EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ НА БЮДЖЕТ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ
Т. К. Кваша

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.89

УДК: 336.1; 336.2; 336.5

Т. К. Кваша

ІНСТРУМЕНТИ ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ НА БЮДЖЕТ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

Державні фінанси на сьогодні знаходяться під значним тиском витрат на охорону здоров'я внаслідок низки факторів: старіння населення, технологічних досягнень у медичній сфері, зростання доходів населення та політики в галузі охорони здоров'я. За відсутності компенсації збільшених витрат на охорону здоров'я підвищенням податків або скороченням інших витрат це збільшить дефіцит бюджету та підвищить державний борг.
Роботу присвячено вивченню досвіду розвинених країн щодо застосованих інструментів із досягнення стійкості державних бюджетів: з боку пропозиції (на макро- та на мікрорівні) і з боку попиту. Висновки — ефективні інструменти поєднують у собі заходи на макро- та мікрорівні. На макрорівні потужними інструментами були бюджетні обмеження та контроль за витратами регіональних та місцевих органів влади. На мікрорівні — це збільшення можливості пацієнта у виборі страховика та постачальника, підвищення ефективності витрат.
При незмінній політиці витрати на охорону здоров'я продовжуватимуть зростати. Якщо у минулому збільшення витрат на здоров'я значною мірою компенсувалося скороченням видатків за іншими статтями, то у майбутньому більш значну роль відіграватимуть заходи з підвищення оподаткування, підвищення ефективності витрат, зростання рівня зайнятості, підвищення пенсійного віку.

Ключові слова: бюджетна консолідація; демографічні виклики; старіння населення; державні витрати на охорону здоров'я.

Література

1. Romer C. Fiscal Policy in the Crisis: Lessons and Implications / C. Romer. — University of California, Berkeley, 2012. — 29 рр.
2. Cottarelli C. Post-Crisis Fiscal Policy / C. Cottarelli, P. Gerson, A. Senhadji, eds. — Cambridge, MA: MIT Press, 2014. — 576 рр.
3. Roeger Werner Ageing and Fiscal Sustainability in Europe / Werner Roeger // Fiscal Sustainability: Workshops on Public Finance — Perugia, 20—22 January 2000.
4. Jones R. Ensuring fiscal sustainability in Japan in the context of a shrinking and aging population / R. Jones and K. Fukawa. — Paris, France: OECD Publishing, 2017. — 55 р.
5. Domonkos S. Pension reforms in EU11 countries: An evaluation of post-socialist pension policies / S. Domonkos, A. Simonovits // International Social Security Review, April/June 2017. — Volume 70, Issue 2. — P. 109—128.
6. The Challenge of Public Pension Reform in Advanced and Emerging Economies [Електронний ресурс]. — INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2011. — Режим доступу: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/The-Challenge-of-Public-Pension-Reform-in-Advanced-and-Emerging-Economies-PP4626
7. Кудряшов В.П. Cтійкість державних фінансів / В.П. Кудряшов // Економіка України. — 2012. — № 10. — С. 54—67.
8. Луніна І.О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації / І.О. Луніна // Фінанси України. — 2012. — № 2. — С. 4—15.
9. Луніна І.О. Ризики довгострокової платоспроможності держави / І.О. Луніна // Фінанси України. — 2017. — № 4. — С. 7—21.
10. Уманський І.І. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів / І.І. Уманський // Фінанси України. — 2015. — № 1. — С. 9—28.
11. Онуфрійчук О.П. Cтійкість державних фінансів та її забезпечення у зарубіжних країнах / О.П. Онуфрійчук // Інноваційна економіка, 2013. — № 9 (47). — С. 164—172.
12. Шевчук В.О. Фіскальна політика країн Центральної і Східної Європи: євроінтеграційні виклики: монографія / В.О. Шевчук, Р.І. Копич. — Л.: ПАІС, 2011. — 543 c.
13. Ріппа М. Б. Досвід модернізації пенсійних систем в економічно розвинених країнах / М.Б. Ріппа // Екон. вісн. ун-ту "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". — 2017. — Вип. 34/1. — С. 301—308.
14. Зайчикова В. Фінансові інструменти політики стабілізації державних фінансів в зарубіжних країнах / В. Зайчикова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. Серія Економіка. — 2013. — № 8 (149). — С. 36—41.
15. Macro-Fiscal Implications of Health Care Reform in Advanced and Emerging Economies [Електронний ресурс]. — INTERNATIONAL MONETARY FUND, December 2010. — 68 р. — Режим доступу: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/122810.pdf
16. Newhouse J. Free for All? Lessons from the RAND Health Insurance Experiment / Newhouse J. and the Insurance Experiment Group // Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1993. — 504 р.
17. Gruber J. The Role of Consumer Copayments for Health Care: Lessons from the RAND Health Insurance Experiment and Beyond / J. Gruber // Washington: The Henry J. Kaiser Family Foundation, 2006. — 18 р.
18. Chernew E. Value-Based Insurance Design / E.M. Chernew, A.B. Rosen, and A.M. Fendrick // Health Affairs, 2007. — Vol. 26, No. 2. — Р. 195—203.
19. Achieving Better Value for Money in Health Care [Електронний ресурс]. — Paris: OECD, 2009. — Режим доступу: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/achieving-better-value-for-money-in-health-care_9789264074231-en#page1
20. UK's Economic Outlook in Six Charts. IMF Country Focus [Електронний ресурс]. — IMF, 2018. — 90 р. — Режим доступу: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/na111418-uk-economic-outlook-in-six-charts
21. OECD economic scenarios to 2060 illustrate the long-run benefits of structural reforms [Електронний ресурс]. — Paris: OECD, 2018. — Режим доступу: http://www.oecd.org/newsroom/oecd-economic-scenarios-to-2060-illustrate-the-long-run-benefits-of-structural-reforms.htm

T. Kvasha

THE REDUCE PRESSURE ON THE BUDGET INSTRUMENTS OF THE AGEING POPULATION PROCESSES

Summary

The public finances are under significant pressure on healthcare spending due to the effects of an ageing population and further upward pressure from factors such as technological advancements, income growth and health policies. The literature has identified these factors as the key factors behind rising public spending-to-GDP ratios. The fiscal challenge is common to many developed nations. In the absence of offsetting tax rises or spending cuts this would widen budget deficits over time and put public sector net debt on an unsustainable upward trajectory.
Health care reform is critical for fiscal sustainability now. In this context, this paper in line with developed countries experiences: (1) presents the reform instruments for reduce public health care spending into three categories: macro constraints on available resources, micro reforms to improve efficiency, and demand-side reforms, (2) presents project future public health spending and other instruments for reduce public health care spending.
Macro-level instruments are budget caps, the regulating the volume of either inputs into or outputs from the health care system, price controls. Micro-level instruments are public management and coordination, contracting and market mechanisms. Demand-side reforms include policies intended to increase the share of health care costs borne by patients.
The key conclusions: budget caps and central oversight (among macro instruments), increasing patient choice of insurers and management and contracting reforms (among micro-level instruments), expanding private insurance and increasing the level of cost sharing (among demand-side instruments) are powerful tools for reducing spending growth.
Project future public health spending — public debt ratios from higher health spending and demographic change requires the median developed countries government to raise primary revenue by 6? percentage points of GDP by 2060. In the past, increased spending on health and pensions has been largely offset by a reduction in expenditures in other areas, such as in defense and interest payments. In future the scaling back distortionary tax expenditures, the further increases in medical services efficiency and further increases in the state pension age should help reduce pressures on the state finances.

Keywords: udget consolidation; demographic challenges; aging population; public health expenditures.

References

1. Romer, C. (2012), Fiscal Policy in the Crisis: Lessons and Implications, University of California, Berkeley, USA.
2. Cottarelli, C. Gerson, P. and Senhadji, A. (2014), Post-Crisis Fiscal Policy, MA: MIT Press, Cambridge, UK.
3. Roeger, W. (2000), "Ageing and Fiscal Sustainability in Europe", Fiscal Sustainability: Workshops on Public Finance, Banca d'Italia, Perugia, Italy, vol.1, pp. 20—22.
4. Jones, R. (2017), Ensuring fiscal sustainability in Japan in the context of a shrinking and aging population, OECD Publishing, Paris, France.
5. Domonkos, S. (2017), "Pension reforms in EU11 countries: An evaluation of post-socialist pension policies", International Social Security Review, vol. 70, no 2, pp. 109—128.
6. IMF (2011), "The Challenge of Public Pension Reform in Advanced and merging Economies", available at: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/The-Challenge-of-Public-Pension-Reform-in-Advanced-and-Emerging-Economies-PP4626 (Accessed 30 November 2018).
7. Kudryashov, V.P. (2012), "Stability of state's finances", Economy of Ukraine, vol. 10, pp. 54—67.
8. Lunina, I.O. (2012), "The risks for Ukraine public finance and ways of their minimization", Finance of Ukraine, vol. 2, pp. 4—15.
9. Lunina, I.O. (2017), "Risks of the longterm solvency of the state", Finance of Ukraine, vol. 4, pp. 7—21.
10. Umanskyi, І.І. (2015), "Public finance sustainability in the context of European integration processes", Finance of Ukraine, vol. 1, pp. 9—28.
11. Onufriychuk, O.P. (2013), "Fiscal sustainability and its ensuring in foreign countries", Innovative economy, vol. 9 (47), pp. 164—172.
12. Shevchuk, V.O. and Kopych R.I. (2011), Fiskal'na polityka krayin Tsentral'noyi i Skhidnoyi Yevropy: yevrointefratsiyni vyklyky [Fiscal policy of Central and Eastern European countries: European integration challenges], PAIC, Lviv, Ukraine.
13. Rippa, M.B. (2017), "Experience of modernization of pension systems in economically developed countries", University Economic Bulletin, vol. 34/1, pp. 301—308.
14. Zaichykova, V. (2013), "Fiscal policy instruments of stabilization of public finances in foreign countries", Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol. 8 (149), pp. 36—41.
15. IMF (2010), "Macro-Fiscal Implications of Health Care Reform in Advanced and Emerging Economies", available at: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/122810.pdf (Accessed 30 November 2018).
16. Newhouse, J. and the Insurance Experiment Group (1993), Free for All? Lessons from the RAND Health Insurance Experiment, Massachusetts MIT Press, Cambridge, UK.
17. Gruber, J. (2006), The Role of Consumer Copayments for Health Care: Lessons from the RAND Health Insurance Experiment and Beyond, The Henry J. Kaiser Family Foundation, Washington, USA.
18. Chernew, E., Rosen, A.B. and Fendrick A. M. (2007), "Value-Based Insurance Design", Health Affairs, vol. 26, no. 2, pp. 195—203.
19. OECD (2009), "Achieving Better Value for Money in Health Care", available at: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/achieving-better-value-for-money-in-health-care_9789264074231-en#page1 (Accessed 30 November 2018).
20. IMF (2018), "UK's Economic Outlook in Six Charts. IMF Country Focus", available at: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/na111418-uk-economic-outlook-in-six-charts (Accessed 30 November 2018).
21. OECD (2018), "OECD economic scenarios to 2060 illustrate the long-run benefits of structural reforms", available at: http://www.oecd.org/newsroom/oecd-economic-scenarios-to-2060-illustrate-the-long-run-benefits-of-structural-reforms.htm (Accessed 30 November 2018).
Стаття надійшла до редакції 29.11.2018 р.

№ 12 2018, стор. 89 - 93

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1289

Відомості про авторів

Т. К. Кваша

н. с., Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

T. Kvasha

esearcher of State Organization, "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

Як цитувати статтю

Кваша Т. К. Інструменти зменшення тиску на бюджет процесів старіння населення. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 89–93. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.89

Kvasha, T. (2018), “The reduce pressure on the budget instruments of the ageing population processes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 89–93. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.