EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Є. Б. Хаустова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.62

УДК: 330.1; 37.07:005.4

Є. Б. Хаустова

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

Аналіз наукових джерел показав, що не дивлячись на вирішення проблем формування стратегії розвитку інтелектуального капіталу (ІК) та стратегій розвитку об'єктів управління в загалі, в наукових джерелах не розглядаються відповідні стратегічні альтернативи в діяльності закладів вищої освіти (ЗВО). З урахуванням особливостей діяльності останнього була розроблена матриця відповідних стратегічних альтернатів розвитку його ІК, яка враховують тип інноваційної поведінки (співвідношення "ціна-інновації") на різних за масштабом та рівнем конкуренції ринках інтелектуальних послуг. Кожна з розглянутих стратегій прив'язана до структури (ІК). На розумінні процесу формування стратегії розвитку ІК як складової процесу стратегічного управління ЗВО було побудовано концептуальну модель його розвитку. В свою чергу деталізація та накладання базових стратегій розвитку та конкурентних стратегій за типом інноваційної поведінки на стратегічні альтернативи розвитку ІК дозволили рекомендувати для: відносно великих та потужних ЗВО, що ведуть свою діяльність не тільки в рамках внутрішнього ринку професійно-освітніх послуг (трансферу), інтегровану стратегію з розвитком всіх складових ІК; відносно середніх та потужних ЗВО, що ведуть свою діяльність тільки або переважно в рамках внутрішнього ринку, інтегровану стратегію з розвитком всіх складових ІК з відносно меншими обсягами фінансування; окремих напрямів роботи або структурних підрозділів ЗВО стратегію з розвитком інтелектуального людського та організаційного (інноваційного, процесного, інформаційного) капіталів, якщо їх діяльність передбачає високий рівень інновацій на вузькому сегменті; окремих напрямів роботи або структурних підрозділів ЗВО стратегію з розвитком інтелектуального людського капіталу та капіталу відносин, ринку якщо їх діяльність пов'язана з наданням стандартних послуг на вузькому сегменті ринку.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; класифікації стратегій розвитку інтелектуального капіталу; заклади вищої освіти; інтегрована стратегія; стратегічні альтернативи.

Література

1. Ансофф. И. Стратегическое управление / И. Ансофф; пер. с англ; под ред. Л.И. Ивенко. — М.: Экономика, 1989.
2. Друкер. П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер. — М.: Вильяме, 2000.
3. Портер М. Стратегия конкуренции / М. Портер; пер с англ. — М.: Основы, 1997.
4. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж.Б. Кузин, С. Гошал; пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001.
5. Зуб А. Т. Стратегии роста: Quo Vadis [Електрониий ресурс]. — Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2008/06/17/strategii_rosta.html
6. Тюха І.В., Денісюк І.О. Стратегія розвитку у системі стратегій підприємства / І.В. Тюха, І.О. Денісюк // Економіка харчової промисловості. — 2013. — № 3 (19). — С. 33—37.
7. Корнілова І., Білорус Т., Фірсова С. Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації / І. Корнілова, Т. Білорус, С. Фірсова // Схід. — 2016. — № 6. — С. 34—42.
8. Найдьонова М.В., Громова О.В., Паламарчук І.В. Організаційно-економічний механізм формування інтелектуального капіталу високотехнологічного підприємства / М.В. Найдьонова, О.В. Громова, І.В. Паламарчук // Вісник НТУ"ХПІ". Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. — Харків: НТУ "ХПІ". — 2013. — № 52. — С. 76—80.
9. Василик А.В. Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань / А.В. Василик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. — К.: ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2011. — 120 с.
10. Тарасова І.І. Алгоритм формування системи інтелектуального забезпечення процесу управління підприємством / І.І. Тарасова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2012. — Вип. 6/3. — С. 148—153.
11. Гапоненко А.Л. Управление знаниями. — М.: ИПК госслужбы, 2001. — С. 52.
12. Sveiby K.E. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berrett Koehler, San Francisco, CA, 1997 [Електрониий ресурс] // Режим доступу: http://www.sveiby.com/articles/MeasureIntangibleAssets.html/
13. Каплан Роберт, Нортон Дейвид. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ. — М.: ЗАО "Олимп Бизнес", 2005. — 512 с.
14. Портер М. Международная конкуренція / М. Портер; пер. с англ. — М.: Международные отношения, 1993. — 896 с.
15. Методологические основы создания и эффективного функционирования инновационных технологических кластеров / Г.Е. Мазнев // Экономика АПК. — 2015. — № 1. — С. 70.
16. Юданов А. Типы конкурентной стратегии: "биологический" подход к классификации компаний / А. Юданов // Мировая экономика и международные отношения. — 1996. — № 10. — С. 51—65.
17. Знакомство с новым индексом создания ценности. Джефф Баум, Крис Иттнер, Дэвид Ларкер, Джонатан Лоу, Тони Сиесфельд и Майкл С. Мэлоун [Електрониий ресурс]. — Режим доступу: https://www.forbes.com/asap/2000/0403/140_4.html
18. Bounfour A. Competitiveness and intangible resources: towards a dynamic view of corporate performance, in Buigues, P., Jacquemin, A. and Marchipont, J-F. (Eds), Competitiveness and the Value of Intangibles, Edward Elgar Publishing Ltd, Paris, 2000.
19. Ілляшенко С .М. Управління знаннями університету в контексті концепції його інноваційного розвитку [Текст] / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Вісник Львівського національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. — 2018. — № 892. — С. 72—79.
20. Аrvizu D.E. Reducing the administrative burden of researchers for federally funded research. National Science Board Report NSB-14-18. 10 березня 2014 [Електрониий ресурс]. — Режим доступу: http://nsf.gov/pubs/2014/nsb1418/nsb1418.pdf

Ye. Khaustova

STRATEGIC ALTERNATIVES AND CONCEPTUAL MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Summary

The analysis of scientific sources showed that despite the resolution of the problems of forming the intellectual capital development strategy (IC) and the development strategies of the objects in general, the relevant strategic alternatives in the activities of higher education institutions (IHE) Taking into account the peculiarities of the activity of the latter, a matrix of appropriate strategic alternatives for the development of its IC was developed, which takes into account the type of innovation behavior (the ratio of "price-innovation") on different scale and level of competition in the markets of intellectual services. Each of the strategies considered is tied to the structure (IC). On the understanding of the process of formation of the strategy of the development of the IC as part of the strategic management of the IHE, a conceptual model of its development was constructed. Understanding of the process of formation of the strategy of development of the IC as part of the strategic management of the IHE was constructed a conceptual model of its development. In turn, the details and overlays of the basic strategies of development and competitive strategies on the type of innovative behavior on strategic alternatives to the development of the IC allowed to recommend for: relatively large and powerful IHE, which operate not only within the framework of the internal market of vocational education services (transfer), integrated strategy for the development of all components of the IC; relatively middle-sized and powerful IHE, operating only or mainly within the internal market, an integrated strategy with the development of all components of IC with relatively less funding; separate areas of work or structural subdivisions of IHE an strategy with the development of intellectual human and organizational (innovation, process, information) capital, if their activity involves a high level of innovation in the narrow segment; separate areas of work or structural subdivisions of the IHE strategy with the development of intellectual human capital and capital relations, the market if their activities are related to the provision of standard services in the narrow segment of the market.

Keywords: intellectual capital; classification of strategies for the development of intellectual capital; higher education institutions; integrated strategy; strategic alternatives.

References

1. Ansoff, Y. (1989), Stratehycheskoe upravlenye [Strategic management], Ekonomyka, Moscow, Russia.
2. Druker, P. (2000), Zadachy menedzhmenta v XXI veke [Management Tasks in the XXI century], Vyl'iame, Moscow, Russia.
3. Porter, M. (1997), Stratehyia konkurentsyy [Competition Strategy], Osnovy, Moscow, Russia.
4. Myntsberh, H. (2001), Stratehycheskyj protsess [Strategic process], Pyter, St.Petersburg, Russia.
5. Zub, A.T. (2008), "Growth Strategies: Quo Vadis", Rezhym dostupu: http://www.elitarium.ru/2008/06/17/strategii_rosta.html (Accessed 30 Dec 2018).
6. Tiukha, I.V. and Denisiuk, I.O. (2013), "Strategy of development in the system of enterprise strategies", Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 3 (19), pp. 33—37.
7. Kornilova, I. Bilorus, T. and Firsova, S. (2016), "Types of strategies for the development of intellectual capital of an enterprise: approaches to systematization", Skhid, vol. 6, pp. 34—42.
8. Najd'onova, M.V. Hromova, O.V. and Palamarchuk, I.V. (2013), "Organizational-economic mechanism of formation of intellectual capital of high-tech enterprise", Visnyk NTU"KhPI". Seriia: Aktual'ni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstva, vol. 52, pp. 76—80.
9. Vasylyk, A.V. (2011), "Formation of the strategy of management of intellectual capital of the enterprise on the basis of the concept of knowledge management", Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka [Social-Labor Relations: Theory and Practice], DVNZ "Kyivs'kyj nats. ekon. un-t im. V. Het'mana", Kyiv, Ukraine.
10. Tarasova, I.I. (2012), "Algorithm of the formation of the system of intellectual provision of enterprise management process", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 6/3, pp. 148—153.
11. Haponenko, A.L. (2001), Upravlenye znanyiamy [Knowledge management], YPK hossluzhby, Moscow, Russia.
12. Sveiby, K.E. (1997), The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berrett Koehler, San Francisco, USA.
13. Kaplan, R. and Dejvyd. N. (2005), Stratehycheskye karty. Transformatsyia nemateryal'nykh aktyvov v materyal'nye rezul'taty [Strategic maps. Transformation of intangible assets into tangible results], ZAO "OlympByznes", Moscow, Russia.
14. Porter, M. (1993), Mezhdunarodnaia konkurentsiia [International Competition], Mezhdunarodnye otnoshenyia, Moscow, Russia.
15. Maznev, H.E. (2015), "Methodological bases for the creation and effective functioning of innovative technological clusters", Ekonomyka APK, vol. 1, p. 70.
16. Yudanov, A. (1996), "Types of competitive strategy: a "biological" approach to the classification of companies", Myrovaia ekonomyka y mezhdunarodnye otnoshenyia, vol. 10, pp. 51—65.
17. Baum, D. Yttner, K. Larker, D. Lou, D. Syesfel'd, T. and Meloun, M.S. (2000), "Introduction to the new value creation index", available at: https://www.forbes.com/asap/2000/0403/140_4.html (Accessed 30 Dec 2018).
18. Bounfour, A. (2000), Competitiveness and intangible resources: towards a dynamic view of corporate performance, Competitiveness and the Value of Intangibles, Edward Elgar Publishing Ltd, Paris, France.
19. Illiashenko, S.M. Illiashenko, N.S. Shypulina, Yu.S. (2018), "Management of university knowledge in the context of the concept of its innovation development", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Seriia: Lohistyka, vol. 892, pp. 72—79.
20. Arvizu, D.E. (2014), "Reducing the administrative burden of researchers for federally funded research", National Science Board Report NSB-14-18, http://nsf.gov/pubs/2014/nsb1418/nsb1418.pdf (Accessed 30 Dec 2018).

№ 1 2019, стор. 62 - 67

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1399

Відомості про авторів

Є. Б. Хаустова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ye. Khaustova

Ph.D (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Хаустова Є. Б. Стратегічні альтернативи та концептуальна модель розвитку інтелектуального капіталу закладу вищої освіти. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 62–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.62

Khaustova, Ye. (2019), “Strategic alternatives and conceptual model for the development of intellectual capital of higher education institution”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 62–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.