EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА: ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, РОЗТАШОВАНИХ НА НИХ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, О. А. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.4

УДК: 338.2: 330:004

Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, О. А. Олійник

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА: ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, РОЗТАШОВАНИХ НА НИХ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Анотація

Статтю присвячено новому методичному підходу розробки окремого елемента цифрової економіки галузі (компанії) — "аналоговому доповненню-правилу" цифровізації системи проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. Важливою складовою розвитку цифрової економіки є формування її складових у стратегічно важливих галузях, їх компаніях і підприємствах. Процедура проведення інвентаризації всіх статей балансу по кожному підприємству провадиться обов'язково щорічно і результати її є важливим економічним показником, який відображається у фінансовій звітності. Ці процеси повинні бути проведені за єдиною методологією. Саме в цій статті розкрито методологію, надано її сутність та особливості формування окремого "аналогового доповнення-правила" як складової важливої системи формування цифрової економіки компанії, підприємства, галузі. В цих правилах передбачено проведення комплексу підготовчих робіт, навчання персоналу, створення цифрового робочого місця, розроблено єдину систему вхідних документів, які надаються з розробленої бази даних АС "Технічна інвентаризація". Ці матеріали є основою формування програмного комплексу "Нерухомість", який складається з цифрових автоматизованих процедур корпоративного обліку і управління нерухомим майном. Програмний комплекс "Нерухомість" проводить автоматизацію процедур інвентаризації, постановки на кадастровий облік та формує систему реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна. Програмний комплекс "Нерухомість" реалізовано як модульну галузеву розподілену за юридичними особами систему, яка забезпечує колективну роботу персоналу. Така система цифровізації проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна пройшла апробацію в галузі зв'язку-АТ "Укртелеком" і з невеликою доробкою її впроваджено на підприємствах залізничного транспорту — "Укрзалізниці".

Ключові слова: цифрова економіка; "аналогові доповнення-правила" структурні зрушення; об'єкти нерухомості; інвентаризація.

Література

1. КМУ. Розпорядження від 17 січня 2018 р. №67-р "Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження Плану заходів щодо її реалізації". — Режим доступу//http://zakon.rada.gov.ua
2. Фіщук В. Цифрова економіка — це реально /В. Фіщук / Новое время. Бизнес. 18.04.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://biz.nv.ua/ukr/
3. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі / С.В. Коляденко // Економіка. Фінанси. Менеджмент. — 2016. — № 6. — С. 105—112.
4. Веретюк С. М. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні / С.М. Веретюк, В. Пілінський / /Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. — 2016. — № 2 (42). — С. 51—58.
5. Апалькова В.В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України / В.В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Менеджмент інновацій", 2015. — Випуск 4. — С. 9—18.
6. Олійник Г.Ю. Управління нерухомістю: теорія, принципи, практика, концепція єдино єдиного банку даних: монографія / Г.Ю. Олійник, В.А. Ільяшенко, М.М. Ониськів. — К., Логос-2015. — 325 с.
7. Воробієнко П.П. Перехідна економіка: теорія та практика: монографія / Воробієнко П.П., Лозова Т.І., Олійник Г.Ю. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. — 272 с.
8. Лозова Т. І. Порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок залізничного транспорту. — К.: ДЕТУТ, 2017. — 194 с. (Затверджено наказом Укрзалізниці № 710-Ц від 16.12.2017 р.)
9. Приватизація, інвестиції та фондовий ринок: правові засади та практика. У 4-х т. / За заг. ред. С.О. Довгого та В.М. Литвина. Т. 1: Передприватизаційну підготовка та корпоративне управління у відкритих акціонерних товариствах (на прикладі ВАТ "Укртелеком") / В.В. Васильєв, Т.І. Лозова. — К.: Укртелеком, 2001. — 776 с.
10. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із змінами, внесеними згідно з Законами №2164-19 від 05.10.2017, ВВР, 2017, №44 ст.397. http:// zakon.rada.gov.ua/ laws/show/en/996-14/print
11. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013р. №433. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14/print
12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджені наказом Міністерства Фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.http://zakon.rada.gov.ua./laws/show/en/996-14/print

T. Lozova, H. Oliinyk, O. Oliinyk

DIGITALIZATION OF THE TECHNICAL INVENTORY OF REAL ESTATE OBJECTS: LAND PLOTS AND BUILDINGS, STRUCTURES AND TRANSMITTERS LOCATED ON THEM

Summary

The article is devoted to a new methodical approach to the development of a separate element of the company's digital economy as "analogue additions-rules" of digitalization of technical inventory of real estate objects and land plots. An important component of the development of the digital economy is the formation of its components in strategically important industries, their companies and enterprises. The procedure for inventorying all items of the balance sheet for each business is carried out annually and its results are an important economic indicator that is reflected in the financial statements. These processes should be carried out according to a single methodology. It is in this article that the methodology is disclosed, its essence and peculiarities of the formation of a separate "analogue adjunct-rule" as an integral part of an important system of forming the digital economy of the company, the enterprise, and industry are given. These rules provide for a complex of preparatory work, personnel training, creation of a digital workplace, developed a unified system of input documents provided from the developed database of AS "Technical Inventory". These materials are the basis of the formation of the software complex "Real Estate", which consists of digital automated procedures corporate accounting and real estate management. The software complex "Real Estate" carries out automation of inventory procedures, setting up cadastral accounting and forming a system for registration of rights to real estate objects. Real estate program complex is implemented as a modular sector-based system of legal entities that provides teamwork for staff. This system of digitalization of the technical inventory of real estate objects was tested in the field of communication-Ukrtelecom JSC, and with a small revision it was introduced at the enterprises of the railway transport-Ukrzaliznytsia.

Keywords: Digital economy; "analog addition-rules"; structural changes; real estate objects; inventory.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the Action Plan for its implementation"", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 Jan 2019).
2. Fischuk, V. (2017), "The digital economy is real", Novoe vremja, [Online], available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/tsifrova-ekonomika-tse-realno-1001102.html (Accessed 10 Jan 2019).
3. Koliadenko, S.V. (2016), "Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world", Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 105—112.
4. Veretiuk, S. M. (2016), "Determination of the priority directions of the development of the digital economy in Ukraine", Naukovi zapysky Ukrains'koho naukovo-doslidnoho instytutu zv'iazku, vol. 2, pp. 51—58.
5. Apal'kova, V.V. (2015), "Concept of the development of the digital economy in the European Union and prospects of Ukraine", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Menedzhment innovatsij, vol. 4, pp. 9—18.
6. Oliynyk, G. Ilyashenko, V.A. and Onyskov, M.M. (2015), Upravlinnia nerukhomistiu: teoriia ,pryntsypy, praktyka, kontseptsiia iedyno iedynoho banku danykh [Real Estate Management: Theory, Principles, Practice, Concept of a Single Database], Logos, Kyiv, Ukraine.
7. Vorobienko, P.P. Lozova, T.I. and Oliynyk, G.Yu. (2018), Perekhidna ekonomika: teoriia ta praktyka [Transition Economics: Theory and Practice], ONAT named after A.Popov, Odesa, Ukraine.
8. Lozova, T. I. (2017), Poriadok provedennia tekhnichnoi inventaryzatsii ob'iektiv nerukhomoho majna ta zemel'nykh dilianok zaliznychnoho transport The procedure for conducting technical inventory of real estate objects and land plots of railway transport , Derzhavnyj ekonomiko-tekhnolohichnyj universytet transport, Kyiv, Ukraine.
9. Dovyj, S.O. Lytvyn, V.M. Lozova, T.I. and Vasyl'iev, V.V. (2001), Pryvatyzatsiia, investytsii ta fondovyj rynok: pravovi zasady ta praktyka. Peredpryvatyzatsijna pidhotovka ta korporatyvne upravlinnia u vidkrytykh aktsionernykh tovarystvakh (na prykladi VAT "Ukrtelekom") Privatization, Investments and the Stock Market: Legal Basis and Practice. Pre-privatization training and corporate governance in open joint-stock companies (for example, Ukrtelecom , Ukrtelekom, Kyiv, Ukraine.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 10 Jan 2019).
11. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "Methodical recommendations for filling out forms of financial reporting", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14/print (Accessed 10 Jan 2019).
12. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "National Accounting Standard (Standard) 1 "General Requirements for Financial Statements", available at: http://zakon.rada.gov.ua./laws/show/en/996-14/print (Accessed 10 Jan 2019).

№ 1 2019, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1309

Відомості про авторів

Т. І. Лозова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та гуманітарних наукОдеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова, м. Київ

T. Lozova

doctor of economic sciences, professor, professor department of economy and humanities Odessa National Academy of Telecommunications O.S. Popova, Kyiv


Г. Ю. Олійник

д. е. н. доцент, завідувач кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", м. Київ

H. Oliinyk

doctor of economic sciences, docent, head of the department of marketing Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv


О. А. Олійник

старший викладач кафедри залізничної колії Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ

O. Oliinyk

senior lecturer of the department "Railway and track facilities" State University of infrastructure and technologogy, Kyiv

Як цитувати статтю

Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Олійник О. А. Цифровізація проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна: земельних ділянок, розташованих на них будівель, споруд та передавальних пристроїв. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.4

Lozova, T., Oliinyk, H. and Oliinyk, O. (2019), “Digitalization of the technical inventory of real estate objects: land plots and buildings, structures and transmitters located on them”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.