EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА НАРАХУВАНЬ НА ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ
Т. О. Меліхова, І. В. Феофанова, Г. В. Магда

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89

УДК: 657.6:657.372.12

Т. О. Меліхова, І. В. Феофанова, Г. В. Магда

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА НАРАХУВАНЬ НА ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

Анотація

Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці для підвищення економічної безпеки підприємства. У роботі визначено завдання, розроблено анкету, загальний план перевірки, програму перевірки, робочі документи, необхідні для проведення внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці. В цих документах відображені основні процедури для вирішення встановлених завдань перевірки, докази, критерії якості. Запропонована методика проведення внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці надасть змогу охопити всі аспекти оподаткування ЄСВ, ПДФО та військовим збором, дослідити законність, правильність, своєчасність, відповідність, відображення їх в обліку, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити економічну безпеку підприємства.

Ключові слова: єдиний соціальний внесок; податок на доходи фізичних осіб; військовий збір; внутрішній контроль; план; програма; робочі документи.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Г. М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
3. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т. О. Меліхова, Т. В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—106.
4. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
5. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О. Меліхова, О. Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 4. — С. 257—264.
6. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. — Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
7. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко // Інвестиції: практика та досвід, 2018. — №2. — С. 24—32.
8. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава, 2017. — № 1. — С. 51—55.
9. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
10. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник. — Ч. 2 / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 127 c.
11. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної. — 2016. — № 6. — С. 164—171.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.М. Бикова // Агросвіт. — 2017. — № 1—2. — С. 19—25.
13. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 1. — С. 34—39.
14. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.С. Зуб // Ефективна економіка. — 2016. — № 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016
15. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — №2. — С. 106—114.
16. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с.
17. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 69—75.
18. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров // Агросвіт. — 2018. — № 2. — С. 63—70.
19. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. — 2017, № 20. — С. 33—37.
20. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт. — 2018. — № 2. — С. 45—51.
21. Макаренко А.П. Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, М.В. Кутова // Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал. — 2018 р. — № 2. — С. 18—23.
22. Макаренко А.П. Удосконалення виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамазанова // Економіка та держава. Науково-практичний журнал. — 2018 р. — № 1. — С. 20—26.
23. Чакалова Н.С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах / Н.С. Чакалова // Агросвіт. — 2018. — № 22. — С. 81—90.
24. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
25. Меліхова Т.О. Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати у казначействі / Т.О. Меліхова, М.М. Іванова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
26. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для внз: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, І.Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О.П. Зоря. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 280 c.
27. Макаренко А.П. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект: навч. посібник: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, О.П. Зоря, Т.О. Меліхова, І.Я. Максименко. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 200 c.
28. Maksymenko I. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine / I. Maksymenko, T. Melikhova // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3. — Number 5. — Riga: Publishing House "Baltija Publishing", 2017. — P. 268—275.
29. Меліхова Т.О. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Р. Єременко // Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. — Луганськ, 2012. — Вип. 1 (27). — С. 150—155.
30. Меліхова Т.О. Документування обліку розрахунків за заробітною платою з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, С. Голубенко // Складні системи і процеси. — Запоріжжя: КПУ, 2012. — № 1 (21). — С. 63—67.
31. Меліхова Т.О. Удосконалення аналітичного обліку розрахунків за заробітною платою для підвищення якості контролю / Т.О. Меліхова, М. Єременко // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні", 28 лютого 2013 р.: збір. наук. праць. — Ірпінь: НУ ДПСУ, 2013. — Ч. 2. — С. 105—107.
32. Макаренко А.П. Оподаткування в системі обліку: навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, О. В. Гамова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 147 c.
33. Макаренко А.П. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: [рек. вченою радоюЗДІА] / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 260 c.
34. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.
35. Макаренко А.П. Концептуальні основи аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску / А.П. Макаренко, Т.А. Віговська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Полтава: ПДАА, 2013. — Вип. 1 (6). — Т. 3. — С. 205—214.
36. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску з підвищення ефективності контролю / Т.О. Меліхова, Т. Віговська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. — № 5 (194). — Ч. 1. — С. 126—130.
37. Меліхова Т.О. Програма аудиту оподаткування заробітної плати підприємства / Т.О. Меліхова, М. Єременко Матеріали XIX Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА "Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах" (м. Запоріжжя, 2014р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zgia.zp.ua
38. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник. — Ч. 2 / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 127 c.

T. Melikhova, I. Feofanova, G. Magda

IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL METHOD OF DEDUCTIONS FROM WAGE AND ACCRUALS TO PAYROLL

Summary

The deductions from wage the personal income tax and military levy diminish the amount of every employee's salary, and the accruals to payroll of the unified social tax increase the costs of the enterprise. For timely preventing of these mistakes of enterprise the internal control of correctness and timeliness of accrual and payment of personal income tax, military levy and unified social tax as well as reflection them in accounting and reporting is carried out.
The aim of the article is to improve of internal control method of deductions from wages and accruals to payroll for increasing enterprise financial security.
The internal control of deductions from wages and accruals to payroll is carried out for establishment of correctness and timeliness of accruals and payment of unified social tax, personal income tax and military levy of enterprise as well as reflection them in accounting and reporting.
The tasks of the internal control of deductions from wages and accruals to payroll are the checking of: remainder of unified social tax, personal income tax, and military levy; correctness of accrual of unified social tax, personal income tax, and military levy; accordance of accrual and reflection in the reporting; accordance of amount of accrual and payment; timeliness of reporting and payment.
In the article the tasks are determined, questionnaire, general checking plan, checking programme, working papers, which are necessary for carrying out the internal control of deductions from wages and accruals to payroll, are worked out. The basic procedures for solving determinate tasks of checking as well as proofs and quality criteria are reflected in these documents. The offered internal control method of deductions from wages and accruals to payroll will enable to cover all aspects of accounting of unified social tax, personal income tax, and military levy; to investigate legality, correctness, timeliness, accordance, reflection of them in accounting, to discover violation timely; to conduct quality audit and to increase enterprise economic security.

Keywords: unified social tax; personal income tax; military levy; internal control; plan; programme; working papers.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H.M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), "Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity", Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97—106.
4. Melikhova, T.O. and Novos'olova, K.O. (2012), "Improvements documentary providing audit settlements with accountable accountable persons for the purpose of quality inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy. vol. 36, pp. 108—116.
5. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), "Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257—264.
6. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist' [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
7. Melikhova, T.O. and Havrylenko, F.O. (2018), "Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24—32.
8. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
9. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012), "Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 36, pp. 108—116.
10. Makarenko, A. P. Panchenko, O. M. Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti, [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2016), "Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations", Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164—171.
12. Melikhova, T.O. and Bykova, M.M. (2017), "Development of a profit tax audit program to increase the financial safety of the enterprise", Ahrosvit, vol. 1—2, pp. 19—25.
13. Melikhova, T.O. and Boyko, M.Yu. (2017) "Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34—39.
14. Melikhova, T.O. and Zub, O.S. (2016), "Development of Environmental Tax Audit Program for Increasing Financial Safety of an Enterprise", Efektyvna ekonomika, http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016, vol.12
15. Podmeshalska, Yu.V. (2012), "Udoskonalennya otsinky yakosti vnutrishnoho kontrolyu na pidpryyemstvi", Ekonomichnyy visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats', vol. 2, pp. 106—114.
16. Salyha, S.Yа. and Melikhova, T.O. (2011), "Audit of Taxes of Business Entities" KPU. Zaporizhzhya, Ukraine.
17. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
18. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
19. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
20. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018), "Improving the audit of short-term receivables", Ahrosvit, vol. 2, pp. 45—51.
21. Makarenko, A.P. and Kutova, M.V. (2018) "Audit of income from sales of products as an effective increase in the efficiency of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18—23.
22. Makarenko, A.P. and Ramazanova, S.A. (2018), "Improvement of production costs at industrial enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20—26.
23. Chakalova, N.S. (2018), "Working documents for the internal control of debits on the industrial enterprises", Ahrosvit, vol. 22, pp. 81—90.
24. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5(4), pp. 265—270.
25. Melikhova, T.O. and Іvanova, M.M. (2018), "Accepting the area and the audit of the treasury", Еffektivnaya ekonomika, http://www.economy.nayka.com.ua, vol.1.
26. Makarenko, A.P. Maksymenko, I. Yа. Melikhova, T. O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol', [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
27. Makarenko, A.P. Zorya, O.P. Melikhova, T.O. аnd Maksymenko, I.Yа. (2017), Sotsial'ne strakhuvannya: sutnist', znachennya ta oblikovyy aspekt, [Social insurance: essence, value and accounting aspect], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
28. Maksymenko, I. аnd Melikhova, T. (2017), "Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, Num. 5, pp. 268—275.
29. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M.R. (2012), "Conceptual bases of the accounting of wages and analysis of a tax load for increase of a level of financial safety of the enterprise" Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 1 (27), pp. 150—155.
30. Melikhova, T.O. and Holubenko, S. (2012), "Documentation of accounting for payroll calculations in order to strengthen the information security of the enterprise", Skladni systemy i protsesy, vol. 1 (21), pp. 63—67.
31. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2013), "Improvement of the analytical accounting of wage settlements for improving the quality of control", Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv "Stan ta perspektyvy rozvytku bukhhalters'koho obliku v Ukrayini", [Mather. Allukr. Sciences-practical. Conf. young adulthood, aspirants, and students "Stan that prospect for the development of the accounting sector in Ukraine"], 28 lyutoho 2013 r., pp. 105—107.
32. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015), Opodatkuvannya v systemi obliku: navch.-metod. posibnyk, [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
33. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk, [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
34. Podmeshal's'ka, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.-metod. posibnyk, [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
35. Makarenko, A.P. and Vihovska, T.A. (2013), "Conceptual basis of audit of accrual and maintenance of a single social contribution", Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 1 (6), pp. 205—214.
36. Melikhova, T.O. and Vihovska, T. (2013), "Improvement of methodical approaches to audit of accrual and maintenance of a single social contribution for improving the effectiveness of control", Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalya, vol. 5, pp. 126—130.
37. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2014), "Payroll Tax Audit Program", Materialy XIX Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA "Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh", [Materials of the XIXth Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA "Problems of Economic Development in Modern Conditions"], http://zgia.zp.ua
38. Makarenko, A. P. Panchenko, O. M. Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti, [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 1 2019, стор. 89 - 94

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1874

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy Cand. Sci. (Econ.), associate professo


І. В. Феофанова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

I. Feofanova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Г. В. Магда

магістрант ОА-17-1мз, Запорізької державної інженерної академії

G. Magda

Group of studing the theory of taxation — 17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Феофанова І. В., Магда Г. В. Удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89

Melikhova, T., Feofanova, I. and Magda, G. (2019), “Improvement of internal control method of deductions from wage and accruals to payroll”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.