EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ, ВОЄН
Н. А. Фурсіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.81

УДК: 331:355

Н. А. Фурсіна

ТЕОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ, ВОЄН

Анотація

У статті визначено, що війна — конфлікт між політичними утвореннями — державами, політичними угрупованнями — відбувається на грунті різних претензій, у формі озброєного протиборства, військових дій між їх збройними силами. Війна є засобом нав'язування опонентові своєї волі.
На основі опрацювання навчально-наукової літератури систематизовано підходи в аналізі історичного розвитку військових конфліктів з метою виявити закономірності виникнення війн. Встановлено, що класифікаційний спектр не відображає всієї повноти можливих варіантів застосування збройного насильства, оскільки види і форми збройного політичного конфлікту зароджуються і функціонують у конкретно-історичних умовах, які і визначають специфіку і неповторність кожного окремого конфлікту. У зв'язку з цим, вибір форми збройного насильства багато в чому залежить від причин, що призводять до конфлікту. Показано, що на сучасному етапі розвитку економіки, важливим є розуміння, що в глобальному світі є актуальним цілий комплекс проблем, що виникли внаслідок зусиль світових держав з нарощування своєї військової потужності. Ми спостерігаємо, що в роботу по досягненню військової переваги залучається все більш широке коло фахівців з самих різних областей — насамперед це стосується фахівців в сфері високих технологій. Обгрунтованого з'ясування потребують і такі аспекти проблеми, як розв'язання війни через етнотериторіальні, національні, релігійні та інші питань. За нинішньої зовнішньополітичної та внутрішньої ситуації в Україні важливого значення набуває необхідність грунтовного, неупередженого, об'єктивного, позбавленого ідеологічних штампів дослідження багатьох питань щодо мотиваційних передумов початку військових конфліктів, які, як правило, висвітлюються тенденційно, в залежності від політичної кон'юнктури. Застосування зброї як сукупності технічних засобів та маніпуляційних прийомів для придушенния супротивника, що передбачає можливість його знищення дозволяє відокремити війну від інших видів політичного конфлікту. З огляду на людський вимір історії актуальним є вивчення морально-психологічних аспектів збройного протистояння, які є складним випробуванням для всіх його учасників. Саме ця обставина визначає необхідність звернути особливу увагу на підгрунтя виникнення збройних політичних конфліктів, хід їх протікання і завершення, роль і органів державного і військового управління в процесі запобігання та врегулювання збройного конфлікту, вплив на суспільство через різноманітні заходи.

Ключові слова: війна; військовий конфлікт; міжнародний військовий конфлікт; агресія; військова агресія.

Література

1. Blanning T.C.W. "The Origin of Great Wars", The Origins of the French Revolutionary Wars. pg. 5.
2. Walsh Maurice N. War and the Human Race. 1971.
3. Эрих Фромм. Анатомія людської деструктивності. — М.: Республіка, 1994. — 447 с. — ISBN 5-250-02472-6.
4. Частина I. Природа війни Глава 1. Що таке війна? http://hrguru.ucoz.ru/ ld/0/9 2Aw.pdf
5. Мартін ван Кревельд. Трансформація війни = The Transformation of war. — Москва: ИРИСЭН, 2005. — 343 с. — ISBN 5-9614-0280-0. Електронний доступ : https://coollib.com/b/261741/read#t4
6. Військова політологія. Тематичний словник-довідник. ГА ВС. — М., 1993. — С. 32.
7. The Rule of Law in Armed Conflicts project (RULAC) of the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights (2017), "International armed conflict". — Режим доступу: http://www.rulac.org/classification/international — armed — conflict.
8. Project Ploughshares is an operating division of The Canadian Council of Churches, "Defining Armed Conflict", Ел. доступ: http://ploughshares.ca/armed — conflict/defining — armed — conflict/
9. Engels, Frederick. "Introduction to Borkheim"
10. Rasmus Bjоrn Anderson (translator: Viktor Rydberg), Teutonic Mythology, vol. 1, p. 139, London: S. Sonnenschein & Co., 1889 OCLC 626839.
11. The First World War Quite Interesting Ltd. Encyclopedia. Downloaded Feb. 11, 2017.
12. Grey Friday: TIME Reports on World War II Beginning". TIME. September 11, 1939. Retrieved 20 October 2014. World War II began last week at 5: 20 a. m. (Polish time) Friday, September 1, when a German bombing plane dropped a projectile on Puck, fishing village and air base in the armpit of the Hel Peninsula.
13. "Den anden Verdenskrig udbrоd i Gaar Middags Kl. 11", Kristeligt Dagblad, September 4, 1939.
14. Локальна війна (рус.). Юридична енциклопедія Правотека.ру. Перевірено 12 вересня 2009. Архівується 7 квітня 2012 року. — В. Барынькин Локальні війни на сучасному етапі: характер, зміст, класифікація // Військова думка : Військово-теоретичний журнал. Друкарський орган Міністерства оборони Російської Федерації. — М.: Редакційно-видавничий центр МО РФ, 1994. — № 6. — С. 7—11. — ISSN 0236-2058.
15. Коротаев А.В., Комарова Л.Н., Халтурина Д.А. Закони історії. Вікові цикли і тисячолітні тренди. Демографія, економіка, війни. — 2-е видавництво. — М.: УРСС, 2007.
16. Lockwood J.S., Lockwood K.O. Part III Flexible Response Period (1961—1968) // The Russian view of U.S. Strategy. — New Jersey: Transaction Publishers, 1993. — Т. 3. — С. 83—122. — 200 с. — ISBN 978-0-7658-0636-9.
17. United States Department of the Army (5 December 1990), Field Manual 100-20: Military Operations in Low0Intensity Conflict, GlobalSecurity.org.
18. Суворов В.Л. Військова конфліктологія: основні підходи до вивчення озброєних конфліктів // Сучасна конфліктологія в контексті культури світу. — Москва, 2001. — С. 553—566. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/2494491/
19. Joint Chiefs of Staff Publication 1-02. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Wash., 1989. — P. 212.
20. Paul M. A. Linebarger, (2000), "Psychological Warfare", Ел. доступ: http://debri — dv.com/filedata/files/510.pdf
21. Durbin, E.F.L. and John Bowlby. Personal Aggressiveness and War, 1939.
22. Агресія // Великий психологічний словник / Сост. Б. Мещеряков та В. Зінченко. — Олма-прес, 2004.
23. Ненсі Мак-Вільямс, "Психоаналітична діагностика: Розуміння структури особистості в клінічному процесі", глава "Сублімація", вид. "Клас", 1998.
24. Turnbull, Colin (1987), "The Forest People" (Touchstonbe Books).
25. Pax Britannica. Alexander, Franz. "The Psychiatric Aspects of War and Peace." 1941.
26. Marco Bacciagaluppi "The Role of Aggressiveness in the Work of John Bowlby," in: Free Associations, London Vol. 16 (1989), pp. 123—134. Електрон. доступ: file:///Users/nataly/Downloads/Bacciagaluppi M 1989c.pdf
27. Hans — Ulrich Wehler) ( The Primacy of Domestic Politics : Eckart Kehr's Essays on Modern German History ел. доступ: www.cambridge.org/core/journals/central — european — history/article/primacy — of — domestic — politics — eckart — kehrs — essays — on — modern — german — history/E586FB1B92845F167665CED5AEC5C060
28. Лоренц Конрад. "Агресія. (Так зване зло). https://monoskop.org/images/d/d0/Lorenz_Konrad_On_Aggression_2002.pdf
29. Encyclopеdia Britannica, "Leopold von Ranke", https://www.britannica.com/biography/Leopold-von-Ranke
30. Encyclopеdia Britannica, "Karl Haushofer", https://www.britannica.com/biography/Karl-Ernst-Haushofer
31. Online Library of Liberty, "Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population", Ел доступ: https://oll.libertyfund.org/titles/malthus-an-essay-on-the-principle-of-population-1798-1st-ed
32. Road to Survival by William Vogt (1948, Hardback).
33. Дмитрієв А.В., Залисин И.Ю. Насильство: соціо-политичний аналіз. — М.: РОССПЭН, 2000. — С.102.
34. Goldstone, Jack A.: "Revolution and Rebellion in the Early Modern World", Berkeley 1991.
35. Goldstone, Jack A.: "Population and Security: How Demographic Change can Lead to Violent Conflict".
36. Fuller, Gary: "The Demographic Backdrop to Ethnic Conflict: A Geographic Overwiew", in: CIA (Ed.): "The Challenge of Ethnic Conflict to National and International Order in the 1990s", Washington 1995, 151—154.
37. Gunnar Heinsohn (2003): "Sоhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen" ("Sons and Imperial Power: Terror and the Rise and Fall of Nations"), Zurich 2003), available online as free download (in German) [1]; see also the review of this book by Gоran Therborn: "Nato's Demographer", New Left Review 56, March/April 2009, 136—144.
38. Murden S. Cultures in world affairs. / In: Baylis J., Smith S, Owens P, editors. — The Globalization of World Politics. — 5th ed. New York: Oxford University Press;, 2011. — Р. 416—426.
39. The Papers of Woodrow Wilson, Arthur S. Link, ed. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990), vol. 63, pp. 45—46.
40. Ленін В. И. Імперіалізм як вища стадія капіталізму // Повн. собр. тв. — Т. 27. — С. 305.

N. Fursina

THE THEORY OF THE EMERGENCE OF MILITARY CONFLICTS, WARS

Summary

The article states that the war is a conflict between political entities — states, political groups — which takes place on the basis of various claims, in the form of armed confrontation, military action between their armed forces. The war is an armed weapon to impose its opponent's will.
On the basis of the studying of educational science literature, approaches are systematized in the analysis of the historical development of mankind and military conflicts in order to identify the laws of the emergence of wars. It has been worked out that the classification spectrum does not reflect the fullness of possible variants of the use of armed violence, since the forms and forms of armed political conflict originate and operate in concrete historical conditions that determine the specificity and uniqueness of each individual conflict. In this regard, the choice of the form of armed violence largely depends on the reasons that led to the conflict. It is shown that at the present stage of economic development, it is important to understand that in the global world a complex of problems that arose as a result of efforts of the world powers to increase its military power is relevant. We observe that a wider range of specialists from different fields is involved in the work on achievement of decisive military superiority — first of all it concerns specialists in the field of high technologies. Reasonable clarification also requires such aspects of the problem as the beginning of the war through ethno-territorial, national, religious and other reasons. In the current foreign policy and internal situation in Ukraine, the importance of a thorough, impartial, objective, devoid of ideological stamps, the study of many issues regarding the motivational preconditions for the beginning of military conflicts, which tend to be biased, depending on the political situation, becomes essential. The use of weapons as a combination of technical means and manipulative techniques for suppressing the enemy, envisaging the possibility of its destruction, allows separating the war from other types of political conflict. Given the human dimension of history, it is relevant to study the moral and psychological aspects of armed confrontation, which is a difficult test for all its participants. It is this circumstance that determines the need to pay special attention to the conditions and causes of armed political conflicts, the course of their occurrence and completion, the role and place of the armed forces, state and military authorities in the process of preventing and resolving armed conflict.

Keywords: war; military conflict; international military conflict; aggression; military aggression.

References

1. Blanning, T.C.W. (1996), The Origin of Great Wars The Origins of the French Revolutionary Wars, Hodder Education, London, UK.
2. Walsh, Maurice N. (1971), War and the Human Race, Elsevier Publishing Company, Los Angeles, USA.
3. Fromm, E. (1994), Anatomia chelovecheskoi destruktivnosti [Anatomie Der Menchlichen Destructiviat], Respublika, Moscow, Russia.
4. Carl von Clausewitz (2007), On War, Eksmo, Moscow, Russia, Vol I. available at: http://hrguru.ucoz.ru/_ld/0/9_2Aw.pdf (Accessed 20 November 2018).
5. Martin van Creveld (2005), Transformacija vojny [The Transformation of war], IRISEN, Moscow, Russia, p. 343. Available at: https://coollib.com/b/261741/read#t4 (Accessed 20 November 2018).
6. Novikov, V.V. (1993), Voennaya politologiya Tematicheskiy slovar-spravochnik [Military political science], GAVS, Мoscow, Russia.
7. The Rule of Law in Armed Conflicts project (RULAC) of the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights (2017), "International armed conflict", available at: http://www.rulac.org/classification/international — armed — conflict (Accessed 20 November 2018).
8. Project Ploughshares is an operating division of The Canadian Council of Churches (2018), "Defining Armed Conflict", available at: http://ploughshares.ca/armed — conflict/defining — armed — conflict/ (Accessed 20 November 2018).
9. Engels, Frederick (1887), Introduction to Borkheim, Hottingen, Zurich, Switzerland.
10. Rasmus Bjоrn Anderson, (1889), Teutonic Mythology, vol. 1, S. Sonnenschein & Co., London, UK.
11. Repington, Ch. (1920), The First World War, 1914—1918, Constable and Company Ltd., London, UK.
12. TIME (1939), "Grey Friday: TIME Reports on World War II Beginning", September 11.
13. Dagblad, K. (1939), "Den anden Verdenskrig udbr?d i Gaar Middags Kl. 11", September 4.
14. Barinkin, V. (1994), "Local wars at the present stage: character, composition, classification" Lokalnie voiny na sovremennom etape: charkter, sostav, klasifikaciya, Voennaya misl': Voenno-teoreticheskiy jurnal, vol. 6, pp. 7—11.
15. Korotaev, А. V. Komarova, L. N. and Halturina, D. A. (2007), Zakony istoriyi. Vekovie cikly I tisyacheletnie trendy. Demografiya, ekonomika, voiny [The laws of history. Century cycles and millennial trends. Demography, economy, war], Мoscow, URSS.
16. Lockwood, J.S. Lockwood, K.O. (1993), "Part III Flexible Response Period (1961—1968)", The Russian view of U.S. Strategy, vol. 3, pp. 83—122.
17. GlobalSecurity.org (2018), "Fundamentals Of Low Intensity Conflict", available at: https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/100-20/10020ch1.htm (Accessed 20 November 2018).
18. Suvorov, V. L. (2001), "Military Conflictology: Basic Approaches to the Study of Armed Conflicts", Sovremennaya konflictologiya v context kulturi mira[Modern Conflictology in the Context of a Culture of Peace], [Online], available at: https://studfiles.net/preview/2494491/ (Accessed 20 November 2018).
19. Federation of American Scientists (2016), "Joint Chiefs of Staff Publication 1-02. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms", available at: https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf (Accessed 20 November 2018).
20. Linebarger, P.M.A. (2000), "Psychological Warfare", [Online], available at: http://debri — dv.com/filedata/files/510.pdf (Accessed 20 November 2018).
21. Durbin, E.F.L. and Bowlby, J. (1939), Personal Aggressiveness and War, Routledge, London, UK.
22. Mesheryakov, B. and Zinchenko, V. (2004), Bolshoi psihologycheskiy slovar [Big psychological dictionary], vol. Agressiya, Olma-press, Moscow, Russia.
23. McWilliams, N. (1998), Psychoanalytic Diagnosis: Understanding personality Structure in the Clinical process, part "Sublimation", p.h. "Class", Guilford Press, NY, USA.
24. Turnbull, C. (1987), The Forest People (Touchstonbe Books), Simon & Schuster, Inc., NY, USA.
25. Alexander, F. (1941), "The Psychiatric Aspects of War and Peace", American Journal of Sociology, vol. 4, Chicago, USA.
26. Bacciagaluppi, M. (1989), "The Role of Aggressiveness in the Work of John Bowlby", Free Associations, London, UK, vol. 16, pp. 123—134.
27. Wehler, H.-U. (1965), "The Primacy of Domestic Politics: Eckart Kehr's Essays on Modern German History", available at: www.cambridge.org/core/journals/central — european — history/article/primacy — of — domestic — politics — eckart — kehrs — essays — on — modern — german — history/E586FB1B92845F167665CED5AEC5C060 (Accessed 20 November 2018).
28. Konrad, L. (2002), On Aggression, Routledge, London, UK, available at: https://monoskop.org/images/d/d0/Lorenz_Konrad_On_Aggression_2002.pdf(Accessed 20 November 2018).
29. Encyclopеdia Britannica (2018), "Leopold von Ranke", available at: https://www.britannica.com/biography/Leopold-von-Ranke. (Accessed 20 November 2018).
30. Encyclopеdia Britannica (2018), "Karl Haushofer", available at: https://www.britannica.com/biography/Karl-Ernst-Haushofer (Accessed 20 November 2018).
31. Online Library of Liberty (2018), "Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population", available at: https://oll.libertyfund.org/titles/malthus-an-essay-on-the-principle-of-population-1798-1st-ed (Accessed 20 November 2018).
32. Vogt, W. (1948), Road to Survival, Reader's Digest, NY, USA.
33. Dmitriev, A.V. and Zalisin, I.Yu. (2000), Nasilie: socio-poloticheskiy analiz [Violence: a socio-political analysis], ROSSPEN, Moscow, Russia.
34. Goldstone, J. A. (1991), Revolution and Rebellion in the Early Modern World, University of California Press, Los Angeles, USA.
35. Goldstone, J. A. (2002), "Population and Security: How Demographic Change can Lead to Violent Conflict", Journal of International Affairs, vol. 56, no. 1.
36. Fuller, G. (1995), "The Demographic Backdrop to Ethnic Conflict: A Geographic Overview", in: CIA (Ed.): "The Challenge of Ethnic Conflict to National and International Order in the 1990s", [Online], pp. 151—154, available at: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/1995-10-01A.pdf (Accessed 20 November 2018).
37. Gunnar Heinsohn (2003), Sоhne und Weltmacht : Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, pp. 136—144, Orell Fussli Verlag AG, Zurich, Switzerland.
38. Murden, S. (2011), Cultures in world affairs, The Globalization of World Politics, 5th ed., Oxford University Press, New York, USA.
39. Wilson, W. (1990), The Papers of Woodrow Wilson, vol. 63, pp. 45—46, Princeton University Press, NY, USA.
40. Lenin, V.I. (1967), Polnoe sobranie sochinenij [Complete works], vol. 27, Izdatel'stvo politicheskoj literatury, Moscow, USSR.

№ 12 2018, стор. 81 - 88

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 142

Відомості про авторів

Н. А. Фурсіна

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

N. Fursina

Postgraduate PhD, Kyiv National Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Фурсіна Н. А. Теорія виникнення військових конфліктів, воєн. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 81–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.81

Fursina, N. (2018), “The theory of the emergence of military conflicts, wars”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 81–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.