EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. В. Подмешальська, О. В. Троян, М. Д. Ковалик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.114

УДК: 657.633

Ю. В. Подмешальська, О. В. Троян, М. Д. Ковалик

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти аудиту операцій з грошовими коштами у касі підприємств. Аудит операцій з грошовими коштами в національній валюті на підприємстві — один із етапів аудиту, який передбачає перевірку операцій підприємства, пов'язаних із обігом грошових коштів в національній валюті в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності з метою встановлення правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства України. Тому актуальною проблемою на сьогодні стає перевірка правильності, своєчасності та законності оформлення операцій з грошовими коштами у касі підприємств. Для цього у статті запропоновано розробку програми аудиту операцій з грошовими коштами в національній валюті у касі підприємств для підвищення ефективності їх діяльності.
Метою роботи є розробка програми аудиту операцій з грошовими коштами в національній валюті у касі підприємств для підвищення ефективності їх діяльності.
Метою зовнішнього аудиту операцій з грошовими коштами в національній валюті на підприємстві є отримання достатніх доказів впевненості в ефективному використані грошових коштів, достовірності відображення та розкриття інформації згідно з діючими принципами.
Завдання проведення аудиту операцій з грошовими коштами в національній валюті на підприємстві : перевірка стану збереження готівки в касі; дотримання правил обліку грошових коштів та їх витрачання; вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та грошовими документами; перевірка законності відкриття підприємством рахунків у банку, перевірка правильності документального оформлення операцій з коштами.
У роботі удосконалена методика аудиту операцій з грошовими коштами в національній валюті на підприємстві для підвищення ефективності їх діяльності, яка на відміну від сучасних включає: загальний план проведення аудиту, програму аудиту та робочі документи аудитора. Запропонована методика дасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку операцій з грошовими коштами в національній валюті на підприємстві, розглянути правильність, своєчасність, законність відображення в обліку операцій, вчасно виявити помилка та зловживання, провести якісні аудиторські процедури та підвищити ефективність діяльності підприємств.

Ключові слова: аудит; грошові кошти; загальний план; облікові регістри; первинні документи; програма аудиту; робочі документи.

Література

1. Меліхова Т.О. Обгрунтування функцій внутрішнього та зовнішнього аудиту податків / Т.О. Меліхова // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Хмельницький, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 116—120.
2. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
3. Подмешальська Ю.В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2011. — Вип. 33. — С. 180— 185.
4. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — № 2. — С. 106—114.
5. Подмешальська Ю.В. Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Р.Ю. Варварін // Економіка та суспільство. — 2016. — №7. — Режим доступу: http://www.economyandsociety .in.ua/journal/7_ukr/161.pdf
6. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. — 2017, № 20. — С. 33—37.

Yu. Podmeshalska, O. Troyan, M. Kovalyk

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF AUDIT OF OPERATIONS WITH CASH ASSETS AT THE REGISTER OF ENTERPRISES

Summary

The article deals with theoretical and practical aspects of audit of operations with cash assets in the company's cash register. Audit of cash assets transactions in national currency at the enterprise is one of the stages of the audit, which involves verification of operations of the enterprise related to the circulation of cash in the national currency in the process of financial and economic activity in order to establish the prudence of their conduct in accordance with the current legislation of Ukraine. Therefore, the actual problem today is checking the correctness, timeliness and legality of processing operations with cash at the company's cash desk. To do this, the article proposes the development of a program of audit of operations with cash in national currency at the cash register of enterprises to increase the efficiency of their activities.
The purpose of the work is to develop a program of audit of operations with cash assets in national currency at the cash register of enterprises to increase the efficiency of their activities.
The purpose of the external audit of cash assets transactions in the national currency at the enterprise is to obtain sufficient evidence of confidence in the effective use of cash, the accuracy of display and disclosure in accordance with the applicable principles.
The task of conducting an audit of operations with cash assets in national currency at the enterprise: checking the state of cash in cash; observance of rules of accounting of money and their spending; studying the legality and expediency of operations with cash and money documents; checking the legality of opening an account at the bank, checking the correctness of the documentary clearance of operations with funds.
The method of audit of cash operations in the national currency in the enterprise has been improved in the company to improve the efficiency of their activities, which, unlike the current ones, includes: general plan of audit, audit program and working documents of the auditor. The proposed methodology will enable the auditor to cover all aspects of accounting for cash assets transactions in national currency at an enterprise, to consider the correctness, timeliness, legality of the accounting in transactions, to identify errors and abuses in a timely manner, to conduct quality audit procedures and to increase the efficiency of enterprises.

Keywords: audit; cash assets; general plan; accounting registers; primary documents; audit program; working papers.

References

1. Melikhova, T.O. (2010), "Substantiation of functions of internal and external tax audit", Nauka y ekonomika: naukovo-teoretychnyy zhurnal Khmelnytskoho ekonomichnoho universytetu, vol. 2 (18), pp. 116—120.
2. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5 (4) , pp. 265—270.
3. Podmeshalska, Yu. V. (2011), "Problems of introduction of information systems of accounting at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 33, pp. 180—185.
4. Podmeshalska, Yu.V. (2012), "Improving the assessment of the quality of internal control at the enterprise", Ekonomichnyj visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats', vol. 2, pp. 106—114.
5. Podmeshalska, Yu.V. and Varvarin, R.Yu. (2016), "Internal audit as a means of improving the accounting and control of accounts receivable", Economics and Society, vol. 7, available at: http://www.economyandsociety .in.ua/journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 30 Dec 2018).
6. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.

№ 1 2019, стор. 114 - 121

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1325

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


О. В. Троян

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

O. Troyan

Assistant of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


М. Д. Ковалик

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

M. Kovalyk

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Троян О. В., Ковалик М. Д. Удосконалення методики аудиту операцій з грошовими коштами у касі підприємств. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 114–121. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.114

Podmeshalska, Yu., Troyan, O. and Kovalyk, M. (2019), “Improvement of the methodology of audit of operations with cash assets at the register of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 114–121. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.