EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РИЗИК-ПІДХОДУ
О. В. Клювак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.47

УДК: 658:338.48

О. В. Клювак

ДІАГНОСТИКА ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РИЗИК-ПІДХОДУ

Анотація

Проаналізовано основні тенденції розвитку системи публічних електронних закупівель готельних та ресторанних послуг за період функціонування системи "Prozorro", зокрема на прикладі електронного торгового майданчика "SmartTender".
Удосконалено класифікацію ризик-індикаторів у системі публічних електронних закупівель готельних та ресторанних послуг та запропоновано вісім груп ризиків у ній: 1) ризики змови учасників тендерного процесу, втручання у тендерний процес "невидимих" суб'єктів системи електронних публічних закупівель, недобросовісної конкуренції або її відсутності; 2) ризик недобросовісності або ненадійності учасників тендерного процесу; 3) вартісно-цінові ризики; 4) ризик предмету закупівлі; 5) ризик тендерних оголошення та документації; 6) ризики дискваліфікації; 7) ризик відсутності попереднього виробничого досвіду та досвіду закупівель постачальника; 8) організаційний, технічний та інформаційний ризики.
Розроблено підхід до визначення рівня ризиковості електронного тендера на основі масиву запропонованих ризик-індикаторів, а також здійснено відповідно до цього підходу аналіз ризиків у закупівлях готельних та ресторанних послуг на прикладі Львівської області.
Запропоновано основі напрями у сфері попередження та мінімізації найпоширеніших ризиків у системі електронних публічних закупівель готельно-ресторанних послуг, зокрема розвиток інституту державного та громадського аудиту шахрайства, ІТ-аудиту та загальноорганізаційного аудиту усіх етапів електронних закупівель, підвищення рівня конкурентоспроможності національних підприємств під ринковим впливом та за допомогою заходів державної інвестиційно-стимулювальної політики, створення економічних, нормативно-правових, технологічних умов для участі вітчизняних підприємств у міжнародних тендерних процедурах та розвитку процедури відкритих торгів з публікацією англійською мовою (так звані "європейські").
Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є удосконалення системи полікритеріальної діагностики діяльності підприємств у сфері внутрішніх та зовнішніх (міжнародних) публічних електронних закупівель.

Ключові слова: система публічних електронних закупівель; готельні послуги; ресторанні послуги; діагностика; ризик-індикатор; рівень ризиковості.

Література

1. Письменна М.С. Обліково-аналітичне забезпечення державних закупівель з використанням інформаційних технологій // Нові інформаційні технології в освіті: Збірник тез дев'ятої науково-практичної конференції / За заг. ред. к.ф.-м.н., доц. В.П. Шевченко. — К.: Видавничо-поліграфічний центр Європейського університету, 2016. — С. 90—95.
2. Письменна М.С. Методологія та організація аналізу і контролю закупівель за державні кошти: дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 — бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). — Одеський національний економічний університет, Одеса, 2018.
3. Arjun Neupane, Jeffrey Soar, Kishor Vaidya An Empirical Evaluation Of The Potential Of Public E-Procurement To Reduce Corruption Australasian Journal of Information Systems. — 2014. — Vol. 18, No 2. — P. 21—44. http://dx.doi.org/10.3127/ajis.v18i2.780
4. Introduction to Risk Management in the Public Procurement of Innovation [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.innovation-procurement.org
5. Закон України Про публічні закупівлі: 25.12.2015 № 922-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
6. Електронний майданчик SmartTender [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/
7. Prozorro. The Official Resource on Public Purchasing in Ukraine. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/702?q=&utm_source=prozorro.gov.ua&utm_medium=business_page
8. DoZorro. Аналітичні інструменти для контролю та моніторингу публічних закупівель [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dozorro.org/tools
9. Klyuvak O., Skrynkovskyy R. Diagnostics and Minimization of Business Risks and the State Customer in the System of Public e-Procurement // Path of Science: International Electronic Scientific Journal. — Vol. 4, No 1 (2018) DOI: 10.22178/pos.30-4
10. Yuzevych V., Klyuvak O., & Skrynkovskyy R. (2016). Diagnostics of the system of interaction between the government and business in terms of public e-procurement. Economic Annals-ХХI, 160(7-8), 39-44. doi:10.21003/ea.v160-08
11. Закон України Про захист економічної конкуренції: 11 січня 2001, № 2210-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
12. Nancy Awadallah and Sherif Gamal Saad (2017). E-Procurementas a New Trend in Hospitality Industry: A Descriptive Study in Egyptian Hotels. Journal of Hotel & Business Management, Volume 6, Issue 2, 1000168. doi: 10.4172/2169-0286.1000168
13. Колосок С.І., Панченко О.В., Іорданов А.А. Публічні закупівлі, тендери та система G-cloud: досвід України // Економіка та управління національним господарством. — 2017. — №13. — С. 202—209 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/34.pdf

O. Kliuvak

DIAGNOSTICS OF PUBLIC E-PROCUREMENTS OF HOTEL AND RESTAURANT SERVICES IN THE CONTEXT OF A RISK-BASED APPROACH

Summary

The main tendencies of the development of the system of public e-procurements of hotel and restaurant services during the functioning of the system "ProZorro", in particular on the example of the electronic trading platform "SmartTender", are analyzed. The classification of risk-indicators in the sy the system of public e-procurements of hotel and restaurant services is improved and eight groups of risks are proposed: 1) risks of conspiracy of participants in a tender process, intervention of "invisible" subjects into tender process, unfair competition or its absence; 2) risk of unconscientiousness and unreliability of participants of a tender process; 3) value and price risks; 4) risks of the procurement items; 5) risks of tender announcements and documentation; 6) disqualification risks; 7) risks of the lack of previous operational experience and procurement experience of participants; 8) organizational, technical and informational risks.
The approach to the determination of the risk level of the e-tender based on the array of proposed risk-indicators is developed. According to this approach risks of the public e-procurement of hotel and restaurant servicea in Lviv region are analized. The main directions in sphere of prevention and minimization of the most common risks in public e-procurements of hotel and restaurant services are proposed, in particular: the development of institution of state and public fraud audit, IT-audit and organizational audit during the all steps of e-procurement, increasing the competition level of national enterprises under market influence and by means of state and investment and incentive policy, arrangement of economic, legal, technological conditions for the participation of national enterprise in international tender procedures and the development of open procedure with publication in English ( so-called euro procedure).
The prospect of further research in this direction is to improve the system of polycriterial diagnostics of the activities of enterprises in the field of internal and external (international) public e-procurements.

Keywords: public e-Procurement system; hotel services; restaurant services; diagnostics; risk-indicator; level of risk.

References

1. Pys'menna, M.S. (2016), "Accounting and analytical support of state purchases with the use of information technologies", Novi informatsijni tekhnolohii v osviti: Zbirnyk tez dev'iatoi naukovo-praktychnoi konferentsii [New information technologies in education: Collection of abstracts of the ninth scientific-practical conference], Vydavnycho-polihrafichnyj tsentr Yevropejs'koho universytetu, Kyiv, Ukraine, pp. 90—95.
2. Pys'menna, M.S. (2018), "Methodology and organization of public procurement analysis and control", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Odes'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, Odesa, Ukraine.
3. Neupane, A. Soar, J. and Vaidya K. (2014), "An Empirical Evaluation Of The Potential Of Public E-Procurement To Reduce Corruption Australasian", Journal of Information Systems, vol 18, no 2, pp. 21—44.
4. Public Procurement of Innovation (2018), "Introduction to Risk Management", available at: www.innovation-procurement.org (Accessed 30 Dec 2018).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Public Procurement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (Accessed 30 Dec 2018).
6. SmartTender (2018), available at: https://smarttender.biz/publichni-zakupivli-prozorro/ (Accessed 30 Dec 2018).
7. Prozorro (2018), "The Official Resource on Public Purchasing in Ukraine", available at: http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/702?q=&utm_source=prozorro.gov.ua&utm_medium=business_page (Accessed 30 Dec 2018).
8. DoZorro (2018), "Analytical tools for monitoring and monitoring public procurement", available at: https://dozorro.org/tools (Accessed 30 Dec 2018).
9. Klyuvak, O. and Skrynkovskyy, R. (2018), "Diagnostics and Minimization of Business Risks and the State Customer in the System of Public e-Procurement", Path of Science: International Electronic Scientific Journal, vol 4, no 1.
10. Yuzevych, V. Klyuvak, O. and Skrynkovskyy, R. (2016), "Diagnostics of the system of interaction between the government and business in terms of public e-procurement", Economic Annals-XXI, vol. 160 (7—8), pp. 39—44.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On Protection of Economic Competition", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2210-14 (Accessed 30 Dec 2018).
12. Awadallah, N. and Saad, S. G. (2017), "E-Procurementas a New Trend in Hospitality Industry: A Descriptive Study in Egyptian Hotels", Journal of Hotel & Business Management, vol. 6, no. 2.
13. Kolosok, S.I. Panchenko, O.V. and Iordanov, A.A. (2017), "Public procurement, tenders and the G-cloud system: Ukraine's experience", Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol.13, pp. 202—209, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/34.pdf (Accessed 30 Dec 2018).

№ 1 2019, стор. 47 - 54

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1353

Відомості про авторів

О. В. Клювак

к. е. н., в. о. доцента кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

O. Kliuvak

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Lviv Institute of Economy and Tourism

Як цитувати статтю

Клювак О. В. Діагностика публічних електронних закупівель готельних та ресторанних послуг на основі ризик-підходу. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 47–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.47

Kliuvak, O. (2019), “Diagnostics of public e-procurements of hotel and restaurant services in the context of a risk-based approach”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 47–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.