EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОНЦЕСІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА BROWN FIELD- ТА GREEN FIELD-ПРОЕКТАМИ КОНЦЕСІЇ АВТОДОРІГ ЗА ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДХОДОМ
О. В. Цімошинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.94

УДК: 338.47

О. В. Цімошинська

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОНЦЕСІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА BROWN FIELD- ТА GREEN FIELD-ПРОЕКТАМИ КОНЦЕСІЇ АВТОДОРІГ ЗА ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДХОДОМ

Анотація

У статті констатовано, що дорожнє господарство належить до стратегічних галузей національної економіки та є вагомою складовою інфраструктурного потенціалу України. Доведено, що розбудова мережі автомобільних доріг та забезпечення її якості відповідно до міжнародних стандартів вимагає значних, незіставних з можливостями державного бюджету, фінансових ресурсів. Обгрунтовано доцільність: у поєднанні потенціалу державного та приватного секторів, формуванні партнерських відносин держави і бізнесу, посиленні ролі й значення приватних інвесторів, пошуку найбільш раціональних форм їхньої взаємодії та розподілу сфер відповідальності. Проаналізовано методику розрахунку концесійних платежів, затверджену постановою КМУ від 04.02.2016 р. за № 130 "Про зміни, що вносяться до постанови КМУ від 12.04.2000 р за № 639 "Методика розрахунку концесійних платежів". Акцентовано увагу на чіткому розмежуванні концесійних проектів, які передбачають будівництво нових об'єктів "з нуля" (green field-проекти), і проектів, що грунтуються на здійсненні будівництва чи реконструкції на базі існуючих державних активів (brown field-проекти). Наголошено на різниці підходів до розрахунку концесійних платежів за green field- та brown field-проектами концесії автодоріг. Підкреслено, що за своєю правовою природою brown field-проекти схожі з проектами з оренди державних активів, тож розрахунок концесійних платежів у рамках таких проектів здійснюється за аналогією з орендними платежами на базі вартості існуючих державних активів, що передаються у концесію. Платежі за green field-проектами (на будівництво) розраховуються за принципово іншими підходом, що передбачає поділ концесійних платежів на такі складові як регулярні фіксовані та "гнучкі" платежі. Встановлено, що діюча методика розрахунку концесійних платежів не відповідає інтересам зацікавлених осіб, а отже, гальмує розвиток державно-приватних партнерських відносин у будівництві та експлуатації автодоріг. Виокремлено недоліки та допущені прогалини при розробці існуючої методики розрахунку концесійних платежів. Наголошено на потребі внесення змін та уточнень до нині діючої методики розрахунку концесійних платежів з урахуванням світового досвіду та міжнародних стандартів. Запропоновано методику розрахунку концесійних платежів, розроблену за ціннісно-орієнтованим підходом, запровадження якої на практиці сприятиме розбудові національної та європейської транспортної системи, а отже, і зміні позицій України у рейтингу Global Competitiveness Report.

Ключові слова: державно-партнерські відносини; концесія; фінансове забезпечення розбудови мережі автомобільних шляхів.

Література

1. Безбах Н.В. Державно-приватне партнерство в реалізації проектів транспортної інфраструктури /Н.В. Безбах, В.В. Брагінський // Економіка та держава. — 2011. — №8. — С. 115—118.
2. Горохов Є. Дороги, за які доведеться платити: оголошено список. — Avtonews [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// https://autonews.ua
3. Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користуванняю / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 432-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/432-2015-%D1%80
4. Дудко В. Розшукуються концесіонери / В. Дудко // Бізнес 03.04.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://business.ua/biznes/.../3181-rozshukuyutsya-kontsesio
5. Методика розрахунку концесійних платежів. Постанови КМУ від 04.02.2016 р. за №130 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada. gov.ua/go/639-2000-п
6. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг. Закон України від 14.12.1999 № 1286-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-14
7. Про зміни, що вносяться до постанови КМУ від 12.04.2000 р №639 "Методика розрахунку концесійних платежів. Постанова КМУ від 04.02.2016 р. №130 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon. rada.gov.ua/ go/130-2016-п
8. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. №997-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/997-14

O. Tsimoshynska

METHOD OF CONCESSION PAYMENT CALCULATION BY BROWN FIELD AND GREEN FIELD-PROJECTS OF AUTHORIZATION CONCESSION FOR A PRINCIPALLY PROVIDED APPROACH

Summary

The article states that the road economy belongs to the strategic sectors of the national economy and is a significant component of the infrastructure potential of Ukraine. It is proved that the development of a network of highways and ensuring its quality in accordance with international standards requires significant, incomparable with the possibilities of the state budget, financial resources. Reasonable feasibility: in combination of the potential of the public and private sectors, the formation of state-business partnerships, the strengthening of the role and importance of private investors, the search for the most rational forms of their interaction and the distribution of areas of responsibility. The methodology of calculating concession payments, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 04.02.2016, No. 130 "On Amendments to the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution dated 12.04.2000, No. 639," Methodology for Calculating Concession Payments "was analyzed. Attention is drawn to the clear delineation of concession projects that involve the construction of new greenfield projects and projects based on the construction or reconstruction of existing brownfield projects. The difference between approaches to calculating concession payments for green field and brown field projects is highlighted. It is emphasized that brown field projects are legal in nature similar to projects for the lease of state assets, so the calculation of concession payments in the framework of such projects is carried out in the same way as lease payments based on the cost of existing state assets that are being transferred to the concession. Payments for green field projects (for construction) are calculated on a fundamentally different approach, which involves the division of concession payments into components such as regular fixed and "flexible" payments. It has been established that the current methodology for calculating concession payments does not correspond to the interests of the interested parties, and therefore hinders the development of public-private partnership relations in the construction and operation of highways. The shortcomings and gaps in the elaboration of the existing methodology for calculating concession payments are highlighted. It was emphasized on the need to make changes and clarifications to the current methods of calculating concession payments taking into account world experience and international standards. A methodology for calculating concession payments developed based on a value-oriented approach, the introduction of which will in practice contribute to the development of the national and European transport system, and, consequently, to change the position of Ukraine in the Global Competitiveness Report.

Keywords: state-partnership relations; concession; financial support for the development of a network of highways.

References

1. Bezbah, N.V. (2011), "Public-Private Partnership in the Implementation of Transport Infrastructure Projects", Economy and the state, vol. 8, рp. 115—118.
2. Gorokhov, Y. (2017), "Roads for which you will have to pay: a list has been announced", Avtonews, available at:: http: // https://autonews.ua (Accessed 4 October 2018).
3. Тhe Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), The оrder "Some issues of reforming the system of public administration of roads by general use", available at: http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/432-2015-%D1%80 (Accessed 21 October 2018).
4. Dudko, V. (2018), "Are sought concessionaires", Business, available at: https://business.ua/biznes/.../3181-rozshukuyutsya-kontsesio (Accessed 4 October 2018).
5. Тhe Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), The decree "Method of calculation of concession payments", available at: zakon.rada. gov.ua/go/639-2000-p (Accessed 21 November 2018).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), "Pro kontsesii na budivnytstvo ta ekspluatatsiiu avtomobil'nykh dorih", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-14 (Accessed 20 November 2018).
7. Тhe Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), The decree "On Amendments to the CMU Resolution No. 639 of 12.04.2000 "Methods of Calculating Concession Payments. CMU Resolution No. 130 dated 04.02.2016", available at: zakon.rada.gov.ua/go/130-2016-п (Accessed 12 November 2018).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "Concessions", available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/997-14 (Accessed 19 November 2018).

№ 12 2018, стор. 94 - 98

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 134

Відомості про авторів

О. В. Цімошинська

доцент кафедри обліку і оподаткування,ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

O. Tsimoshynska

Associate Professor of the Department of Accounting and TaxationPJSC "Higher Educational Institution" Interregional Academy of Personnel Management "

Як цитувати статтю

Цімошинська О. В. Методика розрахунку концесійних платежів за brown field- та green field-проектами концесії автодоріг за ціннісно-орієнтованим підходом. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 94–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.94

Tsimoshynska, O. (2018), “Method of concession payment calculation by brown field and green field-projects of authorization concession for a principally provided approach”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 94–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.