особливості управління фінансовими потоками на вітчизняних підприємствах, обгрунтовано роль у забезпеченні раціональних форм реалізації соціальних інвестицій, визначено складові формування дієвого інструментарію кількісної оцінки ефективності соціальних інвестицій. Визначено, що соціальні інвестиції є важливим чинником забезпечення ефективності функціонування підприємств в умовах розвитку процесів соціалізації та формування конструктивної взаємодії в межах тріади "держава — підприємство — суспільство". Проаналізовано основні підходи до розкриття особливостей реалізації соціальних інвестицій вітчизняними підприємствами та визначено позитивні аспекти практики використання в мікро- та макрологістичних системах. Доведено, що ефективне функціонування підприємств в умовах поширеності процесів логістизації економіки та розширення масштабів діяльності логістичних систем можливе у випадку узгоджених дій щодо оптимізації фінансових потоків та максимізації соціальної цінності логістичних ланцюгів. Аргументовано, що створення соціальної цінності є обов'язковою умовою для забезпечення ефективного функціонування логістичної системи підприємства, а створення цінності логістичних ланцюгів — необхідною умовою фінансової стабільності в перспективі. Обгрунтовано актуальність та перелічено чинники, що визначають необхідність врахування фінансових потоків як важливого інструменту реалізації соціальних інвестицій підприємствами в умовах логістизації економіки. Доведено необхідність розробки відповідного мотиваційного механізму до формування раціональної структури фінансового забезпечення соціальних інвестицій та успішної їх реалізації власниками і найманими працівниками. Проведено аналіз вихідних фінансових потоків, які виникають на підприємствах у процесі реалізації соціальних інвестицій. Систематизовано вихідні фінансові потоки за напрямами спрямування соціальних інвестицій. Розроблено підходи теоретичного та прикладного характеру щодо вдосконалення методів оцінки ефективності соціальних інвестицій на основі врахування поточних та майбутніх фінансових потоків.

Ключові слова: фінансовий потік; соціальні інвестиції; фінансове управління; логістична система; оцінка; логістизація; суспільство.

Література

1. Global sustainable investment review 2016. Available at: http://www.gsi-alliance.org/wpontent/uploads/2017/03/GSIR_Review2016 (accessed 20 September 2017).
2. Плекан У.М. Удосконалення механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємств приладобудування: дис....канд. екон.: 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль. — 2018. — 211 с.
3. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www.janusandal.no/en/
4. Dees, J.G. The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, Duke University's Fuqua School of Business, 2001 (revised vers.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf
5. Панухник О. В. Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності /О.В. Панухник, У.М. Плекан // Галицький економічний вісник. — Т.: ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 51—61.
6. Орлова Н.С. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні: монографія / Н.С. Орлова, А.О. Харламова. — Донецьк: Видавництво, 2014. — 250 с.
7. Індекс прозорості сайтів українських компаній — 2017 / Укладачі: Зінченко А., Резнік Н., Саприкіна М.— К.: Видавництво "Юстон", 2018. — 28 с.
8. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за заг. ред. А.М. Колота; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К.: КНЕУ, 2015. — 519 с.
9. Панухник О.В. Фінансові ресурси підприємств у системі факторів здійснення соціально відповідальної діяльності /О.В. Панухник, У.М. Плекан // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2017. — № 11. — С. 139—143.
10. Пархоменко Ю.М. Ринок соціальних інвестицій та його вплив на якість життя населення / Ю.М. Пархоменко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. — Маріуполь: ПГТУ. — 2015. — Вип. 2 (12), Т. 3. — С. 69—77.
11. Мельник С.В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова соціальної політики України [Текст] / С.В. Мельник // Економіка та держава. — 2007. — № 5. — С. 72—78.
12. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу: монографія / За загальною редакцією М.П. Буковинської. — К.: ЦП "Компринт", 2015. — 297 с.

O. Bondarenko, N. Savchenko

MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS IN THE CONTEXT OF EVALUATION OF EFFICIENCY OF SOCIAL INVESTMENTS

Summary

In the article the features of management of financial flows at domestic enterprises are investigated, the role in providing rational forms of realization of social investments is substantiated, components of forming of effective tools of quantitative estimation of efficiency of social investments are determined. It is determined that social investments are an important factor in ensuring the efficiency of functioning of enterprises in the conditions of the development of socialization processes and the formation of constructive interaction within the triad "state — enterprise — society". The main approaches to the disclosure of the peculiarities of the implementation of social investments by domestic enterprises are analyzed and positive aspects of the practice of use in micro and macro-logistic systems are determined. It is proved that effective functioning of enterprises in the conditions of the prevalence of processes of logistics of the economy and expanding the scope of logistics systems is possible in the case of coordinated actions to optimize financial flows and maximize the social value of logistic chains. It is argued that the creation of social value is a prerequisite for ensuring the effective functioning of the logistics system of the enterprise, and the creation of the value of logistic chains is a prerequisite for financial stability in the long run. The urgency and listed factors, which determine the necessity of taking into account financial flows as an important tool for realization of social investments by enterprises in the conditions of logistics of the economy, are substantiated. The necessity of developing the appropriate motivational mechanism for formation of rational structure of financial support of social investments and their successful realization by owners and employees is proved. An analysis of the initial financial flows that arise at enterprises in the process of realization of social investments is carried out. The initial financial flows are streamlined in directions of direction of social investments. Theoretical and applied approaches to improve methods of evaluating the effectiveness of social investments based on taking into account current and future financial flows are developed.

Keywords: financial flow; social investments; financial management; logistics system; evaluation; logistics; society.

References

1. GSIA (2017), "Global sustainable investment review 2016", available at: http://www.gsi-alliance.org/wpontent/uploads/2017/03/GSIR_Review2016 (Accessed 20 Jan 2019).
2. Plekan, U.M. (2018), "Improvement of the mechanism of management of socially responsible activity of enterprises of instrument making", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ternopil's'kyj natsional'nyj tekhnichnyj universytet imeni Ivana Puliuia, Ternopil', Ukraine.
3. Sandal, Jan-U (2019), "Sandal Institute", available at: www.janusandal.no/en/ (Accessed 20 Jan 2019).
4. Dees, J.G. (2001), "The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, Duke University's Fuqua School of Business", available at: http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
5. Panukhnyk O.V. and Plekan, U.M. (2016), "Social investment as a form of social behavior of social responsibility carriers", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 2 (51), pp. 51—61.
6. Orlova, N.S. and Kharlamova, A.O. (2014), Kontseptual'ni zasady korporatyvnoi sotsial'noi vidpovidal'nosti v Ukraini [Conceptual Principles of Corporate Social Responsibility in Ukraine], Donets'k, Ukraine.
7. Zinchenko, A. Reznik, N. and Saprykina, M. (2018), Indeks prozorosti sajtiv ukrains'kykh kompanij — 2017 [The index of transparency of sites of Ukrainian companies], Vydavnytstvo "Yuston", Kyiv, Ukraine.
8. Kolot, A.M. and Hrishnova, O.A. (2015), Sotsial'na vidpovidal'nist' [Social responsibility], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Panukhnyk, O.V. and Plekan, U.M. (2017), "Financial resources of enterprises in the system of factors of socially responsible activity", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, vol. 11, pp. 139—143.
10. Parkhomenko, Yu.M. (2015), "The market for social investment and its impact on the quality of life of the population", Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol. 2 (12), no. 3, pp. 69—77.
11. Mel'nyk, S.V. (2007), "Social responsibility of business as a component of social policy of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 72—78.
12. Bukovyns'ka, M.P. (2015), Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist' biznesu [Corporate social responsibility of business], TsP "Komprynt", Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019, стор. 36 - 40

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1486

Відомості про авторів

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Bondarenko

Ph.D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv


Н. Г. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Savchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Бондаренко О. С., Савченко Н. Г. Управління фінансовими потоками в контексті оцінки ефективності соціальних інвестицій. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 36–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.36

Bondarenko, O. and Savchenko, N. (2019), “Management of financial flows in the context of evaluation of efficiency of social investments”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 36–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.