EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В. С. Бєлозерцев, О. C. Худякова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.73

УДК: 657.6

В. С. Бєлозерцев, О. C. Худякова

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті розглянуто економічну суть та ідентифікацію дебіторської заборгованості, також розглянуто кредиторську заборгованість, а саме трактування та класифікація для цілей бухгалтерського обліку. Досліджено нормативно-законодавче регулювання обліку та аудиту з контрагентами. З'ясованно економічну сутність зобов'язань як джерел утворення активів та їх класифікації, що є важливим питанням при формуванні інформації про господарську діяльність підприємства. Було виділено ряд основних ознак класифікації поточних зобов'язань, що дає можливість формувати в обліку необхідну інформацію для їх ефективного управління. Встановлено, що обліку підлягають не всі зобов'язання підприємства, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності. Оцінка зобов'язань відповідно до Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів передбачає використання однієї з чотирьох видів вартості: історичної, поточної, вартості реалізації та теперішньої. Згідно з національними стандартами, поточні зобов'язання оцінюються за сумою погашення, тобто за вартістю реалізації. Проте не до всіх видів поточних зобов'язань доцільно застосовувати таку вартість. Зокрема, зобов'язання за короткостроковими позиками можна оцінювати за теперішньою вартістю, заборгованість перед бюджетом — за вартістю реалізації, заборгованість за товари, роботи, послуги — за поточною вартістю. Тому доцільно доповнити П(С)БО 11 "Зобов'язання" деталізацією вимог до визнання і оцінки конкретних видів поточних зобов'язань. Зробивши аналіз нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками можна відзначити, що на сьогодні ці аспекти широко висвітлені. Недоліком цих актів є те, що вони не мають постійний характер, оскільки до них вносяться численні зміни і доповнення, що вимагає від фахівців з бухгалтерського обліку додаткового часу і зусиль для майже щоденного ретельного оперативного аналізу законодавства.

Ключові слова: контрагенти; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; процес постачання; заборгованість; постачальники.

Література

1. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств / КНТЕУ, 2006.— 780 с.
2. Бондаренко О.С. Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці господарювання / О.С. Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. — 2008. — № 18. — С. 36—39.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Житомир: ПП "Рута", 2002. — 544 с.
4. Лучков О.І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки. — 2003. — № 1. — С. 22—26.
5. Мочерний С.В., Устинко О.А. Основи економічної теорії. — К.: ВЦ "Академія", 2006. — 504 с.

V. Belozertsev, E. Khudyakova

METHODS OF ACCOUNTING AND AUDITING OF SETTLEMENTS WITH COUNTERAGENTS AT THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with the economic essence and identification of accounts receivable, as well as the accounts payable, namely interpretation and classification for accounting purposes. The regulatory and legislative regulation of accounting and auditing with contractors is also researched. Clarification of the economic substance of obligations, as sources of formation of assets, and their classification is an important issue when forming information about the business activities of the enterprise. A number of main features of the classification of current liabilities were allocated, which makes it possible to formulate in the account the necessary information for their effective management. It is established that not all obligations of the enterprise, which arise in the course of realization of economic activity, are subject to accounting. The measurement of liabilities in accordance with the Conceptual Framework for the preparation and presentation of financial statements implies the use of one of four types of value: historical, current, realization and present value. Having analyzed the regulatory framework for accounting and control of payments with suppliers and contractors, it can be noted that these aspects are widely covered today. The disadvantage of these acts is that they are not permanent because they are subject to numerous changes and additions that require additional accounting professionals and efforts for almost everyday thorough operational analysis of the legislation.
According to national standards, current liabilities are measured at the amount of the repayment, that is, at the cost of the sale. However, it is not expedient to apply such value to all types of current liabilities. In particular, liabilities for short-term loans can be estimated at present value, debts to the budget — at the cost of sale, debts for goods, work, services — at current cost. Therefore it is expedient to supplement P (C) BO 11 "Commitment" with the detailed requirements for the recognition and evaluation of specific types of current liabilities.

Keywords: electronic commerce; electronic data exchange; electronic money; electronic wallet; payment system.

References

1. Blank, I. O. (2006), Upravlinnia finansamy pidpryiemstv [Enterprise Finance Management], KNTEU, Ukraine.
2. Bondarenko, O. S. (2008), "Modern approaches to accounting for receivables in domestic and foreign business practices", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 36—39.
3. Butynets, F. F. (2002), Bukhhalters'kyj oblik u zarubizhnykh krainakh [Accounting in foreign countries], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
4. Luchkov, O. I. (2003), "Determination of the optimum amount of accounts receivable", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol 1, pp. 22—26.
5. Mochernyj, S.V and Ustynko, O.A. (2006), Osnovy ekonomichnoi teorii, [Foundations of economic theory], Akademia, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2019, стор. 73 - 77

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1815

Відомості про авторів

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

V. Belozertsev

PhD Econ., associate professor of statistics, account and economic informatics, Dnieper national university of Oles Gonchar., с. Dnep


О. C. Худякова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

E. Khudyakova

Dnieper national university of Oles Gonchar., с. Dnep

Як цитувати статтю

Бєлозерцев В. С., Худякова О. C. Методика обліку та аудиту розрахунків з контрагентами на підприємстві. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.73

Belozertsev, V. and Khudyakova, E. (2019), “Methods of accounting and auditing of settlements with counteragents at the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.