EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ
О. В. Гамова, Л. К. Феофанов, І. А. Козачок, І. О. Копитіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.104

УДК: 657.6

О. В. Гамова, Л. К. Феофанов, І. А. Козачок, І. О. Копитіна

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

Анотація

У статті представлено особливості обліку в бюджетній установі. Для здійснення розрахунків з обліку нарахування заробітної плати в бюджетній установі запропоновано внутрішній документ обліку, в якому представлено умови нарахування заробітної плати, порядок здійснення розрахунків та кореспонденція рахунків.
Одним із шляхів удосконалення обліку нарахування заробітної плати є вдосконалення діючого аналітичного обліку, оскільки дані аналітичного обліку відіграють вирішальну роль у зборі інформації про відпрацьований та невідпрацьований час, виконання норми працівником, структуру фонду оплати праці. Тому, запропоновано в облік нарахування заробітної плати бюджетній установі ввести до синтетичного рахунку 651 "Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів" аналітичні рахунки: 6511/1 "Розрахунки за посадовими окладами згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки"; 6511/2 "Розрахунки за надбавками"; 6511/3 "Розрахунки з індексації грошових доходів"; 6511/4 "Розрахунки з середньомісячного заробітку"; 6511/5 "Розрахунки з матеріальної допомоги на оздоровлення"; 6511/6 "Розрахунки з інших виплат, що не належать до фонду оплати праці". До синтетичного рахунку 801 "Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм" ввести такі аналітичні рахунки: 8011/1 "Витрати пов'язані з оплатою за посадовими окладами згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки"; 8011/2 "Витрати пов'язані з нарахуванням надбавок"; 8011/3 "Витрати пов'язані з нарахуванням індексації грошових доходів"; 8011/4 "Витрати пов'язані з нарахуванням з середньомісячного заробітку"; 8011/5 "Витрати пов'язані з нарахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення"; 8011/6 "Витрати пов'язані з нарахуванням з інших виплат, що не належать до фонду оплати праці". Запропоновано робочу схему кореспонденції рахунків з обліку нарахування заробітної плати в бюджетній установі.
Обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту нарахування заробітної плати та запропонована технологію, процедури, напрями та послідовність проведення аудиту нарахування заробітної плати в бюджетній установі.
Для вирішення поставлених завдань аудиту нарахування заробітної плати в бюджетній установі пропонуються робочі документи аудитора, які стануть обгрунтованими доказами якісного проведення перевірки, а саме робочі документи перевірки правильності встановлених окладів, надбавок за вислугу років, нарахування премій, надбавок за складність і напруженість у роботі, відображення сум нарахування заробітної плати в обліку та звітності.

Ключові слова: облік; аудит; заробітна плата; анкета; загальний план; програма перевірки; робочий документ.

Література

1. Артюх О.В. Облік у бюджетних установах: навчальний посібник / О.В. Артюх, В.Ф. Максімова, Т.В. Черкашіна. — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013 р. — 264 с.
2. Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах: навчальний посібник / П.Й. Атамас; Мін-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки та права. — Вид. 3-е, переробл. і доп. — К.: ЦУЛ, 2009. — 288 с.
3. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження: наук.-практ. конф. / Міністерство фінансів України; Головне контрольно-ревізійне управління України; Державне казначейство України; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; І.Б. Стефаник, Н.І. Рубан, О.О. Байбекова [та ін.]. — К.: Піраміда, 2007. — 143 с.
4. Бугаєнко В. Проблеми державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ / В. Бугаєнко // Вісник КНТЕУ. — 2009. — № 4. — С. 100—106.
5. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець. Т.П. Остапчук, Н.А. Остап'юк, С.В. Сисюк / Житомирський держ. технологічний ун-т. — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2009. — 472 с.
6. Гамова О.В. Особливості визнання організації обліку та контролю дебіторської заборгованості у бюджетній установі / О.В. Гамова, І.А. Козачок, К.Г. Вініченко // Економіка та держава: науково-практичний журнал. Вип. 1. — 2017р. — С. 59—64.
7. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит: інтегрований комплекс (навч. посібник для керівників і фахівців бюджет. установ та підприємств, суб'єктів господарювання всіх форм власності, автоматиз. інформ-довідкова та навч.атестаційна система на компакт-диску та інтернет-портал) / В.Т. Александров [та ін.]. — К.: АВТ, 2007. — 424 с.

O. Gamova, L. Feofanov, I. Kozachok, І. Kopytina

FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT OF AUDIT OF SALARY ACCRUAL IN BUDGET-FUNDED ENTITY

Summary

The features of accounting in the budget-funded entity were presented be the authors of the article. For implementation of calculations with accounting of salary accrual in the budget-funded entity an internal document of accounting was proposed, in which the conditions of salary accrual, the order of implementation of calculations and correspondence of accounts were presented.
One of the ways of improvement of accounting of salary accrual is the improvement of operating analytical accounting, as far as data of analytical accounting play the decisive part in gathering information about worked and non-worked time, execution of norm by employee, structure of payroll. Therefore, it was proposed in accounting of salary accrual in the budget — funded entity to insert to synthetic account 651 "Settlements under salary with budget funds manager" analytical accounts: 6511/1 "Settlements under position salary according to the Unified tariff net"; 6511/2 "Settlements under surcharges"; 6511/3 "Settlements on indexation of cash income"; 6511/4 "Settlements on average monthly wage"; 6511/5 "Settlements on pecuniary aid for health improvement"; 6511/6 "Settlements on other disbursements that don't belong to payroll". One should insert to synthetic account 801 "Expenses of managers of budget funds on execution budget programmes" such analytical accounts: 8011/1 "Expenses related to paying under position salary according to Unified tariff net"; 8011/2 "Expenses related to surcharge accrual"; 8011/3 "Expenses related to accrual of indexation of cash income "; 8011/4 "Expenses related to accrual of average monthly wage"; 8011/5 "Expenses related to accrual of pecuniary aid for health improvement"; 8011/6 "Expenses related to accrual of other disbursements that don't belong to payroll". The working flowsheet of correspondence of accounts on accounting of salary accrual in budget-funded entity is proposed.
The aim and the tasks of carrying out the audit of salary accrual are grounded and technology, procedures, directions and sequence of carrying out the audit of salary accrual in budget-funded entity are suggested.
To solve the given tasks of the audit of salary accrual in budget-funded entity the authors suggest the auditor's working documents, which will become the grounded proofs of qualitative carrying out the checking, in particular working papers of checking of correctness of fixed salary, seniority bonuses, premium accrual, accrual of hard labor allowance, reflection of amounts of salary accrual in accounting and reporting.

Keywords: accounting; audit; salary; questionnaire; general plan; checking programme; working paper.

References

1. Artiukh, O.V. Maksimova, V.F. and Cherkashina, T.V. (2013), Oblik u biudzhetnykh ustanovakh [Accounting at budgetary institutions], ONEU, rotaprynt, Odesa, Ukraine.
2. Atamas, P.J. (2009), Oblik u biudzhetnykh ustanovakh [Accounting at budgetary institutions], TsUL, Kyiv, Ukraine.
3. Stefanyk, I.B. Ruban, N.I. and Bajbekova, O.O. (2007), Audyt finansovoi ta hospodars'koi diial'nosti biudzhetnykh ustanov: problemy ta shliakhy zaprovadzhenni [Audit of financial and economic activity of budgetary institutions: problems and ways of implementation], Piramida, Kyiv, Ukraine.
4. Buhaienko, V. (2009), "Problems of public financial audit of budget institutions", Visnyk KNTEU, vol. 4, pp. 100—106.
5. Butynets'. F.F. Ostapchuk, T.P. Ostap'iuk, N.A. and Sysiuk S.V. (2009), Bukhhalters'kyj oblik u biudzhetnykh ustanovakh [Accounting in budgetary institutions], PP "Ruta", Zhytomy, Ukraine.
6. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Vinichenko K.H. (2017), "Features recognition of accounting and control receivables budget institution", Ekonomika ta derzhava: naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 1, pp. 59—64
7. Aleksandrov, V.T. (2007), Derzhavnyj finansovyj kontrol': reviziia ta audyt: intehrovanyj kompleks [Public financial control: audit and audit: an integrated complex], AVT, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2019, стор. 104 - 113

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1587

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

L. Feofanov

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

старший викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. О. Копитіна

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

І. Kopytina

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Феофанов Л. К., Козачок І. А., Копитіна І. О. Особливості обліку та удосконалення аудиту нарахування заробітної плати в бюджетній установі. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 104–113. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.104

Gamova, O., Feofanov, L., Kozachok, I. and Kopytina, І. (2019), “Features of accounting and improvement of audit of salary accrual in budget-funded entity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 104–113. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.