EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЯК ФАКТОРОМ РОСТУ ВИРОБНИЧОЇ АКТИВНОСТІ
Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, А. Ю. Аль-Тмейзі

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.4

УДК: 338.2: 330:004

Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, А. Ю. Аль-Тмейзі

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЯК ФАКТОРОМ РОСТУ ВИРОБНИЧОЇ АКТИВНОСТІ

Анотація

Перехід української економіки на інноваційний шлях розвитку потребує радикальних змін на підприємствах з метою забезпечення конкурентоспроможності на світових ринках в умовах глобалізації економіки. До радикальних змін відносяться процеси реструктуризації, які провадяться на підприємствах у рамках стратегічного розвитку. Як основну проблему реструктуризації господарських суб'єктів слід виділити систему управління продуктивністю як фактором управління виробничою активністю, як у процесі радикальних перетворень, так і в звичайній господарській діяльності. Проблеми дефіциту робочої сили для стабільного росту економіки необхідно вирішувати стимулюючи продуктивність праці і не розраховувати на екстенсивне розширення трудових ресурсів.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку економіки держави і кожного підприємства, важливою складовою є продуктивність праці, тому що зростання економіки напряму пов'язане з ростом виробництва.
З народногосподарської точки зору підвищення виробництва обумовлює: зростання валового внутрішнього і національного продукту, національного доходу; зростання фонду накопичення і фонду споживання; основу для розширеного відтворення; основу для підвищення рівня життя громадян і вирішення соціальних проблем; основу для розвитку держави і росту її економіки.
Якщо виходити із чисто теоретичних економічних позицій, то громадяни тієї держави, в якій досягнута найвища продуктивність праці, повинні мати самий високий рівень життя, таким чином, матеріальною основою для підвищення рівня життя є зростання продуктивності. Це аксіома, яка, на жаль, не завжди виконується на практиці. Проблему дефіциту робочої сили для стійкого росту економіки необхідно вирішувати, стимулюючи продуктивність праці, а не розраховуючи на екстенсивне розширення трудових ресурсів, зокрема у формі трудової імміграції. Дешева робоча сила — це не тільки низький рівень продуктивності праці, а і його низька якість. Саме тому статтю присвячено створенню організаційно-економічного механізму управління продуктивністю праці як фактору росту виробничої активності.

Ключові слова: продуктивність праці; планування індексу продуктивності; виробнича активність підприємства; складові ефекту управління продуктивністю.

Література

1. Друкер П. Задачи менеджменту в ХХІ веке / Пер. с англ. — М.: Изд. дом "Вильямс", 2018. — 286 с.
2. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. Principles of Scientific Management1911 [Электронный ресурс ] // "Центр гуманитарных технологий, 2010—2018 (последняя редакция 25.08.2018.). URL:https://gtmarket.ru/personals/
3. Воробієнко П.П. Перехідна економіка теорія та практика: монографія / Ворбієнко П.П., Лозова Т.І., Олійник Г.Ю. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. — 272 с.
4. Солоу Р. Навчальний посібник. — К.: Знання, 2005. — 719 с. — С. 595—605.
5. Приватизація, інвестиції та фондовий ринок: правові засади та практика. У 4-т. / За ред. С.О. Довгого та В.М. Литвина: Т.2: Приватизація відкритих акціонерних товариств (на прикладі ВАТ "Укртелеком") / [С.О. Довгий, Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник]; за ред. С.О. Довгого, Т.І. Лозової.— К.: Укртелеком, 2001. — 552 с.
6. Олійник Г.Ю. Управління реструктуризацією залізничного комплексу України / Г.Ю. Олійник. — К.: Логос, 2014. — 306 с.
7.Синк С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. В.И. Данилова-Данильянса. — М.: Прогресс, 1989. — 346 с.

T. Lozova, G. Oliynyk, A. Al-Tmeizi

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PRODUCTIVITY MANAGEMENT, AS A FACTOR IN THE GROWTH OF PRODUCTIVE ACTIVITY

Summary

The transition of the Ukrainian economy to the innovative way of development requires radical changes in enterprises in order to ensure competitiveness on world markets in the conditions of globalization of the economy. The radical changes include the restructuring processes that are taking place in enterprises within the framework of strategic development. As the main problem of restructuring of economic entities, it is necessary to allocate a system of productivity management, as a factor of management of production activity, both in the process of radical transformations, and in ordinary business activities. The problem of labor shortages for sustained economic growth must be addressed by stimulating labor productivity and not counting on the extensive expansion of labor resources.
Thus, at the current stage of development of the economy of the state and each enterprise, labor productivity is an important component, as the growth of the economy is directly related to the growth of production.
From the national economic point of view, the increase in production causes: the growth of the gross domestic and national product, national income, the growth of the accumulation fund and consumption fund; the basis for extended playback; the basis for raising the standard of living of citizens and solving social problems; the basis for the development of the state and the growth of its economy.
If we proceed from a purely theoretical economic point of view, then the citizens of the state in which the highest productivity has been achieved must have the highest standard of living, thus the material basis for raising the standard of living is productivity growth. This is an axiom, which, unfortunately, is not always implemented in practice. The problem of shortage of labor for sustainable growth of the economy needs to be addressed, stimulating productivity. and not counting on the extensive expansion of labor resources, in particular in the form of labor immigration. Cheap labor is not only a low level of labor productivity, but also its low quality. That is why this article is devoted to the creation of an organizational and economic mechanism for managing labor productivity as a factor in the growth of productive activity.

Keywords: abour; planning of index of the productivity productivity; productive activity of enterprise; constituents of effect of management the productivity.

References

1. Drucker, P. (2018), Zadachy menedzhmentu v XXI veke [Tasks of management in the twentieth century], Izd. House Williams, Moscow, Russia.
2. Taylor, F. Y. (2010—2018), "Principles of scientific management. Principles of Scientific Management1911", Center of humanitarian technologies, available at: https://gtmarket.ru/personals/ (Accessed 20 Jan 2019).
3. Vorobienko, P.P. Lozova, T.I. and Oliynyk, G.Yu. (2018), Perekhidna ekonomika teoriia ta praktyka [Transitional economics theory and practice], ONAT named after O.S. Popov, Odesa, Ukraine.
4. Solow, R. (2005), Textbook. K.: Knowledge, рр. 595—605.
5. Dovgoiy, S.O. and Lytvyn, V.M. (2001), Perekhidna ekonomika teoriia ta praktyka [Privatization, Investments and the Stock Market: Legal Basis and Practice], 4th ed., vol.2, Pryvatyzatsiia vidkrytykh aktsionernykh tovarystv (na prykladi VAT "Ukrtelekom") [Privatization of open joint-stock companies (for example, OJSC Ukrtelecom)], Ukrtelecom, Kyiv, Ukraine.
6. Oliynyk, G.Yu. (2014), Upravlinnia restrukturyzatsiieiu zaliznychnoho kompleksu Ukrainy [Management of the Restructuring of the Railway Complex of Ukraine], Logos, Kyiv, Ukraine.
7. Sink, S. (1989), Upravlenye proyzvodytel'nost'iu: planyrovanye, yzmerenye y otsenka, kontrol' y povyshenye [Performance Management: Planning, Measurement and Evaluation, Control and Enhancement], Progress, Moscow, Russia.

№ 2 2019, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

Т. І. Лозова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та гуманітарних наук,Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Київ

T. Lozova

doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Humanities of the Odessa National Academy of Communications. O.S. Popov, Kyiv


Г. Ю. Олійник

д. е. н. доцент, завідувач кафедри маркетингу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

G. Oliynyk

doctor of economics Associate Professor, Head of the Marketing Department of the Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv


А. Ю. Аль-Тмейзі

к. е. н. заступник директора, Інститут економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", м. Київ

A. Al-Tmeizi

Ph.D. Deputy Director of the Institute of Economics and Management of the Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Аль-Тмейзі А. Ю. Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю як фактором росту виробничої активності. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.4

Lozova, T., Oliynyk, G. and Al-Tmeizi, A. (2019), “Organizational and economic mechanism of productivity management, as a factor in the growth of productive activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.