EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. Л. Сазонець, А. С. Саленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.23

УДК: 330.101.542

І. Л. Сазонець, А. С. Саленко

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розкрито основні передумови створення інституційних основ державної підтримки лібералізації підприємницької діяльності в нашій країні.
Важливою передумовою є зростання економіки на основі активізації підприємницької активності та використання дієвих механізмів для перетворення цієї активності та соціальних очікувань суб'єктів підприємницької діяльності в ефективно працюючі підприємницькі структури.
Визначено, що формування таких основ на сучасних методологічних підходах та грунтовному теоретичному підгрунтті, що дозволить сформувати дієву систему державного регулювання розвитку та лібералізації підприємницької діяльності.
Формування системи розвитку та лібералізації підприємницької діяльності, яка грунтується та елементах глобального, інституційного, державного регулювання. На розвиток підприємницької діяльності впливають також організаційні та управлінські фактори.
Важливим є використання різних форм державної підтримки малого підприємництва. Ці форми можна класифікувати за характером впливу держави на діяльність малих підприємств. Виділяють два види цього впливу: прямий і непрямий.
Основними законодавчими актами цієї сфери визначено Закон України "Про розвиток і державну підтримку малого та середнього підприємництва" та "Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014—2024 рр."
Визначено необхідність активної діяльності всіх органів державного управління України в сфері лібералізації підприємницької діяльності. Це відноситься до Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державної служби зайнятості, Антимонопольного комітету України.
Координуючу роль має Міністерство економічного розвитку та торгівлі України в сфері реалізації програм підтримки малого підприємництва. Найбільш важливими функціями цього відомства є підтримка малого і середнього підприємництва на міжнародному рівні (міжнародні кредитні лінії); банківські продукти та програми допомоги малому і середньому підприємництву; підтримка малого і середнього підприємництва на регіональному рівні; підтримка малого і середнього підприємництва на державному рівні.

Ключові слова: інституційні; основи; державна; підтримка; підприємництво; розвиток; лібералізація; система.

Література

1. Гайдук В.А. Оцінка сучасного етапу економічного розвитку та проблеми становлення конкурентоспроможності українських підприємств / В.А. Гайдук // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання ДДАЕУ]. — 2010. — 4. — Режим доступу: htpp//www.economy/nauka/com
2. Королевська Н.Ю. Напрями розвитку та лібералізації підприємницької діяльності в Україні / Н.Ю. Королевська: Управління проектами та розвиток виробництва. — 2011. — № 3(39). — С. 1—7.
3. Лукащук В. Галузеві структурні зрушення розвитку підприємницького сектору України / В. Лукащук // Економічні інновації: Зб. наук. пр. [Текст]. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2015. — Вип. 59. — С. 202—218.
4. Ляпін Д. Лібералізація економіки та розвиток малого підприємництва в Україні / Д. Ляпін // Вісник КНТУ: Зб. наук. пр. [Текст]. — К.: Вид-во КНТУ, 2009. — № 5. — С. 66—74.
5. Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку [Текст]: Колективна монографія [Безтелесна Л.І., Сазонець І.Л. та ін.]: За наук. ред. д.е.н., проф. Безтелесної Л.І. — Рівне: Волин. Оберіги, 2015. — 184 с.
6. Куряча Н.В. Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні в контексті вдосконалення системи пенсійного забезпечення / О.М. Сазонець, Н.В. Куряча / Проблеми економіки. — 2015. — № 4. — С. 164—170.
7. Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014 — 2024 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80
8. Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4618-17/paran3#n3
9. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/RozvitokMalogoISerednogoPidprimnitstva

I. Sazonets, A. Salenko

THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR STATE SUPPORT FOR THE LIBERALIZATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Summary

The article outlines the main preconditions for the creation of the institutional framework for state support for the liberalization of entrepreneurial activity in our country.
An important prerequisite is the growth of the economy based on the activation of entrepreneurial activity and the use of effective mechanisms for the transformation of this activity and the social expectations of business entities into efficiently operating business structures.
It is determined that the formation of such bases on modern methodological approaches and a thorough theoretical basis, which will allow to form an effective system of state regulation of development and liberalization of entrepreneurial activity.
Formation of the system of development and liberalization of entrepreneurial activity, which is based on elements of global, institutional, state regulation. Organizational and managerial factors influence the development of entrepreneurial activity.
It is important to use different forms of state support for small businesses. These forms can be classified according to the nature of the state's influence on the activity of small enterprises. There are two types of this effect-direct and indirect.
The main legislative acts of this sphere are the Law of Ukraine "On Development and State Support to Small and Medium-Sized Entrepreneurship" and "The Concept of the National Program for the Development of Small and Medium-Sized Entrepreneurship for 2014—2024"
The necessity of active activity of all bodies of state administration of Ukraine in the field of liberalization of entrepreneurial activity is determined. This applies to the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the State Employment Service, the Antimonopoly Committee of Ukraine.
The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine has a coordinating role in implementing small business support programs. The most important functions of this department are the support of small and medium-sized enterprises at the international level (international credit lines); banking products and small and medium business enterprises; support of small and medium entrepreneurship at the regional level; support of small and medium entrepreneurship at the state level.

Keywords: institutional; foundation; state; support; entrepreneurship; development; liberalization; system.

References

1. Hajduk, V.A. (2010), "Assessment of the current stage of economic development and the problem of the competitiveness of Ukrainian enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=176 (Accessed 10 Dec 2018).
2. Korolevs'ka, N.Yu. (2011), "Areas of development and liberalization of entrepreneurial activity in Ukraine", Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, vol. 3 (39), pp. 1—7.
3. Lukaschuk, V. (2015), "Branch structural changes in the development of the Ukrainian business sector", Ekonomichni innovatsii, vol. 59, pp. 202—218.
4. Liapin, D. (2009), "Liberalization of the economy and development of small business in Ukraine", Visnyk KNTU, vol. 5, pp. 66-74.
5. Beztelesna, L.I. and Sazonets', I.L. (2015), Sotsial'nyj kontsept suspil'nykh ta ekonomichnykh protsesiv natsional'noho rozvytku [Social concept of social and economic processes of national development], Volyns'ki Oberihy, Rivne, Ukraine.
6. Kuriacha, N.V. (2015), "Directions of business liberalization in Ukraine in the context of improving the system of pension provision", Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 164—170.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On Approval of the Concept of the National Program for the Development of Small and Medium-Sized Entrepreneurship for 2014—2024", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80 (Accessed 10 Dec 2018).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On Development and State Support to Small and Medium Enterprises in Ukraine", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4618-17/paran3#n3 (Accessed 10 Dec 2018).
9. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2018), available at: http://www.me.gov.ua/RozvitokMalogoISerednogoPidprimnitstva (Accessed 10 Dec 2018).

№ 1 2019, стор. 23 - 26

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1340

Відомості про авторів

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

I. Sazonets

Doctors of Economics, Head of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne


А. С. Саленко

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Salenko

Postgraduate Student at the National University, water management and nature management, Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець І. Л., Саленко А. С. Інституційні основи державної підтримки лібералізації підприємницької діяльності. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 23–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.23

Sazonets, I. and Salenko, A. (2019), “The institutional framework for state support for the liberalization of entrepreneurial activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 23–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.