EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СФЕРУ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ
В. А. Голян, Ю. М. Лучечко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.15

УДК: 338. 439

В. А. Голян, Ю. М. Лучечко

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СФЕРУ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

Анотація

Обгрунтовано, що відновлення докризових темпів соціально-економічного піднесення в Україні залежить від суттєвого нарощення капітальних вкладень у модернізацію та реконструкцію основного капіталу сфери матеріального виробництва. Встановлено, що суттєве нарощення величини капітальних вкладень у короткостроковій перспективі є можливим у тих ланках національного господарства, де в останні роки спостерігаються усталені тенденції збільшення обсягів виробництва і формуються сприятливі передумови для розширеного відтворення, серед яких найбільшими перспективами відзначається переробно-харчовий сегмент національного АПК. Проаналізовано надходження капітальних інвестицій в національну економіку в 2002—2017 роках, профінансованих за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів підприємств та організацій, кредитів банків та інших позик, коштів іноземних інвесторів. Обгрунтовано, що розширення джерел, форм та методів фінансування капітальних вкладень у національній економіці в цілому у короткостроковому періоді буде забезпечено шляхом удосконалення інституціонального середовища інвестування проектів розширеного відтворення основного капіталу переробно-харчових виробництв. Встановлено, що в теперішніх умовах пріоритетною ланкою переробно-харчового сегменту національного АПК для залучення значних обсягів капітальних вкладень є спиртова промисловість, де мають місце значні перспективи стосовно підвищення рівня капіталізації бізнесу за рахунок диверсифікації виробництва. Виявлено, що надати нових імпульсів інвестиційній активності в переробно-харчовому сегменті АПК допоможе налагодження виробництва біоетанолу на незадіяних площах підприємств спиртової промисловості, що сприятиме вирішенню багаторічної проблеми забезпечення енергетичної безпеки країни шляхом зменшення залежності від імпорту викопних вуглеводнів.

Ключові слова: капітальні вкладення; іноземні інвестиції; кредит; позика; сільськогосподарська сировина; спиртова промисловість; перепрофілювання виробництва.

Література

1. Васильєва Л.М. Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектору. Вісник Черкаського університету. Серія "Економічні науки". — 2015. — № 24 (357). — С. 43—48.
2. Захарін C.В., Ільєнко Р.В., Смирнов Є.В. Стимулювання інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. — 2018. — № 1 (9). — С. 170—173.
3. Ігнатенко О.С. Інвестиційне забезпечення розвитку агропромислового комплексу: теоретико-методичний аспект. Економічний вісник Київського національного університету технологій та дизайну МОН України. — 2017. — № 35/1. — С. 7—14.
4. Ільїна А. Державне стимулювання інвестиційного процесу. Вісник КНТЕУ. Держава та економіка. — 2016. — № 3. — С. 67—77.
5. Лучечко Ю.М. Стратегічні пріоритети відродження спиртової галузі в контексті зміцнення енергетичної самодостатності України. Економіст. — 2018. — № 7. — С. 8—15.
6. Сірик З. Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії. Ефективність державного управління. — 2016. — № 4 (49). — С. 266—274.
7. Сорочка С.І. Моделі стимулювання інвестиційної діяльності. Економіка та управління національним господарством. — 2017. — № 11. — С. 23—26.
8. Федорчук О.С., Сторожук О.В. Практика використання інструментів стимулювання прямих іноземних інвестицій зарубіжними країнами. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Економіка і суспільство. — 2017. — № 9. — С. 120—126.
9. Юрій Лучечко. Вихід на європейський ринок біоетанолу прискорить модернізацію спиртової галузі. Економіст. — 2018. — № 9. — С. 2—6.

V. Golyan, Yu. Luchechko

CAPITAL INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE: STIMULATION OF ATTRACTION OF INVESTMENT FLOWS IN THE SPHERE OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS

Summary

It is proved that the recovery of pre-crisis rates of social and economic recovery in Ukraine depends on a significant increase in capital investment in the modernization and reconstruction of fixed capital in the sphere of material production. It is established that a significant increase in the value of capital investments in the short term is possible in those parts of the national economy, where in recent years there are stable trends in increasing production and favourable conditions for expanded reproduction are formed, among which the greatest prospects are the food-processing segment of the national agro industrial complex. Capital investments in the national economy in 2002—2017 financed from the state budget of Ukraine and local budgets, funds of enterprises and organizations, bank loans and other loans of foreign investors were analysed. It is proved that the expansion of sources, forms and methods of financing capital investments in the national economy as a whole in the short term will be provided by improving the institutional environment of investment projects of expanded reproduction of fixed capital of the food and processing industries. It is established that in the current conditions the priority link of the food and processing segment of the national agro industrial complex to attract significant amounts of capital investment is the alcohol industry. There are significant prospects for increasing the level of business capitalization due to diversification of production. It is revealed that the establishment of bioethanol production in the idle areas of the alcohol industry will help to give new impulses of investment activity in the food-processing segment of the agro-industrial complex, which will help to solve the long-term problem of ensuring energy security of the country by reducing dependence on imports of fossil hydrocarbons.

Keywords: capital investments; foreign investments; credit; loan; agricultural raw materials; alcohol industry; conversion of production.

References

1. Vasyl'yeva, L.M. (2015), "Assessment of investment support for the development of the agrarian sector", Visnyk Cherkas'koho universytetu, Seriya "Ekonomichni nauky", vol. 24 (357), pp. 43—48.
2. Zakharin, S.V. Il'yenko, R.V. and Smyrnov, Ye.V. (2018), "Stimulation of investment activities in the agro-industrial complex", Naukovyy visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, Seriya Ekonomika, vol. 1 (9), pp. 170—173.
3. Ihnatenko, O.S. (2017), "Investment support for the development of the agro-industrial complex: theoretical and methodical aspect", Ekonomichnyy visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu MON Ukrayiny, vol. 35/1, pp. 7—14.
4. Il'yina, A. (2016), "State stimulation of the investment process", Visnyk KNTEU, Derzhava ta ekonomika, vol. 3, pp. 67—77.
5. Luchechko, Yu.M. (2018), "Strategic priorities for the restoration of the alcohol industry in the context of strengthening Ukrainian energy security", Ekonomist, vol. 7, pp. 8—15.
6. Siryk, Z. (2016), "Local self-government and investment processes: European processes and national realities", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya, vol. 4 (49), pp. 266—274.
7. Sorochka, S.I. (2017), "Models of stimulating investment activities", Ekonomika ta upravlinnya natsional'nym hospodarstvom, vol. 11, pp. 23—26.
8. Fedorchuk, O.S. and Storozhukm O.V. (2017), "The experience of foreign countries using instruments to stimulate foreign direct investment", Naukovyy visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 120—126.
9. Yuriy Luchechko: Entrance to the European bioethanol market will accelerate the modernization of the alcohol industry. Ekonomist, 2018, vol. 9, pp. 2—6.

№ 1 2019, стор. 15 - 22

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1320

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv


Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Голян В. А., Лучечко Ю. М. Капітальні вкладення в економіку України: стимулювання залучення інвестиційних потоків у сферу переробки сільськогосподарської сировини. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 15–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.15

Golyan, V. and Luchechko, Yu. (2019), “Capital investments in the economy of Ukraine: stimulation of attraction of investment flows in the sphere of processing of agricultural raw materials”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 15–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.