EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
В. І. Кифяк, Н. В. Лесько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.100

УДК: 331.5

В. І. Кифяк, Н. В. Лесько

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми безробіття в Україні та її соціально-економічному аналізу. У статті визначено позитивні та негативні наслідки проблеми безробіття в Україні, які становлять загрозу соціально-економічної дестабілізації країни. Визначено основні чинники, які формують таку макроекономічну проблему як безробіття. З використанням графічного аналізу показано, що динаміка рівня безробіття лише зростає. Виявлено необ'єктивність досліджуваного рівня, у зв'язку із проблемами статистичного обліку державної статистики. Обгрунтовано необхідність зниження цього рівня до мінімуму за допомогою активної державної політики. Визначено, що необхідною умовою збалансування ринку праці є інвестиційні вкладення в економіку країни, при чому рівень інвестиційних вкладень корелює з рівнем безробіття.
Охарактеризовано зарубіжні моделі успішного регулювання зайнятості та безробіття та на їх основі запропоновано механізми та інструменти подолання цієї проблеми в Україні. Запропоновано напрями подолання проблеми безробіття, орієнтовані на активну політику розвитку економіки загалом.

Ключові слова: безробіття; ринок праці; рівень безробіття; наслідки безробіття; інвестиційні вкладення.

Література

1. Ткаченко Є.О. Безробіття та проблеми сталого розвитку сільських територій України / Є.О. Ткаченко // Молодий вчений. — № 9 (49). — С. 567—571.
2. Мельничук Л.С. Основні проблеми зайнятості населення України // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". — 2012. — Т. 189, № 177 (Серія: Економіка). — С. 105—108.
3. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
4. Скільки українців-заробітчан працюють закордоном [Електронний ресурс] // Ділове інтернет-видання Волині "Конкурент". — Режим доступу: https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/11830/skilki-ukrayincivzarobitchan-pracyuyut-za-kordonom.html
5. Гальків Л.І. Втрати людського капіталу України: чинник безробіття // Економіка і регіони. — 2009. — № 2. — С. 110—113.
6. Офіційний сайт державної служби зайнятості України [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list
7. Eurostat: [Electronicresource]. — Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/maps_posters/PER_POPSOC/labour_market
8. Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/pages.asp?id=76
9. Данилов А.В. Світовий досвід подолання безробіття як провідний фактор стабілізації ринку праці України / А.В. Данилов, С.О. Кириченко // Національний технічний університет України "КПІ". — 2013. — С. 5—6.
10. Колеватова А.В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України /А.В. Колеватова // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2018. — № 22. — С. 1080—1084.

V. Kyfyak, N. Lesko

SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

Summary

The article is dedicated to the study of unemployment in Ukraine and its socio-economic analysis.— This problem is one of the main and is the factor that does not allow the Ukrainian economy to develop actively.
The article identifies the positive and negative consequences of the unemployment problem in Ukraine, which threat ensocio-economic destabilization of the country. The main factors that create such a macroeconomic problem as unemployment are investigated. Graphic analysis shows that the dynamics of unemployment is only increasing, and therefore the employment policy is ineffective. Particular attention is paid to substantiating the need to reduce this level to a minimum through active public policy. It has been investigated that high unemployment leads to significant economic losses and increased social tension.
There is a bias in the pace of research, in connection with the problems of statistical accounting of state statistics.To reduce the impact of factors affecting the unemployment rate in Ukraine, it is proposed to use a systematic approach to problem solving.
Given that the functioning of the labor market depends to a large extent on the influence of external factors, the imperative of improving the mechanisms for its regulation is determined. It is revealed that the necessary condition for balancing the labor market is investment in the economy of the country, with the level of investment investment correlates with the level of unemployment.
The foreign models of successful regulation of employment and unemployment are described, and on the basis of them are offered mechanisms and tools for overcoming this problem in Ukraine.
Comparing the experience of foreign countries, the main directions were identified, following which Ukraine will be able to reduce the impact of negative factors on the level of unemployment, and could stop its growth.
Taking into account the foreign experience of effective regulation of employment andcombating unemployment,it is concluded that the introduction of experience of other countries in different spheres of life will allow, if not eliminate the problem, because it was not possible to solve it in any other country, at least to reduce its impact on the development of the economy in Ukraine.

Keywords: unemployment; labor market; unemployment rate; consequences of unemployment; investment.

References

1. Tkachenko, Ye.O. (2017), "Unemployment and problems of sustainable development of rural areas of Ukraine" Molodyj vchenyj, vol. 9 (49), pp. 567—571.
2. Mel'nychuk, L. S. ( 2017), "The main problems of employment of the population of Ukraine", Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetuim. Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia", Seriia: Ekonomika, vol. 177, pp. 105—108.
3. State Statistics Committee (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 17 Dec 2018).
4. Competitor (2017), "How many Ukrainian workers work abroad", available at: https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/11830/skilki-ukrayincivzarobitchan-pracyuyut-za-kordonom.html (Accessed 17 Dec 2018).
5. Galkov, L.I. (2009), "Loss of human capital of Ukraine: unemployment factor", Ekonomika i rehiony, vol. 2, pp. 110—112.
6. Official site of the State Employment Service of Ukraine (2018), available at: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list (Accessed 17 Dec 2018).
7. Eurostat (2017), available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/maps_posters/PER_POPSOC/labour_market (Accessed 17 Dec 2018).
8. State Employment Service of Ukraine (2013), "The only information-analytical system", available at: http://www.mlsp.gov.ua/pages.asp?id=76 (Accessed 17 Dec 2018).
9. Danilov, A.V. and Kirichenko, S.O. (2013), "Global experience of underlining unemployment as a guiding factor of stabilization of the labor market of Ukraine", Natsional'nyj tekhnichny juniversytet Ukrainy "KPI", pp. 5—6.
10. Kolevatova, A.V. (2018), "The current state of attraction of foreign investments into the economy of Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 22, available at: http://global-national.in.ua/ (Accessed 6 December 2018).

№ 1 2019, стор. 100 - 103

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 2970

Відомості про авторів

В. І. Кифяк

к. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

V. Kyfyak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor , Associate Professorof Business Economics and Human Resource Management Department ,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


Н. В. Лесько

студентка, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

N. Lesko

Student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Кифяк В. І., Лесько Н. В. Соціально-економічний аналіз безробіття в Україні. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 100–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.100

Kyfyak, V. and Lesko, N. (2019), “Socio-economic analysis of unemployment in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 100–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.