EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В ЄС
А. С. Мовсесян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.112

УДК: 339.9.

А. С. Мовсесян

СТРУКТУРНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В ЄС

Анотація

Як один із секторів глобальної економіки ринок медичних виробів ЄС є об'єктом економічних законів та закономірностей. Він функціонує та розвивається під впливом попиту та пропозиції, купівельної спроможності населення, глобальної кон'юнктури та ін. Проте вирішальну роль в його розвитку відіграють результати фундаментальної та прикладної науки, що віднаходять своє відображення в доклінічних дослідженнях, патентах та самих медичних виробах. Часто наукове відкриття окремої команди спеціалістів супроводжується створенням підприємства, що є одним із свідчень того, що галузь медичних технологій ЄС фактично є ринком малих та середніх підприємств. Інноваційність є ключовим рушієм сектору медичних технологій, без неї компанії не можуть досягти успіху в повній мірі. Існує декілька способів досягнення інноваційності: корпорації можуть запросити на роботу висококваліфікованих працівників, які задіють свої знання для реалізації власних ідей в компанії; вони можуть інвестувати значні кошти в дослідження та розроблення, для яких також потрібні професіонали та експерти; зрештою для них існує можливість придбання інших компаній, що є найпростішим способом збільшення власної частки на ринку, але в той же час найкоштовнішим. Всі три інструменти було проаналізовано в статті, охоплюючи поточні показники, їх динаміку за останні роки та висновки. Структура ринку переважно визначається підприємствами, що на ньому працюють, а тому дослідження найбільших його представників допоможе краще зрозуміти сучасний стан галузі. Спеціалізація компаній, їхні активи, прибутки, витрати на R&D, регіональні та валові продажі, ринкова вартість є одними зі структурних елементів, що формують ринок. Головний офіс глобального лідера з виробництва та продажів медичних виробів розташований в Європейському Союзі, а відтак лідерство ЄС у світовому секторі медичних технологій є повністю заслуженим.

Ключові слова: ринок медичних виробів; ЄС; структура; динаміка; компанії.

Література

1. Pammolli F. Medical Devices Competitiveness and Impact on Public Health Expenditure / F. Pammolli, M. Riccaboni, C. Oglialoro, L. Magazzini, G. Baio and N. and Salerno // Entreprise Directorate-General, European Commission. — 2005. — P. 211.
2. A. Kirisits The Economic Evaluation of Medical Devices / A. Kirisits, W. Redekop // Applied Health Economics and Health Policy. — 2013. — Vol. 11. — P. 15—26.
3. European Patent Office. Annual Report 2017, Statistics at a glance [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017.html
4. The European Medical Technology Industry — in figures / 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/MedTech%20Europe_FactsFigures2018_FINAL_1.pdf
5. The European Medical Technology Industry — in figures [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/MEDTECH_FactFigures_ONLINE3.pdf
6. Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
7. The European Medical Technology industry — in figures [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/MedTech_FactsFigures2016_20160105.pdf
8. Forbes 2018 Global World's Largest Public Companies 2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.forbes.com/global2000/list/#tab:overall
9. Annual Report SEC Form 10K — Fiscal Year 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=76126&p=irol-reportsannual
10. Fresenius SE & Co. KGaA Annual Report 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.fresenius.com/financial_reporting/Fresenius_Annual_Report_2017.pdf
11. 2017 Registration Document [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.essilor.com/essilor-content/uploads/2018/05/2017_Registration_Document_Essilor-e-accessible.pdf
12. Annual Report 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/corporate/2017%20ar%20-%20interactive%20final.pdf
13. Annual Report 2016/2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Annual%20reports/GB/Annual%20Report%202016-17.pdf
14. As change accelerates, how can medtechs move ahead and stay there? Pulse of the industry 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-pulse-of-the-industry-2017/$FILE/ey-pulse-of-the-industry-2017.pdf
15. Medtronic completes acquisition of Covidien [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://newsroom.medtronic.com/phoenix.zhtml?c=251324&p=irol-newsArticle&ID=2010595
16. European patent applications [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/patent-applications.html#tab3
17. EvaluateMedTech®World Preview 2017, Outlook to 2022 6th Edition — September 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/EvaluateMedTech-World-Preview-2017-Executive-Summary-ES.pdf
18. European patent applications per field of technology and per country of residence of the applicant for each individual year from 2008 until 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html#applicants
19. Active population, aged 15-64 — annual averages (2017) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipslm15
20. 2013 Covidien Annual Report [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NTMwNjg5fENoaWxkSUQ9MjE4MDM2fFR5cGU9MQ==&t=1

A. Movsesyan

STRUCTURAL DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE MEDICAL DEVICE MARKET IN THE EUROPEAN UNION

Summary

Being one of the sectors of the global economy, medical device market in the EU is an object of economic laws and patterns. It functions and evolves under influence of supply and demand, purchasing power of population, global conjuncture, etc. However, the decisive role in its development lies within results of fundamental and applied science that are shaped in pre-clinical research, patents and devices themselves. Usually a scientific discovery of a team of specialists is followed by registration of an enterprise, which is one of many proofs indicating that the field of medical technology in the EU is a market of small and medium enterprises. Innovation is the key driver of the medtech sector, and without it a company cannot be successful to the full extent. There are different ways to become innovative: corporations can hire high qualified employees who will bring their knowledge to the company, and fulfill their ideas; they can invest significant money in research and development which will not work without appropriate professionals and experts; and finally they may consider acquisition of other business, which generally is the easiest way to grow your share on the market, but at the same time the most costly one. All three instruments are analyzed in the article, covering current numbers, their dynamics over the past years and conclusions. Structure of the market is more about companies functioning on it, thus scrutiny of its largest representatives will contribute to better understanding of the current market state. Their specialization, assets, incomes, R&D expenses, regional and gross sales, current market value are some of the elements that form the structure of the market. The global manufacturing and sales leader has its headquarters in the European Union, so the EU's leadership in the worldwide medical technology sector is well deserved.

Keywords: medical device market; EU; structure; dynamics; companies.

References

1. Pammolli, F. Riccaboni, M. Oglialoro, C. Magazzini, L. Baio, G. and Salerno, N. (2005), "Medical Devices Competitiveness and Impact on Public Health Expenditure", Enterprise Directorate-General, European Commission, Brussels, Belgium.
2. Kirisits, A. and Redekop, W. (2013), "The Economic Evaluation of Medical Devices", Applied Health Economics and Health Policy, vol. 11, pp. 15—26.
3. European Patent Office (2017), "Annual Report 2017, Statistics at a glance", available at: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017.html (Accessed 25 Nov 2018).
4. MedTech Europe (2018), "The European Medical Technology Industry - in figures", available at: http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/MedTech%20Europe_FactsFigures2018_FINAL_1.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
5. MedTech Europe (2018), "The European Medical Technology Industry — in figures", available at: http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/MEDTECH_FactFigures_ONLINE3.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
6. Eurostat (2018), "Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2)", available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Accessed 25 Nov 2018).
7. MedTech Europe (2018), "The European Medical Technology industry - in figures", available at: http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/MedTech_FactsFigures2016_20160105.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
8. Forbes (2018), "Global World's Largest Public Companies 2000", available at: https://www.forbes.com/global2000/list/#tab:overall (Accessed 25 Nov 2018).
9. Medtronic (2018), "Annual Report SEC Form 10K - Fiscal Year 2018", available at: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=76126&p=irol-reportsannual (Accessed 25 Nov 2018).
10. Fresenius SE & Co (2018), "KGaA Annual Report 2017", available at: https://www.fresenius.com/financial_reporting/Fresenius_Annual_Report_2017.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
11. Essilor (2018), "Registration Document", available at: https://www.essilor.com/essilor-content/uploads/2018/05/2017_Registration_Document_Essilor-e-accessible.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
12. Smith & Nephew (2017), "Annual Report 2017", available at: http://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/corporate/2017%20ar%20-%20interactive%20final.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
13. Coloplast (2017), "Annual Report 2016/2017", available at: https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Annual%20reports/GB/Annual%20Report%202016-17.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
14. EY (2018), "As change accelerates, how can medtechs move ahead and stay there? Pulse of the industry 2017", available at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-pulse-of-the-industry-2017/$FILE/ey-pulse-of-the-industry-2017.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
15. Medtronic (2018), "Medtronic completes acquisition of Covidien", available at: http://newsroom.medtronic.com/phoenix.zhtml?c=251324&p=irol-newsArticle&ID=2010595 (Accessed 25 Nov 2018).
16. EPO (2018), "European patent applications", available at: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/patent-applications.html#tab3 (Accessed 25 Nov 2018).
17. EvaluateMedTech (2017), "EvaluateMedTech®World Preview 2017, Outlook to 2022 6th Edition - September 2017", available at: http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/EvaluateMedTech-World-Preview-2017-Executive-Summary-ES.pdf (Accessed 25 Nov 2018).
18. EPO (2018), "European patent applications per field of technology and per country of residence of the applicant for each individual year from 2008 until 2017", available at: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html#applicants (Accessed 25 Nov 2018).
19. EU (2017), "Active population, aged 15-64 - annual averages", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipslm15 (Accessed 25 Nov 2018).
20. Covidien (2013), "Covidien Annual Report", available at: http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NTMwNjg5fENoaWxkSUQ9MjE4MDM2fFR5cGU9MQ==&t=1 (Accessed 25 Nov 2018).

№ 12 2018, стор. 112 - 118

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 171

Відомості про авторів

А. С. Мовсесян

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Movsesyan

postgraduate of SHEI "Kyiv national economic university named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Мовсесян А. С. Структурна динаміка розвитку ринку медичних виробів в єс. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 112–118. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.112

Movsesyan, A. (2018), “Structural dynamics of development of the medical device market in the european union”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 112–118. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.