EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ
А. В. Пандас, С. О. Крижановський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.64

УДК: 332.1

А. В. Пандас, С. О. Крижановський

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ

Анотація

За останнє десятиліття деіндустріалізація великих міст набула широкого розголосу. Внаслідок скорочення виробництва з'явилися масштабні деградуючі промислові території з невикористовуваними будівлями, складськими приміщеннями та супутньої інфраструктурою. В статті детально розглянуто поняття "промислова зона", її сутність, види та їх особливості в контексті впливу на реконструктивні заходи. Просторова структура таких зон потребує послідовного перетворення на основі багатоцільового аналізу. У зв'язку з цим виникає необхідність проведення робіт по реконцепції промислових зон, їх адаптації до сучасних умов функціонування міста та сталого розвитку. Редевелопмент є вдалою практикою у всьому світі. В статті приділяється увага не тільки редевелопменту промислових зон, а й редевелопменту крапкових об'єктів промислової нерухомості, проаналізований світовий досвід редевелопменту, наведенні приклади міст України, які є лідерами цього процесу. Перепрофільовані виробничі території стають новими точками тяжіння у містах, використовуючись для створення багатофункціональних кластерів, що поєднують різноманітні об'єкти нерухомості, рекреаційні зони, науково-інноваційні центри, культурно-просвітницькі об'єкти тощо. Редевелопмент має багатогранний ефект: вдосконалення архітектурно-планувального розвитку міста, поява нових земельних ресурсів, об'єктів нерухомості, робочих місць, перетворення та розвиток транспортної мережі, скорочення маятникової міграції, вирішення екологічних проблем. Стаття розкриває проблемні моменти та перешкоди на шляху впровадження редевелопменту в Україні, наведені вдалі світові приклади стимулювання девелоперів при здійсненні проектів редевелопменту промислових зон. Редевеломпент промислових зон має максимальний ефект та доцільність тільки завдяки багатофункціональному використанню території з планомірною та системною трансформацією.

Ключові слова: редевелопмент; реконструкція; реновація; реконцепція; девелопмент; промислова зона; ринок нерухомості; міські території.

Література

1. Матвеев Е.С. Промышленные зоны городов / Е.С. Матвеев. — М.: Стройиздат, 1985. — С. 215.
2. Pedko I. Revitalization of industrial zones of the big city / I. Pedko, A. Pandas In Economic and Social Development (Book of Proceedings) // 32nd International Scientific Conference on Economic and Social. — 2018. — p. 174—180.
3. Быстров П.Н. К вопросу о редевелопменте промышленных территорий в центральной части города / П.Н. Быстров, Р.С. Закиров // Известия КГАСУ. — 2006. — № 1 (5). — С. 59—63.
4. Голованов Е.Б. Развитие редевелопмента как направления по преобразованию городских территорий / Е.Б. Голованов, В.А. Киселева // Вестник ЮУрГУ. Серия: "Экономика и менеджмент". — 2013. — № 3 (7). — С. 12—16
5. Благиных Е.А. Актуализация направлений научно-исследовательских работ по совершенствованию архитектурно градостроительных процессов в Кемеровской области / Е.А. Благиных // Вестник СибГИУ. — 2015. — №1 (11). — С. 59—62.
6. Peiser R.B. Professional Real Estate Development / R.B. Peiser. — Urban Land Institute, 2003. — С. 358.
7. Титов С.А. Европейский опыт реализации программ редевелопмента промышленных территорий мегаполисов / С.А. Титов, А.П. Бирюков // Фундаментальные исследования. — 2015. — № 11-3. — С. 605—610.
8. Журбей Е.В. Редевелопмент как перспективный механизм развития муниципальных территорий: зарубежный и отечественный опыт / Е.В. Журбей, Е.Н. Давыборец, Е.В. Еленева // Ойкумена. Регионоведческие исследования. — 2014. — №4. — С. 90—117.

A. Pandas, S. Kryzhanovskyi

REDEVELOPMENT AS A PROMISING MECHANISM DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ZONE

Summary

Over the last decade, deindustrialization of large cities has become widely publicized. Due to the reduction in production, large-scale degraded industrial areas with unused buildings, warehouse premises and associated infrastructure appeared. In the article in detail the concept of "industrial zone", its essence, types and their peculiarities in the context of influence on reconstructive measures are considered. The spatial structure of such zones requires sequential transformation based on multi-purpose analysis. In connection with this, there is a need for work on the reconstruction of industrial zones, their adaptation to the modern conditions of city functioning and sustainable development. Redevelopment is a good practice around the world. The article focuses not only on redevelopment of industrial zones, but also on redevelopment of dotted objects of industrial real estate, analyzed the world experience of redevelopment, giving examples of Ukrainian cities that are leaders in this process. The redeveloped production areas become new points of attraction in cities, using for the creation of multifunctional clusters that combine various objects of real estate, recreational areas, research and innovation centers, cultural and educational objects, etc. Redevelopment has a multi-faceted effect: improving the architectural and planning development of the city, the emergence of new land resources, real estate objects, workplaces, transformation and development of the transport network, pendulum migration, solving environmental problems. The article reveals the problematic moments and obstacles on the way of implementation of redevelopment in Ukraine, provides examples of successful world-class incentives for developers in realization of projects of redevelopment of industrial zones. Redevelopment of industrial zones has the maximum effect and feasibility only due to the multifunctional use of the territory with systematic and systematic transformation.

Keywords: edevelopment; reconstruction; renovation; reconceptions; development; industrial zone; real estate market; urban areas.

References

1. Matveev, E.S. (1985), Promyshlennyye zony gorodov [Industrial zones of cities], Stroyizdat, Moscow, Russia.
2. Pedko, I. and Pandas, A. (2018), Revitalization of industrial zones of the big city. In Economic and Social Development (Book of Proceedings), 32nd International Scientific Conference on Economic and Social, pp. 174—180.
3. Bystrov, P.N. and Zakirov, R.S. (2006), "On the issue of redevelopment of industrial areas in the central part of the city", Izvestiya KGASU, vol. 1 (5), pp. 59—63.
4. Golovanov, E.B. and Kiseleva, V.A. (2013), "Development of redevelopment as a direction for the transformation of urban areas", Vestnik YUUrGU. Seriya: "Ekonomika i menedzhment", vol. 3 (7), pp. 12—16.
5. Blaginyh, E.A. (2015), "Actualization of areas of research to improve the architectural and urban planning processes in the Kemerovo region", Bulletin of SibGIU, vol. 1 (11), pp. 59—62.
6. Peiser, R.B. (2003), Professional Real Estate Development, Urban Land Institute.
7. Titov, S.A. and Biryukov, A.P. (2015), "European experience in the implementation of redevelopment programs for industrial areas of megacities", Fundamental'nyye issledovaniya, vol. 4, pp. 90—117.
8. Zhurbey, E.V. Davyborets, E.N. and Eleneva, E.V. (2014), "Redevelopment as advanced mechanism of municipal areas development: foreign and domestic experience", Oykumena. Regionovedcheskiye issledovaniya, vol. 11-3, pp. 605—610.

№ 12 2018, стор. 64 - 67

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 157

Відомості про авторів

А. В. Пандас

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

A. Pandas

PhD, assistant professor department of economy and entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa


С. О. Крижановський

магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

S. Kryzhanovskyi

master's degree, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Як цитувати статтю

Пандас А. В., Крижановський С. О. Редевелопмент як перспективний механізм розвитку промислової зони. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 64–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.64

Pandas, A. and Kryzhanovskyi, S. (2018), “Redevelopment as a promising mechanism development of the industrial zone”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 64–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.