EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. В. Ліщенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.132

УДК: 658.1

А. В. Ліщенко

АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою статті є розгляд теоретичних та методологічних положень з питань забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств.
Проведено дослідження їх сутності, а також категорійного апарату.
Розглянуто наукові підходи до розуміння економічної безпеки підприємства.
Здійснено літературний аналіз поняття "ризик" та його ролі в системі забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств, а також досліджено окремі ризики для підприємств даної сфери економічної діяльності. Сформовано практичні рекомендації для керівників підприємств вітчизняного молокопереробного сектору економіки на базі показників рівня економічної безпеки.
Розглянуто основні аспекти поняття "економічна безпека", які відносяться до діяльності підприємств молочної промисловості. В результаті чого визначено, що це поняття є станом захищеності від загроз, ризиків та небезпеки. Розглянуто та запропоновано підходи до оцінювання її рівня на основі кількісних показників.
Встановлено найважливіші складові економічної безпеки молокопереробних підприємств, які полягають в сировинному забезпеченні, матеріально-технічному, кадровому, інвестиційному, ефективності обліково-аналітичної діяльності, фінансовій сфері підприємства, а також екологічній безпеці.
Проведено аналіз показників економічної безпеки молокопереробних підприємств та надано їм характеристику.
Визначено, що дослідження рівня економічної безпеки молокопереробних підприємств залежать від особливостей виробничої діяльності. Вивчено стандарти оцінювання рівня економічної безпеки молокопереробних підприємств.
Представлено та обгрунтовано набір індикаторів економічної безпеки, які згруповані в окремі групи, що дає можливість встановити порогові значення стану захищеності молокопереробних підприємств, недотримання яких може становити загрозу для їх економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека молокопереробних підприємств; аналіз загроз; ризики; рінь безпеки; економіка.

Література

1. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А. Олейникова. — М.: Бизнес-ИНТЕЛ-Синтез, 1997. — 278 с.
2. Минаев Г.А. Безопасность организации: учебник. — К.: КНТ, 2009. — 440 с.
3. Долгопалова М.М. Деякі аспекти процесу забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2010. — № 3. — С. 110—115.
4. Квашук Д.М. Організаційні заходи з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств з використанням технічних засобів обробки інформації / Д.М. Квашук // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2017. — №1 (61). — С. 232—242.
5. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. Management of economic risk / Р.М. Качалов / Рос. акад. наук. Центр. эконом.-математ. ин-т. — М.: Наука, 2002. — 191 с.
6. Динаміка обсягів реалізації молочних продуктів, Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Тернавська І.Б. Сучасний стан та ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2015. — № 2. — С. 76—82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_2_16
8. Сільське господарство України. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
9. Гримашевич О.Н. Методы управления рисками промышленных предприятий // Вестник СГСЭУ. — 2012. № 1 (40). — С. 72—74.
10. Половинкин П.Д. Предпринимательские риски и управление // Российский экономический журнал. — 2007. — № 12. — С. 19—28.
11. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска / Под ред. М.И. Баканова. — М.: Финансы и статистика, 1998.

A. Lischenko

ANALYSIS OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF MILLS REFRACTORY ENTERPRISES

Summary

The purpose of this article is to consider the theoretical and methodological provisions on ensuring the economic safety of dairy processing enterprises.
A study was conducted of their essence, as well as categorical apparatus.
The scientific approaches to understanding of economic safety of the enterprise are considered.
A literary analysis of the concept of "risk" and its role in the system of ensuring the economic safety of dairy processing enterprises has been carried out, as well as some risks for enterprises of this sphere of economic activity have been investigated. Practical recommendations for heads of enterprises of the domestic dairy processing sector of the economy are formed on the basis of indicators of the level of economic security.
The main aspects of the concept of "economic security", which are related to the activity of enterprises of the dairy industry, are considered. As a result, it is determined that this concept represents a state of protection against threats, risks and dangers. Approaches to assessing its level on the basis of quantitative indicators are considered and proposed.
The most important components of the economic safety of dairy processing enterprises, which consist of raw material supply, logistical, personnel, investment, efficiency of accounting and analytical activity, financial sphere of the enterprise, and also ecological safety are established.
The analysis of indicators of economic safety of dairy processing enterprises and their characteristic was conducted.
It is determined that studies of the level of economic security of milk processing enterprises depend on the peculiarities of production activity. The standards of assessing the level of economic security of dairy processing enterprises were studied.
The set of economic security indicators, which are grouped into separate groups, is presented and substantiated, which makes it possible to set thresholds for the state of the security of dairy processing enterprises, the non-compliance of which may pose a threat to their economic security.

Keywords: economic safety of dairy enterprises; analysis of threats; risks; safety; economy.

References

1. Oleynikova, E. (1997), Osnovy ekonomycheskoj bezopasnosty (hosudarstvo, rehyon, predpryiatye, lychnost') [Fundamentals of economic security (state, region, enterprise, person)], Business-INTEL-Synthesis, Moscow, Russia.
2. Minaev, H. A. (2009), Bezopasnost' orhanyzatsyy [Security organization], KNT, Kyiv, Ukraine.
3. Dolgopalova, M. (2010), "Some aspects of the process of ensuring the economic security of the state", Visnyk Zaporiz'koho iurydychnoho instytutu, Vol. 3, pp. 110—115.
4. Kvashuk, D. (2017), "Organizational measures for information and analytical provision of economic security of enterprises with the use of technical means of information processing", University scientific notes: Chasopis Khmelnitsky University manage the law, vol. 1, pp. 232—242.
5. Kachalov, R. (2002), pravlenye khoziajstvennym ryskom. Management of economic risk [Business Risk Management. Management of economic risk], Nauka, Moscow, Russia.
6. State Statistics Committee (2018), "Dynamics of sales volumes of dairy products", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/, (Accessed 4 December 2018).
7. Ternavska, A. (2015), "Current state and efficiency of milk production in agricultural enterprises of the region", Problems and prospects of entrepreneurship development, vol. 2. pp. 76—82.
8. Official website of the State Statistics Service of Ukraine (2018), " Agriculture of Ukraine ", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/, (Accessed 4 December 2018).
9. Grimashevich, O. (2012), "Methods of Risk Management of Industrial Enterprises", Vestnik GSEUU, vol. 1 (40), pp. 72—74.
10. Polovinkin, P. (2007), "Entrepreneurial Risks and Management", Russian Economic Magazine, vol. 12. pp. 19—28.
11. Chernov, V. (1998), Analyz kommercheskoho ryska [Commercial risk analysis], Finance and Statistics, Moscow, Russia.

№ 1 2019, стор. 132 - 136

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1686

Відомості про авторів

А. В. Ліщенко

головний фахівець відділення організації освітнього процесу денної форми навчання, Міжрегіональної академії управління персоналом

A. Lischenko

chief specialist department of the organization educational process full-time education Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Ліщенко А. В. Аналіз рівня економічної безпеки молокопереробних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.132

Lischenko, A. (2019), “Analysis of the level of economic security of mills refractory enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.