EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ
Л. В. Лощина, Г. І. Ковтун

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.99

УДК: 35.071

Л. В. Лощина, Г. І. Ковтун

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ

Анотація

У статті розкрито основні теоретичні засади публічного адміністрування. Досліджено історичні етапи становлення й розвитку публічного адміністрування; доведено, що в ХХ ст. підвищення ефективності державного управління досягається шляхом децентралізації. Зміни в теоретичних підходах до регіонального та місцевого самоврядування, а саме: орієнтація на ініціативу з боку територіальних громад, призводять до переорієнтації політики в напрямі децентралізації, що створює умови для горизонтальної співпраці за більш детального розуміння реальних проблем. Проведений аналіз сприяє визначенню характерних відмінностей понять "державне управління", "публічне управління", "публічне адміністрування". Встановлено, що публічне адміністрування: забезпечує реалізує рішення органів влади; застосовує демократичні, публічні, ліберальні форми та методи управління суспільним, соціальним та економічним розвитком країни.
Визначено, що в процесі створення нової децентралізованої системи управління необхідним елементом є поєднання загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів, урахування місцевої специфіки соціально-економічного, політичного та культурного розвитку. Зазначені інтереси формуються під впливом архетипів, зокрема архетипу прямої демократії, який є передумовою децентралізації.
На основі досвіду зарубіжних країн та останніх наукових досліджень виокремлено такі передумови успішної імплементації децентралізаційних процесів та ефективного управління в системі децентралізованої влади: утвердження принципу верховенства права; визнання та гарантії місцевого самоврядування; однакова правова захищеність усіх форм власності; демократичне й ефективне виборче законодавство; незалежність, ефективність, доступність і прозорість судової системи, функціонування інститутів адміністративного судочинства; досконалий бюджетний процес та висока фінансова дисципліна; наявність адекватних соціальних стандартів; розвинений громадський сектор та стійка тенденція до розвитку громадянського суспільства.
З'ясовано, що публічне адміністрування, як система державного управління в Україні, потребує реформування в умовах ринкової економіки та демократизації суспільства.

Ключові слова: публічне адміністрування; публічність; демократизація; суспільство; влада; децентралізація; держава.

Література

1. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні — DESPRO". — К.: ТОВ "Софія". — 2012. — 128 с.
2. Волчкова Л.Т., Меньшикова Г.А. Public administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины. Вестник С.-Петерб. ун-та. — 2013. — Вып. 1. Сер. 12. — С. 62—68.
3. Енциклопедія державного управління: у 8 т. Т. 8: Публічне врядування / Наук. ред. кол.: В.С. Загорський [та ін.]. — Львів: ЛРІДУ, НАДУ. — 2011. — 712 с.
4. Індекс глобальної конкурентоспроможності 2017—2018 (The Global Competitiveness Index URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti/
5. Індекс глобальної конкурентоспроможності (позиції України за всіма компонентами Індексу, 2018 рік) URL: http://edclub.com.ua/sites/default/files/files/indeks_globalnoyi_konkurentospromozhnosti_2018.pdf
6. Кальниш Ю.Г., Лозинська Т.М., Тимцуник В.І. Публічне управління та адміністрування: навчальний посібник. Полтава: Полтав. держ. аграр. акад., 2015. — 279 с.
7. Колесникова К.О. Публічне адміністрування в Україні: огляд літературних джерел. Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 3. — С. 112—119. URL: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/doc/1/16.pdf
8. Меньшикова Г.А., Пруель Н.А. Основы государственного и муниципального управления (Public administration): учеб. и практикум для академ. бакалавриата. — М.: Юрайт, 2016. — 340 с.
9. Мироненко О.М., Горбатенко В.П. Історія вчень про державу і право: навчальний посібник. — Київ: Академія, 2010. — 456 с.
10. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т.; 4200 слів / Уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. — Київ: Аконіт. — 2000. — Т. 3 (О-Р). — 927 с.
11. Обушна Н. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект. Ефективність державного управління. — 2015. — Вип. 44. — С. 53—63.
12. Семенчук Т.Б. Сутність категорії "публічне адміністрування" та передумови її формування. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків УДАЗТ. — 2013. — Вип. 42. — С. 385—390.
13. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: учеб. пособие: в 3 т. Т. 1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. — М.: НОРМА-ИНФРА М), — 2002. — 728 с.
14. Стратегія реформування державного управління України на 2016—2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80
15. Шаров Ю. П. Інноваційні інструменти публічного адміністрування: європейський контекст. Публічне управління: теорія та практика. Харків: ДокНаукДержУпр, 2010. — № 1. — С. 5—9. URL: http:// www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/20101/doc/1/01.pdf
16. Frazer N. (1992). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Habermas and the public sphere / edited by C. Calhoun, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, pp. 109—142. URL: http://courses.ischool.berkeley.edu/i218/s15/calhoun_BPSIntroduction.pdf
17. Habermas, J. (1992), Further Reflections on the Public Sphere. Habermas and the public sphere / edited by C. Calhoun. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, рр. 421—461. URL: http://courses.ischool.berkeley.edu/i218/s15/calhoun_BPSIntroduction.pdf
18. The Global Competitiveness Report 2018. Insight Report. Klaus Schwab, World Economic Forum http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
19. Wilson W. (1887). The study of Administration. Political Science Quarterly. Vol. 2, № 1 (June). pp. 197—222. URL: http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration

L. Lochshina, Н. Kovtun

ESTABLISHMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: HISTORICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS

Summary

The basic theoretical foundations of public administration are revealed. The historical stages of formation and development of public administration are investigated; it is proved that in the twentieth century the increase in the efficiency of public administration is achieved through decentralization. Changes in the theoretical approaches to regional and local self-government, namely the orientation to the initiative on the part of the territories, lead to a reorientation of policy towards decentralization, which creates conditions for horizontal cooperation for a more detailed understanding of the real problems. The analysis assists to determine the characteristic differences between the notions "state governance", "public governance", "public administration". It is established that public administration: ensures the implementation of decisions of the authorities; applies democratic, open, liberal forms and methods of management of public, social, social and economic development of the country.
It is determined that in the process of creating a new decentralized system of administration the necessary element is a combination of national, regional and local interests, taking into account the local specifics of socio-economic, political and cultural development. These interests are formed under the influence of archetypes, in particular the archetype of direct democracy, which is a prerequisite for decentralization.
Based on the experience of foreign countries and the latest scientific research, the following prerequisites for the successful implementation of decentralization processes and effective administration in the system of decentralized power are highlighted: the establishment of the rule of law; recognition and guarantees of local self-government; equal legal protection of all forms of ownership; democratic and effective electoral legislation; independence, efficiency, accessibility and transparency of the judicial system, the functioning of institutions of administrative justice; perfect budget process and high financial discipline; the presence of adequate social standards; developed public sector and a steady trend towards the development of civil society.
It was found that public administration as a system of state governance in Ukraine needs to be reformed in the conditions of a market economy and democratization of society.

Keywords: public administration; publicity; democratization; society; governance; decentralization; state.

References

1. Boryslavskaya, O. Zaverukha, I. and Zakharchenko, E. (2012), Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid ievropejs'kykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public authority: experience of European countries and prospects of Ukraine], The Swiss-Ukrainian project "Support for Decentralization in Ukraine — DESPRO", Sofia Ltd, Kyiv, Ukraine.
2. Volchkova, L.T. and Menshikova, G.A. (2013), "Public administration: formation and development as a new scientific and educational discipline", Vestnik S.-Peterb. un-ta, vol. 1, pp. 62—68.
3. Zagorsky, V. S. (2011), "Public Governance", Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], Vol. 8, LRITU, NAPA, Lviv, Ukraine.
4. Economic Discussion Club (2015), "The position of Ukraine in the world ranking of the world's index of global competitiveness", The Global Competitiveness Index 2014—2015, available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti/ (Accessed 3 December 2018).
5. Economic Discussion Club (2018), "Ukraine's position on all components of the world's index of global competitiveness", The Global Competitiveness Index 2018, available at: http://edclub.com.ua/sites/default/files/files/indeks_globalnoyi_konkurentospromozhnosti_2018.pdf (Accessed 3 December 2018).
6. Kannysh, Yu.G. Lozynska, T.M. and Timtsunyk, V.I. (2015), Publichne upravlinnia ta administruvannia [Public Administration and Administration], Poltava state agrar Acad., Poltava, Ukraine.
7. Kolesnikova, K. O. (2013), "Public administration in Ukraine: review of literary sources", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, [Online], vol. 3, pp. 112—119, available at: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/doc/1/16.pdf (Accessed 3 December 2018).
8. Menshikova, G.A аnd Prule, N.A. (2016), Osnovy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija (Public administration), [Fundamentals of State and Municipal Management (Public Administration)], Yurait. Moscow, Russia.
9. Mironenko, O.M. and Gorbatenko, V.P. (2010), Istoriia vchen' pro derzhavu i pravo [History of the doctrines about the state and law], Academy, Kyiv, Ukraine.
10. Yaremenko, V. and Slipushko, O. (2000), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian language], vol. 3 (O-R), Aconit, Kyiv, Ukraine.
11. Obushna, N. (2015), "Public аdministration as a new model of organization of public administration in Ukraine: theoretical aspect", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 44, pp. 53—63.
12. Semenchuk, T.B. (2013), "The essence of the category "public administration" and the prerequisites for its formation", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 42, pp. 385—390.
13. Starilov, Yu. N. (2002), Kurs obshhego administrativnogo prava [The course of general administrative law], vol. 1. History. Science. Subject. Standards. Subjects, NORMA-INFRA M, Moscow, Russia, 728 p.
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order "Strategy of reforming the state administration of Ukraine for 2016-2020", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80 (Accessed 3 December 2018).
15. Sharov, Yu.P. (2010), "Innovative instruments of public administration: the European context", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 5—9, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/putp/20101/doc/1/01.pdf (Accessed 3 December 2018).
16. Frazer, N. (1992), "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy", Habermas and the public sphere, pp. 109-142, available at: http://courses.ischool.berkeley.edu/i218/s15/calhoun_BPSIntroduction.pdf (Accessed 3 December 2018).
17. Habermas, J. (1992), "Further Reflections on the Public Sphere", Habermas and the public sphere, рр. 421-461, available at: http://courses.ischool.berkeley.edu/i218/s15/calhoun_BPSIntroduction.pdf (Accessed 3 December 2018).
18 Schwab, K., (2018), "The Global Competitiveness Report 2018", World Economic Forum, [Insight Report], available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf (Accessed 3 December 2018).
19. Wilson, W. (1887), "The study of Administration", Political Science Quarterly, Vol. 2, no. 1 (June), pp. 197—222, available at: http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration/ (Accessed 3 December 2018).

№ 12 2018, стор. 99 - 104

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 168

Відомості про авторів

Л. В. Лощина

доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування,Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

L. Lochshina

PhD, associate professor of Business Economics and Administration DepartmentSumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko


Г. І. Ковтун

старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування,Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Н. Kovtun

Senior lecturer of Business Economics and Administration DepartmentSumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

Як цитувати статтю

Лощина Л. В., Ковтун Г. І. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в контексті українських реформ. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.99

Lochshina, L. and Kovtun, Н. (2018), “Establishment of public administration in Ukraine: historical and conceptual analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.