EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
А. П. Макаренко, О. В. Тєлєвінова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.27

УДК: 657.6 : 658.7 : 334.716

А. П. Макаренко, О. В. Тєлєвінова

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Анотація

Удосконалення обліку і аудиту виробничих запасів у системі управління ПАТ "Запоріжсталь". ПАТ "Запоріжсталь" — підприємство з повним металургійним циклом, яке займає лідируючі місця по виробництву сталі в Україні, обсягам експорту сталі в Україні, постачанням валюти, а також податковим відрахуванням. Розвиток економічних відносин вимагає від суб'єктів господарювання розширених можливостей щодо контролю за станом їх діяльності.
Досліджено стан управління матеріально-технічним забезпеченням ПАТ "Запоріжсталь". Матерільно-технічна база — сукупність засобів виробництва, що виступають у формі реальних активів та забезпечують ефективне функціонування усіх структурних підрозділів підприємства. Але загальна економічна ситуація в Україні ускладнює можливості ефективного управління усіма сферами діяльності підприємства, в тому числі і матеріально-технічним забезпеченням, без якого неможливою є належна організація безперервного виробничого процесу. Тому було запропоновано напрями удосконалення ефективного механізму управління матеріально-технічним забезпеченням комбінату.
За сучасних умов, при посиленні конкурентної боротьби, внутрішній аудит стає одним з основних інструментів підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм, оскільки їх керівники розуміють важливість високоефективного та конкурентоспроможного функціонування.
Тому запропоновано створити на ПАТ "Запоріжсталь" Внутрішню службу аудиту, яка сприятиме як підвищенню ефективності системи внутрішнього контролю, так і підвищенню якості управління в цілому на комбінаті. Обгрунтовано необхідність функціонування Внутрішньої служби аудиту на підприємстві. На прикладі аудиту виробничих запасів у роботі було розроблено: етапи для створення Внутрішньої служби аудиту; графік проведення внутрішнього аудиту у відділах Головної бухгалтерії; план та програма для проведення внутрішнього аудиту; робочі документи, а саме для перевірки правильності: документального оформлення договорів про матеріальну відповідальність, первинної документації при придбані ТМЦ від постачальника, документації при вироблені ТМЦ власними силами, документації при оприбуткування виробничих запасів отриманих від розбирання або ліквідації основних засобів під час проведення ремонтів, документації при списанні ТМЦ у виробництво, документації при внутрішньому переміщенні ТМЦ, документації внаслідок реалізації ТМЦ, визначення залишку виробничих запасів на початок та на кінець звітного періоду, віднесення виробничих запасів до субрахунків.

Ключові слова: ПАТ "Запоріжсталь"; матеріально-технічне забезпечення; виробничі запаси; бухгалтерський облік; аудит; внутрішня служба аудиту; план аудиту; програма аудиту; робочі документи; матеріально відповідальна особа; номенклатурний номер.

Література

1. Абраменко С.А.Облік виробничих запасів: порядок проведення, документальне оформлення / С.А. Авраменко. — К.: МАУП, 2010. — 318 с.
2. Акімова Н.С. Внутрішній аудит в Україні: сутність, проблеми розвитку та шляхи їх усунення / Н.С. Акімова, Т.А. Наумова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2012. — Вип. 1 (1). — С. 121—128 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/esprstp_2012_1(1)__19.pdf
3. Артюх О.В. Проблемні питання та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємстві / О.В. Артюх, М.Ю. Криванич [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/5019/1/Проблемні_питання_та_напрями_вдосконалення_обліку_виробничих_запасів_на_підприємстві.pdf
4. Аудит: теорія і практика: навчальний посібник / [А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлисєєв, Л.М. Полякова, В.Г. Блотнер та ін.]. — 2-е вид., перероб. і доп. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 456 с.
5. Бержанір І.А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємствах України / І.А. Бержанір, Т.А. Демченко, А.А. Кістол // Економічний простір. — 2016. — №107. — С. 63—65.
6. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студ. вузів / М. Т. Білуха.— К.: КДТЕУ, 2011. — 690 с.
7. Гавінська Г.Є. Облік виробничих запасів на підприємстві: проблемні питання та напрями вдосконалення / Г.Є. Гавінська [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://oia.lntu.edu.Ua/files/ Zbirnuk_tez_10_102014_p_ 2.pdf.
8. Гарник М.М. Теоретичні аспекти використання матеріальних ресурсів промислових підприємств / М.М. Гарник // Наука й економіка. — 2011. — № 1(21). — С. 121—123.
9. Гуцаленко Л.В. Сутність та функції внутрішнього аудиту на підприємствах України / Л.В. Гуцаленко, А.О. Ярова // Інноваційна економіка. — 2011. — № 2. — С. 105—107.
10. Доброгорський С.І. Організація обліку виробничих запасів на підприємстві / С.І. Доброгорський [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=33288
11. Єлець О.П., Мілаєнко Я.Є. Зміст матеріально-технічного забезпечення підприємства / О.П. Єлець, Я.Є. Мілаєнко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://confcontact.com/2015_04_25/2/2_elets_milaenko.html
12. Кривобок В.О. Організація та завдання внутрішнього аудиту в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / В.О. Кривобок, В.О. Євсєєнко // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. — 2013. — Вип. 10 (3). — С. 370—375. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(3) __62.pdf
13. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
14. Макаренко А.П. Організація і методика аудиту: навч.-метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
15. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної. — 2016. — № 6. — С. 164—171.
16. Матросова Л.М. Теоретичні засади поняття "виробничі ресурси підприємства" та їх класифікація / Л.М. Матросова, С.А. Носкова // Економічний вісник Донбасу. — 2011. — № 2 (24). — С. 207—211.
17. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров // Агросвіт. — 2018. — № 2. — С. 63—70.
18. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. — Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
19. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 51—55.
20. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 1. — С. 34—39.
21. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.М. Бикова // Агросвіт. — 2017. — № 1—2. — С. 19—25.
22. Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств: навч. посібник / Ж.К. Нестеренко. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 311 с.
23. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5(4). — С. 265—270.
24. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — №2. — С.106—114.
25. Селезньова Н.О. Сучасні проблеми забезпечення та використання матеріальних ресурсів на промисловому підприємстві / Н.О. Селезньова // Комунальне господарство міст. — 2013. — № 3. — С. 463—467.
26. Сметанко О.В. Внутрішній аудит операцій з виробничими запасами в акціонерних товариствах України / О.В. Сметанко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. — 2010. — Випуск 18, Ч. І. — С. 146—152.
27. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник Ч. 2 / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 127 c.
28. Шура Н.О. Вплив організації обліку виробничих запасів на прийняття управлінських рішень у контексті переходу до міжнародних стандартів / Н.О. Шура, М.В. Шатило // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 7. — С. 18—22.
29. Чакалова Н.С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах / Н.С. Чакалова // Агросвіт. —2018. — № 22. — С. 81—90.

A. Makarenko, O. Tielievinova

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT OF MANUFACTURING RESERVES IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF PJSC "ZAPORIZHSTAL"

Summary

The improvement of accounting and auditing of inventories in the management system of PJSC "Zaporozhstal". PJSC "Zaporizhstal" is a company with a full metallurgical cycle, which occupies leading positions in steel production in Ukraine, steel export volumes in Ukraine, the supply of foreign currency, as well as tax deductions. The development of economic relations requires from the business entities expanded possibilities of control over the state of their activities. The state of the management of material and technical support of PJSC "Zaporizhstal" was investigated.
Material and technical base — a set of means of production, acting in the form of real assets and ensure the effective functioning of all structural units of the enterprise. But the general economic situation in Ukraine complicates the possibilities of effective management of all areas of the enterprise, including material and technical support, without which proper organization of the continuous production process is impossible. Therefore, it was proposed to improve the effective mechanism for managing the logistics of the plant.
In modern conditions, while enhancing competition, internal audit is becoming one of the main tools for improving the efficiency of management of enterprises of various organizational and legal forms, since their leaders understand the importance of highly efficient and competitive functioning.
Therefore, it was proposed to create an Internal Audit Service at PJSC "Zaporizhstal", which will contribute to both increasing the efficiency of the internal control system and improving the quality of management at the plant as a whole. The necessity of the functioning of the Internal Audit Service in the enterprise is substantiated. On the example of an audit of inventories in the work were developed: the steps to create an internal audit service; the schedule of internal audit in the departments of the Main Accounting; a plan and program for conducting an internal audit; working documents, namely, to verify the correctness: documenting contracts of material liability, primary documentation when purchasing goods and materials from a supplier, documentation for manufacturing goods and materials on their own, documentation for capitalizing inventories obtained from dismantling or liquidation of fixed assets during repairs, documentation for writing off goods and materials in the production of documentation for the internal movement of goods and materials idents of stocks at the beginning and end of the reporting period, classification of inventory by the accounts.

Keywords: PJSC "Zaporizhstal"; logistics; inventory; accounting; audit; internal audit service; audit plan; audit program; working documents; materially responsible person; item number.

References

1. Abramenko, S.A. (2010), Oblik vyrobnychykh zapasiv: poriadok provedennia, dokumentalne oformlennia [Accounting for inventory, order of, documentation], MAUP, Kyiv, Ukraine.
2. Akimova, N.S. and Naumova, T.A. (2012), "Internal audit in Ukraine: the essence, problems of development and ways of their elimination", Economic strategy and prospects of trade and services development, [Online], vol . 8, available at: http://nbuv.gov.ua/jpdf/esprstp20121(1)19.pdf (Accessed 4 January 2019).
3. Artiur, O.V. (2016), "Problematic issues and areas for improvement of inventory accounting in the company", dspace.oneu.edu.ua, [Online], available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5019/1/Проблемні_питання_та_напрями_вдосконалення_обліку_виробничих_запасів_на_підприємстві.pdf (Accessed 4 January 2019).
4. Zagorodniy, A.G. Koriakin, M.V. Eliseev, A.V. and Polyakova, L.M. (2004), Audyt: teoriia i praktyka [Audit: theory and practice], 2nd ed, Publishing House of the National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine.
5. Berzhanir, I.A. Demchenko, T.A. and Kistol, A.A. (2016), Problemy ta napriamky vdoskonalennia obliku vyrobnychykh zapasiv na pidpryiemstvakh Ukrainy [Problems and ways of improving accounting of inventory in the Ukraine], Ekonomichnyi prostir, Kyiv, Ukraine.
6. Bilukha, M.T. (2011), Teoriia bukhhalters'koho obliku [Theory of accounting], KDTEU, Kyiv, Ukraine.
7. Gavinskaya, G.Ye. (2014), "Accounting of inventory at the enterprise: problem issues and directions of improvement", oia.lntu.edu.ua, [Online], available at: http://oia.lntu.edu.ua/files/ Zbirnuk_tez_10_102014_p_ 2.pdf (Accessed 4 January 2019).
8. Garnik, M.M. (2011), Teoretychni aspekty vykorystannia material'nykh resursiv promyslovykh pidpryiemstv [Theoretical aspects of the use of material resources of industrial enterprises], Science and Economics, Kyiv, Ukraine.
9. Gutsalenko, L.V. (2011), Sutnist' ta funktsii vnutrishn'oho audytu na pidpryiemstvakh Ukrainy [The essence and functions of internal audit at Ukrainian enterprises], Innovative economy, Lviv, Ukraine.
10. Dobrogorsky, S.I. (n.d.), "Organization of inventory accounting at the enterprise", nauka.kushnir.mk.ua, [Online], available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=33288 (Accessed 4 January 2019).
11. Elech, O.P. and Milaenko, Ya.E. (2015), "Contents of material and technical support of the enterprise", confcontact.com, [Online], available at: http://confcontact.com/2015_04_25/2/2_elets_milaenko.html (Accessed 4 January 2019).
12. Krivobok, V.O. (2013), "Organization and tasks of internal audit in the enterprise management system", nbuv.gov.ua, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(3) __62.pdf (Accessed 4 January 2019).
13. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
14. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
15. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2016), "Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations", Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164—171.
16. Matrosova, L.M. (2011), Teoretychni zasady poniattia "vyrobnychi resursy pidpryiemstva" ta ikh klasyfikatsiia [Theoretical foundations of the concept "industrial resources of the enterprise" and their classification], Economic Bulletin Donbass. Donets'k, Ukraine.
17. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
18. Melikhova T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist— [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
19. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
20. Melikhova, T.O. and Boyko, M.Yu. (2017), "Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34 — 39.
21. Melikhova, T.O. and Bykova, M.M. (2017), "Development of a profit tax audit program to increase the financial safety of the enterprise", Ahrosvit, vol. 1—2, pp. 19—25.
22. Nesterenko, Zh.K. (2010), Bukhhalters'kyj oblik promyslovykh pidpryiemstv [Accounting of industrial enterprises], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
23. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5 (4), pp. 265—270.
24. Podmeshalska, Yu.V. (2012), "Udoskonalennya otsinky yakosti vnutrishn'oho kontrolyu na pidpryyemstvi", Ekonomichnyy visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats', vol. 2, pp. 106—114.
25. Selezneva, N.O. (2013), Suchasni problemy zabezpechennia ta vykorystannia material'nykh resursiv na promyslovomu pidpryiemstvi [Modern problems of provision and use of material resources at an industrial enterprise], Communal economy of cities, Kyiv, Ukraine.
26. Smetanko, O.V. (2013), Vnutrishnij audyt operatsij z vyrobnychymy zapasamy v aktsionernykh tovarystvakh Ukrainy [Internal audit of operations with industrial stocks in joint-stock companies of Ukraine], Scientific Papers of Kirovograd National Technical University. Economic sciences, Kirovograd, Ukraine.
27. Makarenko, A. P. Panchenko, O. M. Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti , [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
28. Shura, N.O. and Shatilo M.V. (2015), Vplyv orhanizatsii obliku vyrobnychykh zapasiv na pryjniattia upravlins'kykh rishen' u konteksti perekhodu do mizhnarodnykh standartiv [Impact of inventory management organization management decision making in the context of transition to international standards], Investments: practice and experience, Lviv, Ukraine.
29. Chakalova, N.S. (2018), "Working documents for the internal control of debits on the industrial enterprises", Ahrosvit, vol. 22, pp. 81—90.

№ 1 2019, стор. 27 - 34

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 2106

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

A. Makarenko

doctor of sciences (Econ.), professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya State Engineering Academy


О. В. Тєлєвінова

магістрант кафедри обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

O. Tielievinova

Master of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit,Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Тєлєвінова О. В. Удосконалення обліку і аудиту виробничих запасів у системі управління пат "запоріжсталь". Економіка та держава. 2019. № 1. С. 27–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.27

Makarenko, A. and Tielievinova, O. (2019), “Improvement of accounting and audit of manufacturing reserves in the management system of pjsc "zaporizhstal"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 27–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.