EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СТАНУ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
В. В. Пухальський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.35

УДК: 336.025

В. В. Пухальський

ОЦІНКА СТАНУ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Анотація

Створення міцної фінансової системи в Україні неможливе без дієвого і ефективного податкового контролю, який має забезпечувати не тільки фінансові інтереси держави (наповнення дохідної частини бюджету), але і дотримання прав платників податків. Доходи Державного бюджету України прямо залежать від величини податкових надходжень. Податкам і зборам, які надходять до бюджету країни належить провідна роль у забезпеченні виконання державної функції щодо регулювання економічних процесів.
Величина податкових надходжень залежить від дотримання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування, а саме: правильності визначення об'єкта, бази оподаткування, своєчасності нарахування й сплати податків і зборів, легалізації доходів. Ухилення від сплати, неповна сплата, порушення строків сплати платниками податків і зборів, великий розмір тіньової економіки призводить до невиконання дохідної частини бюджету, а звідси до не виконання державних цільових програм, зниження затрат на соціальні потреби тощо. Бар'єром на шляху попередження податкових правопорушень стає податковий контроль. Від ефективності проведених контрольно-перевірочних заходів залежить результативність податкового контролю. Поряд з цим органи ДФСУ повинні не тільки здійснювати контроль та притягувати до відповідальності неакуратних платників податків, але і сприяти підвищенню загальної фінансово-економічної стабілізації в державі. Отже, питання дослідження стану, результативності податкового контролю і визначення неефективних дій в процесі його здійснення фіскальними органами контролю є актуальними на даний час.
Нині проблема оцінки ефективності та результативності податкового контролю є актуальною. Нами досліджено різні підходи до визначення понять "результативність" та "ефективність" загалом, та відносно податного контролю зокрема. На нашу думку, результативність податкового контролю необхідно розглядати як важливу складову ефективності, що вчасно виявляє правопорушення у сфері оподаткування завдяки застосуванню дієвих контрольних процедур та вказує на частку результативних податкових перевірок в їх загальній кількості. У свою чергу ефективність податкового контролю більш ширше поняття, яке передбачає досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів бюджету.
Мета статті полягає дослідженні діючих теоретичних напрацювань і практичного досвіду фахівців ДФС щодо оцінки стану результативності та ефективності податкового контролю її узагальнення та визначення напрямів щодо удосконалення.
З метою оцінки податкового контролю нами проведено аналіз стану податкового контрою в Україні у 2011—2017 рр. у розрізі планові, позапланові та зустрічні перевірки та вказано на вісім конкретних причин, які привели до зменшення податкових перевірок в Україні.
Враховуючи значну частку позапланових перевірок у всій сукупності перевірок ДФС, нами дано оцінку стану позапланових перевірок. За результатами аналізу встановлено, що часка позапланових перевірок з ініціативи органів ДФСУ зменшується, натомість зростає часка позапланових перевірок ініційованих самими платниками податків.
Проведений нами аналіз результативності та ефективності податкових перевірок свідчить, що при скороченні кількості перевірок спостерігається зростання їх результативності. Однак співвідношення донарахованих грошових зобов'язань, узгоджених та сплачених, вказує на не забезпечення повноти надходження донарахованих та узгоджених з платниками податків грошових зобов'язань, що негативно впливає на величину надходжень до дохідної частини бюджету та зайво витрачені ресурси держави та платників податків на проведення цих контрольних заходів.
Враховуючи досвід зарубіжних країн щодо оцінки ефективності ДФС Україна запровадила Ключові показники ефективності ДФС, які дозволяють платникам податків самостійно оцінити діяльність ДФС. Нами проведено аналіз окремих Ключових показників ДФС, які стосуються податкового контролю, який свідчить про тенденцію до їх покращення.
Перспективи подальших розробок цього напряму полягають у дослідженні якості перевірок контрольованих операцій, які стосуються документальних позапланових перевірок органами ДФСУ, що характеризуються своєю специфічністю. У зв'язку з цим необхідно здійснити обгрунтування необхідності проведення податкового контрою, провести ретельний аналіз норм чинного законодавства з питання розкриття суті, форм, характеристики етапів податкового контролю та розробки показників ефективності.

Ключові слова: митні платежі; митний контроль; податки; результативність; ефективність.

Література

1. Доходи держбюджету України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2017.
2. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке: пер. с англ. / П. Друкер. — М.: Изд-во "Вильямс", 2003. — 272 с.
3. Макконелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблеммы и політика / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. — Т. 2: навч. видання: англ., перев. с англ. — 11-е изд. М.: Республика, 1995. — 400 с.
4. Фурманюк О.Л. Управлінні ефективністю діяльності суб'єктів оподаткування : курс лекцій / О.Л. Фурманюк. — Ірпінь: Національна академія ДПС України , 2003. — 240 с.
5. Олексюк О.І. Технологія оцінки результативності діяльності підприємства / О.І. Олексюк // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. — Черкаси: ЧДТУ, 2009. — Вип. 22. — Т. 2. — С. 169—173.
6. Державний стандарт України. Системи управління якістю. Вимоги. ДСТУ ISO 9001-2001. — К.: Держстандарт України, 2001. — 24 с.
7. Гройсман В. Сторінка у facebook [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/
8. Податковий кодекс України від у редакції від 25.11.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
9. Порядок формування плану-графіка документальних планових перевірок платників податків від 02.06.2015 р. № 524 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.03.2018 № 386) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0465-18.
9. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" від 21.12.2016 р. №1797-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1797-19
10. Звіт про результати аудиту ефективності забезпечення органами Державної фіскальної служби повноти та своєчасності сплати (стягнення) штрафних санкцій і пені до державного бюджету [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16749618/Zvit_12-7.pdf?subportal=main
11. Звіт виконання Плану Державної фіскальної служби України на 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/199244.pdf.
12. Звіт Державної фіскальної служби за 2017 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF
13. Законами України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 № 71-VІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19
14. Закон України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" 28.12.2014 № 76-VІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-19
15. Закон України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 03.11.2016 №1728-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1728-19
16. Додаток № 1 до окремого доручення Міністра фінансів України від 27.09.2016 р. № 11000-08/1117 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/8620-1117.html
17. Звіт про досягнення Ключових показників Державної фіскальної служби [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/291179.html
18. Контрольно-перевірочна робота [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://blind.sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/kontrolno-perevirochna-robota

V. Puhalsky

ASSESSMENT OF THE STATE, EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF TAX CONTROL IN UKRAINE

Summary

Creating a strong financial system in Ukraine is impossible without effective tax control, which should ensure not only the financial interests of the state (filling the revenue part of the budget), but also the observance of the rights of taxpayers. Revenues of the State Budget of Ukraine are directly dependent on the size of tax revenues. Taxes and collections entering the budget of the country have a leading role in ensuring the fulfillment of the state function in regulating economic processes.
The amount of tax revenues depends on compliance with the requirements of the current legislation in the field of taxation, namely: the correctness of the definition of the object, the tax base, the timeliness of accrual and payment of taxes and fees, and the legalization of income. Evasion, incomplete payment, violation of payment deadlines by taxpayers and fees, large size of the shadow economy leads to non-fulfillment of the revenue part of the budget, and hence the non-implementation of state target programs, reduction of expenses for social needs, etc. A tax haven is becoming a barrier to preventing tax breaches. Effectiveness of the control and control measures depends on the effectiveness of tax control. In addition, the SFS bodies should not only monitor and prosecute inaccurate taxpayers, but also promote overall financial and economic stabilization in the state. Consequently, the question of the study of the state, the effectiveness of tax control and the definition of ineffective actions in the process of its implementation by the fiscal control authorities are relevant at the present time.
At present, the issue of assessing the performance and effectiveness of tax control is relevant. We have investigated different approaches to defining the concepts of "performance" and "efficiency" in general, and in relation to tax control in particular. In our opinion, the effectiveness of tax control should be considered as an important component of efficiency that timely detects offenses in the field of taxation due to the application of effective control procedures and indicates the proportion of effective tax audits in their total number. In turn, the effectiveness of tax control is a broader concept, which involves achieving the desired results using the least amount of budget funds.
The purpose of the article is to investigate the current theoretical developments and practical experience of SFS specialists in assessing the state of performance and efficiency of tax control of its generalization and defining directions for improvement.
In order to assess tax control, we analyzed the state of tax control in Ukraine in 2011-2017 in terms of scheduled, unscheduled and counter-checks, and pointed out eight specific reasons that led to a reduction of tax audits in Ukraine.
Taking into account a significant proportion of unscheduled inspections in the entire set of SFS inspections, we have assessed the state of unscheduled inspections. According to the results of the analysis, it has been established that the number of unscheduled inspections on the initiative of the SFS decreases, while the number of unscheduled inspections initiated by the taxpayers themselves increases.
Our analysis of the performance and efficiency of tax audits shows that when the number of inspections reduces, their effectiveness increases. However, the ratio of the assessed monetary commitments, agreed and paid, indicates that the income of donated and agreed taxpayers is not guaranteed, which negatively affects the amount of revenue to the revenue part of the budget and the government's and taxpayers' excessive spending of these control measures.
Taking into account the experience of foreign countries in assessing the effectiveness of SFS, Ukraine has introduced Key Performance Indicators of SFS, which allow taxpayers to independently assess SFS activities. We have analyzed some of the key SFS indicators that relate to tax control, which indicates a tendency to improve them.
Prospects for further developments in this area are the study of the quality of inspections of controlled operations, which relate to documentary unscheduled inspections by the SFS bodies, which are characterized by their specificity. In this regard, it is necessary to justify the need for tax control, to conduct a thorough analysis of the norms of the current legislation on the disclosure of the essence, forms, characteristics of the stages of tax control and development of performance indicators.

Keywords: customs payments; customs control; taxes; performance; efficiency.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "Revenues of the State Budget of Ukraine", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2017 (Accessed 18 December 2018).
2. Druker, P. (2003), Zadachi menedzhmenta v XXI veke [Management tasks in XXI century], Vilyams.
3. McConnell, C. R. and Brue, S. L. (1995), Economics: principles, problems and policies, Republic.
4. Furmanyuk, O. L. (2003), Upravlinnia efektyvnistiu diialnosti subiektiv opodatkuvannia [Management of the efficiency of the taxation subjects], Irpin, Ukraine.
5. Oleksyuk, O. I. (2009), Tekhnolohiia otsinky rezultatyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Technology for assessing the effectiveness of the enterprise], ChDTU, Cherkasy, Ukraine.
6. The State standard of Ukraine (2001), Quality management systems. Requirements DSTU ISO 9001-2001.
7. Facebook (2018), "Volodymyr Groysman", available at: https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/ (Accessed 18 December 2018).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "The Tax Code of Ukraine dated November 25, 2018", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 18 December 2018).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "The order of the plan-schedule of documentary scheduled inspections of taxpayers from 02.06.2015 № 524 (as amended by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated March 26, 2018, No. 386)", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0465-18 (Accessed 18 December 2018).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code for Improving the Investment Climate in Ukraine" of 21.12.2016, No. 1797-VIII", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1797-19 (Accessed 18 December 2018).
11. Account Chair (2016), "Report on the results of the audit of the effectiveness of ensuring the completeness and timeliness of payment (collection) of fines and fines to the state budget by the bodies of the State fiscal service", available at: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16749618/Zvit_12-7.pdf?subportal=main (Accessed 18 December 2018).
12. State Fiscal Service (2016), "Report on the implementation of the State Fiscal Service of Ukraine Plan for 2016", available at: http://sfs.gov.ua/data/files/199244.pdf (Accessed 18 December 2018).
13. State Fiscal Service (2017), "State Fiscal Service Report for 2017", available at: http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF (Accessed 18 December 2018).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Laws of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine on Tax Reform" of 28.12.2014 No. 71-VIII", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19 (Accessed 18 December 2018).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "The Law of Ukraine "On Amendments and Recognition as Some Legislative Acts of Ukraine" dated 12/28/2014 No. 76-VІІІ", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-19 (Accessed 18 December 2018).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "The Law of Ukraine "On Temporary Peculiarities of Implementation of State Supervision (Control) in the Sphere of Economic Activity" of November 3, 2016, No. 1728-VIII", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1728-19 (Accessed 18 December 2018).
17. Ministry of Finance of Ukraine (2016), "Annex No. 1 to the separate Order of the Minister of Finance of Ukraine dated September 27, 2016 No. 11000-08 / 1117", available at: https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/8620-1117.html (Accessed 18 December 2018).
18. State Fiscal Service (2017), "Report on achievements of the Key Indicators of the State Fiscal Service", available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/291179.html (Accessed 18 December 2018).
19. State Fiscal Service (2017), "Control and verification work", available at: http://blind.sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/kontrolno-perevirochna-robota/ (Accessed 18 December 2018).

№ 1 2019, стор. 35 - 42

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 4274

Відомості про авторів

В. В. Пухальський

к. е. н. доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

V. Puhalsky

Ph.D. (in Economics), Associate Professor of International Economic RelationsDepartment of International Economic Relations, Khmelnytsky National University, Khmelnitsky, Ukraine

Як цитувати статтю

Пухальський В. В. Оцінка стану, ефективності та результативності податкового контролю в Україні. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 35–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.35

Puhalsky, V. (2019), “Assessment of the state, efficiency and effectiveness of tax control in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 35–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.