EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Л. О. Івченко, С. В. Кужиль, М. В. Петренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.83

УДК: 338.48-2-053.5

Л. О. Івченко, С. В. Кужиль, М. В. Петренко

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

Становлення нових форм організації дитячого туризму в Україні характеризується збільшенням комерційної складової, відкриттям приватних закладів відпочинку, організацією нових сучасних програм для дітей. У зв'язку з цим відбуваються зміни і в системі взаємовідносин між спеціалізованими підприємствами, що створюють пакети послуг і споживачами.
Динаміка кількості закладів розміщення дітей надає можливість робити певні висновки про тенденції, але не відображає в повній мірі суттєві якісні зміни, які відбуваються в цій складовій дитячого відпочинку. Поряд з закладами, що мають давню історію і досвід надання послуг з відпочинку дітей, відкриваються приватні табори, наметові містечка, які яскраво рекламуються в мережі Internet. При цьому навіть досить висока ціна путівки не може гарантувати високу якість надання послуги. Змінюється географія дитячого туризму, відбувається перерозподіл туристичних потоків, у зв'язку з чим виникають проблеми організації безпечного трансферу. Перед споживачами послуг дитячого туризму та відпочинку виникає проблема вибору в умовах певної невизначеності.
У статті розглядаються проблеми організації сучасного ринку дитячого внутрішнього туризму України. Аналіз динаміки і міграції дитячих туристичних потоків, а також кількісних показників, що стосуються дитячих оздоровчих закладів, дозволив зробити певні висновки щодо тенденцій розвитку цього напряму туризму. В результаті проведеного дослідження обгрунтовано доцільність і важливість послуг туристичних агентств з організації дитячого оздоровлення та відпочинку. Надання адекватної інформації батькам щодо обраного дитячого закладу або програми, перевірка наявності необхідного пакету документів і дозволів, організація трансферу — це головні функцій, що можуть взяти на себе туристичні агенції, які спеціалізуються на дитячому туризмі. Підкреслюється значущість існування ланцюжка "виробник — кваліфікований туристичний агент — споживач" у формуванні всього комплексу якісного і безпечного туристичного продукту. Визначено особливості роботи туристичних підприємств із дитячими оздоровчими закладами та можливі шляхи співпраці туристичних агенцій зі споживачами.

Ключові слова: туризм; дитячий туризм; відпочинок; туристичні потоки; заклади оздоровлення та відпочинку; туристичні агенції.

Література

1. Алєксєєва Ю. Вплив державної політики на розвиток туристичної галузі України // Актуальні проблеми внутрішньої політики: зб. наук. пр. — К.: Вид-во НАДУ, 2004. — Вип. 1. — С. 103—107.
2. Долгова К. Кластерна модель територіального комплексу дитячого туризму та рекреації в Україні / Катерина Долгова // Економічна та соціальна географія. — К., 2017. — Випуск 78. — С. 47—52.
3. Калініченко А. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: поняття, види та форми діяльності / А. Калініченко // Державне управління в Україні: проблеми державотворення, виклики та перспективи: Матеріали ІI Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління (3 червня 2011 року) [Електронний ресурс]. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. — С. 30—34.
4. Кашуба Я.М. Формування системи дитячого оздоровлення і туризму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.09.01 / Я.М. Кашуба; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 21 с.
5. Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціальноекономічна система: проблеми та перспективи розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02 / О.В. Колотуха; Ін-т географії НАН України. — К., 2005. — 20 с.
6. Малиновська О. Географія дитячого туризму / О. Малиновська, Ю. Іванова // Краєзнавство, географія, туризм. — № 44 (577). — Листопад 2008. — С. 3—5.
7. Мельнійчук М.М. Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком [Електронний ресурс] / М.М. Мельнійчук, В.О. Зейко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. — 2016. — Вип. 44. — С. 118—122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2016_44_17
8. Наказний М.О. Проектування діяльності дитячого оздоровчого закладу: теорія і технологія / М. Наказний: монографія. — Дніпропетровськ, 2010. — 476 с.
9. Плешивцова М.В. Організація дитячого туризму в Україні / М.В. Плешивцова // Географія та туризм. — 2014. — Вип. 14. — С. 153—159.
10. Федякин А.А. Теоретико-методические основы оздоровительного туризма: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04, 03.00.13 / А.А. Федякин; Адыг. гос. ун-т. — Майкоп, 2000. — 279 с.
11. Чертовська Д.В. Проблеми розвитку дитячого туризму в Україні / Д.В. Чертовська // Географія та Туризм. — 2012. — № 23. — С.86—93.
12. Чорна Л. В. Інноваційні підходи до організації літнього дитячого оздоровлення / Л.В. Чорна // Карпатський Край. — 2015. — №1. — С. 225—229.
13. Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 № 375-VI (зі змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/375-17
14. Положення "Про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок" від 31.01.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-18
15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov

L. Ivchenko, S. Kuzhyl, M. Petrenko

FEATURES OF CHILDREN'S TOURISM ORGANIZATION IN UKRAINE

Summary

The emergence of new forms of organization of children's tourism in Ukraine is characterized by an increase in the commercial component, the opening of private recreational facilities, and the organization of new modern programs for children. In this regard, there are changes in the system of relations between specialized enterprises, creating packages of services and consumers.
The dynamics of the number of children's accommodation facilities makes it possible to draw certain conclusions about trends but does not fully reflect the qualitative changes that are taking place in this part of the children's holiday. Along with enterprises that have a long history and experience in children's tourism, private camps and tent camps open up, which are brightly advertised on the Internet. At the same time, even a very large price can not be a guarantee of high quality service. The geography of children's tourism is changing, there is a redistribution of tourist flows, in connection with which there are problems of organization of safe transfer. Consumers have a problem of choice of services for children's tourism and recreation in conditions of certain uncertainty.
The article deals with the problems of organization of the modern market of children's domestic tourism of Ukraine. An analysis of the dynamics and migration of children's tourist flows, as well as quantitative indicators relating to children's health facilities, made it possible to draw some conclusions about trends in the development of this area of tourism. As a result of the research, the feasibility and importance of the services of travel agencies for the organization of children's health and recreation. Providing adequate information to parents about the chosen child's institution or program, checking for the necessary package of documents and permits, organizing the transfer are the main functions that can be taken by travel agencies that specialize in children's tourism. It emphasizes the importance of the existence of the chain "producer — qualified travel agent — consumer" in the formation of the whole complex of high-quality and safe tourist product. The features of the work of tourism enterprises with children's health institutions and possible ways of cooperation of tourist agencies with consumers are determined.

Keywords: tourism; children's tourism; rest; health tourism; travel agencies; health and recreation facilities.

References

1. Aleksieieva, Yu. (2004), " Influence of the state policy on the development of the tourism industry of Ukraine", Aktual'ni problemy vnutrishn'oi polityky, vol. 1, pp. 103—107.
2. Dolhova, K. (2017), "Cluster model of the children's tourism and recreation territorial complex in Ukraine", Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, vol. 78, pp. 47—52.
3. Kalinichenko, A. (2011), "Children's Health Improvement and Rest: Concepts, Types and Forms of Activity", Materialy II Mizhnar. nauk. konf. aspirantiv ta doktorantiv z derzhavnoho upravlinnia. Derzhavne upravlinnia v Ukraini: problemy derzhavotvorennia, vyklyky ta perspektyvy [Public Administration in Ukraine: Issues of State Creation, Challenges and Prospects: Materials of International Interests. sciences conf. graduate and postgraduate students in public administration], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine, pp. 30—34.
4. Kashuba, Yа. M. (2006), "Formation of the system of children's health and tourism", Ph.D. Thesis , Global economy, In-t rehion. doslidzh NAN Ukrainy, L'viv, Ukraine.
5. Kolotukha, O. V. (2005), "Child and youth tourism in Ukraine as a territorial social and economic system: problems and prospects for development", Ph.D. Thesis, Geographic sciences, Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Malynovs'ka, O. and Ivanova, Yu. (2008), "Geography of child tourism", Kraieznavstvo, heohrafiia, turyzm, vol. 44 (577), pp. 3—5.
7. Mel'nijchuk, M.M. and Zejko, V.O. (2016), "Youth and children tourism: situation and classification for ages", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia : Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia, vol. 44, pp. 118—122.
8. Nakaznyj, M. (2010), Proektuvannya diyalnosti dytyachoho ozdorovchoho zakladu: teoriya i tekhnolohiya [Designing a child health institution: theory and technology], Dnipropetrovs'k, Ukraine.
9. Pleshyvtsova, M.V. (2014), "Organization of child tourism in Ukraine" Heohrafiia ta turyzm, vol. 14, pp. 153—159.
10. Fediakyn, A. A. (2001), "Theoretical and methodological foundations of health tourism", Abstract of Ph.D. dissertation, Pedagogic Sciences, Adyghe State University, Majkop, Rossyjs'ka federatsiia.
11. Chertovs'ka, D.V. (2012), "Problems of child tourism development in Ukraine", Heohrafiia ta turyzm, vol. 23, pp. 86—93.
12. Chorna, L.V. (2015), "An innovative approaches to the organization of the summer children's recreation", Karpats'kyj Kraj, vol. 1, pp. 225—229.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On Tourism", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/375-17 (Accessed 10 Dec 2018).
14. Ministry of Social Policy (2018), Regulations "On the procedure for sending children to recovery and rest", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-18 (Accessed 10 Dec 2018).
15. State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10 Dec 2018).

№ 1 2019, стор. 83 - 88

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 2394

Відомості про авторів

Л. О. Івченко

к. фіз.-мат. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

L. Ivchenko

Сandidate of physical and mathematical sciences, associate professor of department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies


С. В. Кужиль

засновник ТОВ "Перше Дитяче Турбюро"

S. Kuzhyl

Founder of PLC "The First Children's Tourist Bureau"


М. В. Петренко

магістрант кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

M. Petrenko

Master's degree of department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Івченко Л. О., Кужиль С. В., Петренко М. В. Особливості організації дитячого туризму в Україні. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 83–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.83

Ivchenko, L., Kuzhyl, S. and Petrenko, M. (2019), “Features of children's tourism organization in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 83–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.